Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Marian Granops"

Możliwości zastosowania dwutlenku chloru, podchlorynu sodu oraz dihydratu soli sodowej kwasu dichloroizocyjanurowego do dezynfekcji końcowej wody w OPWiK w Ostrołęce

Czytaj za darmo! »

Człowiek wykorzystuje wodę w wielu dziedzinach życia. Najważniejszą z nich jest jednak przeznaczenie jej do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Jakość wody ma decydujący wpływ na zachodzące w niej zjawiska i procesy. Produkty tych procesów są zazwyczaj przyczyną wtórnego zanieczyszczenia wody dostarczanej odbiorcom. Jeżeli woda ze względu na swój skład chemiczny nie nadaje się do bezpośredniego spożycia, musi zostać poddana procesowi uzdatnienia, a wprowadzana do sieci wodociągowej musi być stabilna biologicznie i chemicznie. Spełnienie warunku stabilności biologicznej wody jest niezwykle istotne, zwłaszcza w wypadku rozległych, długo eksploatowanych i często przewymiarowanych systemów dystrybucji wody. Brak stabilności biologicznej wody warunkuje również wtórny rozwój mikroorg[...]

Badania doświadczalne nad modernizacją stacji uzdatniania wody OPWiK w Ostrołęce DOI:


  W ody podziemne, stanowiące doskonały surowiec do celów wodociągowych, charakteryzują się zazwyczaj przekroczeniem tylko niektórych wskaźników fizykochemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia [5, 6]. Należą do nich m.in. związki żelaza i manganu. Najbardziej pożądane są rozwiązania kompleksowo pozbawiające obu tych metali z wody. Istnieje wiele metod usuwania związków żelaza i manganu z wody [1, 3], jednak ciągle oprócz poszukiwania nowych metod dąży się do usprawniania dotychczas stosowanych [1-3]. Celem badań na stacji doświadczalnej (rys. 1) było uzyskanie informacji o możliwości modernizacji pierwszego stopnia filtracji wody w SUW "Kurpiowska". W szczególności w zakresie: - odgazowania wody (usuwania siarkowodoru i agresywnego dwutlenku węgla), - lepszego usuwania związków żelaza i manganu, - obniżenia kosztów eksploatacji stacji, - uproszczenia procesu uzdatniania wody. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA UJMOWANYCH WÓD ORAZ SAMEJ STACJI UZDATNIANIA WODY Stacja uzdatniania wody SUW "Kurpiowska" (rys. 2) ujmuje wodę z 20. studni głębinowych. Pod względem bakteriologicznym woda nie budzi zastrzeżeń, natomiast pod względem fizykochemicznym - w porównaniu z normami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. [5] - stwierdzano przekroczenia następujących wskaźników: barwy, mętności, jonu amonowego, związków żelaza i manganu (tab. I). Obecnie na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. [6] przekroczenia pozostają bez zmian. Wodę o przedstawionym w tab. I składzie fizykochemicznym kieruje się od 2002 r. do stacji uzdatniania. Stację zaGOSPOD 373 ARKA WODNA 12/2018 OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIEM projektowao na Qmax = 14 400 m3/dobę. Obecnie pracuje ona (mniejsze potrzeby) z wydajnością ok. 6000-8000 m3/dobę. Wodę przetłacza się za pomocą pomp do dwóch zbiorników wody surowej o pojemności V = 600 m3 każdy (w czasie eksperymentu był eksploatowany także jeden zbior[...]

Eksperyment nad zastosowaniem chalcedonitu w usuwaniu żelaza i manganu z wód podziemnych ujmowanych na ujęciu "Kurpiowska" w Ostrołęce DOI:


