Wyniki 1-10 spośród 32 dla zapytania: authorDesc:"EDWARD RÓJ"

Standardy otwarte przeznaczone do obliczeń symulacyjnych w inżynierii chemicznej i procesowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono stan prac nad budową standardu otwartego (CAPE-OPEN), przeznaczonego do łatwiejszego tworzenia zaawansowanych aplikacji do zastosowania w modelowaniu i symulacji procesów inżynierii chemicznej i procesowej, z wykorzystaniem istniejącego oprogramowania pochodzącego z różnych źródeł, w tym symulatorów procesowych. The current status of the open standard (CAPE-OPEN) was present[...]

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w optymalizacji procesu produkcji kwasu azotowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwość wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w optymalizacji procesu produkcji kwasu azotowego. Sformułowano ekonomiczne kryterium jakości. Jako dane uczące wykorzystano wyniki obliczeń według metody gradientów sprzężonych. Przyjęto bardzo prostą architekturę sieci. Uzyskane wyniki wskazują na dobre właściwości dopasowujące sieci. Zastosowanie sieci umożliwia istotne sk[...]

Program CAPE-OPEN - standaryzacja środowiska do obliczeń symulacyjnych w inżynierii chemicznej i procesowej

Czytaj za darmo! »

Globalizacja rynku światowego stawia producentów przed rosnącą konkurencją w dziedzinie m.in. jakości wytwarzania, ochrony środowiska, poprawy warunków pracy. Jedną z dróg osiągnięcia efektów w wymienionych dziedzinach jest wykorzystanie symulatorów do modelowania, symulacji i optymalizacji pracy instalacji przemysłowych. W celu ułatwienia korzystania z istniejących symulatorów, a zwłaszcza [...]

Modelowanie procesu ekstrakcji nadkrytycznej. Model typu desorpcja–adsorpcja–adsorpcja–desorpcja (model typu DA2D)

Czytaj za darmo! »

Ekstrakcja substancji w układzie ciało stałe- płyn w warunkach nadkrytycznych opisywana jest w literaturze z wykorzystaniem modeli typu adsorpcja/desorpcja lub ich modyfikacji. W warunkach rzeczywistych przebieg zjawiska ekstrakcji jest bardziej złożony. Zaproponowano nowy model z uwzględnieniem zjawiska adsorpcja- desorpcja (A/D), który uwzględnia zjawisko adsorpcji wyekstrahowanego składnika przez powierzchnię złoża powstałą w wyniku jego przygotowania do ekstrakcji, tzw. matrycę wtórną, a następnie desorpcję tego składnika do rozpuszczalnika. Skala dodatkowego zjawiska A/D jest bardzo zróżnicowana i zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju rozpuszczalnika, ekstrahowanej substancji, warunków prowadzenia procesu, warunków przygotowania surowca oraz właściwości i charak[...]

ZŻYCIA NASZYCH ZAKŁADÓW_ PRZEMYSŁ O \NY С H DOI:

Czytaj za darmo! »

Klub Techniki i Racjonalizacji w Instytucie Nawozów Sztucznych Instytut Nawozów Sztucznych rozpoczął działalność w styczniu 1959 r. Od tego czasu do końca 1987 r. zgłoszono 698 projektów wynalazczych, z czego uzyskano 230 patentów na wynalazki i 27 praw ochronnych na wzory użytkowe. Zrealizowane projekty przyniosły gospodarce narodowej zysk wynoszący kilkadziesiąt milionów złotych, przy czym część tej kwoty stanowią dewizy. Efekty ekonomiczne ruchu racjonalizatorskiego oraz zwiększone zainteresowanie racjonalizac[...]

International Conference on Supercritical Fluid Technologies and Applications DOI:


  W dniach 20 i 21 października 2016 r. w salach Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego odbyła się Międzynarodowa Konferencja nt. technologii płynów nadkrytycznych i ich zastosowań. W Konferencji wzięło udział 70 uczestników, w tym z Czech, Niemiec, Serbii, Czarnogóry, Rumunii i Ukrainy. Otwarcia Konferencji i powitania uczestników Konferencji dokonał prof. dr inż. Cezary Możeński, dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych (INS) w Puławach. Organizatorem Konferencji był INS. Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Edward Rój, kierownik Zakładu Ekstrakcji Nadkrytycznej w INS, który podał program Konferencji oraz jej zasady organizacyjne. Pierwszą sesję Konferencji prowadził prof. Dusan Misic (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia). Pierwszy referat Konferencji wygłosiła dr Helena Sovova (Laboratorium Płynów Nadkrytycznych, Czeskiej Akademii Nauk, Praga, Czechy). Referat miał tytuł “Research on the application of supercritical fluids. Extraction, fractionation, foams, nanoparticles". Prelegentka przedstawiła zespół badawczy, w którym pracuje i tematy jakimi zajmują się poszczególni naukowcy z tego zespołu. Dr H. Sovova, której domeną są modele fenomenologiczne procesu ekstrakcji nadkrytycznej, omówiła różne modele zjawisk zachodzących na granicy faz materiał ekstrahowany-płyn nadkrytyczny i kinetykę ekstrakcji nadkrytycznej różnych roślin i ziół. Omówiła także preparaty uzyskane metodą ekstrakcji ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym do zastosowań w ochronie roślin (jako insektycydy), a także reakcje enzymatyczne olejów w nadkrytycznym CO2. Jako przykład zastosowania podała rozdzielenie kwasów alfa- i gamma-linolenowych. Drugą prelegentką była dr Vanja M. Tadic (Institute for Medical Plant Research, Belgrad, 95/12(2016) 2509 Serbia). Tematem jej wystąpienia była analiza chemiczna ekstraktów uzyskanych metodą ekstrakcji nadkrytycznym ditlenkiem węgla wybranych roślin. Jako przykład podano ekstrakty z me[...]

