Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Adam Fotek"

Oznaczanie zawartości aldehydu octowego w materiałach i wyrobach z poli(teraftalanu etylenu) przeznaczonych do kontaktu z żywnością


  1. Przepisy prawne zastosowanie mają regulacje krajowe [5]. Podstawowe wymagania dla tworzyw sztucznych zawiera Rozporządzenie (UE) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 wszelkie materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przed wprowadzeniem na rynek i w czasie ich stosowania muszą spełniać następujące wymagania: nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia człowieka, powodować niemożliwych do przyjęcia zmian w składzie żywności oraz powodować pogorszenia cech organoleptycznych żywności [3]. Powyższe wymogi dotyczą wszystkich rodzajów materiałów, zarówno szkła, jak i papieru oraz tworzyw sztucznych. Rozporządzenie dopuszcza możliwość ustanowienia wymagań szczegółowych dla określonych rodzajów materiałów [4]. Określone wymagania powinny zawierać spis substancji dozwolonych, np. surowców, substancji pomocniczych, dodatków oraz dopuszczalnych zanieczyszczeń. Przepisy podają dopuszczalne zawartości i limity migracji, czyli ilości substancji (związków chemicznych), jakie mogą być uwalniane z danego materiału lub wyrobu opakowaniowego do żywności lub płynu modelowego imitującego działanie żywności określonego rodzaju. Migracja globalna określa sumę substancji nielotnych uwalnianych do żywności, natomiast migracja specyficzna - ilość konkretnego Aldehyd octowy (etanal) jest drugim w szeregu homologicznym aldehydem alifatycznym. Występuje powszechnie w środowisku człowieka oraz w organizmie ludzkim jako produkt metabolizmu alkoholu etylowego. Obok kwasu octowego, który staOPAKOWANIE 6/2013 związku chemicznego lub ilość związków należących do danej grupy. W przypadku braku regulacji na poziomie Unii Europejskiej nr 10/2011 wraz z nowelizacjami [6]. W liście zamieszczonej w za- łączniku I pod numerem 128. Rozporządzenie wymienia aldehyd octowy jako związek chemiczny dopuszczony do stosowania w produkcji two[...]

Materiały i wyroby z metali i stopów do kontaktu z żywnością - nowe zalecenie dot. badań


  W artykule przedstawiono najnowsze zalecenia UE dotyczące badań materiałów i wyrobów z metali oraz ich stopów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Artykuł został oparty na publikacji pt.: "Metals and alloys used in food contact materials and articles A practical guide for manufacturers and regulators". Przedstawiono limity uwalniania specyficznego poszczególnych jonów metali oraz podstawowe zasady przeprowadzania badań ich uwalniania. Przewodnik został wydany na podstawie Rezolucji Komitetu Ministrów CM / Res (2013) 9 z 11 czerwca 2013.Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Wymienione rozporządzenie jest podstawowym aktem prawnym regulującym rynek materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenie stosuje się do wszystkich rodzajów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością niezależnie od rodzaju materiału, z którego są wykonane. Dokładny wykaz materiałów objętych rozporządzeniem zawiera załącznik I do rozporządzenia. Rozporządzenie nie ma zastosowania do antyków, materiałów pokrywających lub powlekających, takich jak materiały pokrywające sery w postaci skórki, przetworzone produkty mięsne lub owocowe, które tworzą część środków spożywczych i mogą być spożywane razem z tymi środkami spożywczymi, oraz do stacjonarnych instalacji wodociągowych. Zgodnie z artykułem 2. omawianego rozporządzenia do przestrzegania zawartych w nim przepisów zobligowane są wszystkie podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Z punktu widzenia nin[...]

