Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Nakielska"

Analiza zastosowania systemów informacji przestrzennej jako narzędzia wspomagającego zarządzanie sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi DOI:10.15199/33.2017.05.25


  W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania systemów informacji przestrzennej do tworzenia baz danych sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Dostępność darmowego oprogramowania pozwala połączyć mapę ze zgromadzonymi informacjami i efektywniej nimi zarządzać. Umożliwia również szybką analizę i reakcję na jakiekolwiek zmiany przyczyniające się do wadliwego funkcjonowania sieci. Słowa kluczowe: sieć wodociągowo-kanalizacyjna, systemy informacji przestrzennej, baza danych.Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna powinna spełniać postawione jej cele oraz wymagania. Główną funkcją wodociągu jest dostawa wody, kanalizacja zaś odpowiada za utrzymaniewarunkówsanitarnych, zbierając, odprowadzając i unieszkodliwiając ścieki. Spełnienie tych zadań osiąga się przez odpowiedni dobór układu sieci przewodów, wysokiej jakości wykonanie i właściwą eksploatację, zakładającą naprawy awarii, przeglądy, konserwacje, remonty itp. [4]. Do zarządzania sieciami wodociągowo kanalizacyjnymi coraz częściej stosuje się narzędzia wykorzystujące systemy informacji przestrzennej (SI[...]

Modelowanie budynków z danych skaningowych 3D na potrzeby Building Information Modeling DOI:10.15199/33.2018.10.34


  Technologia naziemnego skaningu laserowego pozwala na automatyczne pozyskiwanie surowych danych przestrzennych rzeczywistych obiektów w postaci trójwymiarowej chmury punktów. Skanery laserowe przez pomiar współrzędnych biegunowych każdego z punktów umożliwiają ich opisanie w trójwymiarowej przestrzeni przez co najmniej trzy współrzędne (X, Y, Z) odniesione do lokalnego układu skanera. Rejestrowana jest również intensywność (I) odbicia wiązki lasera, którą oznacza się jako czwartą współrzędną [4]. Jest to najlepiej odpowiadający rzeczywistościmateriał wyjściowy do późniejszego opracowania i wykorzystania w BIM [7]. Danewpostaci zorientowanej i oczyszczonej chmury punktów poddane są modelowaniu, a końcowym efektem są kompletne informacje o rzeczywistej geometrii badanego obiektu. Często, w kontekście pozyskiwania danych skanerem laserowym 3D, mówi się o digitalizacji, a samo urządzenie nazywane jest digitizerem. Uzyskany cyfrowy obraz badanego obiektu powstaje w wyniku zastosowania tzw. inżynierii odwrotnej (ang. reverse engineering), która obejmuje działania związane ze zbieraniem danych geometrycznych o obiektach, odtwarzaniem geometrii pomierzonego obiektu oraz przetwarzaniem danych do postaci akceptowanej przez systemy CAD [2, 6]. W celu uzyskania dodatkowych efektów wizualnych obraz ten może być poddany obróbce i ostatecznie obiekt zostaje wymodelowany.Wtej formie możliwe jest jego wykorzystanie w technologii BIM [3, 8]. Model cyfrowy powinien jednak zawierać wiele innych informacji charakteryzujących dany budynek. Oprócz pozyskanych ze skaningu, dotyczących geometrii i cech fizycznych, należy dołączyć dane o funkcji czy parametrach technicznych obiektu. Aktualne i kompletne informacje mogą posłużyć do analizy możliwych rozwiązań przebudowy czy zaplanowania remontu istniejącej budowli [1, 5]. Charakterystyka obiektu Do badań wybrano zabytkowy wiejski kościół parafialny pod wezwaniem św.Walentego i [...]

Ocena parametrów fizykalnych przegród budynków niskoenergetycznych z zastosowaniem analiz numerycznych DOI:10.15199/33.2017.01.11


  W celu poszukiwania poprawnego rozwiązania materiałowego spełniającego wymagania dotyczące budynków w standardzie niskoenergetycznym [7 ÷ 9] należy wykonać szczegółowe obliczenia parametrów fizykalnych złączy przegród zewnętrznych (kilka wariantów obliczeniowych, stosując program komputerowy). Obliczenia W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych uzyskane dzięki wykorzystaniu programu komputerowego TRISCO w przypadku wybranych złączy budowlanych ścian zewnętrznych trójwarstwowych: - narożnika ściany zewnętrznej; - połączenia ściany zewnętrznej z wewnętrzną; - połączenia ściany zewnętrznej ze stropem; - połączenia ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez nadproże; - połączenia ściany zewnętrznej z oknemwprzekroju przez podokiennik; - połączenia ściany zewnętrznej z oknem w przekroju przez ościeżnicę; - połączenia ściany zewnętrznej ze stropodachem; - połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową; - połączenia ściany zewnętrznej z podłogą na gruncie. Do obliczeń numerycznych przyjęto następujące założenia: - układ warstw ściany zewnętrznej trójwarstwowej: tynk gips[...]

Strata strumienia ciepła przez zewnętrzne powierzchnie pieca obrotowego DOI:10.15199/33.2018.05.06


  Instalacje termicznego przekształcania odpadówcharakteryzuje określona specyfika na etapie projektowania, wykonawstwa, a szczególnie w trakcie eksploatacji [10]. Powinny one gwarantować odpowiednią utylizację, przy jednoczesnym spełnieniu wielu warunków wymaganych przepisami [1 ÷ 6, 8, 9, 11], z których najważniejsze to: - utrzymanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poniżej określonych standardów [2]. Układy oczyszczania spalin w tego typu instalacjachmuszą gwarantować wysoką skuteczność i niezawodność [7]; - przetworzenie odpadów do postaci uznanej za bezpieczną. W takiej formie, jak potwierdzają badania, można je wykorzystać w rolnictwie oraz w budownictwie [2]; - właściwe unieszkodliwienie popiołów lotnych. Warto projektować i budować takie układy termicznej utylizacji odpadów, które będąwysokoefektywne podwzględemodzysku ciepła i energii. Można to osiągnąć dzięki zminimalizowaniu strat ciepła przez zewnętrzne ściany pieca obrotowego i komory dopalania. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie redukcji strat ciepła do otoczenia wwyniku zastosowaniawarstwowej budowy pieca obrotowego. Badania przeprowadzono na rzeczywistym obiekcie (rysunek 1). Wyniki badań i obliczeń Na rysunku 2 podano temperatur[...]

 Strona 1