Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Skrzyniowska"

Wykres Molliera narzędziem dla inżynierów.Część I


  ANALIZA i obliczenia procesów uzdatniania powietrza do celów klimatyzacji wymagają znajomości charakterystycznych właściwości powietrza wilgotnego. Pomijając przypadki szczególne, procesy uzdatniania klimatyzacyjnego są w przybliżeniu procesami izobarycznymi przy ciśnieniu równym ciśnieniu barometrycznemu pb (ok. 1 atm ≈ 0,1 MPa). Wykres Richarda Molliera (1923 r.) jest słuszny dla ciśnienia stałego i zachowuje swoją praktyczną wartość, jeżeli ciśnienie to zmienia się w granicach ≤ ±3%. Powietrze wilgotne należy do gazów wilgotnych. Gaz wilgotny to pseudobinarna mieszanina gazów, w której jeden ze składników może zmieniać stan skupienia w procesach, którym ta mieszanina jest poddawana. Powietrze wilgotne jest to jednorodna mieszanina powietrza suchego oraz zawartej w nim pary wodnej, a także wilgoci w postaci mgły wodnej, sadzi (sadź, szadź, szron, okiść). Parametry termodynamiczne powietrza wilgotnego odnoszone są do ilości: jednego kilograma substancji powietrza suchego. Powodem jest to, że stan skupienia powietrza suchego nie ulega zmianie podczas przemian uzdatniania klimatyzacyjnego. W powietrzu wilgotnym mogą natomiast występować zmiany stanu skupienia pary wodnej zawartej w tym powietrzu, np. w wyniku obniżenia temperatury powietrza wilgotnego para wodna może się wytrącić w postaci mgły, rosy lub szronu (może być też odwrotnie). W przemianach termodynamicznych i w procesach uzdatniania powietrza jedynie ilość substancji powietrza suchego mg nie ulega zmianie. Natomiast ilość pary wodnej mw zawartej w powietrzu może się zmieniać, przybierając różne postaci w poszczególnych etapach uzdatniania [1]. Zawartość wilgoci w dowolnej postaci w powietrzu wilgotnym określa stosunek zwany: udziałem wilgoci, (zawartość wilgoci; wilgotność właściwa) x: g w m x = m gramów wilgoci w dowolnej postaci/1 kg powietrza suchego. Jest to ilość wilgoci w gramach zawarta w 1 kg powietrza suchego, czyli w (1+x) kg pow[...]

Wykres Molliera narzędziem dla inżynierów Podstawowe przemiany na wykresie h-x


  Przedstawiono podstawowe przemiany termodynamiczne, jakim poddawane jest powietrze wilgotne w czasie uzdatniania z wykorzystaniem wykresu h-x Molliera, jako podstawowego narzędzia do graficznego przedstawiania procesów w projektowaniu i badaniach instalacji klimatyzacyjnych.Podstawowe procesy powietrza wilgotnego Procesy zmian parametrów powietrza wilgotnego opisywane są za pomocą równań bilansu ciepła i masy. Wielkościami termodynamicznymi pomocnymi do obliczeń są wówczas entalpia właściwa i zawartość wilgoci. Przemiany, jakim poddawane jest powietrze wilgotne w technice klimatyzacyjnej, są często złożone. Przemiany te odzwierciedlane są bardzo przejrzyście na wykresie hx, na którym każda z podstawowych przemian może być zaznaczona odcinkiem linii prostej. Do podstawowych przemian powietrza wilgotnego zalicza się: podgrzewanie, mieszanie, nawilżanie wodą lub parą wodną, ochładzanie w chłodnicach suchych (bez zmiany zawartości wilgoci) i ochładzanie w chłodnicy mokrej (ze zmianą zawartości wilgoci - spadek). Proces podgrzewania powietrza Proces dostarczania wymaganego strumienia ciepła w celu podgrzewania powietrza odbywa się w nagrzewnicy (pierwotnej, wstępnej) (rys. 1, rys. 2). Mogą to być, np. nagrzewnice wodne lub elektryczne. Dzięki temu wzrasta temperatura powietrza, natomiast maleje jego wilgotność względna (φB < φA) (rys. 3). Jeżeli założy się, że powietrze w ilości m& = 1 kg/s, np. o stanie A i parametrach tA, φA, hA jest podgrzewane do stanu B o parametrach tB, φB, hB to strumień ciepła konieczn[...]

