Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Kulikowski"

Regulacja mocy trójpoziomowego przekształtnika AC/DC współpracującego z siecią

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano metodę bezpośredniej regulacji mocy trójpoziomowego przekształtnika AC/DC DPC 5x2-delta, a także porównano ją z dwoma typami regulacji mocy dwupoziomowego przekształtnika: DPC 3x2-delta, oraz regulacją typu delta. Podstawą porównania metod była równość strat na przełączanie w każdej z metod. Artykuł zawiera wyniki symulacji przeprowadzonych w środowisku Matlab Simulink. Abstract. The present article describes the DPC 5x2-delta method control of three-level AC/DC inverter, as well compare this method with two types of power control of two-level inverter: the DPC 3x2-delta, and a delta modulation of current. Bases of comparison those methods is resemblance between the switching power losses of each of the described methods. This article includes the results of the sim[...]

Sterowanie przekształtnika AC/DC współpracującego z siecią metodą DPC-3A

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano metodę bezpośredniej regulacji mocy przekształtnika AC/DC: DPC-3A, oraz porównano ją z działaniem regulacji DPC. Podstawą porównania obu metod były częstotliwości łączeń (straty na przełączanie). Artykuł zawiera wyniki symulacji przeprowadzonych w środowisku Matlab Simulink. Abstract. The present article describes DPC-3A control method of AC/DC converter, as well compare this method with DPC method of direct power control. The comparable switching frequency (the switching power losses) of described methods is basis of the comparison of these methods. This article includes the results of the simulations performed in the Matlab Simulink environment. (DPC-3A control method of AC/DC converter connected to AC grid). Słowa kluczowe: DPC, bezpośrednia regulacja mocy, przekształtnik AC/DC, DPC-3A. Keywords: DPC, direct power control, AC/DC converter, DPC-3A. Wstęp Metoda bezpośredniej regulacji mocy DPC (Direct Power Control) [1] powstała ze względu na dostrzeżenie wielu zalet metody bezpośredniej regulacji momentu DTC i zaadoptowaniu jej zasad na potrzeby przekształtnika AC/DC. Większość modyfikacji metody DTC minimalizuje jej wady np. powoduje zmniejszenie częstotliwości łączeń i uchybu regulowanego prądu. W celu polepszenia własności metody DPC można adoptować modyfikowaną metodę DTC-3A na metodę DPC-3A [2], która została opisana w artykule. Model matematyczny przekształtnika Opis wektorów napięć kształtowanych w przekształtniku w stacjonarnym układzie odniesienia αβ opisuje równanie (1): (1)         " ", dla n { , } [n] U e , dla n { , ..., } j(n ) π dc 0 0 7 3 1 2 6 1 3 2 Ud gdzie: Udc - napięcie w obwodzie pośredniczącym, n - współczynnik opisujący stany zaworów przekształtnika, "0" - wektor zerowy. Wektory pochodnych prądu przekształtnika AC/DC Rys.1. Schemat przekształtnika AC/DC W stacjonarnym układ[...]

Comparison of new DPC methods for two- and three-level AC/DC converters

Czytaj za darmo! »

