Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Kicko-Walczak"

Uniepalnianie nienasyconych żywic poliestrowych. Dotychczasowe osiągnięcia oraz nowe propozycje

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury z lat 1961-2000, dotyczącej metod uniepalniania głównie nienasyconych żywic poliestrowych i redukcji emisji dymu podczas ewentualnego pożaru. Skomentowano osiągnięte efekty tych modyfikacji oraz ich wpływ na inne parametry produktów. Antypireny płomienia i dymu ujęto w oddzielne grupy uwzględniając odrębne mechanizmy ich działania. Omówiono działania związków [...]

Z półki księgarskiej - Grażyna Janowska, Władysław Przygocki, Andrzej Włochowicz - PALNOŚĆ POLIMERÓW I MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

Czytaj za darmo! »

Dążenie do ograniczenia palności polimerów i materiałów polimerowych jest związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa stosowania ich w praktyce. Jest to jeden z fundamentalnych wymogów stawianych produktom z tworzyw sztucznych, zwłaszcza, że przeważająca większość z nich charakteryzuje się znaczną palnością, nie rzadko przewyższającą palność drewna. Do najłatwiej zapalnych polime[...]

Nowa generacja niepalnych żywic epoksydowych z zastosowaniem polimerowego układu utwardzającego

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano poli(metylofosfonian m-fenylenu), polimerowy środek sieciujący kompozycje epoksydowe, zawierający w swej budowie chemicznej zarówno grupy funkcyjne pozwalające w unikatowy sposób usieciować żywicę, jak i określoną liczbę pierścieni aromatycznych przy wysokiej zawartości fosforu (17-18% mas.). Zastosowanie zaproponowanego układu sieciującego pozwoliło na istotne ograniczenie [...]

Wpływ bezhalogenowej modyfikacji nienasyconych żywic poliestrowych i laminatów poliestrowo-szklanych na ograniczenie ich palności

Czytaj za darmo! »

Oceniono efektywność uniepalniającego działania bezhalogenowych antypirenów FR (flame retardants) w postaci związków azotowych współdziałających z fosforem lub borem w odniesieniu do nienasyconych żywic poliestrowych i laminatów poliestrowo-szklanych. Określono wpływ tych modyfikatorów (stosowanych w wytypowanej ilości i różnej postaci fizycznej) na palność kompozycji poliestrowych i laminatów poliestrowo-szklanych poprzez określenie wartości wskaźników tlenowych, stosując analizę termograwimetryczną oraz analizę procesu spalania z zastosowaniem kalorymetru stożkowego. Analiza procesu dekompozycji termicznej potwierdziła dobrą efektywność uniepalniającą badanych dodatków, w tym głównie ugrupowań azot-fosfor oraz związków borowoazotowych z zaobserwowanym zjawiskiem synergic[...]

Uniepalnianie chemoutwardzalnych materiałów polimerowych metodą modyfikacji bezhalogenowej


  Oceniono efektywność uniepalniającego działania bezhalogenowych antypirenów FR (flame retardants) w postaci fosforowych związków współdziałających ze związkami azotu, głównie z solami melaminy oraz z udziałem zmodyfikowanej postaci montmorylonitu (MMT) lub ekspandowanego grafitu (EG) w odniesieniu do chemoutwardzalnych żywic epoksydowych i nienasyconych żywic poliestrowych. Określono wpływ tych modyfikatorów na palność kompozycji epoksydowych i poliestrowych poprzez oznaczenie wartości wskaźników tlenowych, stosując analizę termograwimetryczną oraz analizę procesów spalania z zastosowaniem metody kalorymetru stożkowego. Analiza dekompozycji termicznej badanych materiałów potwierdziła efektywność ograniczających palność zastosowanych antypirenów wraz z zaobserwowanym zjawiskiem synergicznego oddziaływania MMT i EG. Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu modyfikacji na właściwości mechaniczne produktów końcowych. Com. epoxy and polyester resins were modified by addn. of com. halogen-free flame retardants (melamine polyphosphate and cyanurate, nano-sized montmorillonite, expandable graphite), cured and studied for O2 index, heat release rate, mass loss during combustion, effective combustion Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice Ewa Kicko-Walczak*, Grażyna Rymarz Uniepalnianie chemoutwardzalnych materiałów polimerowych metodą modyfikacji bezhalogenowej Flame retardancy of thermoset polymeric materials by halogen-free modification Mgr inż. Grażyna RYMARZ - notkę biograficzną i fotografie Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 1536. Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów, tel.: (22) 723-60-25 wew. 234, fax: (22) 723-71-96, e-mail: e.kicko-walczak@impib.pl Dr inż. Ewa KICKO-WALCZAK w roku 1971 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym[...]

