Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF ANIOŁEK"

Wybrane aspekty kształtowania mikrostruktury stali szynowej oraz jej wpływ na odporność na zużycie ścierne

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono ocenę jakości walcowanych kształtowników klockowych ze stali gat. r260, które stosowane są w rozjazdach kolejowych. Przedstawiono związki pomiędzy odpornością na zużycie ścierne a morfologią perlitu i warunkami eksploatacyjnymi dla perlitycznej stali szynowej. ocenę ilościową morfologii perlitu przeprowadzono dla stanu stali po gorącym walcowaniu i po fizycznym modelowaniu proces[...]

Modelowanie numeryczne i fizyczne w badaniach odporności na zużycie ścierne stali o różnej morfologii perlitu

Czytaj za darmo! »

W symulacji numerycznej wyznaczono obciążenia działające na elementy rozjazdu kolejowego w zależności od prędkości i masy lokomotywy. Przedstawiono możliwości kształtowania morfologii perlitu w warunkach walcowania na gorąco i izotermicznego wyżarzania podczas symulacji fizycznej na symulatorze Gleeble. Uzyskane materiały, o różnej odległości między płytkowej, poddano badaniom odporności na zuż[...]

Zużycie tribologiczne kształtowników szynowych ze stali o różnej morfologii perlitu w rozjazdach kolejowych

Czytaj za darmo! »

W rozwoju gospodarczym ważne funkcje spełniają systemy transportowe. Jednym z nich jest transport szynowy umożliwiający przemieszczanie ludzi oraz towarów na trasach długodystansowych. Budowane nowoczesne linie kolejowe dla pojazdów szynowych o prędkości do 300 km/h są alternatywą w stosunku do transportu lotniczego. Z tych względów drogom kolejowym stawiane są wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Kształtowniki, z których budowane są tory szynowe i rozjazdy kolejowe (rys. 1) muszą spełniać wysokie kryteria pod względem wymagań w zakresie właściwości materiału, kształtu i ciągłości materiału w całej objętości. Drogi kolejowe składają się m.in. z torów szynowych i rozjazdów kolejowych. Te ostatnie stanowią złożoną konstrukcję odcinków dróg kolejowych, rozwidlają lub łączą krzyżujące się tory (rys. 2). Są one narażone w sposób szczególny na zużycie ścierne, zmęczeniowe i zmiany kształtu w wyniku oddziaływania dużych obciążeń dynamicznych o cyklicznym charakterze, które występują podczas przejazdu pojazdów szynowych przez rozjazd [1÷3]. Proces mechanicznej destrukcji warstwy wierzchniej prowadzi do niepożądanej zmiany wymiarów i kształtu kontaktujących się powierzchni tocznych elementu rozjazdu i koła kolejowego. W budowie kolejowych rozjazdów zwyczajnych i krzyżowych szerokie zastosowanie znajdują kształtowniki klockowe KL49 i KL60 wytwarzane metodą walcowania na gorąco (rys. 1c). Wykonane pomiary zużycia kształtowników klockowych w warunkach eksploatacyjnych, zabudowanych w krzyżownicach rozjazdów, wykazały nierównomierne zużycie profilu powierzchni tocznej na długości dzioba krzyżownicy (rys. 3) oraz jego spłaszczenie plastyczne. Metodyka tych pomiarów została zaprezentowana w pracy autorów [3]. Największe zużycie występuje na dziobie krzyżownicy w miejscu największego obciążenia i maleje ono wraz ze wzrostem odległości od dzioba. Zużycie o takim charakterze jest spowodowane chwilowym wzrostem obciążenia dynamicznego d[...]

