Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ STRZYŻEWSKI"

Przebieg zlodzenia dolnej Wisły zimą 2013 r. na odcinku powyżej zapory we Włocławku


  Przedstawiono przebieg zlodzenia Wisły zimą 2013 r. na tle wybranych elementów meteorologicznych oraz wyniki sondowania lodowego wypełnienia koryta rzeki. Wskazano ich uwarunkowania oraz cechy charakterystyczne sezonu zimowego. Odcinek dolnej Wisły powyżej zbiornika włocławskiego wraz z górną częścią zbiornika, ze względu na charakter koryta, ma wiele cech zatorogennych [Śliwiński 1975, Grześ 1991]. Zimą powinien on być objęty ciągłym monitoringiem zlodzenia. Wskazuje na to również przebieg zjawisk lodowych w czasie trzech ostatnich sezonów zimowych. Pomimo odmiennych warunków hydrometeorologicznych w każdym z nich wystąpiły piętrzenia zatorowe [Pawłowski 2011, Pawłowski, Sobota 2012, Pawłowski 2012]. Szczególnie groźna sytuacja wystąpiła w czasie wezbrania na przełomie lutego i marca 2010 r. Stopień zagrożenia powodzią zatorową jest również pochodną śnieżności zimy oraz przebiegu roztopów. W wypadku dużej retencji śnieżnej, gwałtownego przebiegu odwilży i szybkiego przyrostu natężenia przepływu zejście lodu może skutkować znacznym podwyższeniem kulminacji wezbrania roztopowego. Niebezpieczeństwo to wzmaga jednoczesne ruszenie lodu na długich odcinkach rzeki i znaczne wypełnienie koryta lodem. Istotna jest też struktura wypełnienia - największe zagrożenie wystę- Rys. 1. Przebieg wybranych parametrów hydrometeorologicznych oraz zlodzenia zimą 2013 r.; linią ciągłą zaznaczono fazę pokrywy lodowej (dane wg http://warszawa.rzgw.gov. pl/OKI/zjawiska_lodowe.html, www.tutiempo.net, oraz www.pogodynka.pl (IMGW) puje w wypadku dużego udziału podbitek śryżowych zwięzłych i zbitych. Ich występowanie jest wynikiem procesów mechanicznego zagęszczenia lodu bezpośrednio po rozbudowie pokrywy lodowej. W czasie badań, jakie były prowadzone na tym odcinku rzeki począwszy od 1982 r., stwierdzano sytuacje, w których lodowe wypełnienie koryta wynosiło 60-80% [Grześ 1991, Pawłowski 2011]. Sytuacją najkorzystniejszą jest szybka [...]

Przebieg zlodzenia Wisły w górnej części zbiornika włocławskiego zimą 2014 r.


  Zlodzenie Wisły zimą 2014 r. charakteryzowal krótki czas trwania, a warunki termiczne sezonu znacznie odgiegaly od przeciętnych - temperatury były dużo wyższe. W okresie zlodzenia badano struktury lodowego wypełnienia koryta w trzech profilach poprzecznych zlokalizowanych w górnej części zbiornika włocławskiego. Artykuł zawiera także analizę stopnia zagrożenia wezbraniem zatorowym w nawiązaniu do warunków rozbudowy i rozpadu pokrywy lodowej na Wiśle. Zima 2014 r. była kolejną z rzędu, w czasie której prowadzono badania zlodzenia w górnej części zbiornika Włocławek. Dotyczyły one stopnia i struktury wypełnienia lodem wybranych przekrojów poprzecznych w powiązaniu z analizą sytuacji hydrologiczno- meteorologicznej. Dały wymierną informację na temat zagrożenia powodzią zatorową; ich wyniki mogą być także przydatne podczas prowadzenia akcji lodołamania. Zaletą prac, które na Wiśle od lat prowadzone są za pomocą mechanicznej sondy udarowej [Grześ 1991], oprócz bezpośredniego pomiaru niewymagającego czasochłonnej interpretacji otrzymanych wyników, jest fakt, iż może wykonać je mały, dwu-trzyosobowy zespół. Rzadko pojawiające się poważne zagrożenie ze strony zatorów lodowych w Polsce nie spowodowało konieczności powstania, ogólnokrajowego i zakrojonego na szeroką skalę programu monitoringu lodowego rzek, jaki na przykład istnieje od wielu lat w Kanadzie [Beltaos 1995]. Jednak zarówno straty w wyniku tego typu powodzi, nakłady na badania, jak i używane metody są tam zupełnie inne [Richard i inni 2009]. Istotne dla poznania lodowego reżimu Wisły jest także, w miarę możliwości, prowadzenie tego typu badań w każdym z sezonów zimowych, gdy tylko pozwalają na to warunki lodowe. Umożliwia to poznanie zależności pomiędzy prędkością rozbudowy pokrywy lodowej na rzece, warunkami meteorologicznymi i natężeniem przepływu a wypełnieniem lodowym i jego strukturą [Pawłowski 2012, Pawłowski, Strzyżewski 2013]. Taką informację [...]

 Strona 1