Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Otmar Vogt"

Natural surfactants in modern cosmetic preparations of shower gel type Naturalne surfaktanty w nowoczesnych preparatach kosmetycznych typu żel pod prysznic DOI:10.15199/62.2016.5.3


  Six mild shower gels were prepd. by addn. of about 18.5% of surfactants which included 0-2.52% of Saponaria officinalis root extract and studied for rheol., washing and foaming properties and surface tension. The gels were pseudo plastic, non-Newtonian, shear-thinning fluids. Their viscosity decreased with increasing the shear rate. The surface tensions of their 1% aq. solns. were 25.81-27.69 mN/m. The foaming and washing properties were similar to the same properties of com. shower gels available on the market. Przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych, tensjometrycznych, myjących oraz pianotwórczych łagodnych żeli pod prysznic. Badane żele zawierały ok. 18,5% surfaktantów, w tym 0-2,52% ekstraktu z korzenia mydlnicy lekarskiej. Zaproponowana receptura jest zgodna z wymaganiami określonymi w standardach COSMOS. Otrzymane żele to ciecze pseudoplastyczne, nienewtonowskie, rozrzedzane ścinaniem. Ich lepkość maleje wraz ze wzrostem prędkości ścinania. Napięcie powierzchniowe 1-proc. wodnych roztworów otrzymanych żeli wynosi 25,81-27,69 mN/m, a ich właściwości pianotwórcze i myjące są porównywalne z właściwościami żeli pod prysznic dostępnych w handlu. Stosowanie kosmetyków o znaczeniu medycznym, zdobniczym i obrzędowym datuje się na ok. 4000 r. p.n.e. Wykazano to w badaniach archeologicznych przeprowadzonych na terenach zamieszkiwanych przez Sumeryjczyków, Babilończyków, Hebrajczyków i Egipcjan1, 2). Kosmetyki tego okresu były wytwarzane na bazie naturalnych składników mineralnych oraz pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, dostępnych w rejonie zamieszkiwania danej społeczności. Świat roślin był głównym źródłem pozyskiwania składników aktywnych do produkcji kosmetyków aż do momentu odkrycia metod otrzymywania syntetycznych substancji o podobnych właściwościach3). Śledząc rozwój cywilizacji, można zauważyć, że przy stosowaniu kosmetyków często popadano z jednej skrajności w drugą. Wystarczy porównać okres starożyt[...]

Application of supercritical CO2 extract of oak bark in shower gels Zastosowanie ekstraktu z kory dębu otrzymanego w nadkrytycznym CO2 w żelach pod prysznic DOI:10.15199/62.2016.10.22


  A shower gel was prepd. by mixing an aq. 1% extract from the bark of oak (Quercus robur L.) obtained with supercrit. CO2 with 9% extract of Saponaria officinalis root and glycerol, xanthan gum, alkyl polyglycoside, Na benzoate and citric acid and studied for rheol., surface tension, washing and foaming properties. The formulation was a pseudo plastic, non-Newtonian, shear-thinning fluid. Its viscosity decreased with increasing the shear rate. The surface tension of 1% aq. solns. of the gel was above 28 mN/m. The foaming and washing properties were similar to those of com. shower gels. Przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych, tensjometrycznych, myjących oraz pianotwórczych łagodnego żelu pod prysznic, zawierającego 1% ekstraktu z kory dębu szypułkowego (Quercus robur L.) otrzymanego metodą sc-CO2 oraz 9% ekstraktu z korzenia mydlnicy lekarskiej (Saponaria officinalis L.). Zaproponowana receptura jest zgodna z wymaganiami określonymi w standardach Cosmos. Otrzymany żel pod prysznic jest cieczą pseudoplastyczną, nienewtonowską, rozrzedzaną ścinaniem. Jej lepkość maleje wraz ze wzrostem prędkości ścinania. Napięcie powierzchniowe 1-proc. wodnego roztworu tego żelu jest większe niż 28 mN/m. Właściwości pianotwórcze i myjące są porównywalne z właściwościami żeli pod prysznic dostępnych w handlu. Przyczyny zainteresowania konsumentów i producentów kosmetyków recepturami zawierającymi głównie składniki naturalne omówiono już poprzednio1-3). Ocena Komisji Europejskiej4) wykazała, że większość Europejczyków (87%) jest świadoma, że ich zachowanie pod względem wyboru używanych produktów odgrywa ogromną rolę w ochronie środowiska oraz bezpośrednio wpływa na stan zdrowia ludzi. Ta świadomość społeczna i współczesne trendy poszukiwania naturalnych produktów stanowią podwalinę pod obecnie obowiązujące normy i standardy otrzymywania bezpiecznych kosmetyków. Standardy te są wynikiem porozumienia głównych pięciu organizacji [...]