Klimatyzacja serwerowni - ogólne spojrzenie na problematykę


  Centra danych lub centra komputerowe (serwerownie) to miejsca urządzeń i komputerów umieszczonych na ogół w szafach serwerowych, np. typu rack. Aby zapewnić prawidłowość działania urządzeń, konieczne jest zastosowanie klimatyzacji precyzyjnej. W artykule przedstawiono podstawowe informacje z zakresu klimatyzowania pomieszczeń z urządzeniami elektronicznymi, szczególnie serwerowni oraz ogólne spojrzenie na zagadnienie usuwania nadmiaru ciepła z pomieszczeń z urządzeniami elektronicznymi.Od drugiej połowy XX wieku nastąpił bardzo szybki rozwój technologii informacyjnych ). Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym (Information Society) ) i gospodarce opartej na wiedzy. Informacja i wiedza to obecnie towar na rynku, podobny do dóbr materialnych lub energii. Masowym źródłem informacji staje się Internet, a szybki i bezawaryjny dostęp do informacji stanowi niezbędny element powodzenia przedsiębiorstwa lub też sprawnego funkcjonowania instytucji. Przewiduje się rozwój usług związanych z 3P (przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie informacji). Bezpieczny i stały dostęp może zapewnić jedynie właściwie funkcjonująca, bezawaryjna i profesjonalnie zarządzana serwerownia (centra przetwarzania danych), czyli specjalne, wydzielone pomieszczenie, w którym znajduje się serce systemu teleinformatycznego danej instytucji (centra handlowe, firmy developerskie, banki) - a więc serwery wraz z innymi urządzeniami, odpowiadającymi za niezakłócone funkcjonowanie sieci firmowej. W pomieszczeniach z urządzeniami elektronicznymi, a szczególnie w serwerowniach występują zazwyczaj: - okablowanie (strukturalne poziome i pionowe), ) Information Technology (IT) - technologia informacyjna ) Information Society-termin wprowadzony w 1963 roku przez Japończyka T. Umesao. - urządzenia sieciowe (serwery w tym najnowszej generacji kasetowe - blade, routery, switche, firewalle), - urządzenia backupowe, - szafy dystrybucyjne (rackowe) o normalnej gęstości mocy [...]

Wymagania klimatyczne w przestrzeni organów piszczałkowych


  Opisano zagadnienie klimatyzowania obiektów sakralnych, w których znajdują się instrumenty wymagające odpowiednich warunków klimatycznych. Jednym z takich instrumentów są organy piszczałkowe, które z powodu swego wykonania i złożoności konstrukcji wymagają zapewnienia odpowiedniej wilgotności, temperatury i czystości powietrza.1. Wstęp Organy piszczałkowe to instrument muzyczny, klawiszowy, aerofoniczny oraz idiofoniczny umieszczany najczęściej w kościołach (katedrach), salach koncertowych, synagogach reformowanych lub aulach [8]. Organy piszczałkowe, jako przedmiot kultu, wpisane są według kanonów kościelnych jako nieodzowny element podczas czynności liturgicznych. Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej w rozdziale VI "Muzyka Sakralna" stwierdza: "W Kościele łacińskim należy mieć w wielkim poszanowaniu organy piszczałkowe, jako tradycyjny instrument, którego brzmienie ceremoniom kościelnym dodaje majestatu, a umysły podnosi do Boga i spraw niebieskich" [15]. Zgodnie z nauką kościoła, organy piszczałkowe powinny być w każdej świątyni. Z powodu oryginalnej budowy i zasady działania, organy piszczałkowe wymagają systematycznej ochrony termicznej i wilgotnościowej. 2. Organy piszczałkowe Organy piszczałkowe są jednym z największych używanych instrumentów. Poza tym, że zajmują największą przestrzeń, to charakteryzują się największą liczbą źródeł fal dźwiękowych, mocą emitowaną do otoczenia, dynamiką, ogromną różnorodnością barw i złożonością konstrukcji. W wielu aspektach (głośność, brzmienie, barwa) przewyższają orkiestrę symfoniczną, chociaż na organach gra tylko jeden człowiek. Rozpiętość skali dźwięków dużych organów wynosi ok. 10 oktaw, co jest porównywalne z zakresem dźwięków odbieranych przez ludzki słuch (od 16 do ok. 20 kHz) [8]. 2.1. Budowa Organy stanowią zespół wielu piszczałek wargowych i języczkowych (ustawionych na skrzyniach powietrznych zwanych wiatrownicami lub wiatrowniami), z których każda [...]

