Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Malinowski"

Wpływ wybranych czynników sieciujących na stopnie zżelowania i spęcznienia polilaktydu


  Przedstawiono wyniki badań wpływu sieciowania polilaktydu (PLA) na jego stopnie zżelowania (Xz) i spęcznienia (Xs). Sieciowanie wykonano za pomocą promieniowania elektronowego o dużej energii elektronów przy udziale małocząsteczkowych związków wielofunkcyjnych (MZW), takich jak izocyjanuran triallilowy (TAIC), triakrylan trimetylopropanu (TMPTA) lub diakrylan 1,6-heksanodiolu (HDDA). Zbadano wpływ dawki promieniowania, rodzaju MZW oraz różnej zawartości TAIC (1, 3 lub 5% mas.) na Xz i Xs. Stwierdzono, że promieniowanie elektronowe bez obecności MZW powoduje istotną degradację PLA, a skutecznym środkiem sieciującym PLA pod wpływem promieniowania elektronowego jest TAIC. Polylactide was mixed with triallyl isocyanurate, 1,5-dihydroxy- 3-hydroxy-methylpentane triacrylate or 1,6-hexandiol diacrylate (1-5% by mass), granulated by extrusion, crosslinked by high-power electron radiation (dosis up to 90 kGy) and studied for gelation and swelling degrees detd. by dissoln. in CHCl3 at 23°C. The addn. of triallyl isocyanurate (4-5%) resulted in the highest gelation degree (93-94% for 40 kGy). At its lower content (1%), the highest swelling degree (39% for 10 kGy) was achieved. Polimery biodegradowalne stanowią nową grupę materiałów inżynierskich, które wzbudziły duże zainteresowanie już nie tylko w medycynie i inżynierii tkankowej1-3), ale także w zastosowaniach masowych, takich jak np. produkcja opakowań. Jednym z ważniejszych polimerów aInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń; bUniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz Rafał Malinowskia, *, Marian Żenkiewiczb, Agnieszka Richerta Wpływ wybranych czynników sieciujących na stopnie zżelowania i spęcznienia polilaktydu Effect of some crosslinking factors on gelation and swelling degree of polylactide Prof. dr hab. inż. Marian ŻENKIEWICZ - biografię i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1486. Mgr Agnieszka RICHERT - notkę biograficzną i fot[...]

Modyfikowanie adhezyjnych właściwości materiałów polimerowych


  Przedstawiono wybrane zagadnienia modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów polimerowych za pomocą plazmy niskotemperaturowej. Omówiono główne cele i przyczyny modyfikowania warstwy wierzchniej tych materiałów. Scharakteryzowano krótko podstawowe metody modyfikowania. Przedstawiono właściwości i podstawowe efekty oddziaływania plazmy niskotemperaturowej na materiał polimerowy. A review, with 21 refs., of methods for low-temp. plasma and corona discharge treatment of polymer surface. Dynamiczny rozwój, zarówno pod względem masy, jak i liczby rodzajów wytwarzanych polimerów, trwa nieprzerwanie od połowy XX w. Efektem tego rozwoju jest coraz szersze zastępowanie tworzywami polimerowymi materiałów tradycyjnych, takich jak metale, szkło oraz drewno. Tym samym tworzywa te stały się jednym z podstawowych materiałów inżynierskich. Korzystne właściwości użytkowe oraz atrakcyjna cena doprowadziły do szybkiego wzrostu zastosowań materiałów polimerowych we wszystkich niemal dziedzinach współczesnej cywilizacji. Jednym z najważniejszych obszarów tych zastosowań jest opakowalnictwo, gdzie z materiałów polimerowych wytwarza się ok. 40% opakowań artykułów przemysłowych i prawie 50% opakowań artykułów żywnościowych. Prognozuje się, że w najbliższych latach nastąpi średniorocznie 3-proc. wzrost zapotrzebowania na polimery w Europie, oraz 5-proc. wzrost w skali całego świata1). aUniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz; bInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń Marian Żenkiewicza, *, Rafał Malinowskib, Józef Richertb Modyfikowanie adhezyjnych właściwości materiałów polimerowych Modification of the adhesion properties of polymeric materials Mgr Rafał MALINOWSKI - notkę biograficzną i fotografie Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1596 Dr Józef RICHERT - notkę biograficzną i fotografie Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1613 Katedra Inżynierii Materiałowej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. [...]

Effect of corona discharge on the surface structure of polylactide for autocatalytic metallization. Wpływ wyładowań koronowych na strukturę powierzchni polilaktydu przeznaczonego do autokatalitycznego metalizowania


