Wyniki 1-10 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"JÓZEF ZASADZIŃSKI"

PIONIER POLSKIEGO PRZETWÓRSTWA METALI NIEŻELAZNYCH 100-LECIE URODZIN PROFESORA JERZEGO WANTUCHOWSKIEGO

Czytaj za darmo! »

3 maja 2008 roku mija setna rocznica urodzin Prof. dr. inż. Jerzego Wantuchowskiego wielce zasłużonego dla rozwoju polskiego przetwórstwa metali nieżelaznych, człowieka, który wychował liczną kadrę specjalistów dla branży metali nieżelaznych, a dzięki swym pracom badawczym i współpracy z przemysłem zasłużył na miano pioniera polskiego przetwórstwa metali nieżelaznych. Polskie przetwórstwo m[...]

40 LAT DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO‐DYDAKTYCZNEJ PROFESORA WOJCIECHA LIBURY


  Profesor Wojciech Libura jest absolwentem Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo‐ ‐Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, którą ukończył w 1972 roku jako mgr inż. metalurg w specjalności przeróbka plastyczna. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH jako asystent stażysta w Instytucie Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa. W kolejnych latach był asystentem (1973) starszym asystentem (1975) a po obronie pracy doktorskiej na temat: "Analiza procesu wyciskania w warunkach kontrolowanej geometrii strefy odkształcenia" zostaje adiunktem (1979). W 1995 roku uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego, przedstawiając pracę habilitacyjną na temat: "Analiza pola odkształcenia i struktury materiału podczas wyciskania stopów aluminium". W 1998 roku zostaje powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH. Tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk technicznych uzyskuje w roku 2009, po opublikowaniu monog[...]

PRODUKCJA RUR Z METALI NIEŻELAZNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY


  Praca jest autorskim opracowaniem dotyczącym produkcji rur z metali nieżelaznych w ujęciu syntetycznym. W części wstępnej omówiono podstawowe podziały dotyczące różnorodnych rur w zależności od przyjętego kryterium. Omówiono teoretyczne przesłanki wytwarzania rur ze szwem i bez szwu. Główny nurt opracowania poświęcony jest wariantom technologicznym produkcji rur ze szwem i bez szwu. Rozpatrywane warianty technologii produkcji rur uwzględniają specyfikę metali nieżelaznych, koncentrując się głównie na rurach z aluminium i jego stopów oraz rurach z miedzi i jej stopów. Z racji coraz liczniejszych zastosowań rur z kompozytów metalowych w pracy omówiono możliwe technologie wytwarzania rur bazujących na materiałach proszkowych wytwarzanych w ramach metalurgii proszków. Krótko oceniono bieżący stan produkcji rur w Polsce i na świecie, zaś w podsumowaniu rozważono perspektywy produkcji rur z metali nieżelaznych. Słowa kluczowe: rura ze szwem, rura bez szwu, spajanie, matryca mostkowa PRODUCTION OF TUBES FROM NON-FERROUS METALS STATE OF THE ART AND PERSPECTIVES In the article the production of tubes from non-ferrous metals in the synthetic form is presented. In the introductory part a basic divisions concerning different tubes in dependence on the assumed criterion are discussed. The theoretical premises for production of welded and seamless tubes are given. The main stream of the study is dedicated to different technological variants of manufacturing welded and seamless tubes. The analyzed variants take into account a specifics of nonferrous metals with a special attention to aluminium and its alloys as well as copper and copper alloys. The possible technologies based on powder metallurgy methods are also discussed because of more and more numerous applications of tubes form metallic composites. The current state of the art in production of tubes in the domestic and world industry as well as perspectives for manufacturing tubes form non-ferrous [...]