Budownictwo przyjazne środowisku. Certyfikacja budynków w systemie LEED DOI:10.15199/9.2015.3.7


  Artykuł przedstawia jeden z nowych wielokryterialnych systemów oceny środowiskowej tzw. zielonych budynków, odnawianych lub nowych. System LEED (The Leadership in Energy & Environmental Design-Lider w projektowaniu budynków oszczędnych energetycznie i przyjaznych środowisku naturalnemu) stosowany jest w Stanach Zjednoczonych pod auspicjami U. S. Green Building Council (USGBC). Jest to jeden najszybciej rozwijający się i najbardziej popularny na świecie system certyfikacji inwestycji proekologicznych stosowany również w warunkach polskich.Certyfikacja - wprowadzenie Do oceny i klasyfikowania budynków pod względem energetycznym i ekologicznym (oddziaływanie budynków na środowisko), instytucje i organizacje międzynarodowe opracowały oficjalne systemy (metody) oceny obiektów, jako podstawę do sprawdzania i porównywania ich jakości. Ponieważ brak jest ujednoliconych globalnie standardów dotyczących budownictwa zielonego, międzynarodowe korporacje stosują do oceny obiektów zróżnicowane kryteria, które uwzględniają standardy właściwe dla kraju ich pochodzenia. Z tego względu wybór systemu oceny zrównoważonego budownictwa może zdecydować o powodzeniu powstającego obiektu na rynku. Trzeba przy tym pamiętać, że oprócz obecnych w Polsce certyfikatów LEED (amerykański) czy BREEAM (angielski), na całym świecie funkcjonują też inne systemy oceny. W tabeli przytoczono systemy stosowane w różnych krajach. Również uwarunkowania konkretnej inwestycji, związane z dostępnością, odpowiednią lokalizacją czy sytuacją ekonomiczną, z powodu zróżnicowania grup kryteriów oceny mogą wpłynąć decydująco na wybór systemu certyfikacji. Po spełnieniu wielu wymagań, ostatecznym etapem weryfikacji jest wydanie certyfikatu, który jest oficjalnym udokumentowaniem ekologiczności budynku (tzn. budynku z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych czy też inaczej, tzw. budynku zrównoważonego, czyli mającego wysoki poziom certyfikacji uzyskanej w wyniku oceny). Zło[...]

Zanieczyszczenia czynnika ziębniczego i ich jakościowa i ilościowa identyfikacja DOI:10.15199/9.2016.12.6


  Substancje smarne, woda, powietrze wilgotne i resztki innych czynników ziębniczych, to główne zanieczyszczenia czynnika w obiegu ziębniczym. W artykule omówiono wpływ wymienionych zanieczyszczeń na podstawowe parametry obiegu ziębniczego, a szczególnie na entalpię właściwą powstałej mieszaniny, a także sposoby jakościowej i ilościowej identyfikacji wyżej wymienionych zanieczyszczeń.1. Wstęp W procesie obniżania lub podwyższania temperatury środowiska za pomocą obiegu lewobieżnego potrzebny jest zespół substancji, w skład którego wchodzą (rys. 1): C1 - substancja, której temperaturę należy obniżyć, od TI do TII, lub od której należy odebrać ciepło, C2 - substancja uczestnicząca w realizacji obiegu termodynamicznego, np. czynnik zmieniający fazy w instalacji ziębniczej lub pompy ciepła, tzw. czynnik ziębniczy lub ziębnik, C2,1;C3,2 - substancje pośredniczące w przekazywaniu ciepła - odpowiednio "ziębiwo" lub "chłodziwo", C3 - otoczenie (substancje otoczenia naturalnego do rozpraszania ciepła lub do ogrzewania). Instalację ziębniczą (ziębiarkę lub pompę ciepła - rys. 1) do transformacji ciepła z niższego na wyższy poziom temperatury (oziębianie lub ogrzewanie w klimatyzacji), tworzy układ wypełniony czynnikiem termodynamicznym, zwanym czynnikiem ziębniczym lub krótko ziębnikiem (ziębnik-refrigerant), który poddawany jest przemianom termodynamicznym. Czynnik ziębniczy to płyn służący do przekazywania ciepła, który pod niskim ciśnieniem i w niskiej temperaturze przejmuje ciepło z tzw. dolnego źródła a następnie przekazuje to ciepło do środowiska w warunkach wyższej temperatury i wyższego ciśnienia (tzw. górne źródło); zazwyczaj procesy te zachodzą przy zmianie fazy ziębnika. Czynniki ziębnicze są produktami chemicznymi wytwarzanymi w odpowiednich warunkach technologicznych, które zapewniają spełnienie wymagań odpowiednich norm jakościowych. W instalacji ziębniczej mogą pojawić się zanieczyszczenia, których ilość w ziębniku m[...]

