Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW LUDWICZAK"

Stan badań nad katalizatorami syntezy amoniaku DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono metodykę oceny katalizatorów do syntezy amoniaku w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych. Przedstawiono nowe osiągnięcia w pracach własnych nad technologią wytwarzania katalizatorów o dobrej jakości do nowoczesnych reaktorów syntezy amoniaku. Przytoczono wyniki badań laboratoryjnych i przemysłowych nad katalizatorami krajowymi i importowanymi, stosowanymi w reaktorach o wydajności 300 i 500 t N H 3 na dobę. Omówiono kierunki bieżących badań nad katalizatorami tradycyjnymi i niskotemperaturowymi do syntezy amoniaku. Prace nad katalizatorem do syntezy amoniaku prowadzono w Polsce w Zakładach Azotowych w Chorzowie już od 1928 roku. We współpracy z firmą NEC produkowano wtedy katalizator żelazowy z magnetytu syntetycznego i naturalnego. Jego jakość nie ustępowała poziomowi światowemu. Na początku lat sześćdziesiątych prace nad technologią wytwarzania krajowego katalizatora do syntezy amoniaku prowadzono w Zakładach Azotowych (ZA) w Tarnowie!) i w Chorzowie oraz w Instytucie Nawozów Sztucznych w Tarnowie2,3). Na podstawie badań przemysłowych, po uwzględnieniu możliwości produkcyjnych, do szerszego stosowania wybrano katalizator A6 , produkowany w ZA w Tarnowie. W tym okresie wprowadzono wiele istotnych ulepszeń4), które przyniosły poprawę jakości katalizatora: - zastosowano żelazo Armco o znacznie zmniejszonej zawartości zanieczyszczeń, - użyto magnetytu syntetycznego o drobnym ziarnie, - wprowadzono dodatkowe składniki: MgO i S i0 2 oraz zastąpiono tlenek wapniowy azotanem wapniowym, - wprowadzono przygotowywanie mieszaniny surowców w dużych kilkutonowych partiach, - wprowadzono chłodzenie ciekłego stopu katalizatora w misach stalowych, tak aby grubość warstwy nie przekraczała 50 mm. Ulepszony katalizator A6 (1966) wypróbowano w jednostkach syntezy typu NEC i "Sobolewski" o wydajności (odpowiednio) 60 i 2001 NH3 na dobę. W tych jednostkach katalizator pracował efektywnie i był stosowany do 1984 r. Jednak próby zas[...]

Badanie aktywności kontaktów żelazowych do syntezy amoniaku DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano aktywność katalityczną trzech kontaktów przemysłowych do syntezy NH3 oraz własnego katalizatora PS3-INS, stosując aparaturę ciśnieniową z reaktorem bezgradientowym. Stwierdzono dużą aktywność i dobrą termostabilność katalizatora PS3-INS. Ocenia się, że ok. 60% wszystkich produktów przemysłu chemicznego otrzymuje się z użyciem katalizatorów. W nowo uruchamianych instalacjach udział uzyskiwanych w ten sposob produktów wzrasta do 90% *). Do związków wytwarzanych w przemyśle chemicznym w największych ilościach należy amoniak. W 1981 r. zajmował on drugie miejsce na liście produkowanych w świecie chemikaliów2). Syntezę amoniaku na katalizatorze żelazowym odkryto w 1905 r. Pięć lat później katalizator żelazowy zawierający dwa promotory (tlenek glinowy i tlenek potasowy) został wdrożony do produkcji w firmie BASF. Pierwszą wysokociśnieniową instalację uruchomiono w 1913 г., a zatem po upływie ośmiu lat. Zważywszy na to, że brakowało wówczas doświadczeń w prowadzeniu procesów ciśnieniowych3), można powiedzieć, że wdrożenie omawianego procesu do produkcji nastąpiło w rekordowym czasie. Należy zwrócić uwagę na fakt, że Oryginalny katalizator jest ciągle w użyciu. Zwiększono co prawda jego aktywność, dodając nowych promotorów i zmieniając preparatykę, ale sposób wytwarzania katalizatora jest ciągle taki s am 4). Do ostatnio notowanych postępów w produkcji amoniaku w znacznej mierze przyczyniły się zmiany aparaturowe 5>. PR Z EM Y ŚL CHEMICZNY 65/10 (1986) Ponadto ciągle trw a ją prace nad wytworzeniem nowych katalizatorów, aktywnych zwłaszcza w niższej temperaturze i pod niższym ciśnieniem. Wyprodukow[...]

 Strona 1