The paper briefly describes and compares some new methods of Direct Power Control of a two- and three-level AC/DC converter. The basis for comparing the methods was the equality of switching energy losses in each of the methods. Streszczenie. Artykuł zwięźle opisuje, oraz porównuje nowe metody bezpośredniej regulacji mocy dwu- i trójpoziomowego przekształtnika AC/DC współpracującego z siecią. Podstawą porównania metod była równość strat na przełączanie dla każdej z metod. (Porównanie nowych metod bezpośredniej regulacji mocy dwu- i trójpoziomowych przekształtników AC/DC) Keywords: DPC, three-level AC/DC inverter. Słowa kluczowe: DPC, trójpoziomowy przekształtnik AC/DC. Introduction In order to demonstrate the advantages of the application of more expensive solutions i.e. a 3-level converter in comparison with a 2-level one, a mere comparison of both structures using basic methods seems to be inadequate. New modified methods of direct power control [1],[2],[3],[4] of an AC/DC converter eliminate some disadvantages of DPC method [5],[6] and also reduce the frequency of switchings for the same values of current deformation coefficients. This paper presents a brief description and comparison of modified methods of vector control of 2- and 3-level AC/DC converters. Mathematical model of converter The relationships (1) and (2) [7] describe the input voltage vectors of the converter in αβ stationary reference frame with respect to three- and two-level configuration [8]. Fig.1. Configuration of three-level (a) and two-level (b)converter (1)                       , for n {0,1,2} U e , for n {3,4,...,14} 3 1 U e , for n {15,16...,20} 3 3 U e , for n {21,22...,26} 3 2 [n] 3 j(n 3 )π dc 3 j(n 15 )π dc 3 j(n 21 )π d[...]

Sterowanie silnika indukcyjnego metodą DTC-3L-3A

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano nową metodę sterowania silnika indukcyjnego DTC-3L-3A (Direct Torque Control-3 Levels-3 Areas), oraz porównano ją z działaniem klasycznej metody DTC. Podstawą porównania obu metod była częstotliwość łączeń (straty na przełączanie). Artykuł zawiera wyniki symulacji przeprowadzonych w środowisku Matlab Simulink. Abstract. The present article describes the new DTC-3L-3A (Direct Torque Control-3 Levels-3 Areas) control method of induction motor, as well compare this method with the DTC control method. The switching frequency (the switching power losses) of described methods is basis of the comparison of these methods. This article includes the results of the simulations performed in the Matlab Simulink environment. (Direct Torque Control-3 Levels-3 Areas control method of induction motor). Słowa kluczowe: DTC, bezpośrednia regulacja momentu i strumienia, przekształtnik DC/AC, DTC-3L-3A. Keywords: DTC, direct torque control, DC/AC converter, DTC-3L-3A. Wstęp Metoda DTC [1], zaproponowana w latach osiemdziesiątych przez Takachashi i Noguchi, dzięki swoim zaletom bardzo szybko została wykorzystana w praktyce przemysłowej i nadal znajduje nowe zastosowania [2]. Późniejsze jej modyfikacje eliminowały część wad tej metody, tym samym zwiększając jej atrakcyjność w stosunku do konkurencyjnych metod polowo zorientowanych FOC (Field Oriented Control). Niektóre modyfikowane metody DTC [3],[4] koncentrują się na minimalizacji strat łączeniowych przy zachowaniu zbliżonej wartości tętnień momentu, bądź równoważnie zmniejszeniu tętnień momentu przy zachowaniu zbliżonej częstotliwości łączeń. Jedną z takich metod jest metoda DTC-3A [5]. Zaletą tej metody jest optymalny sposób podziału pola uchybu, który w znaczący sposób wpływa na zmniejszenie częstotliwości przełączeń łączników. Proponowana w artykule metoda DTC-3L-3A wykorzystuje ideę podziału pola uchyby sformułowaną dla metody DTC-3A rozszerzając ją o możliwości przekształtni[...]

