Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"A. Korzeniowski"

Realizacja funkcji opakowań w e-handlu w branży kosmetycznej


  Internet staje się coraz popularniejszą platformą handlu tzw. e-commerce. Sprzedaż internetowa pozwala ograniczyć m.in. koszty związane z wynajmem lokali, zatrudnieniem personelu czy wystrojem sklepu. Oznacza to, że koszt dotarcia do klienta jest niższy niż w handlu tradycyjnym. Daje to również możliwość dotarcia do nowych konsumentów, co wiąże się ze zwiększeniem udziału w rynku, poszerzeniem znajomości marki produktów i zwiększeniem przychodów firmy. Z drugiej strony kupujący oszczędzają czas oraz uzyskują możliwość dokonania zakupów o dowolnej porze dnia. Zgodnie z danymi GUS [1], w 2010 roku dostęp do Internetu miało 63,4% gospodarstw domowych, co stanowiło wzrost o 4,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Blisko 55% mieszkańców Polski w wieku 16-74 lat regularnie z niego korzystało. Liczba Polaków dokonujących zakupy przez Internet w latach 2006-2010 wzrosła ponad dwukrotnie (z 3,6 mln w 2006 r. do 8,3 mln w 2010 r.). Najczęściej oferowaną grupą asortymentową są ubrania i sprzęt sportowy, książki i czasopisma, następnie sprzęt elektroniczny (bez komputerowego) oraz artykuły spożywcze i kosmetyki. Ocena sklepów internetowych jest trudna. Wpływa na to bardzo duża liczba kryteriów, jakie należy brać pod uwagę, a ponadto każdy z internautów ma swoje własne preferencje i przyzwyczajenia. TygodnikWprost oraz portalMoney. plco roku sporządzają ranking najlepszych sklepów internetowych [2].Wroku 2010 ocenie poddano 100 najpopularniejszych e-sklepów. Pod uwagę brano ponad sześćdziesiąt różnych kryteriów mających, zdaniem przeprowadzających ranking, największe znaczenie d[...]

Metody analizy nośności słupów żelbetowych z uwzględnieniem pełzania betonu DOI:10.15199/33.2017.10.10


  Na podstawie Eurokodu 2 [3] opracowano numeryczne metody obliczania nośności słupów żelbetowych,wktórych uwzględnionowpływ efektów drugiego rzędu, rozpatrując słup o efektywnej wysokości l0 podparty przegubowo i obciążony siłą N działającą na mimośrodzie e0 (rysunek 1). Podobnymi zagadnieniami zajmowano się w pracach [5, 6, 7]. Słup podzielono na odcinki za pomocą m liczby przekrojów poprzecznych; odległość rozpatrywanego przekroju od końca słupa określa zmienna s. Wkażdymz założonych przekrojówwyznacza się moment zginający, dodając do momentów pierwszego rzędu iloczyny siły podłużnej i przemieszczeniawrozpatrywanym przekroju s = s0 (od w1 do wm), wg wzoru: w(s0) =∫l M--(s) κ(s) ds (1) gdzie: w(s0) - przemieszczenie w punkcie s0; M- -(s) - moment od jednostkowej siły wirtualnej przyłożonej w punkcie s0; κ(s) - krzywizna wyznaczana w zależności od zastosowanego modelu. Obliczenia odkształceń słupa wykonuje sięmetodą iteracji prostej, stosując wzór (1); iterację kontynuuje się aż do osiągnięcia zgodności przemieszczeń (z założoną wstępnie dokładnością) w dwóch kolejnych krokach. W tych obliczeniach do wzoru (1) podstawia się krzywiznę κ wyznaczoną dwiema metodami przedstawionymi w dalszej części artykułu. Obliczanie krzywizny metodą modyfikacji zależności σ -ε (MI) Pierw sza zme tod wykorzystuje za leż no ść σ -ε dla be to nu za le ca ną zgod nie z Eu ro ko - dem 2 do nie li nio wej ana li zy kon struk cji opi sa nej wzo rem: (2) gdzie (wszyst kie ozna cze nia we wzo rze przyj ę to wg [3]): k = 1,05Ec mε c1/fcm; η = εc/εc1; fcm - średnia wytrzymałość betonu na ściskanie; Ecm- średni moduł sprężystości betonu. Na po trze by ana liz za leż ność σ -ε zo sta ła zmo dy fi ko wa na przez po mno że nie od kształ - ceń przez wy ra że nie (1 + ϕ(∞, t0)), gdzie ϕ(∞, t0) jest współ czyn ni kiem peł za nia be - to nu (ry su nek [...]

