Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Dłubak"

Batteries and accumulators in Europe Baterie i akumulatory w Europie DOI:10.12916/przemchem.2014.704


  A market anal. of batteries and accumulators in terms of rational management of electrochem. power sources was performed. Particular emphasis was placed on presentation of the required and achieved levels of collection of spent batteries and accumulators in Poland. Przedstawiono analizę rynku akumulatorów i baterii przenośnych w Europie w aspekcie prowadzenia racjonalnej gospodarki elektrochemicznymi źródłami prądu. Szczególny nacisk położono na analizę danych prezentujących wymagane i osiągane poziomy zbiórki odpadów bateryjnych w Polsce. Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę akumulatorami i bateriami w Europie jest dyrektywa 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów1), której przeniesieniem na rynek polski jest Ustawa o bateriach i akumulatorach z 2009 r.2). Uzupełnieniem tych aktów prawnych jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r.3), w którym podano minimalne roczne poziomy zbiórki zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Wynoszą one w kolejnych latach: 18% w 2010 r., 22% w 2011 r., 25% w 2012 r., 30% w 2013 r., 35% w 2014 r., 40% w 2015 r. i 45% w 2016 r. Przepisy, definiując zużyte elektrochemiczne źródła prądu jako odpad niebezpieczny, narzucają obowiązek ich selektywnej zbiórki oraz recyklingu4-8). Z uwagi na konieczność weryfikacji przepływu "strumienia" baterii i akumulatorów podzielono je na kategorie6), obejmujące (i) baterie i akumulatory przemysłowe przeznaczane tylko do celów przemysłowych, zawodowych albo do stosowania w pojazdach elektrycznych, (ii) baterie i akumulatory przenośne, w tym ogniwa guzikowe lub zestawy szczelnie zamknięte, które można przenosić w ręku oraz nie stanowią baterii lub akumulatora przemysłowego i samochodowego, oraz (iii) baterie i akumulatory samochodowe stosowane w rozruchu (inicjowania zapłonu) i do zasilania instalacji elektrycznej w pojazdach. Na podstawie obowiązujących regulacji prawnych przedsiębiorc[...]

Perspektywy ogniw wodorkowych (Ni-MH)

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano właściwości i zastosowanie metali i ich stopów w ogniwach wodorkowych (NiMH). Opisano najważniejsze typy stopów i wpływ poszczególnych składników na absorpcję w nich wodoru. Wykazano, że właściwości stopów w układzie metal-gaz nie mają bezpośredniego "przełożenia" na układ elektroda- roztwór. Przedstawiono nowe kierunki badań nad materiałami wodorochłonnymi oraz nowe składy stopów. Pozytywne zakończenie prac badawczych nad nowymi materiałami wodorochłonnych sprawi, że ogniwa Ni-MH staną się konkurencyjne w stosunku do ogniw litowych i paliwowych. A review, with 30 refs., of metal hydrides used as electrode materials in hydride cells. Większość opinii w opracowaniach na temat wodoru i jego zastosowania powstałych w drugiej połowie XX w. była zgodna do teg[...]

Use of reticulated vitreous carbon in the electrochemical power sources Zastosowanie usieciowanego węgla szklistego w elektrochemicznych źródłach prądu DOI:10.12916/przemchem.2014.331


  A review, with 68 refs., of the C use in Zn-C secondary, rechargeable Zn-Mn and ZnBr, Pb-acid, polyaniline-based and 3D Li batteries as well as in rechargeable cell systems with NiOOH cathode and electrochem. capacitors. Przedstawiono przegląd zastosowań usieciowanego węgla szklistego (RVC) jako materiału elektrodowego w elektrochemicznych źródłach prądu. Skupiono się głównie na wykorzystaniu RVC w konstrukcji pierwotnych ogniw cynkowo- węglowych, ładowalnych ogniw cynkowomanganowych, ładowalnych ogniw z katodą NiOOH, akumulatora kwasowo-ołowiowego, ładowalnych ogniw cynk-brom, kondensatorów elektrochemicznych, baterii opartych na polianilinie (PANI) oraz baterii litowych typu 3D. Usieciowany węgiel szklisty RVC (reticulated vitreous carbon) jest materiałem znanym od prawie 40 lat1, 2). Materiał ten został wyprodukowany i opatentowany przez Chemotronics Ann-Arbor, Michigan w 1976 r.3). Od wczesnych lat osiemdziesiątych XX w. badacze zgłaszali możliwość jego zastosowania głównie w elektroanalizie oraz jako materiału elektrodowego m.in. w różnych typach ogniw4). RVC to materiał piankowy o otwartych porach i strukturze plastra miodu utworzonej wyłącznie z węgla szklistego (rys. 1). Początkowo do uzyskania usieciowanego (porowatego) węgla używano naturalnych struktur węglowych, otrzymanych poprzez destylację drewna, kości lub skór. Miały one jednak mało powtarzalną strukturę i właściwości. Zastąpiono je syntetycznymi, już usieciowanymi piankami o otwartych porach. Obecnie to właśnie je stosuje się jako matrycę (nośnik kształtu) do otrzymywania RVC5).Piankę, najczęściej poliuretanową, o odpowiedniej wielkości oczek określonej współczynnikiem ppi (pores per inch) impregnuje się żywicą. Pożądaną cechą żywicy jest jej zdolność do nieulegania grafityzacji w warunkach karbonizacji. Najczęściej stosowane są termoutwardzalne żywice fenolowo-formaldechydowe i furfuralowe oraz ich mieszanki. W trakcie wytwarzania pianek oraz żywic można [...]

 Strona 1