  W ody podziemne stanowią doskonały surowiec do zaopatrzenia ludności w wodę, gdyż charakteryzują się zazwyczaj przekroczeniem tylko niektórych wskaźników fizykochemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia [15]. Wymienić tu można między innymi gazy takie, jak: dwutlenek węgla, siarkowodór i amoniak oraz metale takie, jak: związki żelaza i manganu. Klasycznymi metodami usuwania nadmiaru wymienionych związków z wody było i jest, jej napowietrzanie ("wypychanie" nadmiaru szkodliwych gazów do atmosfery) i utlenianie związków żelaza i manganu, a następnie ich zatrzymywanie w procesie filtracji na przegrodzie np. złożu piaskowym. Obecnie istnieje wiele innych i doskonalszych metod usuwania żelaza i manganu z wody, w tym wiele z wykorzystaniem chalcedonitu [1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 14]. W związku z cytowanymi badaniami i opisywanymi w nich efektami, autorzy przeprowadzili eksperyment oceny pracy złoża chalcedonitowego w porównaniu ze złożem antracytowo-piaskowym. Celem badań eksperymentalnych było uzyskanie informacji o: - skuteczności odgazowania wody (usuwania siarkowodoru), - możliwości lepszego niż na złożu antracytowo-piaskowym usuwania związków żelaza i manganu, - ewentualnego dalszego obniżenia kosztów eksploatacji SUW. KRÓTKA CHARAKTERYSTY KA UJMOWANYCH WÓD ORAZ SAMEJ STACJI UZDATNIANIA WODY Stacja uzdatniania wody SUW "Kurpiowska" (opisana szczegółowo w [2]), ujmuje wodę z 20. studni głębinowych. Pod względem bakteriologicznym woda nie budzi zastrzeżeń. Natomiast pod względem fizykochemicznym, w porównaniu z normami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. [15], stwierdzano przekroczenia następujących wskaźników: barwy, mętności, jonu amonowego, związków żelaza i manganu (tab. I), a także siarkowodoru nie ujętego w tych badaniach. Woda o przedstawionym w tab. I składzie fizykochemicznym kierowana jest od 2002 r. na stację uzdatniania. Stacja zaprojektowana została na Qmax = 14 400 [...]

Oczyszczanie wód popłucznych na przykładzie stacji uzdatniania wody w Wołominie

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono przykładowy układ technologiczny oczyszczania wód popłucznych pozwalający na oczyszczenie ich do stopnia, który umożliwia ponowne wprowadzenie do strumienia wody surowej. Podczas rozruchu technologicznego omawianego układu pracującego w stacji uzdatniania wody w Wołominie pojawiły się problemy z ustaleniem właściwego koagulantu oraz jego dawki. Przedstawiono wyniki badań własnych, których celem był wybór jednego z dwóch koagulantów: PAX-XL19 i PAX-XL19F (wodne roztwory chlorku poliglinu) oraz określenie odpowiedniej dawki do koagulacji powstających na stacji wód popłucznych. Przeprowadzone badania wykazały nieco wyższą efektywność koagulantu PAX-XL19. Proces uzdatniania wody wiąże się nieodzownie z powstawaniem produktów odpadowych. Zgodnie z obowiąz[...]

Treatment of wastewater (flowback water) after hydrofracturing. Oczyszczanie ścieków (płynu zwrotnego) powstających po szczelinowaniu hydraulicznym


  A review, with 23 refs., of American and Polish data on properties of industrial wastewaters from shale gas recovery. A technol. for wastewater treatment in Poland was proposed. Przedstawiono charakterystykę ścieków (płynu zwrotnego) powstających po procesie szczelinowania hydraulicznego w Polsce i USA. Wskazano kierunki i możliwości ich oczyszczenia i utylizacji. Zasoby gazu ziemnego będącego surowcem mineralnym występującym w skorupie ziemskiej w postaci mieszaniny gazów i par, której głównym składnikiem jest metan, ulegają stopniowemu wyczerpywaniu. Dodatkowo na świecie, podobnie jak w Polsce, wzrasta zapotrzebowanie na gaz, w tym na gaz ziemny. Okres "sczerpywania" gazu ziemnego w Polsce określa się na 25 lat1). W związku z tym zachodzi potrzeba znalezienia w tym okresie innych źródeł gazu, takich jak pozyskiwanie gazu z łupków. W USA uwalnianie (wydobycie) gazu z łupków prowadzone jest od 1821 r.2). Jednak, ze względu na wysokie koszty wierceń i małą skuteczność kruszenia skał materiałami wybuchowymi, wydobycie gazu w tamtych latach było ograniczone. Dopiero od 2003 r., po wprowadzeniu kruszenia skał metodą szczelinowania hydraulicznego i zastosowaniu wierceń pionowych połączonych z wierceniami poziomymi, nastąpił szybki wzrost wydobycia gazu z łupków. Według prognoz dla USA, udział wydobycia gazu ze źródeł niekonwencjonalnych w 2016 r. wzrośnie o ponad 80%3), w tym gazu łupkowego o ponad 20%2). Obecne wydobycie gazu łupkowego w USA kształtuje się na poziomie 10% ogólnego wydobycia gazu i szybko wzrasta. Stosowana od niedawna na świecie, a ostatnio także i w Polsce, metoda pozyskiwania gazu uwięzionego w łupkach wymaga zastosowania tzw. szczelinowania hydraulicznego, które jest procesem technologicznym powodującym zwiększenie wydajności odwiertu. Proces stosowany jest w celu zwiększenia przepuszczalności skał w odcinku szczelinowanym, co w efekcie umożliwia dopływ gazu do otworu i jego pozyskanie. [...]

