Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Nawrot"

Jak uszczelnić system gromadzenia i dowożenia nieczystości ciekłych?

Czytaj za darmo! »

Jakość wód podziemnych i zdrowie znacznej części mieszkańców terenów wiejskich w Polsce jest zagrożona przez niewłaściwą gospodarkę ściekową na tych terenach. Ponad połowa mieszkańców wsi nadal korzysta ze zbiorników bezodpływowych (szamb). Znaczna część tych urządzeń jest nieszczelna, ma nielegalne wyloty, albo jest opróżniana za pomocą małych pomp na pobliskie uprawy. Zawarte w szambach i osadnikach gnilnych nieczystości ciekłe wywozi się też pojazdami asenizacyjnymi - zamiast do punktu zlewnego czy oczyszczalni - na pola i łąki lub do lasów. W 2004 - 2007 r. do stacji zlewnych i oczyszczalni trafiało oficjalnie zaledwie 6,3 mln m3 nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych na obszarach wiejskich [8], co stanowiło około 4÷5% skromnie oszacowanej ilości ścieków (50 dm3/M&mid[...]

Hydraulika transportu ścieków i zasady projektowania kanalizacji podciśnieniowej DOI:10.15199/17.2017.2.4

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne projektowania kanalizacji podciśnieniowej, oparte głównie na analizie przepływów dwufazowych (ciecz-powietrze) oraz wynikające z nich zasady projektowania. Złożoność trójfazowego, nieustalonego w czasie przepływu ścieków i powietrza powoduje, że stosowane w praktyce projektowej modele matematyczne są zbyt uproszczone i projektanci nadal bazują na wytycznych o charakterze empirycznym, często stanowiących know-how tzw. dostawców technologii. Autorzy zwracają uwagę na konieczność dokładnego odtworzenia projektowych profi li w trakcie budowy i ich utrzymania w czasie eksploatacji sieci. Niezbędne jest dalsze rozwijanie modeli matematycznych przepływów trójfazowych w warunkach podciśnienia oraz ich kalibracja i weryfi - kacja w warunkach terenowych.Wstęp W ubiegłym roku minęło 150 lat od uruchomienia pierwszego systemu kanalizacji podciśnieniowej w mieście Haarlem (Holandia) i zgłoszenia stosownego patentu przez holenderskiego inżyniera Ch. Liernura. Początkowo system ten rozwijał się dość dynamicznie w dużych miastach Europy, takich jak Amsterdam, Lejda, Dordrecht, Praga czy Sankt-Petersburg, ale też w mniejszych miejscowościach. Wybudowana pod koniec XIX w. kanalizacja podciśnieniowa systemu Liernura we francuskim miasteczku Trouville sur Mer działała przez 95 lat do 1987 r. Pierwsze tego rodzaju instalacje w Polsce powstały w połowie lat siedemdziesiątych XX w., początkowo jako tzw. kanalizacja próżniowo-lewarowa systemu dr. inż. W. Olszewskiego. Kanalizację podciśnieniową w Polsce można obecnie spotkać w kilkudziesięciu miejscowościach, a projektuje się i buduje nowe tego rodzaju systemy kanalizacyjne, głównie jako systemy próżniowe z pneumatycznymi zaworami opróżniającymi. Tzw. dostawcy technologii zalecają jej stosowanie w terenach płaskich, o równomiernej, lecz niezbyt gęsto zasiedlonej zabudowie, przy wysokich poziomach wód gruntowych, skalistym podłożu, czy też na terenach ch[...]

Hydraulic characteristics of innovative tubular reactor with helical rotors Charakterystyka hydrauliczna innowacyjnego reaktora rurowego z helikalnymi rotorami DOI:10.15199/62.2015.11.23


  Lab. reactor consisting of 2 connected helical rotors with a diam. of 340 mm and a length 2 × 1400 mm was placed in a flowing stream of mech. cleaned domestic sewage (flow rate of 0.65 dm3/min). The rotors were made of tubes with a diam. of 32 mm wound with a helix stroke 2800 mm clockwise as well as anticlockwise around a shaft of diam. 40 mm. Rotors floated with approx. 50% of immersion in the wastewater and were mech. rotated to the right or left with speeds 1.0, 1.95 or 2.95 rpm. Periodically, 1 L of saline was injected into a reactor contg. 200 L of sewage, the salt concn. was measured at the outlet as a function of time and then the Morrill dispersion, short circuiting, av. retention time and median rate of half-time residence were detd. The indexes were typical for reactors with complete mixing for rotor speeds above 1 rpm. Przedstawiono wyniki badań charakterystyk hydraulicznych innowacyjnego reaktora rurowego z rotorami do biochemicznego oczyszczania wstępnie oczyszczonych ścieków bytowych. Dwa helikalne rotory o średnicy 34 cm i długości 2 × 140 cm wykonane były z karbowanych rurek o średnicy zewnętrznej 32 mm nawiniętych prawo- i lewoskrętnie ze skokiem 280 cm na wał o średnicy 40 mm. Rotory, ob-racane z prędkościami 1,0, 1,95 i 2,9 rpm, pływały w ściekach o maksymalnej głębokości 23 cm z zanurzeniem 47-50% w korycie o średnicy wewnętrznej 600 mm. Badania znacznikowe z użyciem solanki wykazały, że w większości przypadków reaktor miał charakterystykę hydrauliczną zbliżoną do idealnego reaktora z pełnym wymieszaniem. W technologii oczyszczania ścieków złoża biologiczne stosowane są od ponad 100 lat, a obrotowe złoża tarczowe od prawie pięćdziesięciu lat. Te drugie charakteryzują się względnie małą energochłonnością1, 2) i dużą niezawodnością działania, dzięki czemu stały się podstawową technologią w małych oczyszczalniach ścieków w Wielkiej Brytanii. Ostatnio pojawiły się kolejne modyfikacje złóż obrotowych, bę[...]

 Strona 1