Extraction of paprika carotenoids with supercritical carbon dioxide. Ekstrakcja barwników karotenoidowych z papryki ditlenkiem węgla o parametrach nadkrytycznych


  Three samples of paprika with various seed contents were ground and extd. with supercrit. CO2 (280-350 bar, 60- 80°C) under pilot plant conditions to recover carotenoid pigments from the biomass. The highest yield of the extract (11.0% by mass) was achieved when a seeds-contg. raw material (30%) was used. An increase in pressure resulted in an increase in the color of extracts. Przedstawiono wyniki badań otrzymywania barwników karotenoidowych z suszonych owoców słodkiej papryki z wykorzystaniem ditlenku węgla o parametrach nadkrytycznych. Badania przeprowadzono w instalacji ćwierćtechnicznej. Ocenie poddano surowiec użyty do ekstrakcji oraz jakość uzyskanych ekstraktów. Potwierdzono możliwość pozyskiwania ekstraktu z papryki spełniającego wymagania jakościowe produktu handlowego. Jakość otrzymywanych ekstraktów określano poprzez oznaczanie barwy ekstraktów metodą spektrofotometryczną. W ostatnich latach obserwuje się wzmożone zainteresowanie rynku ofertą wytwarzanych ekologicznie produktów naturalnych, z obniżoną zawartością substancji szkodliwych i konserwujących. W przemyśle spożywczym, obok przypraw w formie suszu, istotne znaczenie zaczęły odgrywać również ekstrakty płynne, których olbrzymią zaletą jest jednorodność dużych partii, dłuższy okres przechowywania oraz tańszy transport i magazynowanie.Czerwona, s.odka papryka jest ro.lin., ktorej owoce s. wykorzystywane jako .rod.o barwnikow zarowno w postaci proszku, jak i ciek.ego ekstraktu1). Sproszkowana papryka stosowana jest do barwienia mieszanek przyprawowych (np. chili), zup, wyrobow w.dliniarskich oraz do produktow ekstrudowanych. Poprawia smak potraw i stanowi cenny sk.adnik zdrowej diety. Ekstrakt z papryki sk.ada si. g.ownie z t.uszczow, karotenoidow, kapsaicynoidow i jest wa.nym naturalnym .rod.em pigmentow (m.in. znany jako dodatek do .ywno.ci E 160c). Ze wzgl.du na zdolno.. barwienia i zawarto.. [...]

The iso-alfa-acids preparation methods Metody wytwarzania izo-alfa-kwasów DOI:10.12916/przemchem.2014.1321


  A review, with 50 refs., of chem., thermal and photochem. methods for isomerization of α-acids in hop exts. Omówiono rolę chmielu i ekstraktu chmielowego jako głównej przyprawy podczas wytwarzania piwa. Wyjaśniono podstawową reakcję, której ulegają chmielowe α-kwasy w brzeczce warzelnej oraz wpływ tej reakcji na smak piwa. Przedstawiono metody wytwarzania pochodnych α-kwasów poza kotłem warzelnym. Współczesne piwo to napój wytwarzany na bazie słodu (skiełkowane i wysuszone ziarna zbóż), wody, drożdży i doprawiany chmielem. Swoje początki wywodzi od sfermentowanych napojów na bazie dostępnych zbóż, a metoda ich produkcji była najprawdopodobniej dziełem przypadku. Jedne z najstarszych dowodów produkcji sfermentowanych napojów z ryżu, miodu i owoców (owoc głogu i/lub winogron) uzyskano w wyniku analiz chemicznych materiału organicznego zaadsorbowanego na powierzchni elementów ceramicznych1). Próbki do badań pozyskano z terenu neolitycznej wioski Jiahu w prowincji Henan, w Chinach. Datowanie radiowęglowe wskazało na okres ok. 7000 lat p.n.e. Interpretacja wyników analiz chemicznych pozostałości archeologicznych sprzed kilku tysięcy lat jest niezwykle trudna. Warunki w jakich artefakty przetrwały do naszych czasów muszą sprzyjać redukcji aktywności mikrobiologicznej i autoutleniającej, a jednocześnie należy mieć pewność, że zidentyfikowano związek, który jednoznacznie charakteryzuje daną pozostałość pożywienia2). Za pierwsze piktograficzne dowody świadczące o wyrobie piwa uznaje się gliniane tabliczki (ok. 4000 lat p.n.e) z wygrawerowanymi postaciami przygotowującymi piwo z orkiszu, pochodzące z państwa Sumerów. Późniejsze dokumenty to rysunek postaci pijących piwo przez słomki oraz tekst (w piśmie klinowym) "Hymnu do Ninkasi" bogini piwa, opisujący "boski napój" - piwo sikaru. Utwór, spisany ok. 1800 lat p.n.e., zawiera zarówno składniki sikaru, jak i metodę jego otrzymywania. Wzmianki o piwie pojawiają się w jedn[...]

 Strona 1  Następna strona »