Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW ZIÓŁKIEWICZ"

Ocena metody przygotowania wsadu na odkształcalność stopu AZ91


  Niekonwencjonalne technologie przetwarzania metali otwierają nowe możliwości kształtowania plastycznego metali. W pracy pod- jęto problem wpływu wyciskania ze zmienną drogą odkształcenia na właściwości plastyczne odlewniczego stopu magnezu AZ91. Wy- niki wskazują, że odpowiednie przetworzenie wlewka metodą KOBO może doprowadzić do cech nadplastycznych badanego stopu. W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych w Instytucie Obróbki Plastycznej badań. Unconventional metal processing technologies are opening up new possibilities for plastic forming of metals. This paper discusses problem with influence of extrusion on variable way of deformation AZ91 magnesium alloy. The results indicate that the corresponding processing of the ingot KOBO method can lead to superplasticity investigated alloy characteristics. This paper presents the results of a preliminary study. Słowa kluczowe: stop magnezu, metoda KOBO, obróbka plastyczna Key words: magnesium alloy, KOBO method, plastic working.Wst.p. W ostatnich latach obserwuje si. ponow- ny, znacz.cy wzrost zainteresowania stopami magne- zu jako materia.u konstrukcyjnego. Przewiduje si., .e .wiatowe zastosowanie stopow magnezu w najbli.- szych latach b.dzie wzrasta., co oznacza, .e coraz wi.ksza ilo.. cz..ci, zespo.ow maszyn i pojazdow b.- dzie wykonywana z tych stopow. Szacowany, roczny wzrost zastosowa. magnezu wynosi oko.o 15?€20% [1]. W technice, szeroko stosowane s. odlewnicze sto- py magnezu gatunku AZ91, AM60 charakteryzuj.ce si. ma.ymi w.asno.ciami plastycznymi szczegolnie w niskich temperaturach. Ze wzgl.du na .atwy dost.p do stopow odlewniczych w Polsce w INOP prowadzo- no badania nad mo.liwo.ciami zastosowania stopow odlewniczych w procesach obrobki plastycznej. Wyni- ki tych bada. wykaza.y, .e mo.liwe jest kszta.towa- nie na gor.co stopu AZ91 i [...]

Nowa koncepcja kształtowania profili wspomagana tarciem


  W Instytucie Obróbki Plastycznej podjęto badania nad nową koncepcją plastycznego formowania metali. Koncepcja ta opiera się na in- tensywnym odkształceniu plastycznym, które wspomagane jest zjawiskiem tarcia. W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań na laboratoryjnym stanowisku badawczym przy wyciskaniu profili. There were started studies on the new concept of plastic metal forming at the Institute of Metal Forming. This concept is based on an intense plastic deformation, which is supported by the phenomenon of friction. This article presents preliminary results on a laboratory bench with bench press profiles. Słowa kluczowe: profile, wyciskanie, SPD, tarcie Key words: profiles, extrusion, SPD, friction.Wprowadzenie. W ostatnich latach obserwu- je się znaczący wzrost zainteresowania światowego przemysłu i nauki nowymi metodami kształtowania metali, które pozwalają na wytwarzanie wyrobów o podwyższonych własnościach mechanicznych, mniejszej pracochłonności i niższych kosztach. Szcze- gólnie atrakcyjne są metody, które umożliwiają otrzy- mywanie jednorodnej struktury drobnoziarnistej w ca- łym przekroju wytworzonego wyrobu. W tym zakresie technologie obróbki plastycznej metali są technolo- giami szczególnie uprzywilejowanymi. Charakteryzu- ją się m.in. tym, że wraz ze zmianą formy następuje silna ingerencja w strukturę odkształcanego metalu. Taka ingerencja powoduje, że wzrost wytrzymałości stopów metali obniża ich plastyczność oraz powoduje gwałtowny wzrost sił kształtowania. Wyniki wielu prac wykazują, że możliwości kryjące się w naturze metalu i procesach strukturalnych nie zostały jeszcze wy- starczająco dobrze rozpoznane. W ostatnim czasie pojawiło się wiele metod generujących intensywne odkształcenie plastyczne (ang. SPD- Sever Plastic De- formation), które zadziwiają swoją prostotą[1], a po- zwalają na uzyskiwanie silnie rozdrobnionej struktury i bardzo dobrych własności użytkowych. Do metod SPD zalicza się metody[...]

