Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Siwiec"

Operating properties of lubricants containing some biocomponents obtained by biochemical methods. Właściwości eksploatacyjne kompozycji smarowych zawierających dodatki otrzymane metodami biochemicznymi


  Tech. fatty acids from rape oil refining waste were enzymatically esterified with long-chain alcs. and used as additives to lube oils. The oils showed good lubricating, rheolog., antioxidative and anticorrosion properties. Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych modelowych kompozycji smarowych, w których jako dodatki zastosowano produkty, otrzymane metodami biochemicznymi z surowców porafinacyjnych oleju rzepakowego. Stwierdzono, że wszystkie badane produkty wykazywały efektywność przeciwzużyciową, a także (z wyjątkiem dodatku otrzymanego w wyniku reakcji Dielsa i Aldera) efektywność antyoksydacyjną. Skomponowane środki smarowe, w porównaniu z olejem bazowym, charakteryzowały się mniejszą lepkością w niskich temperaturach, a także dobrymi właściwościami przeciwkorozyjnymi. Środki smarowe mogą być uznane za przyjazne środowisku, jeśli do ich komponowania używane są wyłącznie substancje nietoksyczne i łatwo ulegające biodegradacji1, 2). Oleje smarowe, pochodzące z przeróbki ropy naftowej, nie mogą sprostać rosnącym wymaganiom ekologicznym, dlatego do produkcji biodegradowalnych środków sma-rowych stosuje się oleje bazowe ulegające szybkiemu rozkładowi w środowisku naturalnym (np. oleje roślinne, syntetyczne oleje estrowe i niektóre węglowodorowe). Znaczna część powszechnie stosowanych dodatków uszlachetniających pogarsza właściwości ekologiczne kompozycji smarowych, dlatego też coraz częściej zastępuje się je nową generacją nietoksycznych i biodegradowalnych modyfikatorów3, 4). Kryteriom takim odpowiadają m.in. związki, zawierające grupy estrowe, hydroksylowe lub karboksylowe. Surowcem do wytwarzania bezpiecznych dla środowiska dodatków uszlachetniających mogą być produkty uboczne z rafinacji oleju rzepakowego1, 5). Spośród surowców ubocznych powstających podczas rafinacji olejów roślinnych na szczególną uwagę [...]

Effect of a bioadditive on the antiwear effectiveness of a synthetic lubricant Wpływ biododatku na skuteczność przeciwzużyciową syntetycznej kompozycji smarowej DOI:10.12916/przemchem.2014.1562


  A synthetic hydrocarbon oil was improved by addn. of a hexane/Me2CO ext. of rapeseed oil residues and studied for lubricating properties in a std. tribol. test. The changes in chem. compn. of the lubricant were followed by IR spectroscopy during the test. The addn. resulted in increasing the friction wear resistance of the lubricated steel surface. Przedstawiono wyniki badań tribologicznych syntetycznej kompozycji smarowej zawierającej biododatek otrzymany z surowców porafinacyjnych oleju rzepakowego. Stwierdzono, że zastosowany dodatek poprawia właściwości przeciwzużyciowe syntetycznego oleju węglowodorowego w całym zakresie stosowanych stężeń. Z wykorzystaniem spektrofotometrii w podczerwieni oceniono wpływ warunków testów na zmianę składu chemicznego środka smarowego. Analiza wyników badań tribologicznych powiązana z analizą zmian struktury chemicznej środka smarowego zachodzących podczas testu tribologicznego pozwala na stwierdzenie, że skuteczność przeciwzużyciowa badanych kompozycji olejowych jest wypadkową stężenia zastosowanego dodatku i produktów oksydacji powstających w warunkach tarcia. Instytut Technologii Eksploatacji-PIB, Radom Elżbieta Siwiec*, Ewa Pawelec** Effect of a bioadditive on the antiwear effectiveness of a synthetic lubricant Wpływ biododatku na skuteczność przeciwzużyciową syntetycznej kompozycji smarowej DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.1562 Dr inż. Ewa PAWELEC w roku 1984 ukończyła studia na Wydziale Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. Doktorat z wyróżnieniem uzyskała w 1999 r. Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, specjalność tribologia. Jest adiunktem w Instytucie Technologii Eksploatacji-PIB w Radomiu. Specjalność - budowa i eksploatacja maszyn. Elżbieta Siwiec: Instytut Technologii Eksploatacji-PIB, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel.: (48) 364-93-20, fax: ([...]

