Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"BERNARD MORAWIEC"

Rozdzielanie mieszanin gazowych metodami adsorpcji zmiennociśnieniowej - PSA DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwość zastosowania metody adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) do otrzymywania azotu i atmosfer ochronnych, do wytwarzania tlenu i powietrza wzbogaconego w tlen, do odzyskiwania metanu z niskokalorycznych gazów metanowych i do produkcji czystego dwutlenku węgla z gazów spalinowych. Oceniono możliwości wykorzystania technologii PSA w Polsce. Metody adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA (pressure swing adsorption) stosuje się do rozdzielania mieszanin gazowych, najczęściej do wydzielania i oczyszczania wodoru. Wodór na potrzeby procesów wodorowych w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, używany do syntezy amoniaku i w innych procesach, jest wydzielany w dużych instalacjach przemysłowych, w których przerabia się: wodorowe gazy rafineryjne, gazy syntezowe, gazy zwrotne z instalacji produkcji amoniaku i gazy koksownicze. Eksploatuje się instalacje o zdolności produkcyjnej wynoszącej 10000-f-20000 m3H2/h. Największa instalacja - zaprojektowana według technologii Union-Carbide - o zdolności produkcyjnej wynoszącej 45000 m3 wodoru (o czystości 99,999% mol.) na godzinę znajduje się w rafinerii Emsland w firmie Wintershall Aktiengesellschaft (RFN)4 Obecnie są prowadzone badania nad zastosowaniem metod adsorpcji PSA do rozdzielania innych niż wymienione wcześniej mieszanin gazowych. Uważa się, że wspomniane metody mogą być wyzyskane wszędzie tam, gdzie z mieszaniny gazowej należy wydzielić tylko jeden składnik lub dwa składniki. Klasycznym przykładem zastosowania metody PSA jest otrzymywanie azotu i tlenu z powietrza. Coraz częściej jest ona wykorzystywana do odzyskiwania metanu z niskokalorycznych gazów metanowych, takich jak: gazy z odsysów kopalnianych, biogaz i inne. Interesujące są możliwości wytwarzania czystego dwutlenku węgla z zastosowaniem metody PSA. W Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (ICSO), w ramach prac objętych Centralnym Programem Badawczo-Rozwojowym 3.2 pn. Surowce i półprodukty syn[...]

Wydzielanie wodoru z gazu koksowniczego metodą adsorpcyjną DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad wydzielaniem wodoru z gazu koksowniczego metodą adsorpcji pod zmiennym ciśnieniem. Uzyskano je w eksperymencie symulującym pracę baterii czteroadsorberowej pracującej pod ciśnieniem adsorpcji równym 0,9 MPa, z zastosowaniem krajowych zeolitów 13X i 5A. Stwierdzono możliwość otrzymywania - ze sprawnością wydzielania równą 65% - wodoru o czystości 98 99,7%. Potencjalnym źródłem taniego wodoru dla przemysłu1* jest gaz koksowniczy zawierający 56ч-58% obj. H2, ok. 24% obj. CH4 , 9% obj. CO oraz C 0 2, N2 , 0 2 i węglowodory C2, C3, C4. W Polsce produkuje się obecnie ok. 7 mld m3 tego gazu rocznie, z czego w hutnictwie 1 koksowniach zużywa się w ciągu roku ok. 5 mld m3 (głównie do opalania baterii koksowniczych), w gospodarce komunalnej ok. 2 mld m3, a w przemyśle chemicznym niecałe 200 min m3. Jedynym użytkownikiem gazu koksowniczego do celów chemicznych są Zakłady Azotowe "Kędzierzyn". W praktyce przemysłowej do wydzielania wodoru z gazu koksowniczego jest stosowana od wielu lat metoda niskotemperaturowego rozfrakcjonowania polegająca na frakcjonowanym wykraplaniu i niskotemperaturowej rektyfikacji składowych frakcji gazu koksowniczego. Charakterystyczne cechy tej metody to duże zużycie energii elektrycznej, wynoszące 600-^700 kWh na 1 0 0 0 m3 wodoru, oraz znaczne koszty wynikające z konieczności dokładnego oczyszczania gazu. Zagrożenie bezpiecznej eksploatacji instalacji jest związane przede wszystkim z odkładaniem się piroforycznych i wybuchowych smółek nitrozowych w aparaturze oraz z trudnościami z utrzymaniem idealnej szczelności poszczególnych aparatów. Konkurencyjna w stosunku do omawianej metody jest technologia wydzielania wodoru metodą adsorpcji pod zmiennym ciśnieniem (Pressure swing adsorption, PSA), stosowana już w przemyśle. Polega ona na selektywnej adsorpcji składników gazu koksowniczego pod zwiększonym ciśnieniem i ich desorpcji pod ciśnieniem zbliżonym do atmosferycznego. W [...]

