Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Lipiński "

Adaptation of the Mehlich 3 procedure for routine determination of phosphorus, potassium and magnesium in soil Adaptacja testu Mehlicha 3 do rutynowych oznaczeń zawartości fosforu, potasu i magnezu w glebie DOI:10.15199/62.2015.6.22


  The Mehlich 3 method based on calorimerty and flame photometry was used detn P, K and Mg contents in soil and compared with the Egner-Riehm ans Schachtschabel methods. The results were intercorrelated. The Mehlich 3 procedure was faster than the other ones, showed lower reagent, labor, water and energy consumption and was recommended for practical use in agrochem. Przedstawiono wyniki prac nad adaptacją testu Mehlicha 3 do rutynowego wykorzystania w analizie gleby na zawartość fosforu, potasu i magnezu w Polsce. Przedstawiono uwarunkowania do wdrożenia metody Mehlicha 3 w Krajowych Stacjach Chemiczno-Rolniczych oraz dokonano porównania badanej metody z metodami dotychczas wykorzystywanymi do tego celu. Uzyskane wyniki wskazały na liczne korzyści płynące z wdrożenia metody Mehlicha 3 do badań agrochemicznych, w tym na znaczne zmniejszenie kosztów analiz, co może przyczynić się do szerszego upowszechnienia badań agrochemicznych i korzystania z doradztwa nawozowego wśród producentów rolnych. Wskaźniki agrochemiczne informujące o zasobności gleb w fosfor, potas i magnez są podstawowym narzędziem umożliwiającym zrównoważoną gospodarkę składnikami pokarmowymi roślin i to już na poziomie pojedynczego pola produkcyjnego czy gospodarstwa. Właściwe zarządzanie makro- i mikroelementami niesie ze sobą skutki produkcyjne (potencjał plonotwórczy), ekonomiczne (nawozy stanowią istotny odsetek kosztów produkcji roślinnej) oraz ekologiczne1). Istotą właściwego zarządzania zasobnością gleby w składniki pokarmowe jest kompromis pomiędzy utrzymaniem żyzności gleby na wysokim poziomie, gwarantującym stabilny i dobry jakościowo plon, a minimalizowaniem zagrożenia zanieczyszczenia środowiska, w polskich warunkach głównie stratami azotu i fosforu. Monitoring zasobności gleb pozwala określić, czy występuje deficyt składników w glebie, co wiąże się z uzasadnioną potrzebą nawożenia, czy też ich ilość jest wystarczająca i nie ma rolniczego oraz ek[...]

The impact of industrial soil pollution on cadmium and lead accumulation in crops Wpływ skażenia przemysłowego gleby na kumulację kadmu i ołowiu w roślinach DOI:10.15199/62.2015.9.26


  Cd and Pb content in soil from Upper Silesia (Poland) and in maize crop were detd. and correlated with soil pH and granulometric compn. as well as with contents of assimilating P, K, Mg, Cu, Zn and mineral N in the soil. Both Cd and Pb contents in maize decreased with increasing pH, fine soil fraction, as well as P, Mg and Zn contents and with decreasing mineral N contents in the soil. Zawartość metali ciężkich w glebie zależy od jej składu chemicznego a także od ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez przemysł i transport. Ich zachowanie się w glebach oraz fitoprzyswajalność są uwarunkowane wieloma czynnikami, na które składają się procesy geochemiczne, chemiczne, fizyczne i biologiczne, a także właściwościami tej gleby. Badania przeprowadzono w rejonie przemysłowego skażenia środowiska rolniczego o zawartościach Cd i Pb w glebach wyższych niż średnie krajowe. Ich celem było wykazanie zależności pomiędzy wybranymi właściwościami gleby, określanymi w rutynowych badaniach agrochemicznych, a stopniem kumulacji kadmu i ołowiu w kukurydzy. Wyniki badań potwierdzają ten związek, z wyjątkiem przyswajalnego cynku w przypadku Pb i potasu w przypadku Cd. Mogą więc być wykorzystane do przewidywania ilościowych zmian oznaczanych metali w rejonach oddziaływania przemysłu na rolniczą przestrzeń produkcyjną. Jednym z istotnych źródeł skażeń biosfery są zakłady przemysłowe emitujące zarówno substancje gazowe (np. tlenki węgla, siarki i azotu), jak i stałe, w tym pyłowe, zawierające toksyczne substancje chemiczne. Groźnym skutkiem rozwoju cywilizacji i przemysłu jest rozprzestrzenianie się metali ciężkich. Produkcja rolnicza w rejonie oddziaływania przemysłowego wymaga nieustannego monitorowania obecności pierwiastków toksycznych, takich jak ołów i kadm, które są emitowane przez kopalnie, huty, przemysł energetyczny i chemiczny lub składowiska odpadów. Pierwiastki te nie ulegają biodegradacji, a raz wprowadzone do środowis[...]

Wpływ nawożenia na zawartość azotu mineralnego w glebach użytków zielonych i upraw rolniczych o przeznaczeniu paszowym DOI:10.15199/62.2018.11.17


  Użytki rolne (UR) w Polsce zajmują obecnie powierzchnię 15,1 mln ha. Na 73,9% tego areału wysiewane są zboża, a tylko na 26,1% uprawiane są rośliny okopowe, przemysłowe oraz inne1). Około 1/5 ogólnej powierzchni gleb wykorzystywanych rolniczo zajmują użytki zielone. Mimo zmniejszającej się w kolejnych latach XXI w. powierzchni zarówno gruntów ornych, jak i użytków zielonych, plony roślin uzyskiwane z jednostki powierzchni ulegają zwiększeniu, co ma związek z intensywnością produkcji roślinnej, a zatem i z silaInstytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy; bUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; cPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; dInstytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin The impact of fertilization on the mineral nitrogen content in grassland and fodder crop soils Wpływ nawożenia na zawartość azotu mineralnego w glebach użytków zielonych i upraw rolniczych o przeznaczeniu paszowym DOI: 10.15199/62.2018.11.17 Dr hab. inż. Halina LIPIŃSKA w roku 1987 ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 2009 r., a stopień doktora habilitowanego w 2011 r. Jest adiunktem w Katedrze Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu na UP w Lublinie. Specjalność - agronomia, łąkarstwo, kształtowanie środowiska. Dr Anna WATROS - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w numerze 8/2018, str. 1285. A mineral N content (Nmin) in the 60-90 cm layer of mineral and org. soils depending on the N dose in the mineral fertilizer used for grassland as well as for the cultivation of maize and cereal mixes in 2010-2012 was detd. in spring and autumn to find a resp. correlation. The Nmin content and the dose of N fertilizer were positively correlated for (i) grassland on mineral soils, (ii) grassland on org. soils, and (iii) cultivations of maize and cereal mixes on mineral soils. Particularly high correlation coeffs. (higher than 0.8) were obsd. for cereal mix[...]

 Strona 1