Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej K. Błędzki"

Nowe lekkie materiały konstrukcyjne

Czytaj za darmo! »

New materials were described, developed in cooperation with Daimler-Chrysler (Ulm), Johnson Controls (Grefrath), and Engel Co. (Schwertberg, Austria), viz., monocomposite layered materials based on PP, natural fiber-reinforced composites, foamed sheet-molding-compounds, and microfoams. Aby zwiększyć bezpieczeństwo jazdy i wygodę pasażerów trzeba w każdym nowym modelu samochodu umieszczać now[...]

Biokompozyty epoksydowe wzmacniane naturalnymi włóknami krótkimi oraz mikrowłóknami z łusek zbożowych DOI:10.15199/28.2015.5.1


  Promowanie zrównoważonego rozwoju gospodarki przez powszechniejsze stosowanie surowców ze źródeł odnawialnych sprawia, że biokompozyty epoksydowe wzmacniane naturalnymi włóknami krótkimi oraz mikrowłóknami z łusek zbożowych stają się, jak inne biokompozyty polimerowe, coraz szerzej wykorzystywanymi materiałami do zastosowań inżynierskich. W prezentowanych badaniach do wzmocnienia osnowy biożywicy epoksydowej użyto mikrowłókna lignocelulozowe z łusek zbożowych, będących do tej pory niezagospodarowanym racjonalnie odpadem przemysłu zbożowego, powstającympodczas mielenia zbóż, a także zastosowano włókna krótkie abaki i juty. Dokonano analizy składu chemicznego użytych włókien naturalnych oraz ustalono korelacje między ilorazem długości do średnicy włókien a otrzymanymi właściwościami biokompozytów epoksydowych: stabilności termicznej włókien, temperatury ugięcia cieplnego pod obciążeniem oraz statycznymi i dynamicznymi właściwościami termomechanicznymi przy zginaniu, a także udarności. Uzyskane wyniki dowodzą, że, będąc najtańszym, najkrócej odnawialnym i łatwo dostępnym surowcem, mikrowłókna z łusek zbożowych mogą stanowić racjonalną alternatywę dla innych włókien wzmacniających biokompozyty polimerowe w zastosowaniach wymagających relatywnie dobrej sztywności i odporności na kruche pękanie. Słowa kluczowe: biożywica epoksydowa, biokompozyty, włókna naturalne, łuski odpadów zbożowych, właściwości termiczne, właściwości mechaniczne.1. WPROWADZENIE Ochrona środowiska naturalnego jest warunkiem koniecznym dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie. Ochronę tę wymuszają zarówno zaostrzone regulacje prawne UE ograniczające, a nawet eliminujące stosowanie dotychczasowych technologii i materiałów w produkcji przemysłowej, jak i wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Dlatego poszukiwanie i doskonalenie eko-przyjaznych metod produkcji oraz stosowanie nowych rozwiązań materiałowych ze szczególnym uwzględnieniem materiał[...]

Natural cork in chemistry and medicine Korek naturalny w przemyśle chemicznym i medycynie DOI:10.15199/62.2017.1.17


  A review with 64 refs., of the natural cork properties, chem. and structural compns. and current and novel applications (ecoceramics, biosorbents or antioxidants) in the chem., pharmaceutical, food-processing industries and cosmetics. Przedstawiono niezwykłe właściwości i budowę korka jako odnawialnego surowca i naturalnego materiału oraz omówiono jego historię i źródła pozyskiwania. Zwrócono uwagę na potencjalne zastosowania nowoczesnych, eko-przyjaznych technologii z udziałem korka, zwłaszcza w postaci biosorbentów czy antyoksydantów w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym lub kosmetycznym. Wskazano także możliwości poszerzenia jego nowatorskiego wykorzystania w wielu dziedzinach gospodarki, np. jako kompozytowych materiałów warstwowych czy ekoceramicznych. Korek naturalny to kora wiecznie zielonego dębu korkowego (Quercus suber L.) rosnącego tylko w krajach zachodniej części Morza Śródziemnego (w Południowej Europie po wybrzeża Morza Liguryjskiego i u północno-zachodnich pobrzeży Afryki) (rys. 1). Dąb korkowy (w odmianie Quercus variabilis B.) rośnie też w Chinach, Korei i Japonii. Z Europy pochodzi ponad 80% światowej produkcji korka1), a głównym producentem (ok. 50%) i przetwórcą jest Portugalia2). Okorowanie dębów (20-25-letnich po raz pierwszy) odbywa się co 9-12 lat zależnie od regionu3, 4) i dokonywane jest bez szkody dla drzew, które jako jedyne w świecie potrafią potem zregenerować swą korę, a okorowane, jeszcze intensywniej absorbują CO2, nawet do 5 razy więcej niż dęby nieokorowane5), dożywając produktywnie do 170-200 lat4, 6). Uprawy dębu korkowego są więc wyjątkowo długowiecznym, zrównoważonym i odnawialnym rezerwuarem tego gazu cieplarnianego, co więcej, mogą być jednym z najlepszych w świecie przykładów zrównoważonej ochrony i rozwoju środowiska naturalnego w rejonach ich występowania. Odgrywają one kluczową rolę w procesach ekologicznych, takich jak retencja wody, zatrzymanie zasolenia gleby i magazynowa[...]