Use of potassium permanganate oxidation for pre-treatment of flowback water from the hydraulic fracturing of shale gas wellbore Zastosowanie procesu utleniania manganianem(VII) potasu do wstępnego oczyszczania płynu zwrotnego otrzymywanego ze szczelinowania hydraulicznego odwiertu za gazem łupkowym


  Flowback water from shale gas recovery was alkalized to pH 6.5 by addn. of NaOH and oxidized with KMnO4. The most effective dose of oxidant was 0.36-0.42 kg/m3 when the Fe2+ and Mn2+ ions were removed down to concn. 0.1-0.4 mg/L after filtration of the ppts. The org. substance was not removed during the oxidn. Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań wstępnego oczyszczania płynu zwrotnego po szczelinowaniu hydraulicznym. Dokonano korekty pH za pomocą NaOH oraz utleniania przy użyciu KMnO4. Dobrano dawkę utleniacza oraz określono kolejność separacji powstających osadów. Stwierdzono, że najbardziej skuteczne były dawki KMnO4 w zakresie 0,36-0,42 kg/ m3. Przeprowadzone badania nie wykazały zasadności stosowania wstępnego wydzielania produktów korekty pH, co jest korzystne, ponieważ pozwala na zmniejszenie liczby elementów ciągu technologicznego. Woda jest uznawana za strategiczny surowiec do pozyskiwania gazu łupkowego, ponieważ stanowi bazę do przygotowania płynu szczelinującego, wykorzystywanego do stymulacji złoża. W ciągu kilku tygodni po szczelinowaniu z otworu wypływa na powierzchnię płyn, który charakteryzuje się zmienną zawartością substancji zawieszonych (TSS) oraz dużą zawartością substancji rozpuszczonych (TDS). Dla złoża Marcellus określono TSS w zakresie 10,8-3220 mg/L oraz TDS w zakresie 38,5-238 g/L1). W płynie tym dominują jony jednowartościowe, takie jak Na+, K+, Cl- i Br-, ale odnotowuje się również dużą zawartość jonów Ca2+, Ba2+, Sr2+ oraz podwyższone stężenia Fe2+, Mn2+ i SO4 2-(wg 1, 2). Płyn zawiera również dodatkowe substancje, którymi był wzbogacony przed zabiegiem szczelinowania3). W związku z tym płyn przed odprowadzeniem do środowiska powinien zostać odsolony. [...]

Badanie wstępnego oczyszczania płynu zwrotnego otrzymywanego ze szczelinowania hydraulicznego odwiertu za gazem łupkowym


  Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań wstępnego oczyszczania płynu zwrotnego za pomocą KMnO4, NaOH oraz koagulantu PAX 18. Założono poziom oczyszczenia pozwalający na wprowadzenie płynu do modułu membranowego NF/RO. Stwierdzono, że stosowanie NaOH i PAX 18 nie przynosi zakładanych efektów. Najskuteczniejszą z zastosowanych metod oczyszczania wstępnego okazało się utlenianie za pomocą KMnO4. W procesie szczelinowania hydraulicznego stosowanego w celu pozyskania gazu z łupków powstaje płyn zwrotny, który charakteryzuje się dużym zasoleniem i zawiera różnorodne substancje wzbogacające1, 2). Jest to materiał niebezpieczny dla środowiska wodno-gruntowego3), dlatego wymaga specjalnego zagospodarowania i oczyszczenia. Obecny stan wiedzy w Polsce dotyczący oczyszczania wód ze szczelinowania jest niewielki. Świadczą o tym doniesienia w krajowej prasie naukowej, przedstawiające informacje ze źródeł amerykańskich i opisujące jedynie potencjalne propozycje technologiczne, nie poparte wynikami badań doświadczalnych4-6). Raport z prowadzonych prac na odwiercie Łebień3) zawiera w tym zakresie wybiórcze informacje. Nie zaprezentowano w nim wyników dokumentujących efektywność oczyszczania poszcze-gólnych elementów ciągu technologicznego (separacja gazu, sedymentacja, cedzenie, filtracja dokładna) oraz nie dokonano oceny skuteczności zastosowanej technologii oczyszczania płynu po szczelinowaniu. Technologię oczyszczania płynu zwrotnego można podzielić na oczyszczanie wstępne i odsalanie, które są realizowane różnorodnymi metodami7). [...]

 Strona 1