Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA STYPUŁA"

Wybrane właściwości modyfikowanych powierzchni tytanu i stopu Ti6Al4V

Czytaj za darmo! »

Jak powszechnie wiadomo, tytan i jego stopy są bardzo atrakcyjnymi materiałami dla zastosowań w różnych obszarach medycyny. Jest to możliwe z powodu ich unikalnych właściwości fizycznych i chemicznych, takich jak wysoka wytrzymałość, niska gęstość, dobra odporność korozyjna i dobra biozgodność w środowisku ludzkich komórek i tkanek [1÷3]. Można je dostrzec w wielu aspektach medycyny, takich jak: komfort operacji chirurgicznych (aparatura) i leczenia urazów (na przykład: endoprotezy i sztuczne kończyny, implanty, płyty stabilizacyjne) [4÷9]. Z drugiej strony, materiały te mają stosunkowo słabe właściwości tribologiczne, wysoki współczynnik tarcia, niską odporność na ścieranie i raczej wysoką skłonność na zużycie. W badaniach prowadzonych nad modyfikacją zewnętrznej powierzchni t[...]

Struktura i odporność korozyjna modyfi kowanego powierzchniowo stopu Ti6Al4V

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad modyfi kacją powierzchni stopu Ti6Al4V warstwami typu C:N:H i SiCxNy(H). Warstwy te otrzymano w procesie RFCVD (13,56 MHz, 60 W) oraz MWCVD (2,45 GHz, 800 W) przy użyciu reaktywnych mieszanin gazowych zawierających CH4, N2, SiH4, H2 wprowadzanych do reaktorów w różnych proporcjach. Morfologie powierzchni i skład chemiczny próbek badano przy pomocy analizy SEM, EDS, i XPS. Odporność korozyjną próbek oceniono na podstawie krzywych woltamperometrycznych w roztworze Ringera oraz analizy tego roztworu techniką AAS. Słowa kluczowe: stop Ti6Al4V, modyfi kacja powierzchni, odporność korozyjna The structure and corrosion resistance of the surface modifi ed Ti6Al4V alloy This work contains results concerning surface modifi cation of titanium alloy Ti6Al4V with a[...]

Odporność korozyjna powierzchni stali chromowo-niklowych węgloazotowanych plazmowo

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej wegloazotowanych plazmowo, wysokostopowych stali chromowo- niklowych 00H18N9, 00H18N9Mo, 00H21N19Si oraz 00H21N7MoCu. Proces wegloazotowania przeprowadzono techniką próżniową ze wspomaganiem plazmowym, w układzie (MW PACVD) o częstotliwości 2,45 GHz i mocy generatora, 350 W), przy użyciu reaktywnych mieszanin gazowych, zawierających CH4, N2, w warunkach niskiego ciśnienia (0,8 Tr) i przy niskiej temperaturze 400oC. Powierzchnie obrabiane analizowano za pomocą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS). Odporność korozyjną próbek określono na podstawie krzywych polaryzacji LSV w 3% roztworze NaCl. Powierzchnie węgloazotowane wykazały wyższą skłonność do pasywacji w porównaniu z powierzchnią niemodyfi kowaną, ponadto w przypadku stali 00H21N19Si5 obróbka podwyższa odporność tej stali na korozję wżerową). Słowa kluczowe: węgloazotowanie plazmowe, stale chromowo-niklowe, odporność korozyjna Corrosion resistance of carbonitriding stainless steels in chloride solutions This paper presents results from study of corrosion behaviour of plasma carbonitriding of stainless steels (00H18 N9, 00H18N9- Mo, 00H21N19Si and L00H21N7MCU.) surfaces. The carbonitriding process was performed with application of plasma assisted chemical vapour deposition techniques, in MWCVD (2,45 GHz, 350 W)system. In the prosess a mixture of CH4, N2, and H2 gases was introduced to the reactor. MW plasma carbonitriding was conducted under low pressure and low temperature conditions (0,8 Tr, 400oC).The treatment surface was investigated using, XPS methods. The corrosion behaviour of the steels was studied on the base of polarisation (LSV) curves in 3% NaCl solution. The carbonitriding surfaces have a better a[...]

