Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF SCHMIDT-SZAŁOWSKI"

Przemysłowa synteza ozonu w wyładowaniach elektrycznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono pokrótce obecny stan techniki oraz nowe rozwiązania technologiczne w dziedzinie wytwarzania i stosowania ozonu. Na podstawie mechanizmu syntezy ozonu w warunkach plazmy nierównowagowej omówiono wpływ podstawowych parametrów procesu na wydajność reakcji powstawania ozonu i sprawność energetyczną. Wymieniono niektóre nowe koncepcje dotyczące procesu wytwarzania ozonu oraz budowy[...]

Możliwość wykorzystania katalizy heterofazowej w produkcji ozonu metodą elektroplazmową DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono syntetyczny przegląd danych o zjawisku heterofazowej katalizy występującej w procesach elektroplazmowych. Omówiono eksperymenty świadczące o istotnej roli chemicznych procesów na powierzchni fazy stałej w toku elektroplazmowej syntezy ozonu. Przedyskutowano wyniki prac własnych, oraz innych autorów, zmierzających do praktycznego wykorzystania katalizy heterofazowej w przemysłowej produkcji ozonu metodą elektroplazmową. Procesy chemiczne zachodzące w środowisku plazmy wyładowań elektrycznych są zaliczane do dziedziny zwanej plazmochemią lub elektrochemią gazów. W niniejszym artykule przyjęto dla nich nazwę: chemiczne procesy elektroplazmowe, w skrócie - procesy EP. Przyczyną zainteresowania tą grupą procesów jest ich szczególny mechanizm wynikający z zastosowania energii elektrycznej, umożliwiającej przeprowadzenie wielu przemian chemicznych, które w innych warunkach bądź nie zachodzą wcale, bądź z niewielką tylko wydajnością. Takim procesem jest m.in. synteza ozonu, substancji termodynamicznie nietrwałej, którą można wytworzyć tylko w szczególnych warunkach, odległych od równowagi termodynamicznej. Spore zainteresowanie wzbudza wiele innych procesów EP zachodzących - podobnie jak synteza ozonu - w fazie gazowej. Należy tu wymienić przede wszystkim syntezę tlenków azotu, syntezę cyjanowodoru, elektrokraking węglowodorów, a także inne procesy, dotychczas badane wyłącznie w skali laboratoryjnej (synteza amoniaku, hydrazyny itd.). Przedmiotem licznych badań są także procesy z udziałem substratów stałych, np. redukcja tlenków metali i niemetali, piroliza węgli kopalnych oraz wytwarzanie produktów stałych z substratów gazowych, np. osadzanie polimerów, wytwarzanie amorficznego węgla, węglika krzemu i inne. Wspólną cechą procesów EP jest istotny udział indywiduów chemicznych o dużym zasobie energii (wolnych rodników oraz cząstek o wzbudzonych stanach oscylacyjnych i elektronowych), które łatwo ulegająprzemianom chemiczn[...]

Właściwości ozonatora półkoronowego jako źródła ozonu DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości układu tzw. wyładowania półkoronowego jako źródła ozonu. Opracowano model ozonatora półkoronowego, w którym zamiast tradycyjnej elektrody drutowej zastosowano elektrodę o specjalnie ukształtowanej powierzchni. Wyznaczono charakterystyki prądowo-napięciowe tego typu ozonatora i przeprowadzono doświadczenia dotyczące powstawania tlenków azotu (obok ozonu) w warunkach wyładowania półkoronowego. W przemysłowej syntezie ozonu wykorzystuje się szczególną postać wyładowania elektrycznego, zwaną wyładowaniem cichym. Inne rodzaje wyładowań elektrycznych, w których również może zachodzić synteza ozonu, uważa się na ogół za mniej przydatne w praktyce przemysłowej. Należy do nich m.in. wyładowanie koronowe, a także tzw. wyładowanie półkoronowe '^3), nad którym od pewnego czasu prowadzi się badania. Mechanizm i kinetyka procesu syntezy ozonu w wyładowaniu cichym zostały już dość szczegółowo poznane4 “ 6). Znacznie mniej pracy poświęcono syntezie ozonu w wyładowaniach innego typu. Rys. 1. Układ wyładowania koronowego (a); układ wyładowania półkoronowego (b); układ wyładowania cichego (с); 1 - elektroda zewnętrzna; 2 - elektroda środkowa; 3 - przegroda dielektyczna Wyładowanie koronowe powstaje pod wpływem pola elektrycznego o dużej niejednorodności, wówczas gdy elektrody mają odpowiedni kształt. Bywa na przykład stosowany układ, w którym jedna elektroda ma kształt cylindra, a drugą stanowi cienki drut rozpięty wzdłuż osi (rys. la). W pobliżu elektrody drutowej wytwarza się silne pole elektryczne wystarczające do zainicjowania wyładowania typu koronowego. Układ taki zasila się prędem o stałej lub przemiennej polaryzacji. W nieco innym układzie powstaje tzw. wyładowanie półkoronowe, w którym - podobnie jak w wyładowaniu cichym - stosuje się przegrodę dielektryczną (rys. Ib). Przegroda sporządzona ze stałego dielektryka zapewnia stabilność wyładowania. Dzięki temu nawet przy dość dużej gęstości prądu wyładowani[...]

