Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA FLAGA-MARYAŃCZYK"

Pompa ciepła w domowej suszarce bębnowej


  Pompa ciepła zintegrowana z domową suszarką bębnową może stanowić alternatywę zarówno pod względem efektywności energetycznej, jak również rozwiązania problemu emisji wilgotnego powietrza z urządzenia suszącego. W tym systemie materiał w bębnie suszarki suszony jest powietrzem, które cyrkuluje w zamkniętym obiegu, co umożliwia uniezależnienie realizacji procesu od warunków w pomieszczeniu, rekuperację energii i hermetyzację procesu. Zdolność ziębienia układu pompy ciepła wykorzystywana jest do odwilżenia powietrza procesowego, wychodzącego z bębna suszarki, natomiast zdolność grzania ma zastosowanie przy ponownym podnoszeniu temperatury odwilżonego i ochłodzonego powietrza, które wraca do komory suszenia. HOUSEHOLD HEAT PUMP TUMBLE DRYER A heat pump system for a tumble dryer can be an energy efficient alternative that also avoids emissions of dump air from the drying equipment. In this system load is dried by closed loop circulating air, treated in the heat pump. The refrigeration capacity of the heat pump is used to dehumidify moistened air while the heating capacity is used to reheat the cooled dry air.Tradycyjnie, suszenie ubrań odbywało się jedynie przy udziale promieniowania słonecznego oraz wiatru. Obecnie, coraz bardziej popularne w gospodarstwach domowych stają się suszarki do bielizny, funkcjonujące jako samodzielne urządzenia lub też jako pralko-suszarki. Suszarki do bielizny to urządzenia wykorzystujące energię zewnętrzną do podgrzania czynnika suszącego wilgotne tekstylia po procesie prania. Jest to szybki i wygodny sposób suszenia prania, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie ma możliwości suszenia na otwartym powietrzu. Integralną częścią większości suszarek jest obrotowy bęben, przez który cyrkuluje powietrze suszące, penetrując materiał suszony i odbierając od niego wilgoć. Pierwszymi domowymi suszarkami do bielizny były bębnowe suszarki wentylacyjne (wywiewowe, ewakuacyjne), w których strumień podgrzanego grzałką elek[...]

Badanie szczelności przepustnicy wielopłaszczyznowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Istotnym kryterium doboru przepustnicy jest jej zdolność do zatrzymania wypływu powietrza z kanału określana mianem szczelności. W artykule zaprezentowano sposób i wyniki badań szczelności przepustnicy wielopłaszczyznowej, wykonanych na podstawie normy PN-EN 1751: 2002 "Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających" [1]. Na podstawie uzyskanych danych pomiarowych wyznaczono linię trendu strumienia przecieku powietrza przez badaną przepustnicę oraz określono klasę jej szczelności.1. Wstęp Przepustnica powietrza jest nieodzownym elementem systemów wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, pozwalającym na regulację strumienia przepływającego powietrza lub też jego odcięcie. Istotnym kryterium doboru przepustnicy jest więc jej zdolność do zatrzymania wypływu powietrza z kanału, określana mianem szczelności. Metody badania i wzorcowania przepustnic regulacyjnych i zamykających stosowanych w systemach rozprowadzenia powietrza przy różnicy ciśnienia do 2 000 Pa, określone zostały w normie PN-EN 1751: 2002 "Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających" [1]. Zgodnie z przytoczoną normą rozróżnia się 5 klas szczelności przepustnicy: 0 (najniższa - bez wymagań w zakresie szczelności), 1, 2, 3 i 4 (najwyższa). Porównując przykładowo strumień objętości przecieku powietrza przez zamkniętą przepustnicę na jednostkę powierzchni przekroju poprzecznego przewodu, na podstawie zawartej w przytoczonej normie klasyfikacji szczelności przepustnic w pozycji zamkniętej, przy ciśnieniu w kanale wentylacyjnym na poziomie 400 Pa, dla przepustnicy o klasie szczelności 4 otrzymamy wartość około 3,5 l/(s m2), natomiast dla przepustnicy o klasie szczelności 1 aż 450 l/(s m2) (czyli prawie 130 razy więcej). Z przedstawionego porównania widać, że szczelność przepustnicy o najwyższej klasie szczelności jest istotni[...]