Wpływ parametrów elektrochemicznych na anodowe roztwarzanie miedzi w alkoholowych roztworach elektrolitów

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania wpływu rodzaju alkoholu, rodzaju anionu oraz zawartości wody (1-3 % objętościowych H2O) na proces anodowego roztwarzania miedzi i charakter tworzących się produktów. Do identyfi kacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano mikroskop skaningowy z przystawką EDS. Badania wykazały, że przy wysokich potencjałach E > 1,0 V miedź w alkoholowych roztworach soli (metanolowym, etanolowym i propanolowym) ulega intensywnemu roztwarzaniu. Na szybkość procesu roztwarzania i rodzaj tworzących się produktów w istotny sposób wpływają wszystkie badane parametry. Wykazano ponadto, ze anodowe trawienie miedzi może być wykorzystane do produkcji nanocząstek tlenków miedzi. Słowa kluczowe: miedź, anodowe roztwarzanie, alkohole Infl uence of electrochemical parameters on anodic dissolution of copper in alcohol solutions of electrolytes Studies of the effect of the kind of alcohol, kind of anion and water content (1-3) vol % on the anodic dissolution of copper and the nature of dissolution products were performed. The dissolution products were analysed by scanning electron microscopy (SEM/ EDS). The study show, the strong etching of copper at higher potentials, E > 1.0 V, in alcoholic, solutions of salts. The rate of the process and dissolution products depend on the all investigeted parameters. There will be also presented possibilities of application of copper etching in mixed water-alcohol solutions for production of nano- particles of the oxide. Keywords: copper, anodic dissolution, alcohols solvent 1. Wstęp Roztwarzanie miedzi w bezwodnych elektrolitach z rozpuszczalnikami organicznymi jest podobne do jego przebiegu w środowiskach wodnych [1-6], gdzie przyjęto dwuetapowy, konsekutywny model anodowego roztwarzania: Cu → Cu+ ads + e; (1)[...]

Anodowe roztwarzanie i odporność korozyjna stali wysokostopowych w płynie Ringera


  W pracy przeprowadzono badania odporności korozyjnej wysokostopowych austenitycznych stali komercyjnych (S30403, S31603) i stali z podwyższoną zawartością krzemu (S32165) oraz stali dwufazowej austenityczno ferrytycznej, duplex (S32404), w płynie Ringera, przy temperaturze 37oC. Odporność korozyjną stali oceniono na podstawie potencjokinetycznej polaryzacji anodowej i analizy chemicznej ośrodka korozyjnego, przy użyciu spektroskopu adsorpcji atomowej (AAS) oraz analizy powierzchni stali za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM/ EDS). Słowa kluczowe: stale chromowo-niklowe, odporność korozyjna, płyn Ringera Anodic dissolution and corrosion behaviour of stainless steels in Ringer`s solution This paper presents results of study the corrosion behavior of stainless steels: commercial one (S30403, S31603), with high content of silicon (S32615) and austenitic-ferritic duplex steel (S32404) in Ringer`s solution at temperature of 37oC. Corrosion behavior of the samples were studied on the base of polarisation curves LSV (linear sweep voltammetry), chemical analysis of the corrosion medium using atomic adsorption spectroscope (AAS) and surface analysis by use scanning electron microscope (SEM/EDS). Keywords: stainless steel, corrosion resistance, Ringer`s solution.1. Wprowadzenie Stale wysokostopowe (S30400 i S31600) są najbardziej popularnymi gatunkami, szeroko stosowanymi jako materiały konstrukcyjne na różne urządzenia, w wielu agresywnych środowiskach, między innymi również na implanty chirurgiczne. Popularność tych stali wynika głównie z umiarkowanego kosztu wytwarzania oraz stosunkowo łatwej technologii, przy zadowalających właściwościach mechanicznych i dobrej [...]

