Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jacek G. Chęcmanowski"

Odporność korozyjna układów kompozytowych z powłokami zol-żel

Czytaj za darmo! »

Omówiono możliwości otrzymywania powłok ochronnych metodą zol-żel. Przedstawiono zastosowanie metody zol-żel do ochrony stali nierdzewnej typu 316L w środowiskach płynów ustrojowych oraz stopów typu FeCrAl5 podczas pracy w wysokiej temperaturze. Otrzymane powłoki SiO2 modyfi kowane krzemionką o różnej powierzchni właściwej oraz średnicy cząstek spowodowały kilkukrotny wzrost oporu polaryzacyj[...]

High temperature oxidation resistance of the FeCrAl alloy after covering with SiO2-CeO2 coating. Odporność na wysokotemperaturowe utlenianie stopu FeCrAl pokrytego powłoką SiO2-CeO


  FeCrAl alloy substrate was covered with 1, 3 or 5 SiO2-CeO2 layers by sol-gel method (decompn. of Si(OEt)4 and Ce(NO3)4). The coatings (Si:Ce = 3:1 - 1:3) were studied for oxidn. resistance at 1200°C in air for 700 h and for thermal shocks resistance. Addn. of Ce resulted in improving the FeCrAl alloy resistance. The mass of the test pieces increased by 2.8-3.6% after oxidn. and by 0.4% after the thermal shocks.Na powierzchni stopu FeCrAl otrzymano metodą zol-żel jedno-, trój- i pięciowarstwowe powłoki SiO2- -CeO2 z zoli zawierających tetraetoksysilan i azotan ceru. Stosunek molowy Si:Ce wynosił 3:1, 1:1 lub 1:3. Stop FeCrAl z powłokami SiO2-CeO2 utleniano w powietrzu w 1200°C przez 700 h oraz poddano działaniu szoków termicznych w atmosferze powietrza w temp. 1200°C. Przeprowadzonymi badaniami wykazano, że zawartość ceru w powłoce wpływa na szybkość utleniania stopu FeCrAl i na odporność na działanie szoków termicznych. Utlenianie badanych próbek w funkcji czasu zachodzi zgodnie z paraboliczną zależnością. Względny przyrost masy stopu z pięciowarstwową powłoką SiO2-CeO2 wynosił 2,8-3,6%, natomiast po działaniu szoków termicznych tylko 0,4%. Projektowanie i dobór nowych materiałów konstrukcyjnych pracujących w agresywnych środowiskach gazowych jest szczególnie istotnym problem w przemyśle chemicznym, energetycznym oraz motoryzacyjnym. Materiały stosowane w tych gałęziach przemysłu muszą wykazywać dobre właściwości mechaniczne, a także wysoką żarowytrzymałość i żaroodporność. Ze względu na stosunkowo łatwą i tanią produkcję oraz odpowiednie właściwości mechaniczne, a także dobrą odporność na korozję stopy typu FeCrAl mają bardzo szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Wykorzystywane są jako materiał konstrukcyjny przeznaczony do pracy w atmosferach gazów przemysłowych, zawierających m.in. O2, SO2 oraz parę wodną1). [...]

The effect of SiO2 thin films deposited on the sol-gel method on steel 316L on its corrosion resistance and bioactivity in artificial blood solution Wpływ cienkich warstw SiO2 osadzonych metodą zol-żel na stali 316L na jej odporność korozyjną i bioaktywność w roztworze sztucznej krwi DOI:10.15199/62.2017.5.41