Biodegradowalne tacki na bazie otrębów pszennych otrzymywane w procesie wypiekania DOI:10.15199/42.2016.6.1


  Wstęp Większość opakowań biodegradowalnych znajdujących się obecnie na rynku pochodzi z krajów azjatyckich. Istotne wydaje się więc zwiększenie nakładów finansowych przez Unię Europejską na badania w sektorze opakowań ekologicznych. Takie podejście pozwoli na opracowanie i wdrożenie opakowań biodegradowalnych, przyjaznych zarówno środowisku, jak i klientowi na terenie Europy [1,2]. Źródeł potencjalnego surowca do produkcji opakowań można upatrywać w przemyśle rolno-spożywczym. W tym celu należy zmienić dotychczasowe podejście do tzw. produktów ubocznych i dostrzec możliwości ich zastosowania jako kompozytowego materiału opakowaniowego [4-7]. Obecnie najczęściej do produkcji biodegradowalnych materiałów opakowaniowych wykorzystywane są: PLA, celuloza, skrobia oraz produkty odpadowe: wytłoki z trzciny cukrowej, bawełny, pozostałości słomy ryżowej, pozostałości z produkcji oleju palmowego. Produkty te nie są szczególnie rozpowszechnione w Europie. Dlatego na naszą uwagę zasługują szeroko dostępne materiały takie jak np. otręby zbóż, wysłodki buraczane, wytłoki czy gluten. Możliwe jest ich zastosowanie w formie nieprzetworzonej oraz jako źródła mikrowłókien [4-10]. Cel Celem badań było opracowanie metody wytwarzania opakowań na bazie włóknistych produktów ubocznych, pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego. Opracowana metoda powinna charakteryzować się prostotą, możliwością przeskalowania do produkcji przemysłowej oraz niskimi kosztami inwestycyjnymi. Zastosowano jedną metodę wytwarzania opakowań, tj. wypiek produktów o strukturze litej oraz spienionej. Materiał i metody Do przeprowadzenia doświadczeń wykorzystano odpady poprodukcyjne przemysłu rolno-spożywczego. Próbki produktów traktowanych jako odpady poprodukcyjne lub jako materiał o niskiej wartości do dalszego przetwarzania, tj.: pelety (buraczany, lniany, rzepakowy), pozostałości po obróbce kukurydzy (łuski, corn-mix), otręby (pszenne, żytnie, owsiane) poddano analiz[...]

Wtryskiwane opakowania cienkościenne z biokompozytów na osnowie PLA wzmocnionych mikrowłóknami z łusek zbożowych DOI:10.15199/42.2016.7.2


  Wstęp Rynek opakowań żywności w Polsce jest zdominowany przez tworzywa sztuczne syntezowane z surowców nieodnawialnych takie jak PE, PP i PS [1]. Coraz szerzej wykorzystywanym na świecie do produkcji opakowań polimerem syntezowanym z surowców odnawialnych jest polilaktyd (PLA). Właściwości mechaniczne i termiczne PLA sprawiają, że może on konkurować pod względem użytkowym z konwencjonalnymi tworzywami termoplastycznymi wykorzystywanymi w przemyśle opakowaniowym. Charakteryzuje się on wysokim modułem sprężystości przy rozciąganiu, zdolnością do zachowania nadanego kształtu, odpornością na działanie tłuszczów i na promieniowanie UV, stanowi ponadto barierę dla aromatów. Znane są dotychczasowe zastosowania PLA jako butelki, pojemniki termoformowane, folie czy reklamówki [2-4]. Jednocześnie rosnąca społeczna świadomość ekologiczna orazwprowadzanewkrajach rozwijających się ustawy dotyczące ochrony środowiska prowadzą do poszukiwania i ciągłego rozwoju nowych materiałów ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie surowców odnawialnych. Z tego względu biokompozyty polimerowe wzmacniane włóknami pochodzenia naturalnego są coraz szerzej wykorzystywane w wielu obszarach przemysłowych. Jest to spowodowane płynącymi z ich zastosowania korzyściami: niższą gęstością, relatywnie dobrymi właściwości mechanicznymi, uniezależnieniem się od cen ropy naftowej, biodegradowalnością oraz obniżeniem ceny końcowej wyrobu [5-8]. Cel badań Celem badań było opracowanie metody wytwarzania opakowań na bazie włóknistych produktów ubocznych pochodzących OPAKOWANIE 7/2016 50 BADANIA I ROZWÓJ Agnieszka Meljon, Iga Chodzyńska, Marek Jotko, Sławomir Lisiecki, Małgorzata Mizielińska, Andrzej K. Błędzki, Artur Bartkowiak, Tomasz Jamroży: Thin wall injection moulded packagings from PLA biocomposites reinforced with microfibres from grain husks The aim of the study was to manufacture biodegradable thin wall packagings based on polylactide (PLA) and microfibrous b[...]

 Strona 1