Odporność korozyjna warstw azotowanych jarzeniowo po procesie fosforanowania


  Wysokie wymagania (m.in. wysoka odporność korozyjna, odporność na zużycie przez tarcie, także w podwyższonych temperaturach, odporność na duże obciążenia mechaniczne) stawiane materiałom w wielu gałęziach nowoczesnego przemysłu mogą być spełnione m.in. metodami inżynierii powierzchni, a w szczególności rozwijanymi w ostatnich latach procesami hybrydowymi, łączącymi różne obróbki powierzchniowe. W artykule przedstawiono badania odporności korozyjnej warstw azotowanych z powierzchniową strefą związków ε+γ’ (Fe2-3N+Fe4N) na stali EN X38CrMoV5.1 (WCL) poddanych procesowi fosforanowania chemicznego w celu wytworzenia drobnokrystalicznej i grubokrystalicznej strefy fosforanów cynku oraz określenia ich wpływu na odporność korozyjną. Do badań właściwości korozyjnych warstw kompozytowych zastosowano metody elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej i potencjodynamiczną, a uzyskane wyniki badań omówiono w ścisłej korelacji z mikrostrukturą i morfologią wytwarzanych warstw. Słowa kluczowe: stal EN X38CrMoV5.1, stal WCL, azotowanie jarzeniowe, fosforanowanie chemiczne, warstwy kompozytowe, powłoka fosforanów cynku, odporność korozyjna Corrosion resistance of glow discharge assisted nitrided layer after phosphating process High requirements (high corrosion resistance, frictional wear resistance, and good mechanical properties) for materials in many branches of modern industry can be fulfi lled, using surface engineering methods in particular, developed in recent years, hybrid processes - combining various surface treatments. The paper presents the results of corrosion resistance of nitrided layers with surface zone of nitides ε+γ’ (Fe2-3N+Fe4N) on EN X38CrMoV5.1 (WCL) steel treated by chemical phosphating to produce a fi ne-crystalline and coarse-crystalline zinc phosphate zone and determine their effect on corrosion resistance. In order to determine the corrosion resistance of the composite layer the electr[...]

Wpływ dodatku pasywatora na odporność korozyjną warstw kompozytowych typu warstwa azotowana z powłoką fosforanów cynkowo-żelazowych


  Technologie hybrydowe, łączące różne obróbki powierzchniowe, należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się kierunków rozwoju inżynierii powierzchni. Umożliwiają one bowiem wytworzenie warstw powierzchniowych o unikalnych, wzajemnie uzupełniających się właściwościach. W artykule przedstawiono strukturę (mikroskopia optyczna, SEM, XRD) oraz wyniki badań odporności koroyzjnej (metody: rejestracja potencjału w układzie otwartym, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, metoda krzywych polaryzacji) warstw kompozytowych na stali X37CrMoV5-1 po obróbce cieplnej (twardość 53HRC) wytworzonych w procesie hybrydowym łączącym metody azotowania jarzeniowego i fosforanowania chemicznego. Są to warstwy typu (od powierzchni): fosforany cynkowo- żelazowe - azotki żelaza Fe4N i Fe2-3N - strefa roztworowa azotu w żelazie o powierzchniowej strefi e fosforanów cynkowo-żelazowych o grubości 6 μm. Tak wytworzone warstwy zmodyfi kowano poprzez nasycenie preparatem pasywującym IKOROL opracowanym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Zbadano wpływ ww. dodatku na odporność korozyjną warstw kompozytowych. Słowa kluczowe: stal EN X38CrMoV5-1, azotowanie jarzeniowe, fosforanowanie chemiczne, warstwy kompozytowe, powłoka fosforanów cynku, odporność korozyjna Infl uence of passivator addition on corrosion resistance of composite layers type: nitrided layer and zinc-iron phosphates coating Hybrid technologies, combining various surface treatment processes, belong to the most dynamically developing surface engineering methods as they enable creation of surface layers having unique, complementary properties.The article presents structure (optic microscopy, SEM, XRD) and results of corrosion resistance investigation (open circuit potential measurement, electrochemical impedance spectroscopy, potentiodynamic method) of composite layers on X37CrMoV5-1 steel after heat treatment (hardness 53HRC) produced in the hybrid process combining glow discharg[...]

