Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Bronisław Buczek"

Properties of activated carbon with varying shape obtained by steam treatment of carbonaceous precursor Właściwości węgli aktywnych o różnych kształtach ziaren, wytwarzanych w reakcji karbonizatu węglowego z parą wodną DOI:10.15199/62.2016.5.23


  Cylindrical and annual carbonaceous precursors were activated by partial steam or CO2 gasification. Micropore and mesopore structures of the activated C samples with various burn-off were evaluated by N2 adsorption/desorption isotherms. Parameters of the Dubinin-Radushkevich equation were calculated, surface mesopores were detd. by the Dollimore and Heal method, as well as the micropore size distribution from the Horvath-Kawazoe equation. The annular C samples showed a uniform micropore structure and better mech. properties than the cylindrical ones. Rozwinięto strukturę cylindrycznych i pierścieniowych ziaren karbonizatu węglowego w reakcji z parą wodną. Strukturę tę oceniano na podstawie izoterm adsorpcji/desorpcji azotu. Obliczono parametry struktury mikroporowatej z równania Dubinina i Raduszkiewicza, powierzchnię mezoporów metodą Dollimore- ’a i Heala oraz wymiar mikroporów z równania Horvatha i Kawazoe. Wyniki badań tekstury wykazały, że bardziej jednorodną strukturę mikroporowatą i lepsze właściwości mechaniczne wykazują ziarna węgla aktywnego o kształcie pierścieniowym.Proces aktywacji fizycznej prowadzony w celu pozyskania adsorbentów, w tym węgla aktywnego, polega na częściowym zgazowaniu węglowej pozostałości (karbonizatu) za pomocą gazów zawierających w cząsteczce tlen. W procesach prowadzonych na skalę przemysłową najczęściej stosuje się takie gazy utleniające, jak para wodna i ditlenek węgla. Są one tanie i łatwo dostępne. Podczas zgazowania zachodzą głównie reakcje endotermiczne o umiarkowanej szybkości. Para wodna i ditlenek[...]

Otrzymywanie i ocena właściwości węgla aktywnego z pozostałości podestylacyjnej oczyszczania kwasu askorbinowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem pogonu (produktu odpadowego) powstającego podczas wytwarzania witaminy С do otrzymywania węgla aktywnego. Określono optymalne warunki aktywacji za pomocą chlorku cynkowego umożliwiające uzyskanie adsorbentów o porowatej strukturze z dobrze wykształconymi mikro- i mezoporami. Z przeprowadzonych badań wynika, że otrzymany węgiel aktywny i adsorbenty węglowe wytwarzane z pełnowartościowych surowców mają podobne właściwości, a pod niektórymi względami badany węgiel aktywny jest nawet lepszy. Dr Bronisław BUCZEK w roku 1972 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Krakowskiej. Jest adiunktem w Instytucie Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Specjalność - inżynieria chemiczna, adsorpcja. Węgle aktywne są wytwarzane z substancji charakteryzujących się dużą zawartością węgla pierwiastkowego, przede wszystkim ze stałych paliw o rozmaitych stopniach uwęglenia, takich jak: drewno, torf, węgiel brunatny, węgle kamienne i antracyty, a także z naftowych produktów, skorup i pestek owoców oraz kości1-2’. W literaturze można znaleźć doniesienia o możliwościach uzyskiwania adsorbentów węglowych z innych naturalnych i sztucznych surowców; wśród nich najwięcej uwagi poświęca się ubocznym produktom przemysłu tworzyw sztucznych, celulozowo-papierniczego i petrochemicznego1,34"6’. W kraju są prowadzone prace technologiczne nad wykorzystaniem gumowych i bakelitowych odpadów do produkcji tanich adsorbentów węglowych7’. Porowata struktura i właściwości [...]

Charakteryzowanie struktury porów węgli aktywnych metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich

Czytaj za darmo! »

Badano strukturę porów węgli aktywnych metodami adsorpcyjną i małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (MRX). Otrzymane krzywe rozpraszania analizowano za pomocą programu komputerowego Glattera. Zidentyfikowano mikropory (< 1,5÷2,0 nm) i mezopory ( < 100 nm). Do weryfikacji wyników zastosowano charakterystykę struktury porów opartą na adsorpcji i desorpcji argonu. Rozkłady rozmiaró[...]