Technologia wydzielania wodoru z gazu koksowniczego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono schemat ideowy instalacji wydzielania wodoru z gazu koksowniczego, opracowanej dla Zakładów Koksowniczych im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach i Zakładów Azotowych "Kędzierzyn". Proponowana metoda polega na oczyszczeniu gazu "zimnym metanolem" i rozdzieleniu metodą adsorpcji PSA. Metoda ta charakteryzuje się małym zużyciem gazu i energii elektrycznej, korzystniejszym niż w metodzie niskotemperaturowego rozfrakcj onowania gazu lub ciśnieniowego półspalania gazu ziemnego. W ramach Centralnego Planu Badawczo-Rozwojowego pt. Surowce i półprodukty syntezy organicznej w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu są prowadzone badania nad opracowaniem technologii wydzielania etylenu i wodoru z gazu koksowniczego. Jej wdrożenie w Zakładach Koksowniczych im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach umożliwi wykorzystanie wodoru do produkcji amoniaku w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" oraz wydzielonego w postaci frakcji etylenowej etylenu do przerobu w Zakładach Chemicznych "Blachownia". Z tymi badaniami związane jest zadanie opracowania technologii otrzymywania wysokokalorycznego opałowego gazu metanowego dla gospodarki komunalnej. W ZA "Kędzierzyn" są eksploatowane od ponad dwudziestu lat dwa ciągi niskotemperaturowego rozfrakcj ono wania gazu koksowniczego o sumarycznej zdolności przerobowej wynoszącej ok. 30000 m3 gazu koksowniczego na godzinę. W procesie tym otrzymuje się gaz syntezowy do produkcji amoniaku, frakcję metanową, wykorzystywaną dalej w procesie niskociśnieniowego półspalania, frakcję etylenową przesyłaną do ZCh "Blachownia" i przetwarzaną tam z gazem popirolitycznym, oraz gaz resztowy. Ze względu na znaczne zużycie aparatury oraz wysokie koszty rozfrakcjonowania przewiduje się wyłączenie obu ciągów rozfrakcjonowania gazu koksowniczego i zastąpienie obecnie stosowanej technologii inną, o korzystniejszych wskaźnikach techniczno-ekonomicznych. Zakłada się, że po wyłączeniu z [...]

