Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KORNEL DYBICH"

Liczby oktanowe jako parametr oceny jakości paliwa E10+ DOI:10.15199/62.2017.8.36


  Postawione w Unii Europejskiej cele ograniczania emisji z sektora transportu powodują stałą konieczność oceny i weryfikacji możliwości sprostania im. Instytucje europejskie, takie jak EU JRC (Joint Research Centre of European Commission), EUCAR (European Council for Automotive R&D) i CONCAWE (Conservation of Clean Air and Water in Europe) dokonały analizy różnych możliwych scenariuszy pod kątem wykorzystania obecnych i przyszłych biopaliw1). Wnioski płynące z tego raportu wskazują na konieczność wprowadzania na rynki UE paliw z większym udziałem biokomponentów, w tym paliwa E10+ do silników o zapłonie iskrowym. Działania podjęte w Europie w zakresie tego paliwa sprowadzają się na razie do szeroko zakrojonych badań i analiz, które w przyszłości pozwolą na sformułowanie wymagań jakościowych w randze normy europejskiej. W działaniach tych uczestniczy CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) poprzez grupę roboczą WG38 New fuels coordination and planning, zajmującą się koordynacją i planowaniem działań w obszarze nowych paliw. Pierwszym wynikiem tych działań był raport techniczny2). Kolejnymi działaniami są prace prowadzone w CEN we współpracy z Komisją Europejską w ramach umowy ENER/C2/GA/449-2012/SI2.641582 w programie Horizon 2020. Zadania realizowane w tym programie mają na celu ocenę techniczną paliwa E20/E25. Efektem końcowym tych prac będzie opracowanie przez CEN projektu specyfikacji paliwa E10+ na podstawie mandatu Komisji Europejskiej. Wiązać się to będzie z ustaleniem odpowiednich poziomów limitów poszczególnych parametrów jakościowych, w tym także docelowej zawartości etanolu w paliwie. Prace w zrealizowanych już zadaniach projektu Horizon 2020 zakończyły się opracowaniem raportów3-5). Raport5) dotyczył przeglądu parametrów jakościowych wyspecyfikowanych w normie6) oraz metod ich badania pod kątem ich wyboru do przyszłej specyfikacji jakościowej paliwa E10+. Obecnie rozważany jest limit zawartości etanolu w paliwie E10+[...]

Odporność stali nierdzewnych w wysokich temperaturach spalin: ropy, węgla i gazu

Czytaj za darmo! »

Tysiące różnorodnych elementów ze stali nierdzewnych pracuje w środowiskach o dużej agresywności. Artykuł, w ujęciu syntetycznym, prezentuje wycinek obszernych badań i prac nad zastosowaniem oszczędnościowych stali nierdzewnych do wytwarzania głęboko przetworzonych wyrobów bez obniżenia ich własności, jakości i trwałości. Przedstawiono wyniki badań wpływu atmosfery gorących spalin na zachowanie się wybranych gatunków stali nierdzewnych. Thousands of various elements of stainless steels work in highly aggressive media. The paper presents synthetically a part of extensive research work on the application of alternate stainless steels to the production of deep-processed products, without lowering their properties, quality and durability. The results of investigations were presented, con[...]

Możliwość i celowość zastosowania oszczędnościowych stali nierdzewnych do wytwarzania odpowiednich wyrobów

Czytaj za darmo! »

Stale nierdzewne ze względu na swoje specyficzne cechy znajdują coraz szersze zastosowanie w dzisiejszej technice. Odporność na różnego rodzaju korozję, własności mechaniczne czy technologiczne determinują ich stosowanie w szczególnie wymagających środowiskach pracy. Wytwarzanie produktów z tych stali niesie za sobą wysokie koszty związane z ceną materiałów wsadowych. W związku z tym, zaczęto poszukiwać rozwiązań wpływających na obniżenie tych kosztów. Niniejszy artykuł, prezentuje możliwość i celowość zastosowania oszczędnościowych stali nierdzewnych do wykonania wybranych wyrobów z zachowaniem ich własności, jakości i trwałości. Due to their specific features, stainless steels find increasing application in today’s engineering. Resistance to different types of corrosion as w[...]

 Strona 1