Wyniki 1-10 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIETA KOCIOŁEK-BALAWEJDER"

Usuwanie resztkowych siarczków z wodnych roztworów za pomocą reaktywnych polimerów

Czytaj za darmo! »

Siarczki należą do najbardziej niepożądanych domieszek wszystkich rodzajów wód. W wodach naturalnych I i II klasy czystości oraz w wodzie przeznaczonej dla przemysłu (np. w przypadku procesów katalitycznych) muszą być niewykrywalne. Usuwano je z wody poprzez przekształcenie do nietoksycznych siarczanów na pomocą heterogenicznych utleniaczy. Stwierdzono, że reaktywne polimery stosowane w pr[...]

Z PÓLKI KSIĘGARSKIEJ - Gary W. VanLoon, Stephen J. Duffy - CHEMIA ŚRODOWISKA

Czytaj za darmo! »

W ostatnich kilkunastu latach, jak nigdy wcześniej, znaczący wpływ na rozwój technologii chemicznej jako nauki oraz przemysłowych procesów wytwórczych mają względy ekologiczne. Funkcjonowanie większości zakładów chemicznych wiąże się z dużą ingerencją w środowisko naturalne poprzez odprowadzenie gazów i pyłów do atmosfery, składowanie odpadów, pobór wód powierzchniowych i podziemnych, odprowadzanie ścieków. Wynikające z tego opłaty wymuszają wprawdzie inwestycje proekologiczne, które mogą polegać na modernizacji instalacji, ale najlepiej jeśli związane są ze zmianą technologii produkcji na bardziej przyjazną środowisku. Co więcej, użytkowanie większości wyrobów przemysłowych wywiera istotny wpływ na otoczenie (np. spalanie paliw w silnikach samochodowych). Eliminacja[...]

Usuwanie pozostałego wolnego chloru z wody komunalnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono czynniki służące do usuwania tzw. pozostałego wolnego chloru (PWCh) z wody przeznaczonej do celów komunalnych, dezynfekowanej za pomocą chlorowania, umożliwiające zmniejszenie stężenia chloru w uzdatnianej wodzie do wartości wynoszącej poniżej 0,05 mg Cl2/dm3. Usuwanie chloru ze ścieków i roztworów przemysłowych jest operacją dobrze znaną w przemyśle, realizowaną w zakładach p[...]

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE Prof. zw. dr hab. inż. Romuald Bogoczek (1930-2014) DOI:


  W dniu 13 listopada 2014 r. zmarł prof. zw. dr hab. inż. Romuald Bogoczek, Profesor Honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Okres działalności naukowo-dydaktycznej Pana Profesora można podzielić na dwa etapy. W pierwszym etapie, obejmującym lata 1958-1975, pracował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Drugi etap, lata 1975-2006, to czas Jego działalności na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, z którą to uczelnią był związany przez ponad 30 lat. To krótkie opracowanie odnosi się głównie do drugiego etapu Jego kariery zawodowej. Profesor Romuald Bogoczek urodził się 4 maja 1930 r. w Chorzowie. W 1956 r. ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 1958-1975 był zatrudniony na tym Wydziale jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Tam też w 1963 r. obronił pracę doktorską pt. "Badania i rozdział produktów utleniania węglowodanów" i uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Promotorem pracy doktorskiej była prof. dr inż. Czesława Troszkiewicz. W 1970 r., w wieku 40 lat, R. Bogoczek został doktorem habilitowanym nauk chemicznych w zakresie chemii organicznej. Tematem rozprawy habilitacyjnej były "Studia nad syntezą kwasu L-askorbinowego z L-sorbozy". W 1975 r. przeniósł się do Wrocławia. Wówczas na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego powołano nową specjalność kształcenia w zakresie ekonomiki i organizacji przemysłu chemicznego i utworzono Zakład Technologii Przemysłu Chemicznego. Dr hab. R. Bogoczek wygrał konkurs na kierownika tej nowej jednostki. Zorganizował jej pracę od podstaw i kierował nią do 2003 r. (obecnie nosi ona nazwę Katedry Technologii Chemicznej). W 1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk techn[...]

Ditlenek tytanu jako pigment i fotokatalizator

Czytaj za darmo! »

Ditlenek tytanu ma dwa obszary zastosowań w technologii chemicznej. Tradycyjne zastosowanie, na które przeznacza się ok. 95% jego produkcji, związane jest z nadawaniem wyrobom, białej barwy, gdyż jest on najważniejszym pigmentem mineralnym produkowanym w przemyśle. Obecne kierunki badań dotyczą otrzymywania nanometrycznego TiO2 i wykorzystania jego reaktywności fotochemicznej do produkcji [...]

Jonity w produkcji i oczyszczaniu biodiesla oraz oczyszczaniu i zagospodarowaniu glicerolu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości wykorzystania handlowych wymieniaczy jonowych jako katalizatorów i adsorbentów w procesie produkcji biodiesla. Jonity jako katalizatory mogą być wykorzystane w reakcjach transestryfikacji triacylogliceroli surowców olejarskich, w reakcjach estryfikacji wolnych kwasów tłuszczowych oraz w reakcjach przekształcenia gliceryny w technicznie użyteczne produkty. Jonity ja[...]

Biobutanol. Perspektywy rozwoju produkcji

Czytaj za darmo! »

Biobutanol, czyli n-butanol otrzymywany poprzez fermentację, rozpatrywany jest jako przyszłościowy komponent zarówno benzyn silnikowych, jak i oleju napędowego. Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące metod otrzymywania n-butanolu z surowców naturalnych i syntetycznych, kierunków jego wykorzystania oraz doskonalenia procesów fermentacyjnych pod kątem doboru surowców roślinnych o charakterze nieżywnościowym i mikroorganizmów, a także porównano metody wyodrębniania produktu głównego za środowiska poreakcyjnego. A review, with 113 refs., of the processes for manufg. BuOH by Clostridium bacteria-catalyzed fermentation of non-edible polysaccharides, for modification of the bacteria by genetic engineering, and for recovering the product from the reaction mixt. by stripping[...]

 Strona 1  Następna strona »