Substancje biologicznie aktywne z Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowsky Manden)

Czytaj za darmo! »

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowsky) jest sprowadzoną z Kaukazu, trudną do wytępienia rośliną inwazyjną, występującą w wielu krajach Europy Środkowej, po nieudanych próbach wykorzystania go jako rośliny paszowej. Wtórne metabolity obecne w jego nasionach mogą być wykorzystywane w technologiach małotonażowych, jako substancje biologicznie aktywne lub jako półprodukty do syntezy odpowiednich pochodnych. W pracy zaproponowano metodykę pozyskiwania i rozdziału ekstraktów z ww. surowca, możliwą do zastosowania w większej skali. Dried or frozen seeds, stems and leaves of Sosnovski hogweed were extd. with EtOAc. After removal of the solvent by vacuum evapn., the exts. were disperged in H2O and reextd. with n-hexane, tetrahydrofurane, CH2Cl2, PhMe and CCl4 to sep. the exts. into resp. fractions. Psolarene, angelicine, Me(CH2)7OAc and 15-pentadecanolide were identified in the fractions by gas chromatog., IR and 1H-NMR spectroscopy. Substancje biologicznie aktywne, wykorzystywane m.in. w kosmetyce, farmacji lub ochronie roślin, są otrzymywane metodami syntezy chemicznej lub wyodrębniane z surowców naturalnych. Obie te metody, często łączone, były przedmiotem wielu badań. Wśród aktywnych substancji ważne miejsce zajmują estry alkoholi tłuszczowych, naturalne antyutleniacze oraz furanokumaryny, zarówno o budowie linearnej (psolaren i pochodne) jak i angularnej (angelicyn i pochodne). Podstawowe struktury wymienionych związków zamieszczono na rys. 1. W praktyce medycznej związki te są stosowane m.in. w przypadku takich chorób skóry, jak łuszczyca i bielactwo1), talasemia2), a także jako czynniki antykonwulsyjne3) oraz jako substancje wspomagające kurację anty-HIV4). Mogą być również stosowane w preparatach łagodzących skutki zmiany czasu (jet lag suppressant)5,6). Fotoaktywność furanokumaryn w stosunku do DNA i RNA różnych organizmów7) umożliwia wykorzystywanie ich w analityce biochemicznej8-10), a także jako potencjalny składni[...]

Właściwości antyoksydacyjne ekstraktu z nasion barszczu Sosnowskiego


  Dokonano charakterystyki właściwości antyoksydacyjnych ekstraktu z nasion barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowsky), występującego na terenie Polski jako uciążliwa roślina inwazyjna. Ekstrakt otrzymany metodą ciągłej ekstrakcji octanem etylu rozdzielono metodą chromatografii kolumnowej na żelu krzemionkowym na frakcje i subfrakcje, a ich skład określono, stosując analizę GC-MS. Dla frakcji głównych oznaczono właściwości antyutleniające i sumaryczną zawartość fenoli. W nasionach Heracleum Sosnowsky stwierdzono dużą zawartość aktywnych antyutleniaczy o różnorodnej strukturze chemicznej. Obecność tych związków w nasionach może być jedną z przyczyn odporności nasion na działanie czynników zewnętrznych, a tym samym może ułatwiać rozprzestrzenianie się rośliny. Sosnowski hogweed seeds were extd. with AcOEt. The exts. were sepd. by column chromatog. on SiO2 gel into fractions and subfractions analyzed by mass spectroscopy and tested for antioxidizing proprieties and the content of phenols (colorimetry). The high content of active antioxidants was supposed as a reason for resistance of the plant against external factors, and easy spreading. Rodzaj Heracleum, do którego zalicza się barszcz Sosnowskiego, należy do rodziny Apiaceae (Umbelliferae)1). Obejmuje ona 60-70 gatunków roślin dwu- i wieloletnich, rosnących w klimacie umiarkowanym półkuli północnej. Największe skupiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Anna Tomaszkiewicz-Potępa , Otmar Vogt* Właściwości antyoksydacyjne ekstraktu z nasion barszczu Sosnowskiego Antioxidizing properties of an extract from Sosnowski hogweed seeds Dr inż. Otmar VOGT w roku 1990 ukończył studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Doktorat z nauk chemicznych uzyskał na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest adiunktem w Katedrze Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych Politechniki Krakowskiej. Specjalność - kataliza, tech[...]