Budowa drzewa hierarchii wielokryterialnej oceny pomp ciepła metodą AHP-HIPRE z wykorzystaniem kryteriów ekoetykiet


  W artykule przedstawiono dwa, z trzech etapów wielokryterialnej oceny pomp ciepła metodą AHP-HIPRE. Pierwszy etap obejmował utworzenie drzewa hierarchii kryteriów na podstawie kryteriów ekologicznych dotyczących przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (ekoetykiet) pompom ciepła. Drugim, przedstawionym w artykule etapem było przydzielenie wag poszczególnym kryteriom. Wagi zostały przyznane przez autorów na podstawie ich wiedzy i doświadczenia po wewnętrznej dyskusji. Ostatni etap metody AHP - właściwa ocena rozpatrywanych pomp ciepła oraz stworzenie rankingu urządzeń zgodnie z przyjętymi kryteriami, będzie tematem trzeciego z cyklu artykułów dotyczących oceny urządzeń energetycznych, w szczególności pomp ciepła, za pomocą metody wielokryterialnej analizy AHP-HIPRE z wykorzystaniem kryteriów ekoetykiet. Design of the heat pump evaluati on criteria hierarch y using the AHP-HIPRE meth od and ec o-labeling criteria The article presents two, out of three, stages of implementing multi-criteria method (AHP-HIPRE) for heat pumps evaluation. The first stage is a design of the hierarchy of evaluation criteria. The hierarchy of criteria is build using the concept of sustainable development, and criteria used to evaluate the heat pumps in the process of ecolabeling. The second, presented in the article, stage of analysis, is assigning the weights to the criteria. The weights were assigned by the authors based on their knowledge and experience. The last stage of AHP method - the comparison and analysis of the obtained results will be presented in the next article. "Chłodnictwo" tom XLVII 2012 r. nr 3 27 mania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompa ciepła musi spełniać wszystkie kryteria ekologiczne określone w załączniku do w/w decyzji. Celem wyznaczonych kryteriów jest ograniczenie wpływu na środowisko produkcji, działania oraz późniejszego wycofywania z eksploatacji pomp ciepła. Kryteria te obejmują:  wydajność ogrze[...]

Ocena pomp ciepła z wykorzystaniem kryteriów ekoetykiet metodą AHP-HIPRE


  W artykule dokonano oceny analizowanych pomp ciepła biorąc pod uwagę kryteria ekologiczne dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (ekoetykiet) pompom ciepła. Zaprezentowana analiza jest trzecim, ostatnim etapem wielokryterialnej oceny metodą AHP-HIPRE, prowadzącym do stworzenia rankingu urządzeń zgodnie z przyjętymi kryteriami. Analizę wyników wzbogacono o analizę wrażliwości. Artykuł ten kończy cykl artykułów dotyczących oceny urządzeń energetycznych, w szczególności pomp ciepła, za pomocą metody wielokryterialnej analizy AHP-HIPRE z wykorzystaniem kryteriów ekoetykiet. Heat pump evaluation using the and AHP-HIPRE method and eco -labeling criteria The article presents the comparative analysis of the selected heat pumps with the use of the European Union ecolabeling criteria. The article is the last, from the series of three articles, presenting the multi-criteria method of analysis called Analytical Hierarchy Process (AHP-HIPRE). The obtained results are discussed and analyzed using the sensitivity analysis. Instalacje i urządzenia Wstęp Przy podejmowaniu decyzji, także tych dotyczących wyboru urządzeń energetycznych, jakimi są pompy ciepła, można stosować metody jednokryterialne, szukając rozwiązania, które najlepiej spełnia jedno wybrane kryterium, albo uznając fakt, że jest wiele kryteriów, które należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, stosuje się metody wielokryterialne, w których ostateczne rozwiązanie ma charakter kompromisu pomiędzy przyjętymi kryteriami. Metoda jednokryterialna daje jasny wynik, jaką decyzję należy podjąć ze świadomością, że wiele istotnych parametrów analizowanych rozwiązań w ogóle nie było branych pod uwagę. Z kolei metoda wielokryterialna wymaga zarówno wypracowania wielu kryteriów oceny jak i zasad podejmowania decyzji w oparciu o mnogość kryteriów. Metoda ta daje pełniejszy obraz analizowanych wariantów, choć ostateczny wynik analizy nie jest tak jednoznaczny. [...]

