Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF WOJDYGA"

Prognozowanie zapotrzebowania na ciepło i moc w systemach ciepłowniczych, a rozwój układów kogeneracyjnych

Czytaj za darmo! »

Prognozowanie stanowi jeden z istotnych elementów zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie strategiczne i operacyjne ma wpływ na działalność przedsiębiorstwa. W szczególny sposób konieczność prognozowania dotyczy sektora energetycznego, w tym ciepłownictwa. Wprzypadku przedsiębiorstwa ciepłowniczego długoterminowa prognoza zapotrzebowania na ciepło uwzględniająca zmiany w jego otoczeniu g[...]

Prognozowanie zapotrzebowania na moc cieplną w systemach ciepłowniczych

Czytaj za darmo! »

Właściwe określenie wielkości mocy zamówionej rzutuje na podejmowanie racjonalnych decyzji odnoszących się do zaplanowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie rozbudowy lub modernizacji źródła ciepła. Przewidywana na przyszłość wielkość mocy zamówionej jest również elementem wskazującym na kierunki rozbudowy i modernizacji systemu rurociągów ciepłowniczych. METODYKA ustalania mocy[...]

Prognoza zapotrzebowania na ciepło a potencjał budowy nowych źródeł kogeneracyjnych w systemach ciepłowniczych DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zależności między prognozami zapotrzebowania na ciepło a potencjałem budowanych nowych źródeł kogeneracyjnych w polskich systemach ciepłowniczych.PODJ.TE zobowi.zania obliguj. Polsk. do dzia.a. zapewniaj.cych zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych i racjonalizuj.cych zu.ycie energii, zgodnie z obowi.zuj.cymi dyrektywami Unii Europejskiej. Implementacja tych dyrektyw mo.e w sposob znacz.cy wp.yn.. na zwi.kszenie efektywno.ci produkcji i jej u.ytkowania. Na wielko.. zmian w zapotrzebowaniu na ciep.o u.ytkowe w Polsce b.d. mia.y wp.yw dwa zjawiska. Zwi.kszenie produkcji przemys.owej oraz podniesienie standardu .ycia mieszka.cow powodowa.y b.d. przyrost zapotrzebowania na energi.. Jednocze.nie zjawisku zwi.kszania zapotrzebowania na energi. towarzyszy. b.dzie racjonalizacja jej zu.ycia i zwi.zana z tym du.a redukcja tego zapotrzebowania. Wska.nikiem okre.laj.cym efektywno.. energetyczn. w skali kraju jest energoch.onno.. w kg oleju ekwiwalentnego na 1000 euro PKB. Porownanie tempa zmian w europejskich krajach wysoko rozwini.tych ze zmianami w Polsce pomog. wskaza. na wielko.. mo.liwej redukcji zu.ycia energii w najbli.szych 15 latach. I tak przyk.adowo, .rednie zapotrzebowanie na energi. finaln. 27 krajow, obecnie cz.onkow UE w latach 1993 . 2006 spad.o o 15% z 240 kgoe/1000 euro do 202,5 kgoe/1000 euro. W tym samym czasie w Polsce spadek ten by. znacznie wi.kszy poniewa. wynios. ponad 60% ale energoch.onno.. w Polsce jest jeszcze 2,9 razy wy.sza ni. .rednia UE (202,5 UE, 574 . Polska) [1]. W.rod krajow Unii Europejskiej najlepszym przyk.adem do na.ladowanie jest Dania, z zu.yciem 118,1 kgoe/1000 euro PKB. W najbli.szych 10€15 latach mo.liwa jest dalsza redukcja wska.nika energoch.onno.ci do poziomu 400-500 kgoe. Daje to oko.o 15% redukcj. zu.ycia energii finalnej. Roczne zmniejszenie zu.ycia energii powinno wi.c wynosi. 1%. Za.o.enie to jest zgodne z Dyrektyw. Parlamentu Europejskiego i Rady[...]

Magazynowanie energii a układy skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono skrótowo zagadnienia magazynowania energii w różnych postaciach, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów magazynowania ciepła. Zdefiniowano model produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, możliwości ich magazynowania oraz wzajemnej konwersji. Przytoczono przykłady istniejących instalacji, a na zakończenie pokazano potencjalne korzyści techniczno- ekonomiczne wynikające z[...]

