Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy BORKIEWICZ"

Zintegrowany recykling w gospodarce odpadami

Czytaj za darmo! »

Omówiono kryteria wyboru technologii recyklingu użyteczne dla Polski, w tym plazmowy rozkład dioksyn, furanów, polichlorowanych bifenyli, polibromowanych bifenylo-eterów, -dibenzofuranów oraz -dibenzodioksyn, ponadto procesy destrukcji TNT, nitrogliceryny, cyklonitów i pestycydów spełniające wymagania Dyrektyw EU-96/91 oraz norm ISO 9000 i 14000. W Polsce ogólną ilość odpadów niebezpieczny[...]

Zintegrowany recykling w gospodarce odpadami

Czytaj za darmo! »

Omówiono kryteria wyboru technologii recyklingu użyteczne dla Polski, w tym plazmowy rozkład dioksyn, furanów, polichlorowanych bifenyli, polibromowanych bifenylo-eterów, -dibenzofuranów oraz -dibenzodioksyn, ponadto procesy destrukcji TNT, nitrogliceryny, cyklonitów i pestycydów spełniające wymagania Dyrektyw EU-96/91 oraz norm ISO 9000 i 14000. W Polsce ogólną ilość odpadów niebezpieczny[...]

Zintegrowany recykling w gospodarce odpadami

Czytaj za darmo! »

Omówiono kryteria wyboru technologii recyklingu użyteczne dla Polski, w tym plazmowy rozkład dioksyn, furanów, polichlorowanych bifenyli, polibromowanych bifenylo-eterów, -dibenzofuranów oraz -dibenzodioksyn, ponadto procesy destrukcji TNT, nitrogliceryny, cyklonitów i pestycydów spełniające wymagania Dyrektyw EU-96/91 oraz norm ISO 9000 i 14000. W Polsce ogólną ilość odpadów niebezpieczny[...]

Racjonalna konsumpcja warunkiem zrównoważonego rozwoju

Czytaj za darmo! »

Z równoważony rozwój oznacza zachowanie proporcji we wszystkich podejmowanych działaniach przez współczesną cywilizację w celu umożliwienia zaspokojenia potrzeb, również przyszłym pokoleniom. Upraszczając tę definicję można stwierdzić, że podstawowym źródłem zrównoważonego rozwoju dla każdego kontynentu, kraju i regionu jest racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i energii. Szczegó[...]

WSPOMNIENIE O PROFESORZE LESŁAWIE BADURZE

Czytaj za darmo! »

Wielkim zaskoczeniem była dla mnie smutna wiadomość o śmierci wspaniałego, oddanego Przyjaciela profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Lesława Badury, nauczyciela akademickiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pełniącego w latach 1984-1990 r. funkcję dziekana tego Wydziału, a także wieloletniego kierownika Katedry Mikrobiologii i Instytutu Biologii Molekularnej. Profesor był wybitnym mikrobiologiem, specjalizował się w problematyce funkcjonowania ekosystemów glebowych w warunkach oddziaływania zanieczyszczeń przemysłowych. Pełnił rozliczne funkcje w krajowych i zagranicznych towarzystwach naukowych, komisjach Polskiej Akademii Nauk. Trzykrotnie był przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Śląskiego [...]

Biopaliwa - kontrowersyjne źródła odnawialnej energii

Czytaj za darmo! »

Podstawowe znaczenie w zróżnicowaniu źródeł energii, a także kluczowe w podejmowanych działaniach na rzecz ochrony środowiska, odgrywa w Unii Europejskiej energia pochodząca ze źródeł odnawialnych (wykorzystujących głównie zasoby naturalne Ziemi). W tym stanie rzeczy biopaliwa zostały uznane za szczególnie ważny element polityki ekologicznej UE oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W marcu 2007 roku przywódcy UE postanowili, że do 2020 roku 10% paliw używanych przez europejskie pojazdy powinny stanowić biopaliwa. Koncepcja ta spotkała się z powszechnym uznaniem. Należy jednak zwrócić uwagę, że w ciągu ostatniego roku, po rozpoczęciu produkcji biopaliw, ekolodzy coraz częściej podają w wątpliwość korzyści płynące dla ś[...]

Nasze zasoby a zrównoważony rozwój

Czytaj za darmo! »

Najbliższe lata to czas trudnej transformacji naszej gospodarki, aby stać się w okresie 2008-2020 równorzędnym członkiem Unii, nie tylko politycznie, lecz także w sferze gospodarczej. Możemy to osiągnąć przede wszystkim przez zbliżenie poziomu techniczno-technologicznego i standardów życia. Działania te wiążą się z dostosowaniem do dyrektyw i przepisów prawnych, a w szczególności z nową organizacją całych segmentów gospodarki. Sprostanie tym celom pochłaniać będzie środki liczone w miliardach złotych. Pieniądze te będą przeznaczone na adaptację naszej administracji oraz tworzenie nowych struktur w miastach, gminach, regionach, a zwłaszcza przemyśle, przystosowanych do zasad polityki zrównoważonego rozwoju. Lubimy porównywać się z racji podobnej liczby ludności i poziomu[...]