Wpływ warstw SiCN(H) nakładanych na stale chromowo-niklowe (S30403 i S32404) na ich odporność korozyjną w roztworze Ringera


  Celem pracy jest porównanie odporności korozyjnej stali austenityczne (S30403) i stali ferrytyczno austenitycznej (S32404) w stanie surowym oraz po obróbce powierzchniowej polegającej na nałożeniu wieloskładnikowej nanowarstwy SiCN(H). Warstwę tą osadzano na powierzchni stali, stosując metodę próżniowego chemicznego osadzania ze wspomaganiem plazmowym - Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition PACVD. Plazmę wytwarzano za pomocą generatora mikrofalowego - MWCVD, wprowadzając do reaktora mieszaninę gazową: CH4, N2, SiH4. Przeprowadzono analizę struktury i składu powierzchni stali, po obróbce i po ekspozycji, za pomocą mikroskopu skaningowego SEM, ze sprzężonym mikroanalizatorem rentgenowskim EDS. Odporność korozyjną powierzchni surowych i obrabianych oceniono na podstawie badań polaryzacyjnych wykonanych techniką woltamperometrii liniowej, LSV oraz na podstawie analizy ośrodka korozyjnego po ekspozycji próbek, za pomocą atomowej spektroskopii absorpcyjnej AAS. Z przeprowadzonych badań wynika, że stosowana obróbka powierzchni podwyższa odporność korozyjną obu gatunków stali. Struktura warstwy i stopień wzrostu odporności zależy od podłoża (gatunku stali). Słowa kluczowe: warstwy SiCN(H), stale chromowo-niklowe, odporność korozyjna, płyn Ringera Infl uence of SiCN(H) coatings on corrosion behaviour of stainless steel S30403 and S32404 in Ringer’s solution This paper presents results of study the corrosion behavior of stainless steels (S30403, S32404) with SiCN(H) coatings in Ringer`s solution at temperature of 37oC. Coatings were prepared by PACVD using gas mixtures contains: CH4, N2, SiH4. Corrosion behavior of the samples were studied on the base of polarisation curves LSV (linear sweep voltammetry), chemical analysis of the corrosion medium using atomic adsorption spectroscope (AAS) and surface analysis by use scanning electron microscope (SEM/EDS). The coated surfaces showed a better ability to passivation compared to unmodifi ed on[...]

Wpływ wody na anodowe roztwarzanie cynku w metanolowych roztworach LiCl


  W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości wody (od 1 do 25% H2O) na anodowe roztwarzanie cynku w metanolowych roztworach LiCl oraz na charakter tworzących się produktów anodowego roztwarzania Zn, w obszarze wysokich potencjałów. Do identyfi kacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano spektroskopię UV-vis, skaningowy mikroskop elektronowy SEM/EDS oraz dyfrakcję rentgenowską XRD. Słowa kluczowe: cynk, anodowe roztwarzanie, rozpuszczalniki organiczne, nanocząstki Infl uence of water on anodic dissolution of zinc in methanolic solutions of LiCl Studies of the effect of water addition (1% - 25% obj. H2O) on the anodic dissolution of zinc and the nature of dissolution products, at high potential values, were performed. The dissolution products were analyzed by spectroscopic UV-vis methods, scanning microscopy (SEM/EDS) and X- ray diffraction techniques. Keywords: zinc, anodic dissolution, organic solvents, nanoparticles ochrona przed korozja 3/2012 1. Wstęp Cynk w bezwodnych alkoholowych elektrolitach roztwarza się zgodnie z dwuetapowym, konsekutywnym mechanizmem, podobnie jak w środowiskach wodnych [1-6]. Przy niskich wartościach potencjałów anodowych produkt pośredni Zn+ adsorbuje się na powierzchni metalu i inhibituje jego utlenianie. Przy wyższych potencjałach Zn+ utlenia się do Zn2+ i przechodzi do roztworu. W prezentowanej pracy przeprowadzono badania wpływu zawartości wody (w zakresie stężeń od 1% do 25% H2O) na przebieg procesu anodowego roztwarzania cynku oraz na tworzące się produkty roztwarzania anodowego Zn w obszarze wysokich potencjałów. 1. Materiały do badań i techniki pomiarowe Próbki do badania zostały wykonane z czyst[...]