  Single and multilayer SiO2 coatings were deposited on 316L steel from (EtO)4Si-contg. iso-PrOH or BuOH solutions and immersed in artificial blood soln. for 142 days. The sample surfaces were studied by energy-dispersive spectroscopy. Iso-PrOH was a more efficient solvent than BuOH in generating the layer bioactivity. The corrosion resistance of the coating increased with increasing no. of layers. Metodą zol-żel nanoszono powłoki SiO2 na podłoże ze stali nierdzewnej 316L w celu poprawy bioaktywności oraz odporności korozyjnej materiału. Powłoki otrzymywano z zolu zawierającego tetraetoksysilan (jako prekursor) oraz alkohol izopropylowy lub alkohol butylowy jako rozpuszczalnik. Próbki eksponowano w roztworze sztucznej krwi (SBF) przez 142 doby. Badania SEM i EDS wykazały, że wielowarstwowe powłoki SiO2 uzyskane z zolu zawierającego izopropanol sprzyjają tworzeniu ceramiki apatytowej, co może świadczyć o ich bioaktywności. Zgodnie z wynikami badań potencjodynamicznych i ICP odporność korozyjna stali w roztworze SBF wzrasta po osadzeniu powłok SiO2 metodą zol-żel. Ceramika, w postaci materiału litego lub powłoki, często jest stosowana do wytwarzania implantów. Wykorzystuje się ją także do produkcji narzędzi medycznych. Zaletą ceramiki w tych zastosowaniach są jej właściwości barierowe, biozgodność z ludzkim organizmem, bioaktywność oraz odporność korozyjna w płynach ustrojowych. Stal nierdzewna 316L należy do materiałów metalicznych, z których najczęściej wykonuje się implanty. W środowisku płynów ustrojowych z powodu obecności jonów chlorkowych, niskiego pH (szczególnie w stanach zapalnych) oraz stosunkowo wysokiej temperatury ciała człowieka stal ulega korozji1). Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu jest pokrywanie stali powłokami ceramicznymi o działaniu barierowym. Powłoki, m.in. SiO2, ZrO2, 1184 96/5(2017) Prof. dr hab. inż. Bogdan SZCZYGIEŁ w roku 1974 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocław[...]

Wpływ zmian mikrostruktury w strefie wpływu ciepła na zachowanie korozyjne stopu aluminium z miedzią

Czytaj za darmo! »

Skutkiem wytwarzania warstw powierzchniowych metodami cieplnymi są zmiany mikrostruktury i własności w materiale rodzimym tj. powstanie strefy wpływu ciepła. W pracy przedstawiono wyniki badań zmian mikrostruktury duralu miedziowego AW-2017-T4 w strefie wpływu ciepła wytworzonej metodą jednostronnego indukcyjnego nagrzewania oraz badań potencjodynamicznych w 3% roztworze NaCl próbek pobranych[...]

Corrosion resistance of fixed orthodontic appliance components in Ringer's solution DOI:10.15199/40.2017.7.3


  The metallic materials, due to their ability to carry mechanical loads, such as tensile stresses and bending moments, are most often used in prosthetic and orthodontic treatment in dentistry [26]. Their main disadvantage is their susceptibility to all kinds of corrosion caused by the action of saliva or body fluid [1, 10]. The aggressiveness of the media is largely extent due to the presence of chloride ions. Also the body’s peculiar characteristics may significantly contribute to the aggressiveness of the body fluids (e.g. in the oral cavity) [6, 14]. The chemical composition of metallic materials determines their resistance to corrosion and so their applicability as implants. The maximum tolerable rate of corrosion of such materials cannot exceed 2.5·10-4 mm/year [3-5]. Corrosion damage to chromium-nickel-molybdenum steel implants [3, 17] is caused not only by electrochemical corrosion, but also by transcrystalline corrosion, pitting corrosion, crevice corrosion and fatigue corrosion [4]. Pitting corrosion predominates in places where the dynamic loads do not act on the implant while stress corrosion and fatigue corrosion predominate in the implant’s areas subjected to cyclic loading. The multiplicity of corrosion factors occurring within the body environment makes it difficult to determine the causes of corrosion damages [7, 14, 21, 25, 28]. Ions of metals, such as chromium and nickel, are released as a result of corrosion, posing a hazard to health and life as they affect on many basic life processes [10, 27]. An excessive concentration of stainless steel constituent elements (e.g. Fe, Cr, Ni, Mo, Mn) in body fluids causes poisoning [15, 16]. Chromium is known to facilitate glucose assimilation, but when present in excess, it has toxic effects, such as damage to parenchymatous tissues and organs as well as allergies [18]. Nickel and molybdenum belong to the group of carcinogenic and allergenic [...]

 Strona 1