Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ireneusz Pliś"

Adsorption of waste gases on zeolite minerals Adsorpcja zanieczyszczeń gazowych na minerałach zeolitowych DOI:10.15199/62.2015.2.11


  A review, with 47 refs., of thermal and chem. methods for activation of natural zeolites use as sorbents in air pollutants. Dealumination of zeolites by leaching with strong acids was also taken into consideration. Data on the sorption efficiency of the activated adsorbents in sepn. of H2S, CO2, PrH, AcOBa, Me2CO, MeH, EtH and ethylene were included. Zeolity naturalne są to szeroko rozpowszechnione w przyrodzie glinokrzemiany, których unikatowe właściwości sorpcyjne można wykorzystać do ograniczenia emisji gazów odlotowych. Efektywność procesu zależy od rozmiaru i polarności cząsteczek gazu, składu mineralogicznego i chemicznego, budowy strukturalnej minerału oraz siły i rodzaju uformowanych wiązań. Zastosowanie odpowiedniej modyfikacji powierzchni zeolitów (aktywacji termicznej lub chemicznej) daje możliwość zmiany powinowactwa sorbentu i zwiększenia jego pojemności sorpcyjnej. Głównymi składnikami zanieczyszczeń gazowych uwalnianych do powietrza są związki siarki i azotu oraz lotne związki organiczne (LZO). Wywierają one negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi i dlatego w ciągu ostatnich lat Unia Europejska poczyniła istotne kroki prowadzące do zmniejszenia emisji tych substancji do powietrza. Cele określone w strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza obejmują zmniejszenie emisji ditlenku siarki o 82%, tlenków azotu o 60%, LZO o 51% oraz amoniaku o 27% w stosunku do poziomów z 2000 r. Realizację tych założeń stanowi dyrektywa UE w sprawie emisji przemysłowych1). W Polsce standardy emisyjne z instalacji ustalane są przez Ministra Środowiska na poziomie wymaganym przez UE2).Wprowadzanie nowych, bardziej restrykcyjnych norm i przepisów zmusza przemysł do usprawniania istniejących systemów oczyszczania powietrza. Procesy oczyszczania powietrza można zasadniczo podzielić na dwie grupy. Są to metody destrukcyjne i metody umożliwiające odzysk usuwanych substancji. W drugiej grupie znajduje [...]

 Strona 1