Kopenhaga – brak wizji

Czytaj za darmo! »

Rozwój i przetrwanie naszej cywilizacji zależeć będą od tego, czy kreowane przez polityków cele okażą się zbieżne z ideą - doktryną zrównoważonego rozwoju oraz jaką nada im się hierarchię realizacji. W historii współczesnej cywilizacji nie wymyślono donioślejszej i bardziej znamiennej w skutkach idei zapewniającej rozwój. Rezultatem tej świadomości był "Globalny program działań Agendy 21", podpisany podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 r. Dokument ten stanowi podstawę powszechnie znanej w świecie idei, określającej główne kierunki działań, zmierzające do zapewnienia zrównoważonego rozwoju naszej planety. Powszechne staje się przekonanie, że najkrótszą i najtańszą perspektywicznie drogą do poprawy klimatu na Ziemi jest docelowe wykorzystanie czystej energ[...]

Zrównoważony rozwój ze Słońcem

Czytaj za darmo! »

Być może dla niektórych czytelników ten tytuł brzmi abstrakcyjnie, jednakże zarówno zrównoważony rozwój naszej planety, jak i nasza dalsza egzystencja były i są zależne od Słońca. Wiadomo już, że Słońce w ciągu godziny dostarcza Ziemi więcej energii niż ludzkość zużywa jej przez cały rok [1]. Warto podkreślić, że wszystkie istotne, niekonwencjonalne źródła energii poza elektrowniami atomowymi, jak energia hydroelektryczna, biomasa, energia wiatru - istnieją dzięki Słońcu. Należy być przekonanym, że w najbliższym czasie bezpośrednie przetwarzanie energii promieniowania słonecznego przez ogniwa fotowoltaniczne oraz ich udoskonalane odpowiedniki, zajmą istotne miejsce wśród nowoczesnych technologii jeszcze przed 2025 rokiem. Ich moc ok. 1 terawata (tj. 1012 ) wata) - optymiści twierdzą, że ok 2 terawatów - umożliwi wytwarzanie takiej ilości energii z promieniowania słonecznego, która spowoduje radykalny spadek emisji z konwencjonalnych elektrowni cieplnych. Niestety protokół kończący szczyt przywódców państw świata w Kopenhadze nie podaje wyżej wspomnianych faktów (umożliwiających [...]

Odpady - problem Polski i Śląska

Czytaj za darmo! »

Uznanie Górnego Śląska już w minionym wieku za obszar klęski ekologicznej dotychczas niewiele zmieniło. Nadal pozostaje nie rozwiązany problem - jak zapewnić w określonym czasie i na ograniczonej przestrzeni (2,5% powierzchni kraju) oraz przy największym zaludnieniu dalszy rozwój techniczno technologiczny tego regionu. Przemawiają za tym występujące tu surowce, a przede wszystkim rozwinięta infrastruktura i szybkie powstrzymanie degradacji środowiska. Dotychczas głównym kierunkiem działania jest zmniejszanie wydobycia węgla z 200 mln Mg rocznie do 80 mln Mg oraz likwidacja kopalń. Nierozstrzygnięte pozostaje pytanie: co dalej? Wiadomo, że każda złotówka wydana na subsydiowanie pozyskania energii ze źródeł konwencjonalnych (zwłaszcza na Śląsku), to środki (złotówki) nie zainwestowane w czystą, bezpieczną energię odnawialną. Są to działania cofające nas w dziewiętnastowieczną przeszłość. Węgiel (wydobywany głębinowo) obecnie z trudem konkuruje z tańszymi źródłami energii. Rozwinięte technologie i efektywne nowe metody otrzymywania czystej, bezpiecznej energii odnawialnej stwarzają już możliwości pozyskania nie tylko energii wiatrowej, lecz także innych. Kraje wysoko rozwinięte coraz bardziej koncentrują się na pozyskaniu energii słonecznej, np. nasz sąsiad Czechy ma już kilka takich elektrowni, także Niemcy i inne kraje. Głównym źródłem otrzymywania energii, zwłaszcza w Europie, przede wszystkim w Szwecji, stała się już od kilkunastu lat dywersyfi kacja produkcji, a zatem i technologii przetwórstwa odpadów przemysłowych, a także komunalnych, niezależnie od ich rodzaju i zawartości wody. Działania te uznano za konieczne w celu zminimalizowania ryz[...]

 Strona 1  Następna strona »