Ocena wybranych właściwości barierowych folii opakowaniowych z udziałem minerałów

Czytaj za darmo! »

Materiały opakowaniowe z dodatkiem minerałów cieszą się coraz większym zainteresowaniem na rynku światowym. Ich atutem jest wykorzystanie naturalnych zasobów ziemi, np. kredy, talku. Dodatek minerałów nie powoduje pogorszenia właściwości fi- zyko-mechanicznych polimerów, które tworzą z nimi kompozyty. W niniejszym artykule zbadano właściwości barierowe tych materiałów wobec tlenu, pary wodnej oraz przenikalność tłuszczów. Wyniki wykazują niską przepuszczalność pary wodnej oraz dużą odporność na tłuszcze. Jednocześnie barierowość tych folii wobec tlenu w stosunku do czystych poliolefin jest znacznie niższa. Andrzej Korzeniowski, Natalia Czaja-Jagielska: assessment of selected barrier properties of packaging films with the participation of minerals. Packaging materials with the [...]

ALGORYTM OCENY ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH NA GÓRNICZYM STANOWISKU PRACY


  W artykule zaproponowano metodę oceny zagrożeń zawodowych na przykładzie wybranego, górniczego stanowiska pracy. Przedstawiono algorytm czteroetapowej analizy, obejmujący: identyfikację zagrożeń występujących na stanowiskach pracy (etap I), szacowanie wielkości zagrożeń (etap II), ocenę porównawczą wybranych zagrożeń (etap III) oraz kompilację zagrożeń (etap IV) w odniesieniu do szkody na zdrowiu pracownika. Realizację zaproponowanej oceny przeprowadzono, opierając się na analizie kart ryzyka pracy na stanowisku operatora, ocenie eksperckiej oraz wykorzystując metody: Analytic Hierarchy Process, Event Tree Analysis oraz własności mieszaniny rozkładów zmiennej losowej dyskretnej. Spośród wszystkich zagrożeń zawodowych, na które narażony jest operator samojezdnych wozów wiercąco-kotwiących w kopalni rud cynku i ołowiu, wytypowano trzy najważniejsze, cechujące się ergonomiczną uciążliwością, które następnie poddano analizie hierarchicznej: warunki klimatyczne, wysiłek fizyczny, obciążenie psychosomatyczne. W wyniku zrealizowanej procedury dla zbadanego stanowiska pracy określono najistotniejsze zagrożenie oraz wartości rang pozostałych zagrożeń, wskazując jednocześnie na praktyczne możliwości wykorzystania metodyki. Słowa kluczowe: zawodowe zagrożenia górnicze, ryzyko, bezpieczeństwo pracy THE ALGORITHM FOR ASSESSING OCCUPATIONAL THREATS ON A SELECTED MINING WORKPLACE This paper proposes a method for assessing occupational threats based on a selected mining workplace. The paper presents an algorithm of four-step analysis, comprising: identifying threats in workplaces (stage I), estimating of threats (stage II), a comparative assessment of selected threats (stage III), and a compilation of the threats (stage IV) in respect of damage to the health of the employee. The implementation of the proposed assessment was carried out, based on an analysis of work risk cards for the operator, expert judgment and utilizing methods: Analytic Hierarchy Pro[...]

Odporność korozyjna napoiny wykonanej ze stopu aluminium AW 7075 na stopie AW 5754


  Celem badań było określenie odporności korozyjnej napoiny wykonanej z dwóch stopów aluminium metodą GTA. Badaniom poddano stop AlMg3 (AW5754), który napawano stopem AlZnMgCu1.5 (AW7075). Oceny odporności korozyjnej dokonano w oparciu o potencjodynamiczną metodę polaryzacji. Próbki do badań elektrochemicznych pobrano z analizowanych stopów oraz z wykonanej napoiny. Jako elektrolit zastosowano 5% roztwór NaCl. W celu scharakteryzowania badanych stopów oraz wykonanej napoiny przeprowadzono również obserwacje mikroskopowe z zastosowaniem mikroskopii świetlnej oraz skaningowej elektronowej. Słowa kluczowe: materiałoznawstwo, spawanie, stop aluminium serii 5000, stop aluminium serii 7000, odporność korozyjna Corrosion resistance of padding weld made of the AW 7075 aluminium alloy over the AW 5754 alloy Aim of the research was determination of corrosion resistance of a padding weld made of two aluminium alloys using the GTA method. Subject of the test was the AlMg3 (AW5754) alloy padded with the AlZnMgCu1.5 (AW7075) alloy. Evaluation of the corrosion resistance was made with the potentiodynamic polarisation method. Samples for electrochemical tests were collected from the analyzed alloys and the padding weld performed. As electrolyte the 5% NaCl solution was used. In order to characterise the tested alloys and the padding weld, microscopic observations were made using both, light and scanning electron microscopy. Keywords: materials science, welding, 5000 series alloy, 7000 series alloy, corrosion resistance ochrona przed korozja 7/2011 432 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 7 Tablica 1. Skład chemiczny badanych stopów Table 1. Chemical composition of the tested alloys Pierwiastek Stop Gatunek AW 5754 Gatunek AW 7075 Mg 3,50 2,80 Cu 0,02 1,50 Mn 0,14 0,30 Zn - 5,50 Si 0,27 0,22 Fe 0,25 0,25 Cr 0,10 0,18 Ti 0,10 0,10 Al reszta reszta 1. Wprowadzenie Zaletą stopów aluminium jest ich niska gęstość i odporność na korozję przy zadaw[...]

 Strona 1  Następna strona »