  Polylactide film was corona discharge treated (1-20 kJ/m2) in air or N2, washed with H2O under ultrasound (to remove degrdn. products) and studied for surface quality by scanning microscopy and at. force microscopy. This way, the film surface was prepd. to catalytic metallization. Przedstawiono wyniki badań, z wykorzystaniem elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) i mikroskopii sił atomowych (AFM), polilaktydu (PLA) modyfikowanego wyładowaniami koronowymi w atmosferze powietrza lub azotu, jako metody przygotowania powierzchni PLA do procesu autokatalitycznego metalizowania tego polimeru. Stwierdzono, że w wyniku wyładowań koronowych na powierzchni PLA powstają kropelki oligomerów, będących produktami degradacji tego polimeru. W celu usunięcia warstwy oligomerów przeprowadzono sonifikację, która spowodowała odsłonięcie chropowatej powierzchni zmodyfikowanego PLA. Badania wykazały, że na chropowatość tej powierzchni wpływa jednostkowa energia modyfikowania, rodzaj zastosowanego gazu oraz czas sonifikacji. Stwierdzono również, że w procesie autokatalitycznego metalizowania PLA zmodyfikowanego wyładowaniami koronowymi jest korzystne przeprowadzenie sonifikacji. Polilaktyd (PLA) jest obecnie przedmiotem intensywnych prac badawczych oraz aplikacyjnych. Uznawany jest on za jeden z najbardziej obiecujących materiałów mogących być alternatywą dla polimerów otrzymywanych z ropy naftowej1, 2). Można wyróżnić dwa główne kierunki jego zastosowań. Pierwszy obejmuje specjalistyczne zastosowania w medycynie, jako nici chirurgiczne, implanty i nośniki leków. Drugi obejmuje wytwory powszechnego użytku, takie jak materiały opakowaniowe [...]

Some properties of polylactide modified with polycaprolactone Wybrane właściwości polilaktydu modyfikowanego polikaprolaktonem DOI:10.15199/62.2017.1.16


  Poly(lactic acid)/poly-ε-caprolactone blends (poly-ε-caprolactone content up to 30% by mass) were prepd. by extrusion and studied for tensile and impact strength, storage modulus, tanδ, enthalpies of cold crystn. and melting, and mass loss. The tensile strength decreased while the impact strength increased with increasing content of polycaprolactone. Przedstawiono wyniki badań wpływu udziału poli(ε-kaprolaktonu) w jego mieszaninach z polilaktydem na wytrzymałość przy statycznym rozciąganiu, udarność, moduł zachowawczy i współczynnik stratności (tanδ), entalpię procesów zimnej krystalizacji i topnienia oraz na ubytek masy w funkcji temperatury wyprasek wytwarzanych z tych mieszanin. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości poli-ε- kaprolaktonu maleje wytrzymałość na zerwanie a wzrasta udarność badanych wyprasek. Stwarza to możliwości modyfikowania polilaktydu, stosowanego do wytwarzania niektórych produktów, tylko za pomocą poli(ε-kaprolaktonu). Istotne znaczenie i duży udział masowy materiałów polimerowych w niemal wszystkich dziedzinach życia są cechami charakterystycznymi współczesnej cywilizacji. Jej ciągły rozwój powoduje też nieustanne zainteresowanie nauki oraz przemysłu syntezą nowych i modyfikowaniem już istniejących polimerów, a także ich mieszanin i kompozytów. Systematyczny wzrost masy produkowanych wytworów tworzywowych i względnie krótki czas ich eksploatacji są przyczynami wciąż zwiększającej się masy odpadów, co stanowi znaczne obciążenie środowiska naturalnego. Stwarza to również zagrożenie zdrowia ludzi i innych organizmów żywych. Różne sposoby ponownego zagospodarowania odpadów tworzywowych (recykling materiałowy, recykling chemiczny, odzysk energii podczas spalania) są dość drogie i nie zawsze możliwe jest ich zastosowanie1-3). Ograniczone i wciąż malejące zasoby surowców petrochemicznych, z których wytwarzana jest większość polimerów syntetycznych, stanowią istotne [...]

A simplified description of simulation of methane-air combustion with Chemkin PRO software Uproszczony opis symulacji spalania metanu w powietrzu prowadzonej w programie Chemkin PRO DOI:10.15199/62.2015.10.44


  Combustion of MeH/air mixts. was simulated for MeH concns. 7.6-9.5% by vol. to det. the change of mol. streams during reaction. A unidirectional flow of the reacting mixt. was examd. in the model. In addn. to convection, thermodiffusion and heat conduction were taken into account. Proportionality coeffs. were also calcd. from resp. equations. Pokazano możliwość dokładnego opisu symulacji spalania metanu w powietrzu za pomocą układu dwóch równań różniczkowych. Symulacja prowadzona była w programie Chemkin PRO przy uwzględnieniu pełnego mechanizmu reakcji GRI-Mech 3.0. W modelu rozważano jednokierunkowy przepływ mieszaniny reagującej. Obok konwekcji uwzględniona została dyfuzja (termodyfuzja) i przewodzenie ciepła. Chemkin PRO jest obecnie na rynku jednym z najbardziej profesjonalnych narzędzi do prowadzenia symulacji procesów spalania. Zaproponowany opis stanowi doskonałe uzupełnienie programu. Jednym z wyzwań, przed którymi staje dziś nowoczesna nauka, oprócz dokładnego poznania złożonych procesów, jest wskazanie dróg umożliwiających uproszczenie ich odwzorowania do celów zastosowań. Rozwój aparatury badawczej oraz innowacyjne technologie pozwalają na podejmowanie prób w miarę dokładnego, a zarazem możliwie prostego opisu zachodzących zjawisk. Koszty prowadzenia procesów oraz czas, który należy przeznaczyć na ich rozpoznanie, ilościowy opis, projektowanie i realizację są jednymi z najistotniejszych czynników wpływających na ich opłacalność. Warunkują one konieczność podejmowania prób poszukiwania uproszczonych opisów skomplikowanych procesów.Spalanie węglowodorów jest niezwykle złożonym procesem łańcuchowym. Na modele kinetyczne tego procesu składa się wiele reakcji elementarnych zachodzących z udziałem dużej liczby produktów pośrednich. Dla udo[...]

 Strona 1