Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"JAN RICHERT"

ANALIZA WARUNKÓW ODKSZTAŁCANIA PLASTYCZNEGO NA GORĄCO I ZIMNO KOMPOZYTU ALUMINIOWEGO ALFA-30

Czytaj za darmo! »

W celu otrzymania wysokojakościowego kompozytu aluminiowego, uzbrojonego znaczną ilością popiołów lotnych, zaproponowano zastosowanie niekonwencjonalnej techniki metalurgii proszków, w której proces spiekania zastąpiono procesem przeróbki plastycznej na gorąco z udziałem wysokiego ciśnienia hydrostatycznego. W warunkach laboratoryjnych do pełnej konsolidacji strukturalnej materiału proszkowego [...]

PROGNOZOWANIE STATECZNOŚCI PLASTYCZNEGO PŁYNIĘCIA W PROCESACH CWS

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób określenia optymalnych wartości przeciwnacisków, niezbędnych do mikroprocesorowego sterowania prasą podczas realizacji procesów Cyklicznego Wyciskania Spęczającego (CWS). W tym celu przeprowadzono różne symulacje plastycznego płynięcia oparte na metodzie elementów skończonych. Symulacje te zostały wykonane za pomocą programu DEFORM-2. Modelowano procesy, w których duże odks[...]

TRENDY ROZWOJOWE W PRODUKCJI RUR ALUMINIOWYCH

Czytaj za darmo! »

Rozwój produkcji rur aluminiowych wynika z coraz większego zastosowania ich w różnych dziedzinach gospodarki. Na ten rozwój wpływa wiele czynników: wyniki prac naukowo‐badawczych, innowacyjne udoskonalenia technologiczne oraz wynalazki dotyczące wytwarzania nowoczesnych wyrobów bezpośrednio z wyciskanych rur aluminiowych. Stwierdzono, że udoskonalenia projektowe i wykonawcze narzędzi wspomagają produkcję rur aluminiowych. W szczególności dotyczy to nowych konstrukcji matryc mostkowych. Słowa kluczowe: rury stożkowe, rury żebrowane, rury bezzgrzewowe, rury wysokogabarytowe, matryce mostkowe, komory zgrzewania TRENDS OF DEVELOPMENT IN PRODUCTION OF ALUMINIUM TUBES The development of production of aluminium tubes results with more and more greater their use in different fields of economy. Many factors influence on this development: results of scientifically‐investigative works, innovative technological improvement and inventions of production of modern products directly from extruded aluminium tubes. It was found that the project and executive improvements of tools support the production of aluminium tubes. In particularly, it refers to the new constructions of porthole dies. Keywords: conical tubes, ribbed tubes, seamless tubes, large‐sized tubes, porthole dies welding chambers Wprowadzenie W nowoczesnych konstrukcjach budowlanych i maszynowych lekkie rury aluminiowe coraz bardziej wypierają ciężkie rury stalowe. Znaczne podwyższenie wytrzymałości lekkich stopów uzyskuje się dzięki wprowadzeniu do czystego aluminium różnych pierwiastków. W nowych zastosowaniach istotne znaczenie użytkowe mają przede wszystkim stopy obrabiane cieplnie oraz stopy odporne na korozję. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami wszystkie stopy aluminium przeznaczone do przeróbki plastycznej dzielą się na serie od 1000 do 8000 (1xxx÷8xxx). Pierwsza z czterech cyfr określa ogólny rodzaj stopu (rys. 1). W serii 1000 występują gatunki alumi[...]