Wpływ sposobu pozyskiwania olejków eterycznych z wybranych roślin baldaszkowatych (Apiaceae) na ich skład chemiczny


  Olejki eteryczne pod względem chemicznym są złożonymi mieszaninami lotnych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, alkoholi, fenoli, aldehydów i ketonów, a także kwasów, estrów i eterów oraz związków zawierających siarkę i azot. W Polsce jedną z najbardziej rozpowszechnionych rodzin roślin wytwarzających olejki eteryczne jest rodzina Umbelliferae (Apiaceae). Przedmiotem prezentowanych badań są olejki eteryczne pozyskane z nasion lubczyku ogrodowego (Levisticum officinale Koch), biedrzeńca anyż (Pimpinella anisum L.) oraz barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) za pomocą hydrodestylacji z zastosowaniem aparatu Clevengera (HDAC) oraz porównawczo popularną metodą hydrodestylacji z parą wodną (HDPW). Skład otrzymanych produktów oznaczono za pomocą GC-MS, co pozwoliło określić wpływ sposobu pozyskiwania olejków eterycznych na ich kompozycję chemiczną. Obliczono wydajność poszczególnych procesów oraz określono właściwości organoleptyczne uzyskanych olejków eterycznych. Politechnika Krakowska Justyna Kwaśny*, Otmar Vogt, Elwira Lasoń Wpływ sposobu pozyskiwania olejków eterycznych z wybranych roślin baldaszkowatych (Apiaceae) na ich skład chemiczny Effect of method for recoverig the essential oils from selected Umbelliferae (Apiaceae) on their chemical composition Dr inż. Otmar VOGT w roku 1990 ukończył studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Doktorat z nauk chemicznych uzyskał na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest adiunktem w Katedrze Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych Politechniki Krakowskiej. Specjalność - kataliza, technologia organiczna, technologia produktów małotonażowych w tym badania nad pozyskiwaniem i zastosowaniem substancji pochodzenia naturalnego. Instytut Chemii i Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel.: (12) 628-27-61, fax: (1[...]

Chemical composition of extracts of some plant materials produced by supercritical CO2 extraction Analiza składu chemicznego ekstraktów z wybranych surowców roślinnych uzyskanych w nadkrytycznym CO2 DOI:10.15199/62.2015.8.14