Numeryczne prognozowanie wpływu prędkości pojazdu szynowego na obciążenie rozjazdu kolejowego


  W warunkach eksploatacyjnych kształtowniki szynowe, w tym elementy rozjazdów kolejowych, podlegają zużyciu masowemu (ścierno-adhezyjnemu) oraz zmęczeniowemu. O wartości zużycia decydują: wartość obciążenia i poślizgu, poziom naprężeń w naj- bardziej wytężonym obszarze oraz właściwości materiału, z jakiego wykonano kształtowniki. Z przeprowadzonych obliczeń nume- rycznych wynika, że największe obciążenie dynamiczne występuje w momencie wjazdu zestawu kołowego na krzyżownicę rozjazdu. W trakcie przejazdu na elementy rozjazdu działają zmienne siły: pionowa oraz poprzeczna. Wartość siły pionowej jest zależna od prędkości oraz masy pojazdu szynowego. In exploitation conditions rail sections, including components of turnouts, are subject to mass wear (abrasive and adhesive), as well as fatigue. Value of wear decides: value of load and slip, level of intensity in the most strenuous areas, as well as properties of material, from which these sections are made. From conducted numerical calculations result that the biggest dynamic load is in the moment of a drive of a wheel set on a frog of the turnout. During the ride on components of the turnout act variable forces: vertical and transverse. The value of the vertical force depends on speed and mass of the railway vehicle. Słowa kluczowe: rozjazdy kolejowe, obciążenie, modelowanie numeryczne Key words: railroad switches, load, numerical modelling S. 578 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 i wykruszenia dzioba, a czasami nawet pęknięcia. Ze względu na oddziaływanie wysokich obcią- żeń dynamicznych i występującego przyspieszenia od mas niesprężynowanych (zestawów kołowych), materiały elementów rozjazdów muszą charaktery- zować się wysoką odpornością na zużycie ścierne i zmęczeniowe [1÷3] oraz posiadać odpowiednie własności wytrzymałościowe i plastyczne. Znajomość obciążenia występującego w trakcie przejaz[...]

Oddziaływanie obciążenia na rozkład naprężeń i odkształceń na powierzchni styku podczas przejazdu pojazdu szynowego przez rozjazd


  O trwałości i bezpieczeństwie transportu szynowego decydują takie czynniki, jak rozkład naprężeń stykowych i odkształceń w miej- scach kontaktu koła z elementami toru zasadniczego i rozjazdu. W obliczeniach numerycznych wyznaczono rozkłady obciążenia, a następnie rozkłady naprężeń stykowych i odkształceń w miejscach kontaktu koło - element rozjazdu. Ich wartości są zależne od warunków eksploatacyjnych. Przewidywanie rozkładu obciążeń oraz powstałych naprężeń stykowych i odkształceń umożliwia ra- cjonalnie projektować rozjazdy kolejowe i służy właściwemu doborowi materiału na ich elementy. Distribution of stresses and strains in a place of a wheel contact with an element of the turnout during ride of the railway vehicle through the turnout are parameters, which decided on durability and safety of the transport. In numerical estimations there were marked distributions of the loads and then distributions of the contact stresses and the strains in places of contact wheel-turnout components. Their values depend on exploational conditions. Forecast of the load distribution and formed contact stresses and strains enable to rationally design the railway turnouts. It also serves to proper selection of a material for their elements. Słowa kluczowe: rozjazdy kolejowe, obciążenie, naprężenia stykowe, modelowanie numeryczne Key words: railroad switches, load, contact stresses , numerical modelling S. 582 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 menty. W modelowaniu numerycznym przy wykorzy- staniu komputerowego programu Universal Mecha- nizm wyznaczono występujący charakter obciążenia podczas przejazdu pojazdu szynowego przez rozjazd oraz jego wartości [7÷9]. Wyniki numerycznego prognozowania obciążenia w rozjeździe kolejowym potwierdzają występowanie wysokich wartości ob- ciążeń działających na jego elementy, a w szczegól- noś[...]