PRZERÓBKA PLASTYCZNA TRUDNO ODKSZTAŁCALNYCH STOPÓW ALUMINIUM ZINTEGROWANA Z PRZESYCANIEM


  W artykule przedstawiono metodykę badań laboratoryjnych pozwalającą na określenie najkorzystniejszych warunków technologicznych wytwarzania wyrobów z trudno odkształcalnych stopów aluminium w stanie T5. W tym celu z wlewka ze stopu 2014 pobrano znaczną liczbę próbek o wymiarach ∅ 7 × 9 mm. Przeprowadzono różne eksperymenty. Po ulepszeniu odlewniczej mikrostruktury stopu 2014 za pomocą homogenizacji połączonej z szybkim chłodzeniem wykonano próby ściskania na gorąco zintegrowane z przesycaniem z temperatur końcowych ściskania. Odkształcone i przesycone próbki poddano sztucznemu starzeniu. Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych uzyskano ważne wyniki pozwalające na udoskonalenie technologii wytwarzania wyrobów w stanie T5, zwłaszcza wyrobów wyciskanych i kutych. Słowa kluczowe: homogenizacja, stopy AlCuMg,stop 2014 stan T5, próby ściskania na gorąco PLASTIC FORMING OF HARD DEFORMABLE ALUMINIUM ALLOYS INTEGRATED WITH SOLUTION TREATMENT At the work a methodology of laboratory investigations, allowing for determining technological favourable conditions for manufacturing products from hard deformable aluminium alloys in the T5 temper, was described. For that purpose a considerable number of samples of dimensions ∅ 7 × 9 mm were taken from the billet of the 2014 alloy. Different experiments were conducted. After improving the casting microstructure of the 2014 alloy by using the homogenisation treatments connected with fast cooling, the hot compression testes integrated with solution heat treatments from final temperatures were performed. Deformed and supersaturated samples were subjected to artificial aging. Based on conducted experiments important results were achieved for the improvement the manufacture technology of products in the T5 temper, especially extruded and forged products. Keywords: homogenisation, AlCuMg alloys,2014 alloy, T5 temper, hot compression tests Prof. dr hab. inż. Jan Richert, dr inż. Agata Woźni[...]

The role of hydrostatic pressure in intense plastic deformation of materials by the innovative new CEC hydro-press

Czytaj za darmo! »

The great advantage of the Cyclic Extrusion Compression (CEC) method is prevention of the initial shape of sample after each deformation cycle [1, 2]. The deformation in CEC is exerted cyclically by exertion of sample from one chamber of the die to the other. At the same time, as the sample is exerted from one chamber, in the inverse chamber it is compressed to its initial shape. By such way the deformation can be proceeds unlimitedly, if the level of the hydrostatic pressure during the deformation is high enough that prevents the sample cracking. The hydrostatic pressure should increase with the increase of cumulated deformation and level of sample hardening [3]. The new CEC press ensure proper control and regulation of the value of hydrostatic pressure. It considerably improve[...]

NOWE METODY PRECYZYJNEGO KSZTAŁTOWANIA WYROBÓW METALOWYCH WYCISKANIEM NA ZIMNO

Czytaj za darmo! »

W artykule analizowano technologiczne warunki precyzyjnego kształtowania wielu wyrobów metalowych metodą dwustronnego wyciskania promieniowego. W badaniach eksperymentalnych stosowano różne narzędzia dzielone. Na specjalnej, 5‐cylindrowej prasie hydraulicznej wytwarzano jedno‐, dwu‐ i trójkołnierzowe wyroby, a także wyroby mono‐ i bimetalowe. Analizowano głównie procesy kształtowania na zimno 3‐kołnierzowych wyrobów aluminiowych. Za pomocą metody elementów skończonych przeprowadzono analizę płynięcia metalu w procesach precyzyjnego kształtowania wyrobów dwustronnym wyciskaniem promieniowym, wykorzystując do tego celu program DEFORM 2D v.8.1. Badano warunki technologiczne wpływające na prawidłowe wypełnienie trzech poprzecznych prześwitów narzędziowych. Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych stwierdzono, że nowa prasa hydrauliczna wykazuje dużą przydatność technologiczną w procesach wytwarzania wyrobów precyzyjnych. Słowa kluczowe: kształtowanie precyzyjne, kucie na zimno, wyciskanie promieniowe, narzędzia dzielone, aluminiowe wyroby precyzyjne NEW METHODS FOR THE PRECISION METAL FORMING OF PRODUCTS BY COLD EXTRUSION The analysis of technological conditions for precision metal forming of many products by the two‐sided radial extrusion was presented in this paper. Various split tools were used in experimental investigations. On special, 5‐cylinder hydraulic press was shaped one‐, two‐ and three‐flange products, as well as mono‐ and bimetal products. The processes of cold forming of 3‐flange products from aluminium were analysed mainly. The finite element analysis of the metal flow during the precision forming of products by the two‐sided radial extrusion were carried out using the DEFORM 2D software (Version 8.1). Technological conditions affecting the correct filling of three transverse tool clearances were studied. Based on conducted experimental r[...]

ODKSZTAŁCALNOŚĆ KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH WZMOCNIONYCH POPIOŁAMI LOTNYMI

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania nad odkształcalnością kompozytu otrzymanego metodą prasowania na zimno proszku aluminiowe-go zmieszanego z 30 % objętością popiołów lotnych. Sprasowany kompozyt ma niekorzystną strukturę. Cechuje się znaczną porowatością i niskimi siłami spójności pomiędzy cząstkami aluminium, stykającymi się ze sobą. Z tego względu taki mate-riał kompozytowy jest bardzo kruchy. Uplastycznien[...]