Najnowsze wymagania dla opakowań papierowych DOI:10.15199/42.2015.1.1


  W artykule przedstawiono obecnie dostępne zalecenia i wytyczne dotyczące materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 1. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 [1] Wymienione rozporządzenie jest podstawowym aktem prawnym regulującym rynek materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenie obowiązuje wszystkie podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Do tego grona można zaliczyć wyjściowych producentów granulatów tworzyw sztucznych, papieru, tektury, szkła itp., zakłady produkujące gotowe opakowania, drukarnie oraz importerów surowców i gotowych produktów. Rozporządzenie stosuje się do wszystkich istniejących surowców i materiałów takich jak: tworzywa sztuczne, papier, szkło, metale, kleje, farby, lakiery i inne. Zgodnie z artykułem 3. żaden materiał i wyrób do kontaktu z żywnością nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia człowieka, powodować niemożliwych do przyjęcia zmian w składzie żywności i pogorszenia jej cech organoleptycznych, a jego oznakowanie, reklama i sposób prezentowania nie powinny wprowadzać konsumentów w błąd. Z punktu widzenia niniejszej publikacji istotne znaczenie ma artykuł 6. mówiący o możliwości ustanowienia, w przypadku braku uregulowań prawnych na poziomie UE, krajowych szczególnych środków prawnych. Innymi słowy w przypadku braku przepisów UE regulujących dany typ materiałów każde państwo może ustanowić swoje przepisy. W przypadku braku krajowych środków prawnych można stosować inne wymagania, np. wytyczne branżowe. Artykuł 16. nakłada obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, która stanowi dokument potwierdza- Najnowsze wymagania dla opakowań papierowych ADAM FOTEK SPECJALISTA DS. BADAŃ OPAKOWAŃ W J. S. HAMILTON POLAND 10.15199/42.2015.1.1 FOT. WWW.MPGASTRO.PL Adam Fotek: Newest requirements for paper packagin[...]

Bezpieczeństwo papierowych opakowań zadrukowanych DOI:


  Wstęp W artykule przedstawiono podstawowe obowiązki producentów papierowych opakowań zadrukowanych do kontaktu żywnością. Omówiono przepisy UE i Polski w tym zakresie. Opisano składniki farb wzbudzające największe obawy zdrowotne. Pominięto wymagania stawiane farbom i lakierom przez rozporządzenie REACH. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 [4] Wymienione rozporządzenie jest podstawowym aktem prawnym regulującym rynek materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością na terenie Unii Europejskiej. Zgodnie z artykułem 2 do przestrzegania zawartych w nim przepisów zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy zajmujący się produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W artykule 3 podano, że żaden materiał i wyrób do kontaktu z żywnością nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia człowieka, powodować niemożliwych do przyjęcia zmian w składzie żywności, pogorszenia jej cech organoleptycznych, a jego oznakowanie, reklama i sposób prezentowania nie powinny wprowadzać konsumentów w błąd. (W dalszej części artykułu zostanie pokazane, w jaki sposób można wykazać zgodności zadrukowanego materiału z wymienionymi wymaganiami.) Artykuł 16 nakłada obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, która stanowi dokument potwierdzający dopuszczenie danego materiału lub wyrobu do kontaktu z żywnością. Rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 [5] Samo rozporządzenie dotyczy dobrej praktyki produkcyjne j i jako takie nie będzie omawiane w niniejszy artykule. Kluczowe znaczenia ma załącznik do rozporządzenia zawierający szczegółowe zasady dobrej praktyki produkcyjnej. Opisuje on wymagania stawiane farbom drukarskim stosowanym do zadrukowywania materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością po stronie niemającej z nią kontaktu: - Zadrukowana powierzchnia nie może mieć bezpoś[...]

Badania zawartości aldehydu octowego w butelkach z PET oraz w wodzie mineralnej, przechowywanej w tych butelkach

Czytaj za darmo! »