Nanokompozyty polimerowe o zmniejszonej palności z udziałem nanoi mikrocząstek retardantów palenia. Synergizm hybrydowych składników modyfikujących osnowy polimerowe DOI:10.15199/62.2019.7.11


  Polimery i materiały polimerowe znajdują wszechstronne zastosowanie w otaczającym świecie. Wzrastające potrzeby rynku dotyczące wzrostu ich jakości, w tym ochrony środowiska i człowieka oraz nowych bezpiecznych i ekologicznych zastosowań niosą ze sobą konieczność wprowadzania innowacyjnych rozwiązań lub modyfikacji wytwarzanych obecnie materiałów polimerowych. Nanotechnologia z dużym powodzeniem jest już wykorzystywana w wielu dziedzinach, takich jak elektronika, elektrotechnika, medycyna, farmacja oraz szeroko ujęte technologie materiałowe. Obecnie duże zainteresowanie 98/7(2019) 1089 Table 1. Oxygen index LOI according4) Tabela 1. Wartości wskaźnika tlenowego LOI wg4) Żywica Antypireny LOI, % Nazwa Ilość, cz. mas./100 cz. mas. żywicy Kompozycje poliestrowe/ epoksydowe Laminaty poliestrowe/ epoksydowo- -szklane UP - - 19,5 - EP - - 21,1 22,8 UP PPM 15 26,5 33,1 UP PPM + oMMT 15 + 5 28,1 32,8 UP PPM + EG 15 + 5 28,3 - UP PPM + nSiO2 15 + 5 27,7 - EP PPM 15 27,2 33,4 EP PPM + oMMT 15 + 5 28,7 - EP PPM + nSiO2 15 + 5 28,9 - badawcze, zarówno w kraju, jak i na świecie skupia się na nanokompozytach polimerowych, w których w matrycy polimerowej zdyspergowane są nanocząstki o przynajmniej jednym wymiarze mniejszym niż 100 nm1). Wraz z gwałtownym rozwojem nanotechnologii, będącej interdyscyplinarną dziedziną nauki i produkcji nanomateriałów, nanokompozyty polimerowe, w tym o ograniczonej palności, postrzegane są jako obiecująca alternatywa dla dotychczasowych, konwencjonalnych rozwiązań w tej dziedzinie2). W nanokompozytach polimerowych istotna jest wielkość powierzchni styku fazy rozproszonej modyfikatora oraz charakter oddziaływania napełniacza z fazą stałą, którą jest matryca polimerowa. Wzrost współczynnika kształtu modyfikatora powoduje zwiększenie powierzchni styku oraz siły oddziaływania międzyfazowej, co przekłada się na zmianę właściwości polimeru. Techniczny problem przy opracowywaniu takich nanokompozytów[...]

Badania nad zmniejszeniem palności polistyrenu metodą modyfikacji bezhalogenowej

Czytaj za darmo! »

Opracowano kompozycje polistyrenowe o ograniczonej palności metodą modyfikacji bezhalogenowymi antypirenami płomienia (FR), głównie związkami fosforo-organicznymi. Określono wpływ takiej modyfikacji na poziom palności kompozytów. Wykonano podstawowe badania termograwimetryczne pirolizy wytypowanych kompozytów. Zwrócono uwagę na istotną rolę sposobu wprowadzania antypirenów do matrycy poli[...]

New polyester matrices with reduced flammability for the production of the innovative pipe-lines. Nowe spoiwa poliestrowe o ograniczonej palności do produkcji nowoczesnych systemów rurowych


  A com. unsatd. polyester resin was modified by addn. of optionally montmorillonite-modified melamine polyphosphate, reinforced with glass roving, formed as pipe specimens, cured and studied for inflammability in a cone calorimeter (50 kW/m2). The samples showed decreasing inflammability (class B). Ograniczono palność nienasyconej żywicy poliestrowej poprzez dodatek bezhalogenowych antypirenów, stosując głównie polifosforan melaminy (PPM), polifosforan amonu (PPA) i PPM zmodyfikowany montmorylonitem (MMT). Tak przygotowaną żywicę użyto jako spoiwo poliestrowe do produkcji nowoczesnych systemów rurowych, formowanych metodą odlewania odśrodkowego. Materiały spełniły wymagania klasy B wg normy PN-EN 13501-1 oraz wykazały korzystne charakterystyki palenia ocenione metodą kalorymetru stożkowego wg ISO 5660. Stanowi to istotny postęp w przedmiotowym zakresie ekologicznej produkcji systemów (CC-GRP) rur przesyłowych.Ograniczenie palności żywic konstrukcyjnych, w tym nienasyconych żywic poliestrowych, jest jednym z priorytetowych wymogów bezpieczeństwa stawianych materiałom polimerowym. Problem ten stał się bardzo aktualny w związku z wprowadzeniem obowiązujących kraje Unii Europejskiej (UE) restrykcyjnych zaleceń obniżenia palności, zmniejszenia emisji dymów i stopnia toksyczności rozkładu tych produktów1). W krajach członkowskich UE dąży się obecnie do ograniczenia stosowania halogenowej metody obniżania palności z zalecaniem całkowitego odstąpienia od jej stosowania, zgodnie z odnośnymi dyrektywami2). Procesy palenia się polimerów i działania związków zmniejszających palność były już wielokrotnie analizowane w literaturze; jednak nadal jest duże zainteresowanie tą problematyką wielu ośrodków badawczych ze względu na jej znaczenie, zarówno w praktyce przemysłowej, jak i w życiu codziennym. Zbadane teorie procesów spalania rozszerzono o nowe elementy dotyczące mechanizmów [...]