Zużycie ścierne materiałów stosowanych w transporcie szynowym


  O trwałości elementów pary ciernej koła i szyny decydują cechy materiałowe, konstrukcyjne oraz warunki eksploatacyjne. W badaniach określono strukturę i właściwości mechaniczne stali R260 walcowanej na gorąco i stali P60 ulepszonej cieplnie. Dla pary ciernej złożonej z tych materiałów wykonano badania odporności na zużycie ścierne na stanowisku Amslera. Uzyskane wyniki potwierdziły, że wartość ubytku względnego masy badanych stali jest zależna od nacisku i współczynnika poślizgu. Przy stałym nacisku zużycie badanych stali jest zależne od wartości poślizgu oraz mikrostruktury stali. The durability of the wheel/rail friction couple components are determined by material and construction properties as well as operating conditions. Mechanical properties and the structure of hot-rolled R260 steel and thermally improved P60 steel were determined in tests. Tests of resistance to abrasive wear for this material pair were conducted on an Amsler test bench. The wear tests showed that the value of relative mass decrement of the examined steels depended on pressure and on the sliding coefficient. At constant pressure, the wear of the examined steels depended on the sliding value and microstructure steel. Słowa kluczowe: stal, mikrostruktura, właściwości mechaniczne, zużycie ścierne Key words: steel, microstructure, property, abrasive wear.Wprowadzenie. Trwałość szyn i kół zestawów kołowych pojazdów szynowych oraz bezpieczeństwo przewozów kolejowych zależne są między innymi od charakterystyki materiałów zastosowanych do ich produkcji. Elementy te, podczas eksploatacji przenoszą wysokie obciążenia statyczne i cyklicznie zmienne dynamiczne, skutkiem czego powierzchnie toczne szyn i kół ulegają intensywnemu zużyciu ściernemu pogarszając warunki ich współpracy [1]. Decydujący wpływ na zużycie w układzie koło-szyna mają poślizg i obciążenie oraz właściwoś[...]

Badania eksploatacyjne zużycia ściernego krzyżownic podwójnych rozjazdów krzyżowych

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano konstrukcje i wymagania stawiane rozjazdom kolejowym. Określono zużycie ścierne na powierzchni tocznej dzioba krzyżownicy rozjazdu krzyżowego i jego zarysu w trzech przekrojach od czoła dzioba za pomocą profilomierza laserowego. Omówiono podstawowe własności kształtowników klockowych walcowanych na gorąco oraz wyniki ilościowego opisu mikrostruktury perlitycznej stosując nową metodykę pomiaru odległości międzypłytkowej. There was described railway crossovers construction and conditions which are them made. It was marked an abrasive wear on the rolling surface of an actual frog point of the scissors crossover and its profile in three sections from the front of the actual frog point using a laser profile measurement gauge. There were presented basic features of block [...]

Wpływ stopnia przerobu wlewka ciągłego na jednorodność własności prętów walcowanych na gorąco

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano makrostrukturę wlewka ciągłego ze stali niskowęglowej. Przeprowadzono analizę rozkładu twardości HV10 na przekroju poprzecznym wlewka ciągłego w stanie surowym, po wygrzewaniu oraz po jego różnym stopniu przerobu plastycznego w procesie walcowania na gorąco. Ocenę niejednorodności rozkładu twardości dokonano dla różnych stanów materiału. Stwierdzono, że po przerobie plastycznym wlewka λ≥5 otrzymuje się materiał o równomiernym rozkładzie twardości. Materiał o takim stanie charakteryzuje wskaźnik rozkładu niejednorodności twardości o wartości mniejszej niż 0,2. 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 279 The macrostructure of low-carbon steel continuous was characterized. Analysis of HV10 hardness penetration patern on the crosssection of raw state continuous casting after soaking and after various degree of mechanical working in hot rolling process was carried out. Estimation of heterogeneity of hardnes penetration patern was made for different state of materials. It was found that after mechanical working of λ ≥ 5 continuous casting a uniform hardness penetration material is obtained. The material of above mentioned state is characterized by an indicator of heterogeneity of hardness penetration pattern with a value less than 0.2. Słowa kluczowe: stopień przerobu, makrostruktura wlewka, twardość, jednorodność własności Key words: degree of processing, casting macrostructure, hardness, homogeneity of quality 1. Wprowadzenie. Długie wyroby walcowane na gorąco powinny się charakteryzować jednorodną strukturą i właściwościami, wąskim zakresem tolerancji wymiarów kształtu, dobrą jakością powierzchni, małą ilością łatwo usuwalnej zgorzeliny oraz małym odwęgleniem warstwy wierzchniej. Zatem uzyskanie wyrobów o dobrej jakości wymaga nowoczesnego wyposażenia technicznego walcowni, dobrej jakości wsadu, poprawnie zaprojektowanej technologii walcowania, zastosowania systemów pomiarowych i komputerowego ste[...]

