Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANNA SAKOWSKA"

Rozwiązania nanotechnologiczne w inteligentnych opakowaniach żywności DOI:10.15199/42.2015.4.1


  Wprowadzenie Kwestie wymagań w odniesieniu do opakowań żywności reguluje Rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Definiuje ono również pojęcie opakowań inteligentnych jako "materiałów i wyrobów, które monitorują stan opakowanej żywności lub jej otoczenia" [16]. Opakowania inteligentne, zwane również indykatorowymi, rozwinęły się równocześnie z opakowaniami aktywnymi, dlatego też często są mylnie interpretowane jako grupa opakowań aktywnych lub ich synonim. Ich zadaniem nie jest aktywne oddziaływanie na produkt, lecz monitorowanie i informowanie konsumenta o jakości i bezpieczeństwie produktu [10]. Wskaźniki diagnostyczne zostały zaprojektowane w celu dostarczania informacji na temat warunków przechowywania żywności, takich jak temperatura, czas, zawartość tlenu lub dwutlenku węgla, a co za tym idzie pośrednio dostarczają informacji o jakości żywności. Wskaźniki te mogą być umieszczane w etykietach, włączane do materiału opakowaniowego lub nadrukowane na materiał [7]. Wybrane typy i zastosowania nanosensorów w ocenie jakości żywności przedstawiono w tabeli 1. Termin przydatności do spożycia jest dla żywności ustalany z uwzględnieniem warunków panujących podczas przechowywania i dystrybucji (głównie temperatury). Nie zawsze warunki założone są zgodne z rzeczywistymi i produkty są przechowywane często w wyższych temperaturach, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku żywności wymagającej zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego. Ponadto mikropory lub defekty szczelności w materiałach opakowaniowych mogą prowadzić do wysokiej ekspozycji na tlen i niekorzystnych zmian w produkcie [12]. Dlatego w najnowszej generacji opakowań inteligentnych stosowane są tzw. nanosensory. Są to reaktywne cząstecz- Joanna Łopacka, Katarzyna Żontała, Anna Sakowska: Nanotechnology solutions in intelligent food packages [...]

Wpływ pakowania w modyfikowanej atmosferze na jakość mięsa i produktów mięsnych DOI:10.15199/42.2015.9.1


  Wstęp Na jakość mięsa i produktów mięsnych wpływa wiele czynników, do których należą wartość odżywcza, bezpieczeństwo zdrowotne oraz akceptowalność konsumencka. Najważniejszymi wyróżnikami jakości dla konsumentów są: barwa, zapach, marmurkowatość, konsystencja, zaśwłaściwości kulinarne determinowane są przez smakowitość oraz kruchość (Kołczak, 2008). Rosnące wymagania konsumentów zmusiły producentów żywności do wykorzystania nowych rozwiązań dotyczących opakowań, które będą w stanie zapewnić jak najwyższą jakość produktów spożywczych. Do najczęściej wykorzystywanych metod pakowania mięsa możemy zaliczyć pakowanie w modyfikowanej atmosferze (MAP -Modified Atmosphere Packaging). Nowoczesne systemy pakowania w korzystny sposób wpływają na jakość mięsa przez: zwiększenie bezpieczeństwa i przedłużenie jego trwałości, zmniejszenie strat spowodowanych psuciem się produktu, zachowanie odpowiednich cech sensorycznych oraz ułatwienie identyfikacji produktu poprzez właściwe oznakowanie (Panfil-Kuncewicz i wsp., 2012). Opakowania wykorzystywane w omawianym systemie stanowią doskonałe narzędzie marketingowe, które w znaczny sposób przyczynia się do zakupu mięsa, jak również odpowiadają za atrakcyjną i higieniczną prezentację produktu na półce sklepowej (Yam, Takhistov, & Miltz, 2005). Pakowanie w modyfikowanej atmosferze Pakowanie w modyfikowanej atmosferze (MAP - Modified Atmosphere Packaging) polega na usunięciu lub wymianie składu atmosfery, która otacza zapakowany produkt. Modyfikacji ulegają odpowiednie ilości gazów, takich jak tlen, dwutlenek węgla, azot i inne, w stosunku do naturalnego powietrza. Skład mieszaniny gazowej jest ustalany w zależności od zapakowanego produktu spożywczego (McMillin, 2008). Celem pakowania w modyfikowanej atmosferze jest wytworzenie zrównoważonego składu gazów wewnątrz opakowania, tak aby maksymalnie przedłużyć trwałość zapakowanego produktu spożywczego. Sukces pakowania w atmosferze gazów modyfiko[...]

Pakowanie próżniowe jako metoda przedłużenia trwałości mięsa i produktów mięsnych DOI:10.15199/42.2015.12.1


  Wstęp Opakowania żywności muszą pełnić kilka podstawowych funkcji, między innymi chronić produkt spożywczy przed niekorzystnymi zmianami oraz czynnikami, do których zaliczamy uszkodzenia mechaniczne, środowisko zewnętrzne, zanieczyszczenia mikrobiologiczne oraz wpływ światła (Zmarlicki, 2000). Opakowanie powinno również wydłużyć maksymalny okres trwałości produktu oraz zabezpieczyć jego zawartość podczas transportu, magazynowania i sprzedaży. Wybór opakowania powinien mieć uzasadnienie ekonomiczne pod względem kosztów produkcji, tak aby zwiększyć jego konkurencyjność na rynku przy jego niskich nakładach (Sakowska, 2014). Wobecnych czasach koniecznością jest zastosowanie nowoczesnych metod pakowania mięsa i produktów mięsnych, do których zaliczamy pakowanie próżniowe (VP - vacuum packaging), mające na celu zaspokojenie potrzeb współczesnych konsumentów. System pakowania próżniowego w korzystny sposób wpływa na jakość zapakowanego mięsa poprzez przedłużenie jego trwałości, zwiększenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego oraz zachowanie odpowiednich cech sensorycznych (Rudy i wsp., 2007). Celem pracy była charakterystyka pakowania próżniowego i jego wpływu na jakość oraz trwałość mięsa i produktów mięsnych na podstawie analizy literatury polskiej i zagranicznej. Pakowanie próżniowe Pakowanie próżniowe jest wariantem pakowania w atmosferze gazów modyfikowanych i polega na obniżeniu ciśnienia atmosferycznego przez częściowe usunięcie atmosfery z opakowania, a następnie jego szczelne zgrzewanie. Opakowanie powinno charakteryzować się odpowiednią barierowością w stosunku do gazów, dzięki czemumożliwe jest utrzymanie próżni w okresie przydatności produktu do spożycia (McMillin i wsp., 1999). Celem pakowania próżniowego jest przedłużenie trwałości zapakowanego produktu oraz zachowanie jego jak najlepszej jakości. Zapobiega ono również zmianie zabarwienia, zabezpiecza przed wysuszaniem, utlenianiem powierzchniowym oraz rozwojem niep[...]

 Strona 1