Use of infrared spectroscopy to assess the crosslinking of metal-polymer composites Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do oceny usieciowania kompozytów metalopolimerowych DOI:10.15199/62.2016.1.8


  A com. epoxy resin was filled with bronze, brass, Cu and Fe powders, cured with triethylenetetraamine, and studied for crosslinking degree by ir spectrophotometry and for mech. properties (hardness, compressive strength, impact strength) by std. methods. The filling with Fe powder resulted in the catalytic acceleration of the curing. The composites were recommended for regeneration of the worn machine elements. Przedstawiono wyniki badań kompozytów metalopolimerowych przeznaczonych do regeneracji elementów maszyn. Sporządzono kompozyty na osnowie żywicy epoksydowej z różnymi napełniaczami metalicznymi (brąz, mosiądz, miedź, żelazo), zbadano ich właściwości mechaniczne oraz określono wpływ napełniaczy na proces ich sieciowania. Zbadano możliwość wykorzystania spektrofotometrii FTIR do badania stopnia usieciowania kompozytu metalopolimerowego na osnowie żywicy epoksydowej. Stwierdzono, że stosując technikę mappingu FTIR można ocenić efektywność usieciowania wybranej roboczej powierzchni kompozytu. Zaletą zastosowanej metody jest nieniszczący, nie wymagający specjalnego przygotowania pomiar oraz możliwość oceny jakości kompozytu regeneracyjnego. Intensywna eksploatacja części maszyn powoduje zużycie współpracujących elementów łożysk ślizgowych objawiające się najczęściej zmianą wymiarów geometrycznych i uszkodzeniem powierzchni. Jednym ze sposobów rozwiązania problemu odtwarzania warstw wierzchnich łożysk ślizgowych jest zastosowanie chemoutwardzalnych, regeneracyjnych kompozytów metalopolimerowych, łączących dużą odporność na zużywanie z prostotą procesu technologicznego ich aplikowania. Opracowano technologię wytwarzania dwuskładnikowych metalopolimerowych kompozytów regeneracyjnych. Składnikiem A kompozytu jest napełniona osnowa polimerowa, a składnikiem B aminowy utwardzacz. Ze względu na wyjątkowo korzystne właściwości oraz stosunkowo proste metody przetwórstwa, jako osnowę kompozytów zastosowano żywicę epoksydową1).[...]

The methodology for construction of forecasting models of tribological properties of lubricants Metodyka budowy modeli prognostycznych właściwości tribologicznych środków smarowych DOI:10.15199/62.2015.8.5


  A method for predicting the tribological properties of lubricants was based on the estn. of limiting pressure of seizure and limiting load of the wear for the lubricant consisting of a com. packages of antiseizure and antiwear additives (1-4% by mass, 3-8% by mass, resp.) and mineral oil. According the adopted procedure, samples of lubricants of different compn. were prepd. The limiting pressure and load were detd. exptl. The coeffs. of the regression equations were calcd. Przedstawiono metodykę budowy modeli prognostycznych zależności właściwości tribologicznych środków smarowych od zawartości komercyjnych pakietów dodatków przeciwzatarciowych EP i przeciwzużyciowych AW. Właściwości tribologiczne badanych środków smarowych oceniono za pomocą wielkości granicznego nacisku zatarcia poz oraz granicznego obciążenia zużycia Goz wyznaczanych za pomocą aparatu czterokulowego T-02. W ramach weryfikacji metody opracowano modele regresyjne, odwzorowujące wpływ zawartości wybranych dodatków AW i EP na właściwości tribologiczne środków smarowych wytworzonych na bazie oleju mineralnego. Właściwości tribologiczne środków smarowych, w szczególności ich właściwości przeciwzatarciowe EP i przeciwzużyciowe AW, decydują o trwałości i niezawodności urządzeń technicznych poprzez ograniczenie destrukcyjnych skutków tarcia współpracujących elementów maszyn1, 2). W wielu zastosowaniach nawet wysokojakościowa baza olejowa nie jest w stanie zapewnić minimalnego zużycia smarowanego węzła tarcia i z tego względu opracowano wiele dodatków uszlachetniających w istotny sposób ograniczających tarcie i zużycie. Wprowadzenie do oleju bazowego określonej ilość dodatków AW i/lub EP pozwala otrzymać środki smarowe o istotnie podwyższonych właściwościach tribologicznych w stosunku do czystego oleju bazowego3-6). W praktyce najczęściej wprowadza się do oleju dodatki w postaci pakietów, zawierających składniki spełniające różnorodne funkcje. Składniki pakiet[...]

 Strona 1