Obróbka cieplna granulowanego katalizatora kobaltowego przeznaczonego do utleniania amoniaku

Czytaj za darmo! »

Zbadano zmiany składu katalizatora sporządzonego z C o 3O4 z dodatkiem spoiwa organicznego w toku obróbki cieplnej prowadzonej w zakresie temp. 1 1 0 0 ÷ 1 3 0 0 ° C . Stwierdzono, że wskutek dysocjacji Co3O4 w temp. > 1000°C głównym składnikiem katalizatora jest CoO z domieszką kobaltu metalicznego oraz pozostałości Co3O4 W czasie chłodzenia katalizatora w atmosferze powietrza zachodzi (w [...]

Cienkie powłoki z tetrametoksysilanu (TMOS) osadzane metodą PE-CVD i ich zastosowanie

Czytaj za darmo! »

Za pomocą wyładowania stabilizowanego przegrodą dielektryczną pod ciśnieniem atmosferycznym otrzymywano cienkie powierzchniowe warstwy złożone głównie z ditlenku krzemu. Doświadczenia prowadzono w reaktorze laboratoryjnym, o regulowanej temperaturze podłoża, przy częstotliwości 5 kHz. Przez polikondensację tetrametoksysilanu (TMOS) w mieszaninach TMOS+Ar, TMOS+Ar+O2 (o stężeniu 0,056% i 3[...]

Powłoki nieorganiczne wytwarzane techniką elektroplazmową

Czytaj za darmo! »

Opracowano w skali laboratoryjnej proces wytwarzania cienkich powłok na powierzchni materiałów stałych metodą PE-CVD za pomocą wyładowań elektrycznych zachodzących pod ciśnieniem atmosferycznym i stabilizowanych przegrodą elektryczną. Przez polikondensację tetraetoksykrzemu (TEOS) w mieszaninach TEOS + He, TEOS + Ar oraz TEOS + O2 + Ar uzyskano jednolite, szczelne powłoki (o grubości 10÷ 600[...]

Wpływ obróbki cieplnej na aktywność katalizatora żelazowego w reakcji syntezy amoniaku DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ obróbki cieplnej stopowego katalizatora żelazowego (w postaci tlenkowej) na jego aktywność w procesie syntezy amoniaku. Stwierdzono, że w wyniku obróbki cieplnej zmienia się szybkość reakcji zachodzącej na powierzchni katalizatora, zarówno w warunkach kinetycznych, jak i dyfuzyjnych. Dzięki dobraniu warunków wygrzewania uzyskano wyraźne zwiększenie aktywności badanego katalizatora żelazowego. Przebieg pomiarów Z próbki katalizatora o masie 200 400 g, uprzednio poddawanej obróbce cieplnej, pobierano do pomiaru aktywności ok. 45 ziaren (3 -i- 6 mm) o nieregularnym kształcie. Masa pobranej próbki wynosiła ok. 14 g i stanowiła jednorazowy ładunek koszyczka reaktora wypeł- Od wielu lat są prowadzone próby poprawy właściwości stopowego katalizatora żelazowego przez poddanie go obróbce cieplnej. Przykładem mogą być prace Poniewierskiego i Tchorzewskiego1 , 2 ). W wyniku badań przeprowadzonych w Zakładzie Technologii Nieorganicznej i Ceramiki Politechniki Warszawskiej stwierdzono, że obróbka cieplna typowego katalizatora żelazowego do syntezy amoniaku (w formie utlenionej) może w istotny sposób wpłynąć na zmianę właściwości tego katalizatora3 , 4 ) i przyczynić się do wzrostu jego aktywności. Ważnymi czynnikami wpływającymi na wynik obróbki cieplnej są m.in. temperatura i czas wygrzewania, skład stosowanej atmosfery (a zwłaszcza zawartość w niej tlenu) oraz szybkość nagrzewania i ochładzania wsadu. W początkowym etapie badań wystąpiły istotne, nieoczekiwane trudności. Obróbka cieplna prowadzona w temp. powyżej 1000°C powodowała tak duże zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej katalizatora (w wyniku zmiany jego struktury ziarnistej), że stawał się on nieprzydatny do celów przemysłowych3 }. Problem ten udało się rozwiązać dzięki dobraniu warunków wygrzewania. Uzyskano katalizator o podwyższonej aktywności i dostatecznej wytrzymałości mechanicznej. W niniejszym artykule przedstawiono wpływ obróbki cieplnej na kinetyczną ch[...]

 Strona 1  Następna strona »