  CO2 supercrit. exts. of nettle, mint, pot marigold, matricaria and sage were processed by hydrodistn. and optionally by esterification of free fatty acids and then analyzed for acid, saponification and ester nos. and for chem. compn. by gas chromatog. Seventy-five compds. were sepd. and identified. Przedstawiono wyniki analiz składu chemicznego ekstraktów z wybranych surowców roślinnych uzyskanych w nadkrytycznym CO2. Przeanalizowano skład ekstraktów z mięty, rumianku, szałwii, pokrzywy i nagietka. Metodą analizy chromatograficznej z detekcją mas ustalono skład chemiczny ekstraktów, olejków lotnych oraz skład jakościowy i ilościowy fazy olejowej. W obecnie realizowanych procesach przemysłowych zużywa się łącznie 115 mln t ditlenku węgla rocznie1), z czego ok. 100 mln t wykorzystuje się w procesach chemicznych albo jako surowiec, albo jako czynnik pomocniczy w różnego typu procesach technologicznych, takich jak np. ekstrakcja w nadkrytycznym CO2 lub spawanie w osłonie ditlenku węgla1-3). Pod względem skali zastosowań chemicznych ditlenek węgla dorównuje najważniejszemu surowcowi stosowanemu w syntezie chemicznej, etylenowi, w przypadku którego szacuje się, że łączne zużycie sięga 120 mln t. W odróżnieniu jednak od etylenu, ditlenek węgla ma znacznie mniejszy wachlarz zastosowań jako surowiec, które ograniczają się do zalewie kilku wielkotonażowych procesów, takich jak synteza mocznika, kwasu salicylowego, metanolu oraz organicznych i nieorganicznych węglanów4). Obecnie prowadzone intensywne badania nad opracowaniem nowych procesów chemicznych i biochemicznych bazujących na ditlenku węgla budzą nadzieję na szybki wzrost jego znaczenia przemysłowego. Wstępne szacunki wskazują, że zastosowanie ditlenku węgla jako źródła pierwiastka węgla lub jako utleniacza w syntezie chemicznej oraz ekologicznego rozpuszczalnika pozwolą w stosunkowo krótkim czasie na zwiększenie zapotrzebowania na CO2 nawet do 200 mln t/r. W dłuższej perspekt[...]

Badanie wpływu nośników o różnej kwasowości na aktywność heterogenicznych katalizatorów molibdenowych w metatezie olefin

Czytaj za darmo! »

Badano aktywność heterogenicznych układów molibdenowych otrzymanych z użyciem tlenku glinu o różnej kwasowości, tlenku glinu modyfikowanego fosforanem oraz amorficznych glinokrzemianów. Reakcją testową była metateza propenu prowadzona w temp. 303 K. Stwierdzono korelację pomiędzy stężeniem centrów kwasowych Lewisa na powierzchni Al2O3 a aktywnością katalizatora, preparowanego z jego udzia[...]

Zastosowanie miedziowych kompleksów chlorofilu jako barwników naturalnych DOI:10.15199/62.2019.5.6


  Powrót do barwników naturalnych w produktach codziennego użytku jest coraz bardziej powszechny, zwłaszcza w przypadku produktów mających bezpośredni kontakt z człowiekiem. Jest to wynikiem większej świadomości społeczeństwa w kwestiach ochrony zdrowia, ale również poszukiwań konkurencyjnych produktów przez producentów. Dotyczy to głównie produktów spożywczych, produktów dla dzieci i kosmetyków. Prowadzone są prace nad wykorzystaniem barwników naturalnych w rozmaitych dziedzinach, w tym w zastosowaniach specjalnych, w diagnostyce lekarskiej, mikroelektronice, technologiach fotowoltaicznych oraz nowoczesnych metodach terapii medycznej.Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników produkty spożywcze, kosmetyczne, perfumeryjne i zabawki dla dzieci podlegają szczególnym przepisom określającym rodzaje barwników dopuszczonych do barwienia żywności1, 2). W art. 8 rozporządzenia1) określono, że dopuszczone do barwienia żywności barwniki mogą nadawać barwę żywności pierwotnie bezbarwnej, przywracać barwę utraconą w czasie przetwarzania, przechowywania, pakowania i dystrybucji oraz mogą sprawiać, że żywność jest bardziej atrakcyjna pod względem wizualnego odbioru, z zastrzeżeniem (art. 6 rozporządzenia1)), że nie wpływają one na charakter, istotę i jakość żywności w sposób, który wprowadzałby w błąd konsumenta oraz nie mogą być stosowane w celu ukrycia skutków wykorzystania wybrakowanych surowców1, 3). W przypadku kosmetyków obowiązuje rozporządzenie4), w którym określono, że barwniki użyte w kosmetykach są substancjami przeznaczonymi wyłącznie lub głównie do barwienia produktu kosmetycznego, całego ciała lub niektórych jego części, przez absorpcję lub odbicie światła widzialnego. Zgodnie z przepisami za barwniki uważa się również prekursory barwników oksydacyjnych stosowanych w farbach do włosów. Wykaz 153 dozwolonych barwników zawarto w załączniku IV do rozporządzenia4). W wykazie tym znajduje się wiele barwników naturalnych pochodzenia roś[...]

 Strona 1