Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Stasiak-Barmuta"

Wpływ procesów technologicznych na rozwój astmy zawodowej

Czytaj za darmo! »

Najpoważniejszy problem medycyny pracy w krajach uprzemysłowionych stanowią choroby układu oddechowego o podłożu zawodowym. Efektem zawodowego narażenia na substancje szkodliwe mogą być m.in. choroby dróg oddechowych, jak: choroby śródmiąższowe płuc prowadzące do włóknienia, astma zawodowa oraz choroby nowotworowe. Według danych GUS w roku 2005 narażenie na substancje szkodliwe, dostające się do organizmu poprzez drogi oddechowe, dotyczyło 5 mln osób pracujących w zakładach, w których było zatrudnionych ponad 9 osób. Spośród tej grupy, w warunkach zagrożenia, tj. przy wartościach przekraczających najwyższe, dopuszczalne stężenie (NDS), pracowały 24 tys. osób. W UE zarejestrowano ok. 30 tys. substancji niebezpiecznych, które są używane zarówno w procesach technologicznych, jak i poza przemysłem (1). Prognozuje się iż w ciągu najbliższych 15 lat najczęstszą chorobą zawodową układu oddechowego będzie astma, a odsetek chorych na astmę w grupie wszystkich chorób zawodowych układu oddechowego przekroczy 50% [2, 3]. Pierwsze doniesienia o związku astmy z warunkami pracy pochodzą z IV w. p.n.e., gdzie Hipokrates opisywał objawy astmy u pracowników zatrudnionych przy wytopie metali, u foluszników, krawców, parobków rolnych i rybaków. W czasach nowożytnych Ramazini w roku 1713 opisał astmę wywołaną pyłem zbożowym [4, 5]. Szybko postępujący rozwój przemysłu i chemii powoduje pojawianie się nowych czynników odpowiedzialnych za występowanie astmy zawodowej. Do dziś opisano ich już ponad 2 tys. Według danych European Community Respiratory Health Study w populacji europejskiej astma zawodowa stanowi ok. 10-25% wszystkich przypadków astmy oskrzelowej. W niektórych grupach zawodowych choruje lub może zachorować do 50% zatrudnionych [6]. Za astmę zawodową uznaje się tą, która powstaje w toku związku przyczynowego pomiędzy ekspozycją na alergeny w środowisku pracy a chorobą. W tabeli prz[...]

 Strona 1