Absorpcja tlenku węgla w toluenowym roztworze CuAICI4 difenyl DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób wytwarzania toluenowego roztworu CuAlCl4 - difenyl inhibitowanego adduktem A1C13 - C6H5NH2 - nowego absorbentu stosowanego do wydzielania tlenku węgla z mieszanin gazowych. Na podstawie danych doświadczalnych wyznaczono równania izoterm absorpcji chemicznej dla roztworów, w których zawartość CuAlCl4 - difenyl wynosiła 1,7 i 2,5 mol/dm3. Wykonano badania odporności absorbentów na działanie wilgoci, a także wyznaczono prężność par rozpuszczalnika nad absorbentem. Absorbenty (np. typu CuA1C14 - toluen) zawierające tetrachloroglinian miedziawy rozpuszczony w aromatycznym rozpuszczalniku są wykorzystywane do wydzielania tlenku węgla z mieszanin gazowych. Zastosowanie tych nowych absorbentów daje lepsze efekty niż użycie amoniakalnych roztworów miedzi Cu(I), ponieważ umożliwia otrzymanie CO o czystości powyżej 99,8%. Poza tym absorbenty, w których występuje CuA1C14 - w przeciwieństwie do wodnych roztworów Cu(I) - mogą służyć do wydzielania CO z mieszanin zawierających tlen, gdyż mimo jego obecności nie następuje utlenianie miedzi. Absorpcję tlenku węgla prowadzi się w temp. 243 h- 313 K. Desorpcja przebiega zazwyczaj w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika. Najkorzystniejsze właściwości ma absorbent zawierający 20 ч-50% wag. CuA1C14 i 80-^50% wag. toluenu1- 4’. Absorpcja tlenku węgla w toluenowym roztworze CuA1C14 polega na reakcjach wymiany ligandów: CuA1C14 - 2C6H5CH3 + CO^±CuA1C14 -C6H5CH3 CO + + C6H5CH3, (1) CuA1C14 C6H5CH3 CO + CO CuA1C14 - 2 CO + C6H5CH3. W obecności wilgoci kompleks (CuA1C14 - toluen) ulega rozkładowi z wytworzeniem nieaktywnych związków oraz gazowego chlorowodoru, który powoduje korozję aparatury: 2CuA1C14 - 2C6H5CH3 + H20 - 2HC1 + + CuCl + CuA1C14 - AlOCl + 4C6H5CH3. (2) Kompleks ten rozpada się także w obecności amoniaku i siarkowodoru, jeśli w gazie znajdują się śladowe ilości wody. Poglądy na dopuszczalną zawartość wilgoci są rozbieżne. Przyjmuje się, że gaz powi[...]

Wydzielanie wodoru z frakcji metanowo-wodorowej metodą adsorpcji przy zmiennym ciśnieniu DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono sposoby wykorzystania frakcji metanowo-wodorowej ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału w drodze adsorpcji w instalacjach pracujących w systemie PSA. Przedstawiono wyniki symulacyjnych badań pracy czteroadsorberowej baterii do wydzielania wodoru o czystości ponad 90% z frakcji metanowo-wodorowej zawierającej 60% wodoru zanieczyszczonej azotem i tlenkiem węgla. Podano charakterystykę instalacji PSA do wydzielania 2000 m3 wodoru na godzinę. W kombinatach petrochemicznych uzyskuje się w wyniku rozdzielania gazów popirolitycznych pewne ilości tzw. frakcji metanowo-wodorowych. Frakcje te zawierają 45 -f- 80% H2, do 40% CH4, 2-h3% węglowodorów C2 i C3 oraz pewne ilości CO i N 2. Najczęściej wykorzystuje się je jako gazy opałowe. W kombinatach petrochemicznych do procesów hydrorafmacji, uwodornienia itp. jest potrzebny wodór o czystości większej od 99%. Rozdzielenie frakcji metanowo- wodorowych umożliwia uzyskanie czystego wodoru. Spośród wielu metod wydzielania wodoru w skali przemysłowej najczęściej stosuje się metody permeacyjne, niskotemperaturowe rozfrakcjonowanie i metody adsorpcyjne PSA (pressure swing adsorption). Te ostatnie są szczególnie przydatne do rozdziału frakcji metanowo-wodorowych. Oczyszczanie wodoru lub rozdzielanie mieszaniny gazów w celu wyodrębnienia wodoru wykonuje się zazwyczaj w bateriach zawierających od czterech do dziesięciu adsorbentów. Spośród interesujących sposobów rozdzielania mieszanin gazowych na uwagę zasługuje rozwiązanie przedstawione w patencie1*, polegające na zastosowaniu systemu czterech baterii adsorberów wypełnionych różnymi sorbentami. Gaz syntezowy - otr[...]

