Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"FELIKS STALONY-DOBRZAŃSKI"

Rola temperatury w procesie wyciskania metali na prasie z rewersyjnie skręcaną matrycą w świetle testu teksturowego

Czytaj za darmo! »

Od czasu przedstawienia koncepcji wyciskania metali na prasie z rewersyjnie skręcaną matrycą, wykonania badań w skali laboratoryjnej, półtechnicznej i w końcu opracowania technologii wytwarzania, stawiane jest pytanie o rolę temperatury w realizacji procesu. Nie chodzi przy tym o temperaturę, w której następuje wyciskanie (temperaturę nagrzania wsadu), ale temperaturę, jaka może pojawić się [...]

BADANIA STRUKTURALNE WARSTW POWIERZCHNIOWYCH CERAMIKI KORUNDOWEJ PODDAWANEJ KULECZKOWANIU WYKONANE TESTEM TEKSTUROWYM

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem badań były płytki korundowe uformowane z proszku, spiekane i kulowane o dwóch różnych ziarnistościach i różniące się wartością naprężenia wprowadzonego do materiału poprzez kulowanie. We wcześniejszych badaniach dy-fraktometrycznych, prowadzonych na tym materiale, w sposób klasyczny został stwierdzony fakt znaczącej zmiany inten-sywności niektórych refleksów, z czego wynika, że kulowan[...]

WPŁYW STANU METALURGICZNEGO I SPOSOBU ODKSZTAŁCENIA NA STRUKTURĘ I TEKSTURĘ STOPU AA7075

Czytaj za darmo! »

W artykule poddano analizie relację między obrazem tekstury, uzyskanym z precyzyjnego pomiaru dyfraktometrycznego, a strukturą walcowanego stopu AA7075. Wykazano, że zarówno sposób walcowania (jednokierunkowy lub ze zmianą kierunku walcowania o 90° — tzw. "krzyżowy"), jak również stan metalurgiczny stopu (przesycony lub homogenizowany) determinują typ formowanej tekstury. W przypadku materiału w stanie przesyconym, zmiany tekstury można rozpatrywać jako rezultat lokalizacji plastycznego płynięcia w pasmach ścinania, powodującego "fragmentację" stopu na bloki, zachowujące się jak quasi‐monokryształy. Prowadzi to do tekstury, opisywanej jako tekstura typu metalu lub typu stopu tworzącej się w wyniku walcowania odpowiednio: jednokierunkowego lub krzyżowego. W stopie homogeni[...]

 Strona 1