Wpływ wielkości cząstek diamentu na strukturę i właściwości kompozytów Ni3Al–diament wytwarzanych metodą impulsowo-plazmową DOI:10.15199/28.2015.6.32


  Influence of the particle size of diamond powder on microstructure and properties of Ni3Al-diamond composites produced by pulsed plasma sintering There is an increasing number of research studies with aim to eliminate carcinogenic and expensive cobalt from metal-diamond composites and replace it by Ni-Al intermetallic phases. This study presents the influence of diamond particle size on the properties of Ni3Al-diamond composites sintered by Pulsed Plasma Sintering (PPS) with the participation of SHS reaction (Self-propagating High-temperature Synthesis). Ni3Al-diamond sinters were produced using Ni:Al (3:1 at.) powder mixtures with addition of 30% vol. of diamond with grain size ranging from 16 to 60 μm. The sintering process was performed at 900°C in 5 minutes under load 100 MPa. Obtained sinters have above 98% theoretical density and shows fine crystalline microstructure with relatively uniformed diamond particles, what can be observed on SEM images of polished surface and fracture. The fractures are brittle and have the intergranular character. The X-ray phase examinations have shown that each sinters contains Ni3Al, diamond and Ni3C. Hardness of the sinters was tested by the Vickers method and was 578±9 HV5 for Ni3Al-diamond 16÷20 μm sinter and 606±2 HV5 for Ni3Al-diamond 40÷60 μm. Wear resistance of Ni3Al-diamond sinters, tested by ball-on-disc method, showed that wear ratio is non-measurable and Ni3Al-diamond 40÷60 μm sinter has much lower friction factor than Ni3Al-diamond 16÷20 μm. Presented research has shown no influence of diamond particle size used in Ni3Al-diamond sinters on structural properties, however an increase of mechanical properties in composite with diamond 40÷60 μm can be noticed. Key words: Ni3Al, diamond, composite, pulsed plasma sintering, PPS. Obecnie trwają prace nad zastąpieniem osnowy z drogiego i rakotwórczego kobaltu w kompozytach metal-diament materiałem na bazie faz mi[...]

Badanie żaroodporności stopów tytanu Ti6Al4V z wytworzonymi warstwami dyfuzyjnymi na bazie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al

Czytaj za darmo! »

Stopy tytanu ze względu na swoje unikalne i korzystne właściwości znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu tj. przemysł lotniczy, motoryzacyjny, energetyczny czy chemiczny. Ich szersze zastosowanie w wielu aplikacjach eliminuje jednak niska żaroodporność która ogranicza pracę tych materiałów w temperaturach powyżej 600°C. Metodami stosowanymi dla poprawienia odporności na utlenianie w wysokich temperaturach tytanu i jego stopów są techniki inżynierii powierzchni oraz modyfi kacja składu chemicznego poprzez zastosowanie różnego rodzaju domieszek pierwiastków zmieniających kinetykę utleniania. W artykule przedstawiono wyniki badań żaroodporności dwufazowego stopu tytanu Ti6Al4V z wytworzonymi w procesach dwustopniowych warstwami aluminidków tytanu typu TixAly. Na podstawie badań mikrostruktury składu chemicznego i fazowego analizowano wpływ modyfi kacji krzemem tych warstw, na strukturę, skład chemiczny oraz grubość tworzących się w wyników wysokotemperaturowego utleniania zgorzelin. Słowa kluczowe: wysokotemperaturowe utlenianie, tytan i jego stopy, fazy międzymetaliczne, inżynieria powierzchni, aluminidki tytanu Investigation of the high temperature oxidation resistance of titanium alloy Ti6Al4V with the diffusion layers on the basis of intermetallic phases from the Ti-Al system Titanium alloys, due to their unique and advantageous properties, are used in various branches of industry, e.g. aircraft, automotive, power, chemical. The possibility of wider range of applications is eliminated by their low heat resistance ratio that limits the work of the materials in temperatures exceeding 600°C. Methods used in order to increase oxidation resistance ratio in high temperatures of the titanium and its alloys are surface engineering and modifi cation of chemical composition by addition of various chemical elements that change oxidation kinetics. The paper presents results of investigations on high temperature oxidation resistanc[...]

