Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bogumił Kazulak"

Stanowisko Konwentu Dyrektorów Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych

Czytaj za darmo! »

Konwent Dyrektorów Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych uznaje za celowe opracowanie jednoznacznej interpretacji zapisów prawnych zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU 2004 Nr 92, poz. 880) oraz ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU 2008.199.1227), poprzez opracowanie w formie zeszytów metodycznych postępowań administracyjnych przy wykonaniu robót polegających na utrzymaniu obiektów melioracyjnych, na obszarze oddziaływania których ustanowiono prawne formy ochrony przyrody lub planowane jest ich utworzenie. Uzasadnienie: Wykonywanie robót utrzymaniowych na obiektach melioracji szczegółowych i podstawowych, polegających m.in. na usuwaniu roślinności ze skarp i dna, a także odmulaniu dna, szczególnie wykonywanych okresowo, budzi coraz więcej sprzeciwów organizacji ekologicznych oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Wstrzymywanie wykonania robót na obiektach melioracyjnych położonych na obszarach chronionych, oraz poza tymi obszarami, doprowadza do powstania konfliktów społecznych na danym terenie. Wstrzymywanie robót powoduje dodatkowe koszty i jest bardzo niekorzystne dla podmiotów realizujących zadania. Wydatkowanie środków publicznych na opracowania inwentaryzacji przyrodniczej w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania robót utrzymaniowych bez przeprowadzenia postępowań zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku..., jest naruszeniem dyscypliny budżetowej. Niejednoznaczna i niejednokrotnie odmienna interpretacja zapisów ustaw o ochronie przyrody i o ochronie środowiska oraz przepisów wykonawczych, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środow[...]

Analiza dobrych i złych stron wariantów reformy zarządzania majątkiem gospodarki wodnej (SWOT )


  Konwent Dyrektorów Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych - pracując nad wariantami reformy zarządzania majątkiem gospodarki wodnej - przygotował swoje stanowisko w tej kwestii (materiał przygotował do druku Bogumił Kazulak, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi). Analizą SWOT objęto następujące warianty (dyskutowane w środowiskach związanych z gospodarką wodną): samorządowy, rządowy, mieszany. Każdy z wariantów zakłada istnienie silnej władzy wodnej będącej jednostką organizacyjną finansowaną z budżetu państwa. ■ Założenia do metodyki SWOT Przygotowując założenia do analizy dobrych i złych stron wariantów reformy zarządzania majątkiem gospodarki wodnej (SWOT), przyjęto następujące założenia: Mocne i słabe strony - czynniki wewnętrzne. Szanse i zagrożenia - czynniki zewnętrzne. Pozytywne strony: mocne strony i szanse. Negatywne strony: słabe strony i zagrożenia. Zgodnie z Projektem Polityki Wodnej Państwa, Założenia Generalne Reformy (KZGW, 2010) uznaje się za niezbędne rozdzielenie kompetencji dotyczących zarządzania zasobami wodnymi od utrzymania wód i zarządzania majątkiem skarbu państwa w obszarze gospodarki wodnej. Każdy z poddanych analizie SWOT wariantów zakłada, że autonomiczne zarządzanie zasobami wodnymi w układzie zlewniowym będzie realizowane przez rządową administrację wodną (ministra właściwego ds. gospodarki wodnej, władzę wodną i dyrektorów zarządów gospodarki wodnej), za pomocą odpowiednich instrumentów wykonawczych. Zarządzanie to będzie obejmować również wody przybrzeżne i przejściowe w ramach dorzeczy. Administracja rządowa będzie odpowiedzialna za prowadzenie kompleksowej polityki i realizację polityki wodnej państwa na poziomie kraju, regionów wodnych i poszczególnych zlewni. Dla przeprowadzenia analizy wariantów dokonano identyfikacji najistotniejszych problemów gospodarki wodnej wynikających przede wszystkim z aktualnego stanu zasobów. `[...]

 Strona 1