Wydzielanie wodoru z frakcji metanowo-wodorowej metodą adsorpcji przy zmiennym ciśnieniu DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono sposoby wykorzystania frakcji metanowo-wodorowej ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału w drodze adsorpcji w instalacjach pracujących w systemie PSA. Przedstawiono wyniki symulacyjnych badań pracy czteroadsorberowej baterii do wydzielania wodoru o czystości ponad 90% z frakcji metanowo-wodorowej zawierającej 60% wodoru zanieczyszczonej azotem i tlenkiem węgla. Podano charakterystykę instalacji PSA do wydzielania 2000 m3 wodoru na godzinę. W kombinatach petrochemicznych uzyskuje się w wyniku rozdzielania gazów popirolitycznych pewne ilości tzw. frakcji metanowo-wodorowych. Frakcje te zawierają 45 -f- 80% H2, do 40% CH4, 2-h3% węglowodorów C2 i C3 oraz pewne ilości CO i N 2. Najczęściej wykorzystuje się je jako gazy opałowe. W kombinatach petrochemicznych do procesów hydrorafmacji, uwodornienia itp. jest potrzebny wodór o czystości większej od 99%. Rozdzielenie frakcji metanowo- wodorowych umożliwia uzyskanie czystego wodoru. Spośród wielu metod wydzielania wodoru w skali przemysłowej najczęściej stosuje się metody permeacyjne, niskotemperaturowe rozfrakcjonowanie i metody adsorpcyjne PSA (pressure swing adsorption). Te ostatnie są szczególnie przydatne do rozdziału frakcji metanowo-wodorowych. Oczyszczanie wodoru lub rozdzielanie mieszaniny gazów w celu wyodrębnienia wodoru wykonuje się zazwyczaj w bateriach zawierających od czterech do dziesięciu adsorbentów. Spośród interesujących sposobów rozdzielania mieszanin gazowych na uwagę zasługuje rozwiązanie przedstawione w patencie1*, polegające na zastosowaniu systemu czterech baterii adsorberów wypełnionych różnymi sorbentami. Gaz syntezowy - otr[...]

Absorpcja etylenu w wodnych roztworach soli miedziowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono sposoby wydzielania etylenu z mieszanin gazowych ze szczególnym uwzględnieniem metod absorpcyjnych. Opisano badania nad absorpcją etylenu w wodnych roztworach soli miedziawych kompleksowanych monoetanoloaminą. W procesach petrochemicznych często zachodzi konieczność wydzielania etylenu z mieszanin gazowych zawierających ten związek w niewielkim stężeniu. Rozróżnia się zasadniczo trzy rodzaje metod umożliwiających realizację tego procesu w skali przemysłowej: -niskotemperaturowe rozfrakcjonowanie, - metody adsorpcyjne, - metody absorpcyjne. W wypadku dużych strumieni gazu względy technologicz ne i ekonomiczne przemawiają za stosowaniem metod absorpcyjnych, spośród których wyróżnia się absorpcją z reakcją chemiczną w fazie ciekłej. Jony metali: Ag(I), Cu(I), Pd(II), Hg(II) tworzą z olefinami związki kompleksowe 1*2>. Zjawisko to jest wykorzystywane do wydzielania olefin z gazów, które absorbuje się w wodnych roztworach soli tych metali. Praktyczne zastosowanie do wydzielania etylenu mają sole srebrowe i mie- Dr inż. Zbigniew BUD NER w roku 1973 ukończył Instytut Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławs k i e j . Jest kie[...]

Technologia wydzielania wodoru z gazów rafineryjnych metodą PSA DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono technologię wydzielania wodoru z gazów rafineryjnych metodą PSA. Technologia charakteryzuje się dużą (85 -f- 90%) sprawnością wydzielania wodoru i dużą (99,9 -r 99,999%) czystością uzyskiwanego wodoru. W ramach prac związanych z realizacją Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego 3.2 pn. Surowce i półprodukty syntezy organicznej w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" przeprowadzono, we współpracy z Zakładami Azotowymi "Kędzierzyn", badania nad opracowaniem technologii wydzielania wodoru z typowych gazów rafineryjnych metodą PSA {pressure swing adsorption). Technologie PSA, charakteryzujące się małymi nakładami inwestycyjnymi i niskimi kosztami eksploatacji, są powszechnie stosowane w praktyce przemysłowej. Głównymi dostawcami gotowych obiektów przemysłowych są firmy Union Carbide i Linde. W wyniku prowadzonych badań, o których wspomniano na początku, opracowano technologię charakteryzującą się dobrymi wskaźnikami technicznymi. Obecnie wykonuje się projekt instalacji dla jednego z kontrahentów zagranicznych. Charakterystyka technologii W omawianej w niniejszym artykule technologii wydzielania wodoru wykorzystano sześcioadsorberową instalację PSA. Zastosowano system trzystopniowe[...]

 Strona 1