PROCESY WYCISKANIA W PRZETWÓRSTWIE METALI NIEŻELAZNYCH


  W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystywania procesów wyciskania w przetwórstwie metali nieżelaznych, zwłaszcza w przetwórstwie stopów aluminium. Omówiono uwarunkowania procesów wyciskania, pokazując jak należy poprawnie projektować takie procesy. Podano przykłady własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych wyciskania metali nieżelaznych. W podsumowaniu zaprezentowano kierunki rozwoju procesów wyciskania metali. Słowa kluczowe: wyciskanie, metale nieżelazne, projektowanie procesu EXTRUSION PROCESSES IN NON-FERROUS METALS INDUSTRY In the work the possibility of implementation of extrusion processes in the non-ferrous metals industry, especially in aluminium industry are presented. Relationship of extrusion conditions is discussed, showing how the process should be properly designed. The examples of the own innovative technological solutions in extrusion of non-ferrous metals are given. In the summary the directions in metals extrusion are presented. Keywords: extrusion, non-ferrous metals, process design Wprowadzenie Metale nieżelazne z racji swoich rozlicznych właściwości odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarce światowej. Bezpośrednio po wyrobach ze stali najwięcej mamy wyrobów z aluminium i jego stopów, z miedzi i jej stopów, następnie z cynku, ołowiu i innych metali. Polska należy do krajów bogatych w metale nieżelazne, co przekłada się na 8 pozycję w światowej produkcji miedzi, 1 pozycję w produkcji srebra, wysoką pozycję w produkcji cynku i ołowiu. Miarą poziomu gospodarczego danego kraju jest ilość produktów z metali nieżelaznych przypadająca na głowę mieszkańca. Szczególnie miarodajnym wskaźnikiem jest ilość kilogramów aluminium przypadająca na głowę mieszkańca, gdyż w pierwszym przybliżeniu wartość ta jest proporcjonalna do produktu krajowego brutto. Wysoko rozwinięte kraje mogą poszczycić się 35÷40 kg Al na jednego mieszkańca. Podstawowe półwyroby i wyroby z metali nieżelaznych pr[...]

TRENDY BADAWCZE Z ZAKRESU METALI NIEŻELAZNYCH W OSTATNIM 10-LECIU JAKO WYNIK ANALIZY ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH OPUBLIKOWANYCH W CZASOPIŚMIE RUDY I METALE NIEŻELAZNE, RECYKLING DOI:10.15199/67.2015.10.1


  W pracy przedstawiono trendy badawcze z obszaru metali nieżelaznych na podstawie analizy publikacji zamieszczonych w ostatnim 10-leciu w czasopiśmie Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling. Stwierdzono, że dominująca ilość publikacji (75 %) dotyczyła przetwórstwa metali nieżelaznych i inżynierii materiałowej. Około 19 % to publikacje z zakresu metalurgii ekstrakcyjnej, natomiast tylko 6 % publikacji dotyczyło geologii złóż, surowców mineralnych oraz przeróbki rud. Słowa kluczowe: geologia, przeróbka rud, metalurgia ekstrakcyjna, przetwórstwo metali, inżynieria materiałowa RESEARCH TENDENCIES WITHIN THE RANGE OF NON-FERROUS METALS IN THE LAST DECADE AS A RESULT OF THE ANALYSIS OF SCIENTIFIC ARTICLES PUBLISHED IN THE JOURNAL RUDY I METALE NIEŻELAZNE, RECYKLING In the work a research tendency was presented within the range of non-ferrous metals on the base of publications in the last decade in the Journal “Rudy i Metale Nieżelazne Recykling". It was stated, that the dominant number of publications (75 %) concerned processing of metals and materials engineering. About 19 % represented extractive metallurgy, whereas only 6 % of articles concerned geology, row materials and the ore processing Keywords: geology, ore processing, extractive metallurgy, processing of metals, materials engineering Korzystając z okazji jubileuszu 60-lecia wydawania czasopisma Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling postanowiono, aby dokonać analizy jak wygląda profil czasopisma w ostatnim 10-leciu. Przyjęcie do analizy okresu 10-letniego podyktowane było po pierwsze tym, że z okazji jubileuszu 50-lecia w numerze jubileuszowym omówiono już stan badań oraz osiągnięcia technologiczne w przemyśle metali nieżelaznych w tamtym czasie, a po drugie w ostatnim dziesięcioleciu dokonały [...]