Modelowanie CFD i badania aerodynamiczne żaluzji wywiewnych DOI:10.15199/9.2018.2.6


  1. Wstęp Żaluzje wywiewne są przeznaczone do stosowania w systemach instalacji wentylacyjnych jako zakończenie przewodów wentylacyjnych. Zastosowanie żaluzji jako elementu osłaniającego wylot instalacji chroni przed niepowołanym dostępem opadów atmosferycznych. Tę prostą funkcję może spełnić praktycznie każdy kształt lameli. Właściwe zaprojektowanie kształtu przesłon ma jednak ogromne znaczenie w eksploatacji. Lamele mogą znacząco wpływać na opór, a zatem na koszt eksploatacyjny przetłaczania powietrza. Turbulencje w strudze powietrza, które są odpowiedzialne za opór przepływu, mogą również wytwarzać hałas uciążliwy dla otoczenia. Żaluzje, zanim trafią do seryjnej produkcji, powinny być poddane testom zmierzającym do wyznaczenia charakterystyki przepły72 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/2 (2018) wowej, czyli straty ciśnienia będącej funkcją strumienia przepływającego powietrza. Testy można wykonać na stanowisku laboratoryjnym albo, unikając kosztów produkcji prototypów oraz czasochłonnego badania laboratoryjnego, posłużyć się modelowaniem numerycznym. Modelowanie numeryczne jest pewnym przybliżeniem rzeczywistości, dlatego niezwykle istotna jest weryfikacja przyjętego modelu numerycznego przez porównanie z wartościami zmierzonymi oraz oszacowanie błędu popełnianego podczas obliczeń numerycznych. Zweryfikowany w ten sposób model numeryczny może posłużyć w dalszej kolejności do profesjonalnej optymalizacji analizowanego obiektu lub jego elementów. Od wielu lat, narzędzia obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) znajdują zastosowanie w rozwiązywaniu kompleksowych zagadnień projektowych, miedzy innymi w zakresie analizy zjawisk wentylacji naturalnej czy wymuszonej. Wśród dostępnych artykułów można znaleźć przykłady analizy CFD w odniesieniu do całego systemu wentylacji lub też jego poszczególnych elementów. Niektóre pozycje literaturowe zawierają walidację modelu numerycznego na podstawie badań eksperymentalnych [4], [[...]

Wybór czynnika ziębniczego dla pompy ciepła w domowej suszarce bębnowej


  Istotną decyzją przy projektowaniu suszarek bębnowych zintegrowanych z pompą ciepła jest wybór ekologicznego czynnika ziębniczego, który zapewni optymalne warunki pracy urządzenia suszącego, a także sprawi, że produkt będzie atrakcyjny dla potencjalnych klientów. W artykule analizowano czynniki ziębnicze, które mogą być zastosowane w tradycyjnych podkrytycznych obiegach lewobieżnych, jak również dwutlenek węgla (CO2) w obiegu transkrytycznym, którego zaletą jest wysoka temperatura gazu sprężonego na wlocie do chłodnicy. Artykuł zawiera obliczenia komputerowe efektywności energetycznej urządzenia suszącego oraz wstępne dane z pomiarów laboratoryjnych wykonanych dla rozważanych czynników ziębniczych możliwych do zastosowania w pompie ciepła w domowej suszarce bębnowej. Dodatkowo, zaprezentowano ocenę wpływu na środowisko instalacji z rozważanymi czynnikami ziębniczymi za pomocą współczynnika TEWI. THE CHOINCE OF REFRIGERANTS FOR A HOUSEHOLD HEAT PUMP TUMBLE DRYER The critical decision for a heat pump tumble dryer is selection of a proper refrigerant that would be environmentally sound, provide optimal operational conditions and make the product more attractive for customers. Selection presented in the paper includes refrigerants that can be used in a standard subcritical cycle as well as carbon dioxide (CO2), with the trans-critical cycle, in which high refrigerant temperature at the gas cooler inlet represents an advantage in a tumble dryer. The paper presents cycle simulations of a heat pump tumble dryer operating with different refrigerants along with heat exchangers characteristics. Preliminary data from laboratory measurements of a heat pump dryer are also presented and discussed. Additionally, an environmental impact caused by a refrigerating system with different refrigerants is assessed by TEWI factor. Instalacje i urządzenia Wstęp Mając na uwadze problem globalnego ocieplenia, Wspólnota Europejska dąży do możliwie szybkiej realiza[...]

 Strona 1