Analiza metod wyznaczania gęstości pozornej porowatych ciał stałych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd sposobów wyznaczania gęstości pozornej porowatych ciał stałych. Za kryterium podziału metod przyjęto ich przydatność do określania gęstości w zależności od wielkości porowatych cząstek. Podano krótki opis każdej z metod oraz zakres jej stosowalności. Przedstawiono kilka najnowszych sposobów wyznaczania gęstości pozornej cząstek o średnicy < 0,5 mm, nieoznaczalnej meto[...]

Węgiel aktywny w układach magazynowania energii

Czytaj za darmo! »

Wysokociśnieniowa adsorpcja gazów na węglu aktywnym może być sposobem zwiększenia pojemności magazynowej zbiorników paliw gazowych. Przedstawiono wpływ różnych parametrów na proces magazynowania gazu ziemnego w takich układach. Do najistotniejszych czynników warunkujących skuteczność adsorpcyjnego magazynowania należy zaliczyć objętość mikroporów węgla aktywnego i sposób jego upakowania w z[...]

Ocena przydatności monolitów węglowych dla układu adsorpcyjnego chłodzenia

Czytaj za darmo! »

Adsorbenty węglowe stosowane do magazynowania energii w zamkniętych cyklach termodynamicznych mogą być również wykorzystywane w układach chłodniczych. Układy tego rodzaju są przydatne do przechowywania żywności i lekarstw, produkcji lodu, klimatyzacji a także jako pompy ciepła. Przedmiotem oceny były monolity otrzymane z prekursorów pochodzenia węglowego, które poddawano karbonizacji, aktywacji za pomocą wodorotlenku potasu i formowaniu z lepiszczem polimerowym w postaci monolitycznych pastylek. Analiza struktury porowatej węglowych materiałów monolitycznych a także wyznaczone równowagi adsorpcyjne oraz ciepło ich zwilżania metanolem wskazują, że można je wykorzystać do magazynowania energii w systemach chłodniczych. Two KOH-activated semicokes (made of coal tar pitch or coal) were pelletized with poly(vinyl alc.) and poly(vinylidene fluoride) binders to C monoliths. The C pellets were studied for pore structure, MeOH vapour adsorption (adsorption and wetting heat and enthalpy) to evaluate their applicability as adsorbents in cooling systems. The poly(vinyl alc.)-bound pellets showed higher quality and better properties. Wykorzystanie adsorbentów węglowych oraz rozwój procesów adsorpcyjnych w chłodnictwie i klimatyzacji zostały spowodowane głównie względami ekologicznymi. Coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące stosowania czynników chłodniczych, które szkodliwie wpływają na warstwę ozonową, spowodowały poszukiwanie nowych rozwiązań. W układach adsorpcyjnego chłodzenia stosuje się czynniki chłodnicze przyjazne dla środowiska. Są to tanie, nie wykazujące działania korozyjnego i łatwo dostępne adsorbaty (najczęściej woda, amoniak i alkohole, a wśród nich głównie metanol)1). W procesie regeneracji tych układów można wykorzystać tanią energię odnawialną, np. energię słoneczną pozyskaną z kolektorów słonecznych, odpadowe ciepło przemysłowe lub tanią energię elektryczną. W dobie kryzysu energetycznego pozyskiwanie i o[...]