Nanocomposites with decreased flammability. A synergy effect of combining the conventional flame retardants with nanofillers on the flammability level of thermoset resins Nanokompozyty o ograniczonej palności. Synergia konwencjonalnych antypirenów z nanocząstkami w oddziaływaniu na poziom uniepalnienia żywic chemoutwardzalnych DOI:10.12916/przemchem.2014.914


  Unsatd. polyester resin was modified by addn. of melamine or NH4 polyphosphates, and organomodified montmorillonite or/and expanded graphite or/and nanosized SiO2. The addn. of the combined flame retardants showed a synergy effect and resulted in a decrease in combustion heat and improving flame resistance of the resin. Badano ograniczenie palności żywic chemoutwardzalnych w wyniku zastosowania wieloskładnikowych bezhalogenowych antypirenów, będących kombinacją konwencjonalnych modyfikatorów fosforowych lub fosforowo/azotowych z nanozwiązkami. Określono wpływ tych inhibitorów na palność kompozycji polimerów chemoutwardzalnych poprzez oznaczenie wartości wskaźników tlenowych, stosując analizę termograwimetryczną oraz analizę procesów termodestrukcji z użyciem kalorymetru stożkowego. Morfologię kompozytów oceniono na podstawie analizy mikrofotografii SEM. Analiza dekompozycji termicznej badanych materiałów potwierdziła efektywność uniepalniającą zastosowanych hybrydowych wieloskładnikowych antypirenów i występowanie synergizmu między konwencjonalnymi modyfikatorami i nanonapełniaczami, zwłaszcza między ekspandowanym grafitem i syntetyczną nanometryczną krzemionką strącaną. Zastosowanie wieloskładnikowych układów antypirenów okazało się istotnym postępem w osiągnięciu żądanego poziomu uniepalnienia żywic chemoutwardzalnych. Ze względów ekologicznych obserwuje się sukcesywne odstępowanie od ograniczania palności tworzyw chemoutwardzalnych przez dodatek halogenowych pochodnych lub wprowadzanie w strukturę tych polimerów chemicznie związanego chlorowca. Związki halogenowe, chociaż bardzo skuteczne w ograniczaniu palności tworzyw termo- Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Oddział Farb i Tworzyw, Gliwice Ewa Kicko-Walczak*, Grażyna Rymarz, Izabela Gajlewicz Nanocomposites with decreased flammability. A synergy effect of combining the conventional flame retardants with nanofillers on the flammab[...]

Modyfikacja matryc polimerowych nanozwiązkami węglowymi. Otrzymywanie produktów o cennych właściwościach ekologicznych i konstrukcyjnych DOI:10.15199/62.2017.6.34


  Nanomateriały coraz częściej znajdują się w obszarze zainteresowań producentów materiałów dla budownictwa oraz transportu (drogowego, wodnego i powietrznego). Nanocząstki są efektywnymi modyfikatorami materiałów polimerowych, pozwalającymi na korzystną zmianę ich właściwości, zwłaszcza przy konstruowaniu struktur lżejszych, a jednocześnie bardziej wytrzymałych na oddziaływania termiczne i obciążenia mechaniczne. Dotyczy to również takich polimerów konstrukcyjnych, jak żywice chemoutwardzalne. Szeroko zakrojone badania podejmowane w ostatnich latach w wielu ośrodkach naukowych nad użyciem nanozwiązków węglowych, głównie grafitu ekspandowanego, grafenu i nanorurek węglowych, uwidaczniają coraz szersze zastosowania tych modyfikatorów umożliwiających istotne wzmocnienie odporności termicznej nienasyconych żywic poliestrowych i żywic epoksydowych, pozwalając na rozszerzenie obszarów ich aplikacji1, 2). Grafen stanowi alotropową odmianę węgla, która w postaci pojedynczej warstwy znana jest od dziesięcioleci, a pierwszy raz została fizycznie otrzymana w 2004 r. To osiągnięcie uznano za przełomowe w dziedzinie fizyki i chemii i w 2010 r. przyznano za nie Nagrodę Nobla. Grafen charakteryzuje się unikatowymi parametrami fizycznymi. Jest znakomitym przewodnikiem ciepła (przewodność cieplna 5000 W/(m·K)) oraz równie znakomitym przewodnikiem prądu (ruchliwość elektronów 20 000 cm²/V∙s, rezystywność rzędu 10ˉ6 Ω·cm, prędkość elektronów w grafenie wynosi 106 m/s). Dodatkowo właściwości grafenu można modyfikować np. poprzez relatywnie łatwe łączenie go z innymi pierwiastkami3). Ponadto grafen może być otrzymywany zarówno w postaci monowarstw na krzemie lub innych powierzchniach, jak również w postaci płatków w zawiesinach. Dołączone atomy tlenu do płatków grafenu tworzą tzw. tlenek grafenu GO (graphene oxide). Płatki grafenu można łączyć ze sobą tak, by ich płaszczyzny były zorientowane w jednym kierunku i wówcz[...]

 Strona 1  Następna strona »