Kontrolne pomiary przepływów przenośnym przepływomierzem ultradźwiękowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Słowa kluczowe: przenośne przepływomierze ultradźwiękowe, rozliczenia Streszczenie Wykonano analizę możliwości wykorzystania przenośnych przepływomierzy ultradźwiękowych do kontroli poprawności wskazań przepływomierzy stacjonarnych. Wykonano również analizę niepewności pomiarów w aspekcie wyeliminowania błędów grubych przepływomierzy stacjonarnych, używanych do rozliczeń. Keywords: portable ultrasonic fl ow meters, accounting Abstract An analysis is presented concerning possible use of portable ultrasonic fl ow meters to control the correctness of indications of stationary fl ow meters. The analysis includes the problem of measurement uncertainty in terms of eliminating large indication errors of the stationary meters used for energy accounting. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga - Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska; krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl **) Dr inż. Maciej Chorzelski - Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, Wydział Inżynierii Środowiska,Politechnika Warszawska; maciej.chorzelski@is.pw.edu.pl Kontrolne pomiary przepływów przenośnym przepływomierzem ultradźwiękowym Control-Flow Measurements with Portable Ultrasonic Flow Meter KRZYSZTOF WOJDYGA*) MACIEJ CHORZELSKI**) CIEPŁOWNICTWO W WIELU polskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych oraz u dużych producentów ciepła zamontowane są na rurociągach o dużych średnicach przepływomierze stacjonarne (kryzowe, ultradźwiękowe). Wykonanie badań kontrolnych takich przepływomierzy jest w praktyce trudne. Wynika to z faktu, że przepływomierze badane są metodą wagową (PN-EN 24185:1999) lub metodą objętościową (PN-EN ISO 8316:1999). Przy natężeniu przepływu ok. 3 000 m3/h i czasie pomiaru 5 minut przez przepływomierz przepływa 250 m3 wody. Przy natężeniu przepływu ok. 1 000 m3/h i czasie pomiaru 5 minut przez przepływomierz p[...]

Nowoczesne materiały termoizolacyjne - problemy pomiarowe DOI:10.151.99/9.2015.8.2

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono rozwiązania konstrukcyjne aparatów płytowych stosowanych do pomiarów współczynników przewodzenia ciepła materiałów budowlanych i izolacyjnych. Zaprezentowano możliwości zastosowania aparatu płytowego do wzorcowania czujników gęstości strumieni ciepła oraz przeanalizowano rodzaje błędów pomiarowych. Przedstawiono krótką charakterystykę nowoczesnych, wysokoefektywnych materiałów termoizolacyjnych, które mogą być i już są stosowane w celu poprawy efektywności energetycznej budynków i instalacji cieplnych.1. Wprowadzenie W aparatach płytowych można mierzyć współczynniki przewodzenia ciepła, poczynając od metali poprzez tworzywa sztuczne, wyroby ceramiczne, do materiałów budowlanych i izolacyjnych w szerokim zakresie temperatury i ciśnienia (co jest ważne przy badaniach materiałów porowatych). Znacznie trudniejszym zagadnieniem są pomiary współczynników przewodzenia ciepła nowoczesnych wysokoefektywnych materiałów termoizolacyjnych, takich jak izolacje próżniowe, izolacje aerożelowe oraz tzw. farby termoizolacyjne. Znane są aparaty płytowe z osłoniętą płytą grzejną GHP (z ang. Guarded Hot Plate) [1, 2] oraz aparaty z wykorzystaniem czujników gęstości strumieni ciepła HFM (z ang. Heat Flow Meter) [3, 4]. Konstrukcje poszczególnych aparatów różnią się wielkością płyt, rodzajem izolacji cieplnej, rodzajem chłodziwa i innymi szczegółami, ale zasada pomiaru zostaje zawsze taka sama. Dokładność pomiaru uwarunkowana jest natomiast zarówno jakością stosowanego sprzętu pomiarowego, jak i prawidłowym przeprowadzeniem operacji wzorcowania aparatów pomiarowych. 2. Aparaty płytowe - wzorcowanie czujników Warunki cieplne przy wzorcowaniu czujników powinny być zbliżone do warunków, w jakich wykonywane są badania przegród budowlanych lub rurociągów przemysłowych izolowanych cieplnie. Aparaty płytowe stosowane do wzorcowania czujników gęstości strumieni ciepła powinny umożliwiać stabilizację temperatury powierzchni pomiar[...]

 Strona 1  Następna strona »