Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF MAĆKOWIAK"

Zapobieganie zjawisku przemarzania gruntu

Czytaj za darmo! »

Problem ochrony gruntu pod niskotemperaturowymi pomieszczeniami chłodniczymi jest przedmiotem zainteresowania fachowców od kilkudziesięciu lat. Jeżeli o znaczeniu tego problemu zapomina się lub lekceważy jego znaczenie, przypadki powtarzających się szkód z tego tytułu dotkliwie o tym przypominają.Podnoszenie gruntu występuje, gdy izolowane i chłodzone powierzchnie podłogi pomieszczenia chłod[...]

Amoniak bezpiecznym czynnikiem chłodniczym

Czytaj za darmo! »

Amoniak jako czynnik chłodniczy nie stwarza niebezpieczeństwa dla ekosystemu, ma doskonałe właściwości termodynamiczne i użytkowe. Ze względu na ww. zalety jest obecnie najważniejszym czynnikiem chłodniczym. Świadczy o tym powstanie w USA Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa Amoniakalnego (IIAR) z siedzibą w Waszyngtonie. Instytut ten zajmuje się rozwojem techniki i doskonaleniem bezpieczeń[...]

Systemy kontroli wycieków amoniaku z instalacji chłodniczych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem amoniaku jako czynnika chłodniczego. Omówiono systemy kontroli wycieków amoniaku z instalacji chłodniczych oraz problemy związane z ich eksploatacją.Renesans amoniaku jako czynnika chłodniczego trwa od wielu lat, ponieważ nie stwarzając niebezpieczeństwa dla ekosystemu, posiada doskonałe właściwości termodynamiczne, zalety ekonomiczne i[...]

Syntetyczne czynniki chłodnicze przegląd regulacji prawnych

Czytaj za darmo! »

Chlorowcopochodne (zwane freonami), odkryte w 1931 r., z powodzeniem zastępowały naturalne czynniki chłodnicze do 1974 r., gdy Sherwood Roland i Mario Molina potwierdzili empirycznie ich wpływ na powstanie i wielkość "dziury ozonowej". Protokół montrealski podpisany w 1987 r., dotyczący substancji zubożających warstwę ozonową, zdecydowanie zaleca eliminację chlorofluorowęglowodorów (CFC) i wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC). Konieczność rezygnacji z tych związków, m.in. w chłodnictwie zapoczątkowała poszukiwanie czynników zastępczych. Zamiennikami dla związków z grupy CFC i HCFC zostały wodorofluorowęglowodory (HFC), które nie niszczą ozonu stratosferycznego. Jednak wadą tych nowych związków, zwanych popularnie f-gazami, jest zwiększanie efektu cieplarnianego. SUBSTANCJE KO[...]

Analiza rozwoju chromatograficznej metody oznaczania chlorofluorowęglowodorów stosowanych w chłodnictwie

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano kolejne etapy rozwoju metody chromatograficznej, będącej podstawą do jakościowej analizy syntetycznych czynników CFC, HCFC oraz HFC stosowanych w chłodnictwie. Badania zostały wykonane w Pracowni Techniki i Instalacji Chłodniczych IBPRS Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w ramach projektu badawczorozwojowego pt. "Opracowanie koncepcji i wykonanie prototypu systemu kontroli i identyfikacji gazów CFC, HCFC, HFC w kontekście Rozporządzeń Unii Europejskiej", finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaprezentowana praca ma po części charakter poglądowy i pozwala przybliżyć problem kontroli składu i zawartości czynników chłodniczych. W Polsce, jak i na świecie tylko nieliczne placówki zajmują się podobną analizą a zapotrzebowanie na badania s[...]

Chromatografia gazowa w analizie popularnych fluorowanych czynników chłodniczych

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano możliwość oznaczania składu wykorzystywanych w chłodnictwie chlorofluoroweglowodorów metodą chromatografii gazowej. Celem badań jest stworzenie systemu identyfikacji czynników chłodniczych. Kontrola składu substancji chłodniczych będzie przydatna dla utrzymania efektywności systemów chłodniczych oraz realizacji nowych obostrzeń prawnych dotyczących przedsiębiorstw wykorzystujących czynniki chłodnicze z rodziny CFC, HCFC oraz HFC. W artykule przedstawiono łatwą, nieinwazyjną metodę pomiaru składu wykorzystywanych substancji chłodniczych. Dowiedziono przydatność metody chromatografii gazowej w ocenie zmian proporcji czynników chłodniczych w zeotropowych mieszaninach wieloskładnikowych.Problemy niszczenia warstwy ozonowej i efektu cieplarnianego dotyczą ostatnich tr[...]

Automatyczne systemy wizyjne usprawniające ruch drogowy i zwiększające bezpieczeństwo DOI:10.15199/13.2015.4.1


  Utrudnienia w ruchu drogowym na obszarach zurbanizowanych mają znaczny wpływ na zanieczyszczenie powietrza, wydłużają czas podróży i zwiększają poziom stresu wśród kierowców oraz innych użytkowników dróg, a zatem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo ruchu. Piesi są szczególnie narażeni na potrącenia przez pojazdy wyposażone w napędy hybrydowe lub elektryczne, które są tak ciche w porównaniu z większością innych pojazdów, ze piesi mogą je przeoczyć. Takie pojazdy nie są słyszane z odpowiedniej odległości zwłaszcza przy małych prędkościach. Zaproponowane w tym artykule automatyczne systemy wizyjne mające na celu usprawnienie ruchu ulicznego i zapewnienie bezpieczeństwa pieszych mogą stanowić część infrastruktury drogowej lub mogą być zamontowane w pojazdach. Systemy takie, w wersji mobilnej, mogą być używane bezpośrednio przez pieszych, zwłaszcza przez osoby starsze czy słabo widzące. Częścią infrastruktury drogowej jest m.in. system monitoringu wykorzystujący kamery. Operator monitoringu może być wspomagany przez wiele narzędzi służących do wykrywania określonych zagrożeń lub zwiększających jego koncentrację. Możliwe jest automatyczne wykrywanie m.in.: - pojazdów lub pieszych niestosujących się do sygnalizacji świetlnej - pojazdów, które wjechały na skrzyżowanie, nie mogąc go opuścić - pojazdów poruszających się drogą jednokierunkową w niewłaściwym kierunku - pojazdów, których jazda może zagrażać pieszym [1, 2]. W sytuacjach wymagających od operatora zwiększonego skupienia na wybranych obiektach obserwowanej sceny takich jak ludzie lub pojazdy, pomocne mogą być wizualizacje stereowizyjne [3, 4]. Sygnał wizyjny może również wspomagać pracę operatora telefonu alarmowego [5]. Współczesne pojazdy wyposaża się w wiele systemów wspomagających kierowcę. Są wśród nich systemy do wykrywania obiektów znajdujących się w tzw. "martwym polu" kierowcy, do rozpoznawania znaków drogowych, linii wyznaczających granice pasa ruchu, rodza[...]

 Strona 1