Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Wanda Bielakowska"

Kaskada rzeki Soły, zbiorniki Tresna, Porąbka, Czaniec - monografia

Czytaj za darmo! »

Pięknie wydana monografia trzech zbiorników górskich na Sole została przygotowana jako wspólne dzieło zespołu autorskiego, w skład którego weszli: Stefan Bałus, Dorota Boros-Meinike, Włodzimierz Drzyżdżyk, Krzysztof Fiedler, Antoni Olszewski, Ryszard Ryżak, Krystyna Stanach- -Bałus i Lucyna Osuch-Chacińska jako autor prowadzący. Sfinansowanie wydawnictwa wzięły na siebie: Regionalny Zarzą[...]

Wystawa EXPO 2008 w Saragossie "Woda a zrównoważony rozwój"

Czytaj za darmo! »

EXPO 2008 odbyła się w Saragossie jako wystawa tematyczna i trwała 3 miesiące - od 14 czerwca do 14 września 2008 r. Wystawy EXPO to najważniejsze, największe i najbardziej prestiżowe imprezy promocyjne świata. Stanowią nadzwyczajną okazję do promocji dorobku kulturalnego, naukowego, technicznego i gospodarczego krajów i narodów świata. Polska po raz pierwszy wzięła w niej udział w 1933[...]

Hiszpania pomaga nam zrozumieć Naturę 2000

Czytaj za darmo! »

Ekologiczna sieć obszarów Natura 2000 uzyskała w naszym kraju rangę obszarów nietykalnych. Jest to pogląd niezgodny tak z prawem krajowym (ustawa o ochronie przyrody), jak i unijnym (dyrektywa siedliskowa), w którym stosowne zapisy mówią o możliwości podejmowania działań na obszarach Natura 2000, pod pewnymi oczywiście warunkami. Spełniając te warunki, Hiszpanie wybudowali na obszarze naturowym zbiornik retencyjny o wysokości piętrzenia 119 m. W ramach realizowanego przez Ministerstwo Środowiska polsko-hiszpańskiego projektu bliźniaczego "Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla funkcjonowania europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000" przygotowywany był, przy współpracy przedstawicieli Krajowego Zarządu i regionalnych zarządów gospodarki w[...]

Czy wolno nam inwestować na obszarach Natura 2000?

Czytaj za darmo! »

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 powstała dla ochrony miejsc szczególnie cennych przyrodniczo. Jest więc instrumentem wymuszania, poprzez specjalne procedury, zachowania szczególnej troski o stan przyrody w obrębie swych obszarów, w związku z realizacją inwestycji infrastrukturalnych. Piękna idea, ale chyba nie najlepsza praktyka powodują, że sieć nie cieszy się dobrą opinią zarówno w samorządach, jak i w środowiskach gospodarczych kraju. Dlaczego? Obszary Natura 2000 są wyznaczane na podstawie dwóch dyrektyw: 1. Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (ze zmianami), tzw. Dyrektywy Ptasiej; 2. Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. Dyrekt[...]

Przegląd Wydawnictw - Natura 2000 a gospodarka wodna – poradnik

Czytaj za darmo! »

Zadaniem projektu pn.: "Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla funkcjonowania europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 ", zgłoszonego przez Ministerstwo Środowiska do współpracy bliźniaczej w ramach środków Transition Facility, było opracowanie międzysektorowych poradników będących wsparciem dla podmiotów gospodarujących zarówno przestrzenią przyrodniczą, jak i w obrębie tej przestrzeni. Ich lista przedstawia się następująco: □ Korzyści dla rolnictwa wynikające z gospodarowania na obszarach NATURA 2000, □ Natura 2000 a gospodarka wodna, □ Natura 2000 w leśnictwie, □ Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, □ Natura 2000 w planowaniu przestrzennym - rola korytarzy ekologicznych. Do wsp[...]

Przegląd wydawnictw

Czytaj za darmo! »

Piotr Kowalczak: Wodne dylematy urbanizacji Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Lektura obowiązkowa, napisana z pasją i wnikliwością naukowca oddanego problematyce wody. Piotr Kowalczak, profesor ISRL PAN, przekazuje nam kolejną pracę poświęconą tym razem wodnym dylematom urbanizacji. Napisana bardzo komunikatywnym językiem, bogato ilustrowana, jest pozycją obszerną, liczącą 502 strony, ale też problematyka, którą obejmuje, jest równie obszerna, a zarazem ważna. Dotyczy spraw gospodarki wodnej w miastach, które są, jak pisze Autor: splotem problemów technicznych, technologicznych, finansowych, społecznych, ekonomicznych i [...]

Strategia rozwoju Wisły i jej dorzecza Program "Wisła - 2020"

Czytaj za darmo! »

Od wieków pokolenia naszych rodaków dumnie nazywały w isłę Królową polskich rzek. r zeka przez wieki pełniła w życiu naszego narodu rozliczne funkcje: gospodarcze, społeczne, kulturowe, obronne, kształtując nasze dziedzictwo i historię. S poglądając jednak na nią teraz, szczególnie z perspektywy zarządzania gospodarką wodną, czasami zadajemy sobie pytania: c zy nadal jest królową? dumnie ni[...]

 Strona 1