Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Artur Kisiołek"

Stropy Teriva Light na tle rynku systemów stropowych DOI:10.15199/33.2017.11.30


  Systemowe rozwiązania stropowe w Polsce stanowią niszę rynkową, której dynamika rozwoju nowoczesnego budownictwa wydaje się nie dotyczyć. Na silnie rozdrobnionym rynku oferowane są produkty znane od dziesięcioleci i rzadko modyfikowane. Ich stosowanie jest efektem wielu czynników, z których na szczególną uwagę zasługują nawyki i przyzwyczajenia. Tymczasemna rynku dostępne są innowacyjne systemy, wyróżniające się zarówno pod względem technicznym, jak i funkcjonalnym. Potrzeba badań asortymentu, struktury rynku czy potrzeb nabywców sprawiają, że tematyką stropówobok przedstawicieli budownictwa mogą interesować się również ekonomiści. Wartykule przedstawiono rezultaty badań popularności systemów stropowych w Polsce oraz omówiono strop gęstożebrowy Teriva Light przeznaczony do prac remontowych w budownictwie ogólnym. Popularność systemów stropowych w Polsce Stropy, przyjmując za Ł. Drobcemto poziome elementy konstrukcyjne, których zadaniem jest przenoszenie obciążeń stałych i użytkowych na szkielet nośny lub ściany budynku. Stanowią poziome usztywnienie konstrukcji budynku i pełnią rolę przegród izolujących pomieszczenia... [2]. Ze względu na to, że są to elementy złożone, zarówno podwzględemmateriałowym, jak i technicznym, obok określenia strop stosuje się również termin system stropowy. J. Mirski i K. Łącki [6] dokonali podziału stropów uwzględniając: 1) rodzaj materiału konstrukcyjnego; 2) położenie w budynku; 3) rodzaj konstrukcji; 4) ognioodporność. Systemy stropowe muszą spełniać wymagania normowe dotyczące m.in. nośności (wytrzymałości), sztywności, izolacyjności cieplnej, izolacyjności akustycznej, trwałości, ognioodporności [3, 5].[...]

Stropy gęstożebrowe w świetle wymagań rynku materiałów budowlanych DOI:10.15199/33.2018.04.08


  elementów; 1)WielkopolskaWyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w ŚrodzieWielkopolskiej, Wydział Ekonomiczny; a.kisiolek@wwsse.pl Streszczenie.Celemartykułu jest analizawymagań polskiego rynku materiałów budowlanych dotyczących stosowanego na szeroką skalę gęstożebrowego systemu stropowego Teriva. Artykuł został opracowany na podstawie dostępnej literatury oraz badań popularności systemów stropowych oraz kryteriów wyboru z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego przeprowadzonych wokresiewrzesień 2015 - luty 2016 r.Wartkulewykazano, że gęstożebrowe stropy Teriva należą do jednych z najpopularniejszych rozwiązań stropowych na rynku. Technologię tę opracowano jednak przed prawie czterdziestu laty i nie odpowiadawymaganiom współczesnego rynku preferującegom.in. bardzo dobre parametry techniczne, szybkość i łatwość montażu oraz możliwie najmniejszy koszt wykonania stropu. Ponadto większość oferowanych na polskimrynku stropówTeriva bazuje na starych dokumentacjach niezgodnych z Eurokodem. Rynek zbyt wolno ewoluuje. Wiele korzyści może dać zastosowanie nowoczesnej prefabrykacji, unifikacji i standaryzacji systemówstropowych.Aby nowoczesne rozwiązania stropowe były powszechnie stosowane, konieczna jest odpowiednia edukacja i promocja nowoczesnych technologii. Wprzyszłości to one zdominują rynek. Słowa kluczowe: rynek systemów stropowych; kryteria wyboru stropu; stropy gęstożebrowe; Teriva; stropy prefabrykowane. Abstract. The aim of the article is to analyse the polish market of building materials with respect to still widely used Teriva multirib floor system. The article was prepared on the basis of the available literature and quantitative research on popularity of floor systems and selection criteria from a technical and economical point of view out in the period from Sept. 2015 to Feb. 2016. In the article it was shown that Teriva multi-rib floor systems are among the most popular floor solutions on the market, they rely on a[...]

Analiza właściwości termoizolacyjnych systemu stropowego KONBET TERMO SYSTEM


  Mając na uwadze troskę o poszanowanie energii, wielu producentów materiałów budowlanych oferuje produkty, których właściwości pozwalają na zmniejszenie zużycia energii cieplnej. Jednym z nich jest system stropowy KONBET TERMO SYSTEM. Elementy tego systemu mogą być stosowane jako wypełnienie przestrzeni między kratownicowymi belkami stropowymi, takich rozwiązań jak TERIVA, FERT. W ramach systemu proponowane są trzy warianty konstrukcyjne o różnej izolacyjności cieplnej. W artykule przedstawiono metodykę obliczeń właściwości termoizolacyjnych systemu stropowego KONBET TERMO SYSTEM na podstawie: ● oporu cieplnego R [m2 K/W]; ● oporu przenikania ciepła Rk - jest to suma oporu cieplnego na grubości przegrody i oporów wnikania ciepła na jej powierzchniach zewnętrznych. W przypadku płaskiej poziomej przegrody wielkość tę opisuje zależność: Rk = Rα-d +R + Rα-g gdzie: Rα-d - opór wnikania ciepła na dolnej powierzchni przegrody; R - opór cieplny przegrody; Rα-g - opór wnikania ciepła na górnej powierzchni przegrody; ● współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2 K)]. Obliczenia wykonano zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. Charakterystyka systemu stropowego W skład systemu stropowego KONBET TERMO SYSTEM wchodzą trzy rozwiązania konstrukcyjne, różniące się elementami stosowanymi do wypełniania przestrzeni między belkami stropowymi: ● wariant 1 - pustak keramzytowy s[...]

 Strona 1