Kształtowanie segmentowe odkuwek ze stopów tytanu i aluminium

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono nowy, oryginalny sposób kształtowania plastycznego, charakteryzujący się rozłożeniem nacisku narzędzia na pojedyncze powierzchnie segmentów, z których składa się narzędzie. Do realizacji takiego sposobu odkształcania skonstruowano specjalny przyrząd, który wprowadzono do przestrzeni roboczej prasy z wahającą matrycą. Wyniki prób kształtowania segmentowego na zimno stopu aluminium (PA38) oraz w podwyższonych temperaturach i na gorąco stopu tytanu (WT 3-1), potwierdziły słuszność przyjętych założeń konstrukcyjnych i są obiecujące z uwagi na możliwość zastosowania nowego sposobu kształtowania elementów integralnych dla potrzeb przemysłu lotniczego. A new, original metal forming technique has been presented in the paper. It consists in division of load between the specific die segments. A special device was constructed for realization of such a forming technique and it was located in the operating space of an orbital press. Incremental cold forging of PA38 aluminium alloy as well as incremental forging of WT 3-1 titanium alloy at elevated temperatures were conducted. The test results confirmed that the design assumptions were right and they are promising in terms of opportunity to apply the new forming technique in production of integral components for the aircraft industry. Słowa kluczowe: kształtowanie plastyczne, droga odkształcenia, tytan, aluminium, odkuwka matrycowa Key words: metal forming, deformation path, titanium, aluminium, drop forging Wprowadzenie. Nowe procesy technologiczne przeróbki plastycznej stwarzają duże perspektywy wykorzystania odkształcania z wymuszoną drogą odkształcania do uzyskania wyrobów o nieosiągalnej w procesach konwencjonalnych strukturze oraz właściwościach użytkowych. Stopień zaawansowania badań podstawowych oraz prób na stanowiskach modelowych jest już obecnie, dla procesów walcowania i kucia, wystarczający do podjęcia prac zmierzających w kierunku aplikacji[...]

Wyciskanie boczne wspomagane tarciem jako metoda pozwalająca na wytworzenie struktury ultradrobnoziarnistej w kształtowanym materiale DOI:10.15199/24.2016.8.14


  Lateral extrusion supported by friction as the method allowing to produce ultrafine structure of the shaped material W artykule przedstawiono wyniki badań na profilach, które wytworzono metodą wyciskania bocznego wspomaganego tarciem obrotowej tarczy. Badania przeprowadzono przy trzech prędkościach obrotowych tarczy: 8, 18, 28 obr./min oraz przy trzech wartościach siły wciskającej w obrotową tarczę 30, 55, 80 kN. Wsad wyciskany ze stali gat.15 grzano do temperatury 600°C i poddano stopniowi przerobu λ = 8. Strukturę uzyskanych profili poddano obserwacjom na mikroskopie świetlnym. Profile o najlepszym stanie powierzchni oraz charakteryzujące się największym rozdrobnieniem struktury (8 obr./min, 80 kN) poddano badaniom EBSD, które pozwoliły określić średnią wielkość ziarna na poziomie 0,53 μm. Na przekroju poprzecznym tych profili wykazano największy rozkład mikrotwardości HV0,3; a także największą wytrzymałość na rozciąganie. The article presents the results of researches on profiles that were produced with extrusion assisted friction rotating disc. Researches were conducted at three disc speeds: 8, 18, 28 per/min and at three values of force with a rotatable disc: 30,55,80 kN. As sample we used was extruded steel 15 that was heated to 600°C and was deformed to processing degree λ = 8. The structure of the obtained profiles was observed under light microscopy. Profiles of the best state of the[...]

Wpływ metody wyciskania stopu AZ31 na odkształcenie graniczne


  W pracy przedstawiono wyniki badań odkształcenia granicznego próbek ze stopu AZ31 wykonanych z prętów wyciskanych współbieżnie i zastosowaniem procesu Kobo. Badano wpływ temperatury odkształcania podczas spęczania próbek z prędkością odkształcenia 0,5 s-1 w zakresie temperatury od 20 do 220 °C na wartość odkształcenia granicznego, tj. początku pękania. Otrzymane wyniki badań wykazały, że materiał po procesie KOBO posiada znacznie lepszą plastyczność powyżej temperatury 150 °C niż po wyciskaniu. Odkształcenie krytyczne osiąga wartość 70 % i jest stabilna prawie do temperatury 225 °C. The result of research of critical strain samples form AZ31 alloy performed from direct extrusion bars and using Kobo process have been shown in this paper. Influence of temperature deformation during upset samples with a strain rate 0.5s-1 in a temperature range from 20 to 220 °C on value of limit strain has been examined. Obtain result show, that material after KOBO process own better plasticity than after extrusion higher up temperature of 150 °C. Critical strain achieve value of 70 % and it is stable almost to temperature of 225 °C. Słowa kluczowe: stopy magnezu, wyciskanie, proces KOBO, plastyczność, odkształcenie graniczne Key words: magnesium alloys, extrusion, process KOBO, plasticity, critical strai[...]

 Strona 1