Anodowe roztwarzanie cynku w alkoholowych roztworach elektrolitów

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania wpływu rodzaju alkoholu, stężenia elektrolitu oraz zawartości wody (5%) na proces anodowego roztwarzania cynku i charakter tworzących się produktów roztwarzania w obszarze wysokich potencjałów. Do identyfi kacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano spektroskopowe techniki badawcze (SEM, TEM/ EDS, XPS). Słowa kluczowe: cynk, anodowe roztwarzanie, rozpuszczalniki organiczne, nanocząstki Anodic dissolution of zinc in alcoholic solutions of electrolytes Studies of the effect of the kind of alcohol, electrolyte concentration and water (5%) on the anodic dissolution of zinc and the nature of dissolution products were performed. The dissolution products were analyzed by spectroscopic methods (SEM, TEM/EDS, XPS). Keywords: zinc, anodic dissolution, organic [...]

Struktura warstwy pasywnej i odporność korozyjna metali i stali stopowych w stężonym kwasie siarkowym

Czytaj za darmo! »

Metale i stopy swoją odporność korozyjną w stężonym kwasie siarkowym zawdzięczają zjawisku pasywacji tj. tworzeniu się na powierzchni stopu trudno roztwarzalnych, termodynamicznie trwałych produktów utleniania. Zdolności pasywacyjne stopów zależą przede wszystkim od składu stopu i od potencjału redoksowego kwasu (głównie od jego stężenia i temperatury), [1- 6]. W pracy podsumowano dotychczasowe wyniki badań odnośnie składu i struktury warstw pasywnych na metalach i stalach stopowych w roztworach kwasu siarkowego o małej aktywności wody (H+/H2O>1/4), 93-98% H2SO4, przy temperaturze 60-100°C. Słowa kluczowe: stężony kwas siarkowy, pasywacja, odporność korozyjna, stale stopowe The structure of passive layer and the corrosion resistance of metals and stainless steels in concentrate[...]

Wpływ obróbki powierzchni wysokostopowych stali chromowo-niklowych na odporność korozyjną w roztworach NaCl


  Obróbkę powierzchni wysokostopowych stali chromowo-niklowych 304L, 316L, 211 oraz S32404 przeprowadzono poprzez węgloazotowanie, przy zastosowaniu techniki próżniowej ze wspomaganiem plazmowym. Proces ten wykonano w układzie MW PACVD o częstotliwości 2,45GHz i mocy generatora 350W, przy użyciu reaktywnych mieszanin gazowych, zawierających CH4 i N2, w warunkach niskiego ciśnienia (0,8 Tr) i w niskiej temperaturze 400oC. Strukturę powierzchni analizowano za pomocą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS). Odporność korozyjną próbek określono na podstawie krzywych polaryzacji LSV w roztworach chlorku sodu (1 i 3% NaCl). Powierzchnie stali poddane obróbce wykazały wyższą skłonność do pasywacji w porównaniu z powierzchniami niemodyfi kowanymi, ponadto w przypadku stali 211 obróbka powierzchni podwyższała odporność na korozję wżerową. Słowa kluczowe: węgloazotowanie plazmowe(MWPACVD), stale chromowo-niklowe, odporność korozyjna, XPS ochrona przed korozja 7/2011 412 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 7 Infl uence of surface treatment of chromium-nickel stainless steels on corrosion resistance in NaCl solutions Corrosion behaviour of plasma carbonitrided stainless steels 304L, 316L, 211 and S32404 was studied. The carbonitriding process was performed using the plasma assisted chemical vapour deposition technique in MWPACVD (Microwave Chemical Wapour Deposition) system (2,45 GHz, 350 W). During the treatment gaseous mixtures containing CH4 and N2 were introduced to the reactor under low pressure (0,8 Tr ) at low temperature of 400oC. The steel surface structure was analysed by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The corrosion behaviour of the samples was determined basing on polarisation (LSV) curves measured in an aqueous solution of sodium chloride (1 i 3% NaCl). The surfaces modifi ed by carbonitriding showed a better ability to passivation compared to the unmodifi ed ones. Moreover, a higher corrosion resistance to pitting co[...]

 Strona 1  Następna strona »