Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard DOROŻYŃSKI"

Użyteczność dorobku fotografii i fotografiki dla interpretacji współczesnych zdjęć i zobrazowań DOI:10.15199/50.2017.3.2


  Usefulness of the output of photography and fine art photography for a interpretation of contemporary photographs and imaging Wrażenia obrazowe lokują się w dwóch obszarach, jako techniczne i nietechniczne. Fotografowanie jest sztuką odtwórczą jak malarstwo lub rzeźba. Fotograf operuje trzema parametrami technicznymi: światłoczułość materiału rejestrującego, przysłona, czas ekspozycji, ale komponując zdjęcie posługuje się on czwartym parametrem, mianowicie własnymi emocjami. Czynnikiem sprawczym obrazu jest światło. Doskonałość widzenia ma określone ograniczenia, które skutecznie uzupełniają współczesne urządzenia rejestrujące energię promieniowania elektromagnetycznego. Rezultaty widzenia nie zawsze są zgodne z rzeczywistością, ulegamy złudzeniom, co do treści, geometrii, barwy lub natężenia szarości obrazów. Słowa kluczowe: fotograf, fotografia, wrażenia obrazowe, atrybuty materialne i niematerialne, grupy wrażeń obrazowych, parametry kompozycji światła, światło, rezultaty widzenia, informacja obrazowa, postrzegania obrazów, postrzegania różnic szarości i barw Photography is the result of recording light. Impressions of images are located in the two areas, as technical and non-technical ones. Shooting is an imitative art, the same as painting or sculpture. A photographer operates three technical parameters: light sensitivity of the recording material, aperture and time, but when composing the image he uses the fourth parameter, namely his own emotions. The causative factor of the image is light. Perfection of view has certain restrictions that effectively complement the modern equipment recording the energy of electromagnetic radiation. The results of view are not always consistent with reality, we succumb to illusions as to the content, geometry, color or intensity of gray. Keywords: photographer, photography, imaging experience, the attributes of tangible and intangible assets, groups of imaging experiences, arrangement of light[...]

 Strona 1