Wyniki 1-10 spośród 39 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Gołębiowski"

Kinetyka metanizacji tlenku węgla i ditlenku węgla w warunkach przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano kinetykę metanizacji małych stężeń tlenków węgla (CO lub/i CO2) w zakresie parametrów pracy reaktorów przemysłowych w ostatniej z sekwencji instalacji przygotowania gazu do syntezy amoniaku. Pomiary przeprowadzono w laboratoryjnym bezgradientowym reaktorze zbiornikowym z mieszadłem, na przemysłowym katalizatorze RANG-19 produkowanym przez Instytut Nawozów Sztucznych. Wyprowadzono [...]

Procesy otrzymywania gazów syntezowych i wodoru

Czytaj za darmo! »

Węglowodory są najważniejszym surowcem dla otrzymywania gazów syntezowych i wodoru. Zapotrzebowanie na wodór czy mieszaniny wodór - tlenek węgla systematycznie wzrasta. Spośród procesów wykorzystujących gaz ziemny jako surowiec największe perspektywy ma reforming autotermiczny. Zwrócono uwagę na znaczenie, jakie w najbliższej przyszłości będą miały reforming metanu i alkoholi w ogniwach p[...]

Kinetyka niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania kinetyki procesu niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla w zakresie parametrów pracy reaktorów przemysłowych. Pomiary szybkości reakcji wykonano w reaktorze zbiornikowym z mieszadłem na przemysłowym katalizatorze TMC-3/1, produkowanym przez Zakłady Azotowe w Tarnowie. Wyprowadzono empiryczne równanie kinetyki procesu: rc o = k·CO·CO2 - 0 , 3·H[...]

Urządzenie do badania kinetyki procesów związanych z pochłanianiem lub wydzielaniem gazu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono budowę i zasadę działania nowego, automatycznego urządzenia do badania kinetyki procesów związanych z pochłanianiem lub wydzielaniem gazu, szczególnie przydatnego do oceny katalizatorów stosowanych w procesach uwodornienia tłuszczów. Procesy chemiczne związane z pochłanianiem lub wydzielaniem gazu obejmują wiele reakcji katalitycznych. Przykładem takiego procesu jest uwodornianie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, polegające na selektywnym wysycaniu podwójnych wiązań w cząsteczkach kwasów tłuszczowych. Reakcja ta zachodzi na aktywnej powierzchni katalizatora, którego właściwości decydują o wydajności procesu i jakości otrzymywanego produktu. Dobór wła[...]

Pomiary szybkości reakcji niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla metodą bezgradientową DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano metodykę bezgradientowych pomiarów szybkości reakcji niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla przeprowadzonych w reaktorze zbiornikowym z mieszadłem i w reaktorze różniczkowym w szerokim zakresie parametrów procesu przebiegającego w obecności katalizatorów o dowolnej formie i różnym stopniu rozdrobnienia. Uzyskano zgodność wyników pomiarów wykonanych obiema metodami. Określono wypływ stężenia CO, temperatury i wielkości ziarna na szybkość reakcji w warunkach procesu przemysłowego prowadzonego w obecności katalizatora Cu-Zn-Cr. Zasadniczy wpływ na wiarygodność wyników oceny aktywności katalizatorów ma zastosowana metodyka badań. Doświadczenia Instytutu Nawozów Sztucznych (INS) w tej dziedzinie przedstawiono w pracy1}. W ostatnim czasie opublikowano szereg prac na temat kinetycznych badań katalizatorów niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla (NTKCO) w warunkach laboratoryjnych. Położono w nich nacisk na metody bezgradientowe, szczególnie przydatne w badaniach prowadzonych w celach projektowych, poznawczych oraz w celu oceny katalizatorów. Pomiary wykonywano w reaktorach całkowych2^5), cyrkulacyjnych6^9), różniczkowychI0) oraz z idealnym mieszaniem 11,12). Szczegółowy i krytyczny przegląd literatury dotyczącej różnych typów reaktorów stosowanych do pomiaru szybkości reakcji NTKCO znajduje się w pracy13). Najszersze zastosowanie mają reaktory cyrkulacyjne, różniące się między sobą sposobem wymuszania przepływu gazu. W Polsce badania takie przeprowadzono w Politechnice Warszawskiej w aparaturze, w której do cyrkulacji gazu zastosowano - wentylator odśrodkowy zamontowany w korpusie reaktora7*. W INS wykonywane są od kilku lat prace nad metodyką bezgradientowych pomiarów szybkości reakcji NTKCO, umożliwiających prowadzenie badań kinetycznych w całym zakresie parametrów procesu przemysłowego, z zastosowaniem katalizatorów o różnej formie i granulacji. Opisanej poniżej aparatury używa się do pomiarów szybkości reakcji[...]

Technologiczna ocena właściwości cynkowych sorbentów związków siarki

Czytaj za darmo! »

Opracowano metodykę technologicznej charakterystyki cynkowych sorbentów związków siarki w laboratoryjnym reaktorze w zakresie parametrów pracy reaktorów przemysłowych, umożliwiającą pomiar podstawowych właściwości sorbentów: pojemności sorpcyjnej oraz kształtu i nachylenia frontu sorpcji, pozwalających na prognozowanie parametrów pracy złoża sorbentu. Porównano właściwości trzech sorbentów[...]

 Strona 1  Następna strona »