Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Kozłowski"

Motion Process Modeling for a Railway Vehicle at Adhesion-Loss Conditions

Czytaj za darmo! »

Omówiono cechy charakterystyczne stanów zerwania przyczepności dla tramwajów z silnikami prądu stałego, takie jak: gwałtowne przyśpieszanie kół napędzanych, seria zanikających drgań skrętnych o znacznej amplitudzie i małej częstotliwości, zmniejszenie wartości prądu silników i odpowiednie składowe przejściowe. Przedstawiono przykładowe wyniki symulacji procesu za pomocą modelu do badań drgań skrętnych. Przedstawiono przykładowe wyniki eksperymentalnych pomiarów prądu dla warunków zerwania przyczepności w okresie rozruchu Abstract. The article discusses characteristics of adhesion-loss conditions for trams driven with direct-current motors such as: abrupt acceleration of driving wheels, a series of vanishing torsional vibrations of considerable amplitude and low frequency, decreasing v[...]

Wavelet Analysis of Current Applied to Detect Traction Adhesion Loss Condition of a Railway Vehicle

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono tezę, że zjawisko zerwania przyczepności elektrycznego pojazdu szynowego z silnikami prądu stałego można skutecznie oceniać w dziedzinie współczynników transformaty falkowej prądu silnika. Jako cechę charakterystyczną zjawiska zaproponowano funkcję różnicy energii funkcji skalującej i falki podstawowej. Uzyskano krótkie okna czasowe transformaty. Uzyskane czasy rozpoznania zjawiska kształtują się na poziomie ok. 20 ms. Artykuł jest kontynuacją pracy [1]. Abstract. The article submits a thesis that the phenomenon of traction adhesion loss of a railway vehicle driven by DC motors can be efficiently evaluated within the area of the motor current wavelet transform coefficients. Function of energy difference between a scaling function and the basic wavelet has been proposed [...]

Accelerometric measurement of speed in detection of adhesion loss of a rail vehicle

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przykładowe wyniki pomiaru elektromechanicznych zmiennych stanu napędu i przyśpieszeń pojazdu. Omówiono metody rozpoznania zjawiska zerwania przyczepności pojazdu na podstawie analiz falkowych: prądu grup silnika, prędkości obwodowej kół napędzanych i prędkości poślizgu koła napędzanego. (Akcelerometryczny pomiar prędkości w rozpoznaniu zerwania przyczepności pojazdu szynowego). Abstract. The article presents sample measurement results of electromechanical variables of drive condition and vehicle acceleration. Detection methods have been discussed of adhesion loss phenomenon of a vehicle on the basis of wavelet analyses of motor set current, peripheral speed of driving wheels and driving wheel slip speed. Słowa kluczowe: zerwanie przyczepności, prędkość poślizgu koła napędzanego, analiza falkowa, silnik prądu stałego Keywords: adhesion loss, driving wheel slip speed, wavelet analysis, direct-current motor. Introduction The present article concerns researches on the course of tram traffic within the system of direct-current supply with a direct-current series motor and a power electronic converter. The point of departure for the research are works [1, 2], in which detection methods are presented of adhesion loss phenomenon of driving wheels of a railway vehicle on the basis of wavelet analyses of motor set current signal. In order to verify the proposed detection method of adhesion loss, measurements were taken of a vehicle in motion. These measurements were conducted in cooperation with Tramwaje Warszawskie. Trial runs (20) were executed on a research track in changeable adhesion conditions of wheel - rail. Laboratory tram of Tramwaje Warszawskie was used for measuring electromechanical variables of drive condition (current of choke-input filter, motor set current, voltage on filter capacitor and rotational speed of a wheel set )1 and gyro-accelerometric siliceous measurement ADIS microsystem for rotational speed m[...]

Methodology of determining basic technical parameters of electric-drive car

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono problemy elektryczne budowy jeżdżącego prototypu samochodu, umożliwiającego przewóz osób niepełnosprawnych. Przedstawiono metodykę wyznaczania wymaganych charakterystyk trakcyjnych samochodu elektrycznego na podstawie analiz przebiegów jazdy modelu obiektu dla zakładanych miarodajnych warunków ruchu. Do wyznaczania parametrów znamionowych urządzeń głównych zastosowano metodę optymalizacji. Jako kryterium rozwiązania przyjęto warunek minimalizacji strat energii układu napędu. (Problemy elektryczne budowy jeżdżącego prototypu samochodu, umożliwiającego przewóz osób niepełnosprawnych) Abstract. The article presents issues of electric construction of a moving car prototype which enables transport of the disabled. Methodology has been presented of determining required traction characteristics of an electric-drive car on the basis of analyses of object model driving graphs for the assumed reliable traffic conditions. Optimization method has been used for determining nominal parameters of the main devices. The condition of minimization of energy losses of a drive system has been assumed as a solution criterion. Słowa kluczowe: miejski samochód elektryczny, parametry znamionowe, mapy strat urządzeń układu napędu, optymalizacja. Keywords: urban electric-drive car, nominal parameters, charts of losses of drive system devices, optimization. Introduction Urban electric-drive car that is being designed within the framework of ECO - Mobility project [1] (hereafter called ECO-car) is to be dedicated to transporting both the disabled and kinetically fit persons. The possibility is assumed of the use of the car in 3 configurations [2,3]: configuration I - 4 fit persons, configuration II - 1 disabled person (driver) + 2 fit persons, configuration III - 2 fit persons (one of them being the driver) + 1 disabled person. It has been established that the disabled person should get into the car on a wheelchair and stay in it during the jou[...]

 Strona 1