60 lat czasopisma Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling DOI:


  Powołane przed 60 laty czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne wychodziło naprzeciw potrzebom polskiego przemysłu metali nieżelaznych, który po okresie II wojny światowej reaktywował swoją działalność, zarówno na bazie firm o tradycjach przedwojennych jak i nowych zakładów powstałych w Polsce w początku lat pięćdziesiątych zeszłego wieku. Ważnym bodźcem do utworzenia czasopisma Rudy i Metale Nieżelazne były także aspiracje nowopowstałego Instytutu Metali Nieżelaznych (1952 rok), a także Komitetu Hutnictwa PAN oraz wyższych Uczelni, w tym głównie Akademii Górniczo-Hutniczej, na której od przed wojny funkcjonowała najpierw Katedra Innych Poza Żelazem Metali, a następnie Katedra Metalurgii Metali Nieżelaznych. Od początku powstania czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne swoim zasięgiem tematycznym obejmowało szeroki obszar zagadnień, począwszy od górnictwa i geologii rud metali nieżelaznyc[...]

40-LECIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ PROFESORA JANA RICHERTA

Czytaj za darmo! »

Profesor dr hab. inż. Jan Richert rozpoczął swoją działalność naukową na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo- Hutniczej w roku 1968, zaraz po ukończeniu studiów na Wydziale Metalurgicznym. Został zatrudniony jako asystent w Katedrze Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych, kierowanej wówczas przez profesora Jerzego Bazana. Doktoryzował się w 1975 r., a stopień doktora habilitowaneg[...]

BADANIA PROCESU WYCISKANIA METODĄ CONFORM W PRODUKCJI WYROBÓW I RECYKLINGU ALUMINIUM I JEGO STOPÓW

Czytaj za darmo! »

Omówiono możliwości wyciskania metodą CONFORM kształtowników pełnych i pustych z aluminium i jego stopów ze szczególnym uwzględnieniem jakości otrzymywanych wyrobów. Badaniami objęto wyciskanie masywnych kształtowników pełnych oraz rur jedno- i wielootworowych w układzie wyciskania promieniowego i stycznego. Wsadem do wyciskania była walcówka oraz odpady wyrobów w ramach recyklingu. Na podstawie p[...]

UMOCNIENIE ODKSZTAŁCENIOWE KOMPOZYTÓW Z STOPU ALUMINIUM 6061+SiC DOI:10.15199/67.2019.8.1


  Umocnienie odkształceniowe jest najczęstszym mechanizmem/ sposobem/wykorzystywanym w celu podwyższania własności mechanicznych metali oraz stopów nie podlegających obróbce cieplnej. Również stopy metali, które mogą być umacniane innymi sposobami, coraz częściej dodatkowo są umacniane odkształceniowo [1]. Zaawansowane technologie wytwarzania kompozytów metalowych z których produkuje się różnorodne wyroby, sięgają ostatnio także po technikę ich umacniania na drodze odkształcenia plastycznego na zimno. Umacnianie odkształceniowe kompozytów metalowych zwłaszcza tych, które są wzmacniane cząstkami twardymi, stanowi duże wyzwanie dla technologów, z obawy na ich skłonność do pękania w czasie kształtowania plastycznego na zimno. Jedną z metod uplastyczniania kompozytów metalowych z cząstkami twardymi przed ich umacnianiem odkształceniowym jest stosowanie wstępnej przeróbki plastycznej na gorąco bądź to odlanej w postaci wlewka mieszaniny kompozytowej, ewentualnie wypraski ze skonsolidowanej mieszanki proszkowej. Głównym celem badań było uzyskanie informacji o możliwościach umacniania odkształceniowego kompozytu z stopu 6061+SiC kształtowanego na zimno poprzez ściskanie bądź walcownie z uwzględnieniem dużych odkształceń. Pozyskane z badań ściskania charakterystyki umocnienia w postaci krzywych umocnienia kompozytów 6061+SiC oraz twardości i mikrotwardości tych kompozytów po dużych odkształceniach wywołanych walcowaniem na zimno, mogą być pomocne technologom zajmującym się projektowaniem zaawansowanych wyrobów z kompozytów na osnowie stopów aluminium wzmacnianych cząstkami twardymi SiC. MATERIAŁ BADAWCZY. METODY BADAŃ Podstawowym materiałem, który wykorzystano do badań był kompozyt 6061+SiC wytworzony na drodze metalurgii proszków z mieszanki składającej się z cząstek stopu aluminium 6061 o wielkości cząstek ok. 150 μm oraz cząstek SiC o wielkości cząstek 50 μm. Do badań przygotowano mi[...]

 Strona 1  Następna strona »