Adam Fotek, Zbigniew Mielniczuk: Badania zawartości aldehydu octowego w butelkach z PET oraz w wodzie mineralnej przechowywanej w tych butelkach. Obecność aldehydu octowego w wyrobach z PET jest wynikiem procesu termicznego wytwarzania tych wyrobów. Z uwagi na dużą lotność aldehydu octowego i konieczność stosowania kłopotliwego sposobu przygotowania prób do badań, prawidłowe wykonanie oznaczeń zawartości tego aldehydu w wyrobach z PET, należy do zadań trudnych i wymaga ścisłego przestrzegania ustalonych warunków przygotowania próbek oraz przeprowadzenia oznaczeń. Uniknięcie strat aldehydu octowego w warunkach przygotowania prób do badań chromatograficznych wymaga mielenia w atmosferze ciekłego azotu. W artykule omówiono wykorzystaną w wykonanych badaniach chromatograficzną metodę oznaczania zawartości aldehydu octowego, przy wykorzystaniu chromatografu gazowego sprzężonego z selektywnym detektorem mas. W badanych butelkach z PET zawartość aldehydu octowego kształtowała się na poziomie 4-5,5 mg/kg tworzywa, w tym również w przypadku butelek, w produkcji których zastosowano bloker aldehydu octowego. Pomimo dość znacznych zawartości aldehydu octowego w badanych butelkach, nie stwierdzono obecności tego aldehydu w wodzie mineralnej niegazowanej, jak i gazowanej, przechowywanej w okresie wielomiesięcznym, zarówno butelkowanej zakupionej w sklepie, jak i pobranej z butelek wykonanych próbnie, przy uzyskanym limicie detekcji 12 ppb.W przepisach sanitarno-higienicznych Komisji Europejskiej zawartych w dyrektywie 2002/72/EC [1], jak i w zgodnych z tą dyrektywą aktualnych przepisach krajowych [2], dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, ustalono limit migracji specyficznej (SML) wynoszący 6 mg/kg na kg żywności lub płynu modelowego, imitującego żywność w badaniach. Przepisy te nie określają natomiast wymagań w zakresie zawartości aldehydu octowego w wyrobach wykonanych z tworzyw sztucznych, w [...]

Oznaczanie zawartości metali ciężkich w materiałach opakowaniowych i opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością


  Metale odgrywają ważną rolę w procesach metabolicznych i z tego względu są niezbędne do życia, ich nadmiar może jednak stanowić czynnik toksyczny. Metalami ciężkimi określa się te, których gęstość (masa właściwa) jest wyższa niż 4,5 g/cm3. Do metali ciężkich zalicza się: Cu, Co, Cr, Cd, Fe, Zn, Pb, Sn, Hg, Mn, Ni, Mo, V, W [1]. Niektórzy naukowcy do tej grupy zaliczają również Ba, którego gęstość wynosi 3,62 g/cm3 [2]. Metalom ciężkim przypisuje się rolę stymulatorów lub czynników hamujących procesy życiowe.Wzależności od stężenia, stopnia utlenienia i łatwości tworzenia kompleksów, mogą się one stać toksyczne dla wszystkich organizmów żywych. Cd, Hg, Pb i Cr (VI) są szczególnie niebezpieczne ze względu na toksyczne działanie na ludzi i środowisko. Pary rtęci negatywnie wpływają na układ nerwowy, ołów kumuluje się w kościach i układzie nerwowym, powodując pogorszenie sprawności umysłowej, kadm uszkadza nerki, kościec oraz wywołuje choroby sercowo-naczyniowe i nowotworowe, Cr (VI) ma natomiast działanie kancerogenne [3]. Od ponad 30 lat na europejskim rynku funkcjonuje system legislacyjny w zakresie bezpieczeństwa opakowań do żywności, mający na celu ograniczenie migracji substancji toksycznych zmateriałów opakowaniowych do zapakowanej żywności. Dane toksykologiczne opublikowane przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) i SCF (Komitet Naukowy Żywności) dotyczące oceny negatywnego wpływu środowiska na człowieka, opierające się na ADI (dopuszczalne dzienne spożycie) i PTWI (dopuszczalne tygodniowe spożycie), posłużyły do opublikowania limitów dla poszczególnych metali i ich związków [4].Wdobie coraz bardziej popularnych i ekonomicznie uzasadnionych materiałów z recyklingu, zasadne staje się monitorowanie zawartości metali w opakowaniach. Metale i ich związki wchodzą przedewszystkimwskład opakowań metalowych, papierniczych, ceramicznych, szklanych i łączonych. Metale w opakowaniach pochodzą z surowców używanych do produkcji, jak[...]

 Strona 1