Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew WITKOWSKI"

10 lat rozwoju ZEW Niedzica SA z perspektywy przyrodnika: czy perspektywa czasu pozwala mówić o rozwoju zrównoważonym?

Czytaj za darmo! »

Człowiek gromadzi wodę i buduje zbiorniki zaporowe od kilku tysięcy lat (Smith 1971), jednakże od niewielu dziesięcioleci zdaje sobie sprawę, iż przegradzanie rzek obok pozytywnych efektów niesie za sobą również negatywne skutki. W warunkach górskich przepływ w rzekach jest zawsze nierówny (można powiedzieć niezrównoważony). W naszych warunkach klimatycznych spotykamy się z dwoma okresa[...]

Co ma albedo do globalnego ocieplenia?

Czytaj za darmo! »

Jednym z ciekawszych, a zarazem kontrowersyjnych pomysłów współczesnej wiedzy o środowisku jest hipoteza matki Ziemi - Gai, sformułowana przed niemal 30 laty przez Jamesa Lovelocka (1979). Dla wyjaśnienia podam definicję: Hipoteza Gai jest koncepcją ekologiczną, w której żywe i nieożywione elementy Ziemi tworzą złożony współdziałający system, który może być postrzegany jako pojedynczy "s[...]

Rozważania na temat moralności nauki na kanwie poglądów Henryka Skolimowskiego

Czytaj za darmo! »

Powszechnie uważa się, że nauka jest obiektywna, pozbawiona uprzedzeń, emocji i wolna od zależności politycznych i ekonomicznych. Przekonanie to jest wspierane przez społeczność naukową, której przedstawiciele często uważają, iż jest ono słuszne. Jednakże, bliższe obcowanie z tą dziedziną aktywności społecznej wskazuje, że mniemanie to nie jest do końca prawdziwe. Ujawnione niedawno informacje dotyczące manipulacji danymi klimatycznymi, a także spór dotyczący ukrywania wyników badań laboratoryjnych nad roślinami genetycznie zmodyfi kowanymi wskazują, iż naukowcy nie zawsze postępują etycznie i zgodnie z niepisanym kodeksem, będącym też maksymą naszego najstarszego uniwersytetu - plus ratio quam vis - traktując ową vis również jako siłę emocji i uprzedzeń czyli "siłę nieczystą". Warto pokreślić, że ludzie zajmujący się etyką nauki mają często bardzo krytyczne zdanie na ten temat. Do takich uczonych należy między innymi znakomity polski fi lozof Henryk Skolimowski, postrzegający współczesną naukę i edukację na poziomi[...]

Odszedł Profesor Roman Andrzejewski 9 II 1930 - 10 X 2015 DOI:

Czytaj za darmo! »

To smutna wiadomość - o śmierci profesora dra hab. Romana Michała Andrzejewskiego. Profesor był wybitnym ekologiem i biologiem skupionym na badaniach ssaków, ochronie przyrody, a później także i ekologii krajobrazu. Jego rozległe zainteresowania badawcze powodowały, że chętnie przyjmowano Go w najlepszych placówkach naukowych Polski - Instytucie Ekologii PAN, gdzie doszedł do tytułu profesorskiego, Zakła[...]

Prywatyzacja PKL SA z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego


  W Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 23 listopada 2011 roku odbyła się niezwykle interesująca dyskusja poświęcona zapowiedzianej przez PKP SA prywatyzacji Polskich Kolei Linowych. Ponieważ dyskusja była wielowątkowa, warto spojrzeć na nią przez porządkujący schemat zasad rozwoju zrównoważonego, który obejmuje jednocześnie wszystkie trzy dyskutowane aspekty zagadnienia: problemy ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe. Pełny opis dyskusji, z przedstawioną przez jej uczestników pisemną dokumentacją (oświadczenia, deklaracje i stanowiska stowarzyszeń, organizacji, jednostek administracyjnych i państwowych) załączono na stronie internetowej AWF w Krakowie1). Polskie Koleje Linowe SA to przedsiębiorstwo, które działa na rynku przewozów turystycznych od 75 lat. Jego początki sięgają roku 1935, kiedy w Zakopanem powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Towarzystwo Budowy i Eksploatacji Kolei Linowej Zakopane (Kuźnice) - Kasprowy Wierch", w której udziałowcami były: PKP (51%), Stocznia Gdańska (35,5%), Liga Popierania Turystyki, Polskie Biuro Podróży "Orbis" oraz Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa (posiadające wspólnie 13,5% udziałów). W latach 1945-1948 wszystkie koleje linowe w Polsce zostały podporządkowane państwowemu zarządowi przymusowemu nad urządzeniami turystycznymi i od 1948 r. włączone do PKP jako "Zarząd Państwowych Kolei Linowych". W dniu 1 lipca 2000 roku zmieniono dotychczasową nazwę "Państwowe Koleje Linowe" na "Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o.", zaś 1 września 2008 roku fi rmę "PKL Sp. z o.o." przekształcono w "Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna" (PKL SA).W dniu 18 grudnia 2008 r. między Skarbem Państwa a PKP SA zawarta 1) http://www.awf.krakow.pl/index.php/uczelnia /1347-zapis-spotkania-w-sprawie-prywatyzacjipolskich- kolei-linowych-sa bacząc na powody sprzedaży, warto zastanowić się, czy takie rozwiązanie może być zgodne z zasadą r[...]

 Strona 1