Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Bolesław Skowroński"

Polska instalacja ekstrakcji nadkrytycznej chmielu

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach w przemyśle piwowarskim ogranicza się stosowanie szyszek i granulatów chmielowych zastępując je w coraz większym stopniu ekstraktami chmielowymi. Rosnące zużycie ekstraktów wynika przede wszystkim z ich wysokiej i trwałej jakości oraz mniejszej zawartości zanieczyszczeń niż w szyszkach czy granulacie. Ponadto stosowanie ekstraktów daje następujące korzyści technologiczne w[...]

40 lat działalności Instytutu Nawozów Sztucznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przypomniano początki powstania Instytutu Nawozów Sztucznych, jego ważniejsze osiągnięcia badawcze i wdrożeniowe, zwrócono uwagę na niektóre zagadnienia bieżącej działalności oraz przedstawiono zamierzenia i kierunki dalszych prac. Instytut Nawozów Sztucznych jest placówką naukowo-badawczą o wieloletnich tradycjach, jego początki sięgają bowiem lat międzywojennych. Laboratorium Badawcze Zjednoczonych Fabryk Związków Azotowych__________________ W pierwszych latach istnienia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych (ZFZA) w Mościcach i Chorzowie powstał projekt zorganizowania laboratorium badawczego. Realizację tego zamierzenia powierzono pracownikowi przedsiębiorstwa dr. inż. Józefowi Hawliczkowi. W projekcie przewidywano zatrudnienie w pierwszym etapie 9 inżynierów i odpowiedniej liczby personelu pomocniczego oraz zaproponowano podział laboratorium na 9 referatów. Planowano skupienie się na następujących tematach badawczych: precypitat nawozowy, synteza mocznika, produkty chlorowania kauczuku, sztuczne woski i przeróbka metanu. Projekt uzyskał aprobatę władz i zarządzeniem mgr. inż. Czesława Benedeka pełniącego obowiązki dyrektora ZFZA w 1935 r. powołano nowy wydział pod nazwą Laboratorium Badawcze, którego kierownikiem został dr inż. J. Hawliczek. Wydziałowi postawiono następujące zadania: - poszukiwanie i badanie nowych metod produkcyjnych, - utrzymywanie kontaktów z instytucjami zrzeszającymi naukowców, przemysłowców i handlowców, - prowadzenie spraw patentowych przedsiębiorstwa. Siedzibą Laboratorium były Mościce, w Chorzowie utworzono jego ekspozyturę. W latach 1938-=-1939 w Laboratorium zatrudniano już 63 pracowników. Warto odnotować, że w tym czasie w ZFZA zatrudniano 824 pracowników umysłowych i 3911 pracowników fizycznych, a na działalność Laboratorium Badawczego przeznaczano 15% zysku przedsiębiorstwa. Zastępcą kierownika Laboratorium był mgr inż. Witold Hennel (referat patento[...]

Rezultaty wdrożenia warstwowego katalizatora PtRh/PdAu do utleniania amoniaku w instalacjach kwasu azotowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Podano parametry utleniania amoniaku i przedstawiono charakterystykę katalizatorów tego procesu. Omówiono znane kierunki prac oraz wyniki własnych badań półtechnicznych i przemysłowych nad polepszeniem efektywności (ekonomiki) utleniania amoniaku. Przedstawiono przebieg wdrożenia katalizatora warstwowego PtRh/PdAu w poszczególnych instalacjach kwasu azotowego oraz podano efekty uzyskane w skali kraju. Ogólna charakterystyka utleniania amoniaku i katalizatorów tego procesu Katalityczne utlenianie amoniaku do tlenku azotu od wielu lat stanowi podstawę procesu produkcji kwasu azotowego. Parametry procesu są różne w poszczególnych wytwórniach (z reguły mieszczą się w podanych niżej zakresach). Mieszaninę amoniaku z powietrzem, zawierającą 10ч-12% obj. NH3, o temperaturze 804-220°Ci ciśnieniu 0,1-f-1,0 MPa przepuszcza się przez katalizator, na którym w ciągu 1 ■ 10_4 -h2- 10~ 4 s 92ч-98% amoniaku utlenia się do NO, a reszta do N2 i N2 0 . Ciepło zachodzących reakcji powoduje podwyższenie temperatury gazów przepływających przez katalizator do 780ч-940°С. Mimo istnienia bardzo wielu katalizatorów tego procesu, w większości instalacji kwasu azotowego w świecie stosuje się tzw. katalizatory platynowe. Są to pakiety (Зч-20, a niekiedy nawet 50 sztuk) gęstych (1024 oczka na 1 cm2) siatek z drutów o średnicy 0,060 lub 0,076 mm, wykonanych ze stopów platyny z rodem (5 ч-10% Rh). Metr kwadratowy siatki PtRh 10/0,060 waży ok. 385 g, a siatki PtRh 10/0,076 - ok. 590 g. Siatki PtRh5 są o ok. 3,5% cięższe. W ZSRR produkuje się i stosuje siatki z drutów o średnicy 0,090 mm ze stopu PtPd4Rh3,5 i PtPdl5Rh3,5Ru0,5. Powszechne stosowanie katalizatorów platynowych wynika z ich zalet, takich jak: duża aktywność i selektywność, dostatecznie dobra wytrzymałość i trwałość w temperaturze pracy, wysoka temperatura topnienia (1850°C dla PtRh 10), stosunkowo długi czas eksploatacji. Poza tym siatki można wymie[...]

Nowe procesy katalityczne w produkcji gazu syntezowego i wodoru z węglowodorów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono najnowsze tendencje w rozwoju technologii związanych z reformingiem parowym gazu ziemnego (klasyczny, zintegrowany, prereforming) oraz reformingiem gazu ziemnego z ditlenkiem węgla, z katalitycznym półspalaniem metanu, a także perspektywicznym zastosowaniem procesu reformingu. ęglowodory to najważniejszy surowiec służący do wytwarzania gazu syntezowego. Koszt produkcji tego gaz[...]

 Strona 1