Odporność korozyjna warstw kompozytowych typu warstwa azotowana z powierzchniową strefą fosforanów cynku na stali WCL


  286 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 nasyconą elektrodę kalomelową (NEK) jako elektrodę odniesienia. Przed badaniem próbki zanurzono w roztworze na 2 h w celu ustalenia się potencjału korozyjnego. Badania impedancyjne wykonano przy potencjale korozyjnym w zakresie częstotliwości 10-3 Hz - 105 Hz (amplituda zmian potencjału - 10 mV). Uzyskane widma impedancyjne, przedstawione na wykresach Bode’go, analizowano z zastosowaniem programu AUTOLAB opartego na programie Boukampa. Badania odporności korozyjnej metodą potencjodynamiczną wykonano polaryzując próbki od wartości potencjału o ok. 200 mV mniejszej od potencjału korozyjnego do wartości potencjału wydzielania tlenu, stosując zmianę potencjału 0,2 mV/s. 3. Wyniki badań Na rysunku 2 przedstawiono mikrostruktury wytworzonych warstw azotowanych typu strefa azotków żelaza γ’ (Fe4N) + strefa dyfuzyjna przed (rys. 2a, c) i po procesie fosforanowania (rys. 2b). Badania mikrostruktury ujawniły, iż w wyniku procesu fosforanowania wytworzono powłokę fosforanów cynku o grubości rzędu 5 μm (rys. 2b). W wyniku zachodzących w procesie fosforanowania reakcji chemicznych otrzymano warstwy kompozytowe typu azotowana tzw. roztworowa z powierzchniową strefą fosforanów cynku. Na rysunku 3 przedstawiono morfologie powierzchni wytwarzanych warstw. Fosforany cynku (rys. 3c, d) wpływają na rozwinięcie powierzchni warstw azotowanych i charakteryzują się drobnoiglastą strukturą. Na rysunku 4 przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej metodą spektroskopii impedancyjnej. Na podstaw[...]

Struktura i odporność na zużycie przez tarcie warstw azotowanych z powierzchniową strefą fosforanów cynku wytworzonych na stali X37CrMoV5-1

Czytaj za darmo! »

Technologia azotowania jarzeniowego jest szeroko stosowana w przemyśle do kształtowania właściwości użytkowych częsci maszyn i narzędzi wykonanych z różnych gatunków stali, w tym m.in. stali austenitycznych i narzędziowych [1÷3]. Z kolei proces fosforanowania chemicznego jest stosowany szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym i budowy maszyn w aspekcie zwiększania odporności korozyjnej, lepszej przyczepności lakieru do karoserii samochodowych, jak też obniżenia współczynnika tarcia w obróbkach plastycznych kształtowania blach stalowych [4, 5]. Proces azotowania jarzeniowego ze względu na możliwość precyzyjnej kontroli składu fazowego i chemicznego wytworzonych warstw oraz ich stanu naprężeń własnych jest również szeroko stosowany w rozwijanych w ostatnich latach perspektywicznych technologiach hybrydowych, gwarantujących wytworzenie warstw powierzchniowych o unikatowych, wzajemnie uzupełniających się właściwościach użytkowych, np. w połączeniu z metodą naparowania łukowego (wytwarzanie powłok azotku chromu). Zapewniają one formom ze stali EN X37CoMoV5-1 wysoką odporność na żużycie przez tarcie, żaroodporność i odporność na duże odkształcenia [6, 7]. Obecnie proces ten jest stosowany szeroko w wytwarzaniu warstw kompozytowych (wieloskładnikowych i wielofazowych) w procesach jedno- i dwustopniowych w technologiach hybrydowych w połączeniu z metodami PVD, natryskiwania cieplnego, chemicznego i elektrochemicznego wytwarzania powłok, procesami CVD, w przypadku kształtowania właściwości nie tylko różnych gatunków stali, ale również stopów tytanu i niklu oraz stopów magnezu [6, 7]. W pracy zawarto wyniki badań mikrostruktury, odporności na zużycie przez tarcie warstw kompozytowyh typu: od powierzchni fosforany cynku (bez i z zawartością środka smar[...]

 Strona 1  Następna strona »