Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"IWONA BRESIŃSKA"

Redukcja S 0 2 siarkowodorem na zeolicie NaX DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań aktywności katalitycznej zeolitu NaX z lepiszczem w redukcji SÓ2 siarkowodorem w temp. 293-=-713 K. Określono wpływ siarki elementarnej oraz stężenia H2S w substratach na przebieg reakcji Clausa. Ustalono optymalne warunki prowadzenia reakcji z udziałem zeolitu NaX. Usuwanie dwutlenku siarki z przemysłowych gazów odlotowych stwarza wiele trudności, głównie z powodu ogromnych ilości gazów emitowanych z dużą szybkością, a także małej w nich zawartości S 0 2 ( 1 1 1 9 g/m3, czyli 0,38-^0,66% obj.)1}. W artykule przeglądowym2) wskazano na korzyści wynikające z zastosowania zeolitów do usuwania lotnych związków siarki z przemysłowych gazów odlotowych. W pracach3 ^6) omówiono wyniki badań nad utlenianiem siarkowodoru tlenem cząsteczkowym na zeolitach typu fojazytu, określono także optymalne warunki prowadzenia reakcji w skali laboratoryjnej. W procesach przemysłowych często się stosuje katalizatory zawierające lepiszcze. Dodatek środka wiążącego umożliwia dowolne formowanie ziaren kontaktu i wytwarzanie dodatkowego systemu makroporów ułatwiającego transport masy 7), a także powoduje zwiększenie mechanicznej wytrzymałości kontaktu. Poza tym kationy zawarte w lepiszczu mogą brać udział w reakcji i modyfikować aktywność oraz selektywność kontaktu. Z tego powodu do badań wybrano zeolit NaX z lepiszczem. W niniejszej pracy przedstawiono rezultaty prac nad reakcją Clausa (H2S z S 0 2) przebiegającą z udziałem NaX w temp. 293 ч- 713 К. Część doświadczalna Redukcję dwutlenku siarki siarkowodorem prowadzono na zeolicie NaX z lepiszczem (Linde Lot No 1365002) w aparaturze przepływowej opisanej w pracy2). W doświadczeniach używano bezwodnego katalizatora w postaci granulowanej (0,5- i -1,0 mm), w próbkach o masie równej 1,2 g. Przed reakcją katalizator aktywowano przez 4 h w temp. 773 К w atmosferze azotu oczyszczonego z domieszek tlenu na metalicznej miedzi. W trakcie głównego cyklu badań utrzymy[...]

 Strona 1