Kształtowanie mikrostruktury stali wysokowęglowej R260 oraz jej oddziaływanie na charakterystyki pękania


  Mikrostrukturę o różnej morfologii perlitu uzyskano w procesie walcowania na gorąco kształtownika klockowego KL60 oraz podczas wy- żarzania izotermicznego. Materiał walcowany posiadał odległość między płytkami cementytu 0,29 mm, a po wyżarzaniu była ona cztero- krotnie mniejsza. Wykazano, że właściwości materiału zależne są od morfologii perlitu. Im większa dyspersja perlitu, tym wyższe własności wytrzymałościowe i plastyczne. Obliczony współczynnik odporności na kruche pękanie materiału wyżarzanego dla badanych temperatur (+20 0C i -20 0C) był wyższy o około 20% w stosunku do odpowiednich wartości dla materiału walcowanego na gorąco. W próbie udarności praca łamania wyznaczona na próbkach Measnagera z materiału wyżarzanego dla temperatury badania od -60 0C do 100 0C była dwukrotnie większa niż dla materiału walcowanego. The microstructure with a varied pearlite morphology was obtained via hot rolling of a block section KL60 and through isothermal annealing. The rolled material had a pearlitic microstructure with cementite interlamellar distance of 0.29 mm. This distance in the annealed material was four times smaller. It was shown in the paper that the material properties depend on the morphology of pearlite. The greater the pearlite dispersion, the higher the strength and plastic properties. The calculated coefficient of brittle cracking resistance of the annealed material for the investigated temperatures of +20 °C and -20 °C was higher by approximately 20% in comparison with the corresponding values for the hot-rolled material. In an impact test, the fracturing work determined based on the Measnager’s specimens from the annealed material for the test temperature from -60 °C to 100 °C was two times higher than for the rolled material. These favourable properties were obtained owing to the size reduction of pearlite colonies and a reduced cementite interlamellar distance. Słowa kluczowe: stal wysokowęglowa, mikrostruktura, właściwośc[...]

Związki pomiędzy mikrostrukturą i właściwościami stali wysokowęglowej a parametrami procesu walcowania i wyżarzania izotermicznego


  Wytwarzane metodą walcownia na gorąco kształtowniki szynowe, klockowe i iglicowe ze stali wysokowęglowych stosowane są w budowie rozjazdów i dróg kolejowych. Z uwagi na warunki eksploatacyjne, w jakich pracują, muszą posiadać wysokie właściwości mechaniczne, dobrą odporność na zużycie ścierne i zmęczeniowe. Okres trwałości użytkowania tych wyrobów można regulować przez kształtowanie mor- fologii perlitu i właściwości stali w procesie walcowania lub w połączonym procesie walcowania i wyżarzania izotermicznego. Właściwy dobór parametrów procesu pozwala otrzymać strukturę perlityczną stali o różnej morfologii. Obliczona odległość między płytkami cementy- tu po wyżarzaniu izotermicznym jest ponad dwukrotnie mniejsza niż po walcowaniu na gorąco. Uzyskane właściwości stali są korzystniejsze w przypadku mikrostruktury o drobniejszych koloniach perlitu i mniejszej odległości między płytkami cementytu. Hot-rolled rail, block and switch point sections made of high-carbon steel are used in the construction of turnouts and railroads. Due to the operating conditions in which they used, such sections must have good mechanical properties and be highly resistant to abrasive and fatigue wear. The service life of these products can be adjusted by shaping the morphology of pearlite and steel properties during rolling in a combined rolling and isothermal annealing process. A proper choice of process parameters made it possible to obtain a pearlitic steel structure with varied morphology. The calculated interlamellar distance in cementite after isothermal annealing was more than two times smaller than after hot rolling. The obtained properties of the steel are more advantageous in the case of a microstructure with finer pearlite colonies and a smaller interlamellar distance in cementite. Słowa kluczowe: stal wysokowęglowa, mikrostruktura, właściwości, badania dylatometryczne Key words: dilatometric tests, high-carbon steel, microstructure, properties,Wprowadzeni[...]

 Strona 1  Następna strona »