Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Krupnik"

10 lat według standardów NATO


  Z punktu widzenia NA TO, należy wziąć również pod uwagę aspekt zapewnienia spójności rozwiązań jakościowych.Minęło ponad 10 lat od rozpoczęcia pierwszych procesów certyfikacji według standardów natowskich w Zakładzie Systemów Jakości i Zarządzania Wat . Istnieje więc okazja do refleksji i podsumowań w tym obszarze. Patrząc z perspektywy na funkcjonowanie systemów zarządzania jakością nie ma wątpliwości, że nadal cieszą się one zainteresowaniem. Może nie tak dużym jak przed laty, ale systematycznie zgłaszają się do nas organizacje wnioskujące o przeprowadzenie procesu certyfikacji i potwierdzenie skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania stosownymi certyfikatami. Czy coś się zmieniło w podejściu do jakości? Z mojego punktu widzenia jakość nie jest obecnie głównym czynnikiem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw jak przed laty, lecz kluczowym czynnikiem sukcesu biznesowego. Źle się stało, że cena, szczególnie w zamówieniach publicznych stała się w większości przypadków zasadniczym kryterium wyboru oferenta. Takie podejście zmieniło w pewnym stopniu rynek jakościowy, wpływając na obniżanie standardów. Zatem na auditorach i jednostkach certyfikujących spoczywa odpowiedzialność za to, aby nie obniżać wymagań. Auditorzy muszą być wyczuleni na próby traktowania jakości jedynie jako środka do osiągania niekoniecznie jakościowych celów. Nie twierdzę, że jest to tendencja powszechna, ale sygnał, na który powinni zwracać uwagę zarządzający rynkiem certyfikacyjnym w Polsce. Na szczęście coraz więcej organizacji rozpatruje jakość, nie tylko na poziomie operacyjnym w celu uzyskania certyfikatu, jako dokument[...]

System ekozarządzania i auditu (Emas )


  System EM AS stanowi interesującą alternatywę dla normy ISO 14001.Nie ulega wątpliwości, że Unia Europejska stara się coraz mocniej angażować w realizację prośrodowiskowych zadań. Wzrost znaczenia ochrony środowiska w krajach UE i nie tylko przekłada się na presję wywieraną na organizacje m.in. w formie zaostrzających się wymagań prawnych. Z punktu widzenia ochrony środowiska, oznacza to konieczność uniezależnienia stopnia degradacji środowiska od poziomu wzrostu gospodarczego, wprowadzenie zasad zrównoważonej produkcji i konsumpcji, jak również ochronę zasobów naturalnych i zrównoważoną gospodarkę tymi zasobami . Wymagania te zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwań sposobów osiągania wyższych standardów, natomiast administrację do poszukiwania efektywnych metod ich egzekwowania. Ewolucja strategii ochrony środowiska w UE przekłada się na coraz to nowe wyzwania i wymagania. Jednym z tych wyzwań są systemy zarządzania środowiskowego (SZŚ), które stanowią ważny instrument w zakresie aktywizacji rynku do działań na rzecz środowiska. Przed akcesją do Unii Europejskiej norma ISO 14001 stanowiła dla polskich organizacji jedyną podstawę certyfikacji SZŚ. W 2004 roku sytuacja uległa zmianie. W naszym kraju zaczęło obowiązywać Rozporządzenie EMAS, jako podstawa prawna drugiego systemu środowiskowego - ekozarządzania i auditu EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Informacje o EMAS. Wstęp, MŚ, Warszawa 2009, s. 1. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i auditu we Wspólnocie (EMAS). Wejście w życie tzw. EMAS III jest doskonałym momentem, aby przypomnieć polskim instytucjom i przedsiębiorcom, iż mogą poddawać się weryfikacji w systemie ekozarządzania EMAS. Jest on funkcjonującym w Unii, prawnie umocowanym systemem zarządzania, ukierunkowanym na osiąganie celów środowiskowych, adreso[...]

Wybrane zagadnienia postępowania z odpadami w kontekście bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. DOI:10.15199/48.2018.12.6


  Wprowadzenie Zgodnie z najnowszym standardem [8], wymagane jest określenie, co w zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniu organizacji jest ważne dla realizacji jej celów, strategii oraz osiągania zamierzonych efektów w systemie zarządzania jakością. Czynniki otoczenia tworzące uwarunkowania powinny w związku z tym być przeglądane i monitorowane. W tym znaczeniu istotnym elementem związanym z działalnością organizacji realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności jest odpowiedzialność za utrzymywanie sprzętu wojskowego w eksploatacji. Równocześnie, złożoność techniczna wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym wiąże się m.in. z problemem powstawania odpadów w wyniku, np.: wymiany materiałów eksploatacyjnych, usuwania usterek, modernizacji lub modyfikacji sprzętu. Faktem jest, że średnia liczba usterek, a więc i ilość wytwarzanych odpadów w wyniku ich usuwania, wzrasta w miarę postępu wieku technicznego urządzenia [2]. Celem artykułu jest identyfikacja wymagań dotyczących zarządzania środowiskowego, w szczególności w zakresie odpadów i w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów obronnych, a także analiza procesów napraw, modyfikacji i modernizacji sprzętu wojskowego zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Podejście to opiera się na doświadczeniach dotyczących postępowania z odpadami w świetle rozwiązań systemowych zaczerpniętych z praktyki Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu, których misja związana jest z zabezpieczeniem technicznym eksploatacji sprzętu wojsk obrony przeciwlotniczej. W części pierwszej niniejszego artykułu zwrócono szczególną uwagę na uwarunkowania normatywno- prawne w zakresie postępowania z odpadami, istotne z punktu widzenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. W drugiej części artykułu przedstawiono procedurę po[...]

 Strona 1