Oczyszczanie zużytego oleju smażalniczego przez adsorpcję na węglu aktywnym o zróżnicowanym charakterze powierzchni

Czytaj za darmo! »

Badano adsorpcyjne usuwanie produktów degradacji oleju smażalniczego z oleju rzepakowego, powstających pod wpływem długotrwałego smażenia mrożonej żywności. Do oczyszczania oleju zastosowano mieszaninę modyfikowanych węgli aktywnych. Oceniano zmiany liczb charakterystycznych (LK, LN, LA, LI), wybranych wskaźników jakościowych (barwa, Totox, ZZP) oraz skład kwasów tłuszczowych. Adsorpcyjny proces obróbki oleju spowodował polepszenie jego LN, LA, LI oraz wskaźników jakościowych. Rapeseed oil was used for frying potato chips (25 kg) at 170-175°C for 4 days and purified by adsorption on activated C (1:20 by mass) at 70-80°C for 30 min under stirring. A mixt. of addnl. activated (thermal treatment at 1000°C in N2 or oxidn. with H2O2) C adsorbents was used. After purifn., the contents of primary and secondary oxidn. product and dye components in the oil were decreased by 30%, 18% and more than 40%, resp. The free fatty acids were not removed by adsorption. Oleje roślinne w obecności tlenu, pod wpływem światła i w podwyższonych temperaturach, ulegają przemianom, tworząc produkty obniżające ich jakość, wartość odżywczą oraz zdrowotną. Procesy utleniania są jednym z głównych zagrożeń dla jakości olejów zarówno podczas ich przechowywania, jak i obróbki termicznej. W czasie ogrzewania w obecności smażonej żywności zachodzą reakcje utleniania, polimeryzacji i izomeryzacji związków wchodzących w ich skład. Produkty powstające w wyniku tych reakcji to wolne kwasy tłuszczowe, hydroksykwasy, jednofunkcyjne związki organiczne zawierające tlen oraz łańcuchowe i pierścieniowe węglowodory. Większość produktów degradacji tłuszczu roślinnego powstaje podczas obróbki termicznej żywności i jest przez nią pochłaniana stając się składnikiem diety konsumenta, a przez to może być zagrożeniem dla jego zdrowia. Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na tłuszcze smażalnicze oraz ich zużycie, uwidacznia się ponadto problem przedłużania okresu ich wykor[...]

Zmiany jakościowe i fizykochemiczne olejów roślinnych ogrzewanych mikrofalowo


  Dokonano analizy zmian jakościowych, zarówno chemicznych, jak i fizycznych, które zachodzą w olejach rafinowanych podczas ich ogrzewania przy użyciu mikrofal. Przedmiotem oceny były oleje słonecznikowy, sojowy, kukurydziany i arachidowy. Oleje ogrzewano w domowej kuchence mikrofalowej przez 3-40 min. W olejach ogrzewanych mikrofalami o mocy 1000 W stwierdzono występowanie zmian oksydacyjnych i hydrolitycznych, o czym świadczy wzrost wartości liczb charakterystycznych: anizydynowej, nadtlenkowej, kwasowej oraz wskaźnika Totox. Największe różnice we właściwościach fizykochemicznych odnotowano dla oleju słonecznikowego, a najmniejsze dla oleju arachidowego. Sunflower, soybean, corn and arachis oils were microwave- heated (1000 W) for 40 min to follow the changes in peroxide, anisidine, acid and I nos., in totox index as well as in their d. and viscosity. An increase in the measured values during the expt. course was obsd. The kinetics of the anisidine no. change was described by polynomial equation for the studied oils. Kuchenki mikrofalowe są coraz częściej wykorzystywane w polskich gospodarstwach domowych do przygotowywania gorących potraw. Zaletą ogrzewania mikrofalowego jest oszczędność czasu, który jest znacznie krótszy niż przy tradycyjnym przygotowywaniu posiłków. Produkty ogrzewają się równomiernie dzięki temu, że energia cieplna jest rozprowadzana z wnętrza produktu we wszystkich kierunkach. Energia cieplna powstaje w wyniku konwersji energii elektromagnetycznej. Mikrofale wnikają do produktu na głębokość ok. 2 cm i wprawiają w ruch drgający cząsteczki ogrzewanej żywności. Drgające cząsteczki zderzają się między sobą, a w wyniku tego wytwarza się ciepło1, 2). Efektem mikrofalowego ogrzewania olejów są zmiany w ich składzie chemicznym zachodzące wskutek wzrostu temperatury. Rodzaj i rozmiar zachodzących przemian fizykochemicznych w olejach zależy od mocy promieniowania mikrofalowego, czasu ogrzewania i objętości og[...]

 Strona 1  Następna strona »