ANALIZA STANU NAPRĘŻENIA I ODKSZTAŁCENIA W KOMORZE ZGRZEWANIA PODCZAS WYCISKANIA NA GORĄCO STOPÓW ALUMINIUM

Czytaj za darmo! »

W pracy określono rozkład naprężeń i odkształceń w komorze zgrzewania matrycy mostkowej dla zmiennej wysokości komory zgrzewania. Analizę stanu naprężenia i odkształcenia przeprowadzono opierając się na metodzie elementów skończonych (MES), wykorzystując program DEFORM 3D. Rozważaniami objęto wyciskanie współbieżne na gorąco wlewka ze stopu gatunku 2024 z zastosowaniem matryc mostkowych o różnej wysokości komory zgrzewania. Szczególnie cenną informacją, która może być wykorzystana przy projektowaniu matryc mostkowych dla tego typu stopów jest wiedza, że naprężenie zgrzewania zależy od wysokości komory zgrzewania. Obliczenia wykazały, że najlepsze warunki sprzyjające zgrzewaniu strug metalu w komorze zgrzewania występują w przypadku optymalnej wysokości komory zgrzewania, którą oszaco[...]

PROPERTIES AND STRUCTURE OF WIRES EXTRUDED BY CYCLIC EXTRUSION COMPRESSION METHOD

Czytaj za darmo! »

The Cyclic Extrusion Compression method belongs to the group of severe plastic deformation processes (SPD) leading to the intense diminishing of microstructure to ultra-grained and nanograined sizes. Nowadays more frequent after the SPD processes, the additional deformation is exerted which purpose the continuation of the grain size is diminishing. The structural effect of the additional deformation process depends on the numerous parameters and its prediction not always is possible. The main purpose of the work was the analysis of the influence of additional deformation on the microstructure diminishing of AlMgSi alloy and pure copper deformed earlier by the CEC method. AlMgSi alloy was deformed in the range of true strains ϕ = 1.3÷16 (10/8.5 mm) by using the CEC method. The sa[...]

WPŁYW INTENSYWNYCH ODKSZTAŁCEŃ PLASTYCZNYCH NA STRUKTURĘ ALUMINIUM I JEGO STOPÓW

Czytaj za darmo! »

W artykule przestawiono zmiany struktury Al99,5, Al99,992 i Al99,999 oraz stopów AlMg5 i AlCu4Zr powstające w wyniku wywierania intensywnych odkształceń plastycznych przy użyciu metody Cyklicznego Wyciskania Spęczającego (CWS). Stwierdzono, że wywieranie dużych odkształceń prowadzi w aluminium i jego stopach do powstania licznych pasm i mikropasm ścinania. Przecinając granice ziaren mikropasma zmieniają kształt granic. Wewnątrz ziaren powstają mikropasma i podziarna, zwykle ograniczone w wymiarach do przestrzeni pomiędzy przecinających się mikropasmami. Charakterystyczną cechą mikrostruktury po intensywnym odkształceniu plastycznym jest obecność licznych granic o dużej dezorientacji. Słowa kluczowe: aluminium, stopy aluminium, mikrostruktura, granice ziaren, dezorientacja EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATIONS ON STRUCTURE OF ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOYS The microstructure changes of Al99.5, Al99.992, Al99.999 and AlMg5, AlCu4Zr alloys affected by severe plastic deformations exerted by Cyclic Extrusion Compression (CEC) has been presented in the work. It has been found that large deformation leads in aluminum and its alloys to multiplication of numerous shear bands and micro-shear bands. Bands crossing grain boundaries change its geometry. Inside grains the microbands and subgrains have been formed usually restricted to the distances between the crossing bands. The distinct feature of microstructure after the severe deformations is the existence of numerous grains with large misorientation. Keywords: aluminium, aluminium alloys, microstructure, grain boundary, misorientation Wst ęp Metody intensywnych odkształceń plastycznych wymuszają plastyczne płynięcie metali i stopów, pomimo że w warunkach konwencjonalnych, przy tej samej wartości odkształcenia uległy by pęknięciu. Możliwość osiągania ekstremalnie dużych odkształceń wiąże się z koniecznością stosowania naprężeń hydrostatycznych lub naprężeń ściskających. Tego typu stan naprężeń[...]

 Strona 1  Następna strona »