Instalacje wentylacji i klimatyzacji zdecentralizowane, rozdzielone, split i multi-split


  Przedstawiono opis instalacji klimatyzacyjnej z jednostkami zewnętrznymi (agregaty skraplające ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem), które mogą działać rewersyjnie, na potrzeby klimatyzacji lub do ogrzewania pomieszczeń umożliwiając realizację procesów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w lecie i zimie.Kojarzenie lub indywidualizowanie działania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych uwzględnia zarówno okres letni jak i zimowy. Jest to możliwe przy odpowiednim doborze jednostek zewnętrznych (agregaty skraplające ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem), które mogą działać rewersyjnie, na potrzeby klimatyzacji lub ogrzewania pomieszczeń. Wymaga to wyposażenia w odpowiednie elementy instalacyjne oraz w systemy sterowania automatycznego i przełączania,0, 0. Na rysunku 1 przedstawiono schemat ideowy instalacji klimatyzacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia umożliwiającego realizację procesów w lecie, z oznaczeniami do ich identyfikacji na wykresie h-x powietrza wilgotnego. Dotyczy to procesów chłodzenia powietrza w obrębie pomieszczenia i osuszania powietrza zewnętrznego, przed wprowadzeniem do pomieszczenia w zakresie umożliwiającym odprowadzenie zysków wilgoci z pomieszczenia. Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów usytuowane wewnątrz pomieszczenia mogą mieścić się wraz z nawiewnikami i wywiewnikami, np. w stropie podwieszonym lub w tzw. "belce klimatyzacyjnej" podstawowej. W takiej samej pozycji i obudowie, umieszczone są nawiewniki instalacji wentylacyjnej doprowadzającej powie[...]

Sposoby oddymiania wielostanowiskowych garaży zamkniętych - studium przypadku DOI:10.15199/9.2018.10.6


  Dzisiejszy poziom nasycenia infrastruktury miejskiej samochodami prywatnymi wymaga rozwiązania narastającego problemu związanego z zapewnieniem odpowiedniej liczby miejsc postojowych. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu są garaże podziemne. W zamkniętych przestrzeniach garaży występuje emisja szkodliwych substancji (tlenki węgla, siarki, azotu, LPG, itp.) oraz ryzyko pożaru pojazdu; niebezpieczeństwa te mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzi. Na podstawie wyników badań eksperymentalnych przeprowadzonych w latach 60. XX wieku przyjęto, że pożar rzadko rozprzestrzenia się poza pojazd będący źródłem ognia. Od lat 90. XX wieku zaszły znaczne zmiany w zastosowaniu materiałów wykończeniowych samochodów. Powszechnie zaczęto stosować tworzywa sztuczne, które powodują, że pożar jednego samochodu może powodować również zapłon sąsiednich pojazdów. W celu ochrony zdrowia i życia ludzi zarówno podczas wystąpienia pożaru, jak i codziennej eksploatacji, konieczna jest skuteczna i pewnie działająca wentylacja, która zapewni usunięcie niebezpiecznych zanieczyszczeń oraz dopływ odpowiedniej ilości świeżego powietrza, a w przypadku pożaru usunięcie dymu z garażu. Podstawa prawna Obowiązek stosowania w garażach samoczynnych urządzeń oddymiających jest określony w rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie WENTYLACJA · KLIMATYZACJA CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/10 (2018) 413 [16],[17]. Rozporządzenie określa wymagania i cel działania instalacji wentylacji garaży oraz ewentualne złagodzenia. Podstawą rozwiązań projektowych są najczęściej wytyczne ITB 493/2015 oraz normy zagraniczne [4], [5], [20]. W Europie najbardziej zaawansowane badania tego problemu prowadzone są w Wielkiej Brytanii, a wyniki badań wdrażane są tam do przepisów prawa i norm [1], [4], [18]. 2. Rodzaje mechanicznej wentylacji oddymiającej Obecnie stosowane są dwa podstawowe sys[...]

 Strona 1