Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Wrześniewska-Wal"

Suplementy diety w nowej ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Czytaj za darmo! »

Suplementy diety stanowią jedynie 9% wszystkich sprzedawanych w Polsce preparatów bez recepty (OTC), ale ich sprzedaż bardzo szybko wzrasta, a dynamika tego wzrostu w ostatnich latach wynosi 40-60%. W innych krajach naszego regionu udział tych preparatów jest większy niż w Polsce; w Czechach wynosi już 32-33%, na Słowacji - ok. 20%, a na Węgrzech - ok. 16% [3]. Z badań rynkowych przeprowadz[...]

Nowe regulacje prawne w obszarze żywności wzbogaconej

Czytaj za darmo! »

Soki i napoje wzbogacone witaminami lub minerałami mogą być przez konsumentów postrzegane jako tzw. "dobra" żywność. Może to skłaniać konsumentów do podejmowania decyzji, co nie jest zgodne z ogólnymi zaleceniami żywieniowymi i tym samym wpłynąć negatywnie na ich zdrowie. Aby przeciwdziałać tym możliwym do wystąpienia niepożądanym skutkom, Unia Europejska przyjęła przepisy wspólnotowe, które [...]

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

Czytaj za darmo! »

Żywność, która jest promowana przy użyciu odpowiednich oświadczeń, może być postrzegana przez konsumentów jako produkt o korzystniejszych właściwościach odżywczych, fizjologicznych lub zdrowotnych niż inne produkty, do których takie składniki odżywcze i inne substancje nie zostały dodane. Może to skłaniać konsumentów do ich zakupu. Obowiązujące od 1 lipca 2007 r. rozporządzenie nr 1924/2006 [...]

Znakowanie żywności GMO

Czytaj za darmo! »

Przepisy prawa Wspólnotowego dotyczące znakowania żywności mają osiągnąć dwa równorzędne cele: chronić interesy konsumentów oraz zapewnić swobodny przepływ towarów. Europejscy konsumenci oczekują żywności nie tylko bezpiecznej dla zdrowia, ale również produkowanej z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw zwierząt. W związku z tym znakowanie żywności ma nie tylko zapewnić wolność wyboru, al[...]

Żywność funkcjonalna - aspekty prawne

Czytaj za darmo! »

Dzięki medycynie i naukom pokrewnym znacznie poszerzono wiedzę o wpływie składników żywności oraz sposobu odżywiania na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka. Umożliwiło to projektowanie żywności obniżającej ryzyko wystąpienia niektórych chorób cywilizacyjnych zwanych dietozależnymi1 oraz chorób zakaźnych. Jest to żywność nowej generacji, otrzymana niestosowanymi dotychczas metodami, zawierająca nowe składniki lub uzyskana dzięki ich użyciu. Zawiera wyizolowane mikroorganizmy, grzyby lub wodorosty i charakteryzuje się nową lub celowo zmodyfikowaną strukturą molekularną [1]. Żywność nowej generacji nazwano żywnością funkcjonalną lub żywnością "zaprojektowaną". Żywność funkcjonalna jest modyfikacją tradycyjnej żywności i ma korzystniejszy wpływ na zdrowie niż produkty niezmody[...]

Wspólnotowy rejestr oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

Czytaj za darmo! »

Komisja Europejska tworzy i prowadzi wspólnotowy rejestr oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Zawiera on oświadczenia żywieniowe i dozwolone oświadczenia zdrowotne, a także warunki ich stosowania, które są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1924/2006 z 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Wykaz oświadczeń żywieniowych został już ustalony i stanowi załącznik do ww. rozporządzenia. Inaczej jest z oświadczeniami zdrowotnymi, których wykaz jest obecnie przygotowany. OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE Oświadczenia żywieniowe, które nie są zawarte w załączniku do rozporządzenia nr 1924/2006, a które były stosowane w państwie członkowskim przed 1 stycznia 2005 r. zgodnie z dotyczącymi ich przepisami krajowymi, mogą[...]

Żywność GMO - aspekty prawne

Czytaj za darmo! »

Wprowadzanie na rynek żywności GMO wiąże się bezpośrednio z uwolnieniem tych organizmów do środowiska naturalnego. Skutki uwolnienia mogą być nieodwracalne, gdyż obecnie nauka nie jest w stanie ich przewidzieć. Istnieje więc konieczność kontroli ewentualnego ryzyka. Rada ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego wezwała Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), aby do marca 2010 r. poprawił procedury oceny ryzyka1 GMO dla środowiska [23]. Ministrowie środowiska zaproponowali również swoje wsparcie dla przekształcenia w przepisy prawa "wytycznych środowiskowych", które ograniczają to ryzyko. Nie ulega wątpliwości, że dla współczesnej legislacji ujęcie ryzyka w przepisy prawa to szczególne wyzwanie. UWOLNIENIE GMO do środowiska Żywność GMO, tak jak i każdy inny rodzaj [...]

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne nowe obowiązki dla producentów

Czytaj za darmo! »

Producenci żywności nie mogą stosować dowolnych treści oświadczeń umieszczanych na swoich produktach. Muszą być one zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności oraz z dyrektywą 2000/13 w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich UE w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych. Zgodnie z tymi przepisami w 2010 r. kończą się niektóre okresy przejściowe związane z oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi. Zmieniające się przepisy niosą nowe obowiązki i skutki dla producentów. PROFILE SKŁADNIKÓW odżywczych Biorąc pod uwagę wzrost zachorowań na cukrzycę i coraz częstsze problemy z otyłością wśród Europejczyków, na czerwcowej sesji Parlament Europejski [1] poparł projekt rozporządzenia, które uprości i zmieni obecne przepisy dotyczące etykietowania żywności1. Projekt zakłada, że wartości odżywcze danego produktu, takie jak wartość energetyczna, zawartość węglowodanów, cukru, soli i nasyconych kwasów tłuszczowych, będą musiały być obowiązkowo podane na przedniej części opakowania towaru. Ponadto opakowanie ma również zawierać informacje o zawartości białka, błonnika oraz tłuszczów nienasyconych. Nowe przepisy prawdopodobnie będą obowiązywały dopiero od 2011 r. Jednak producenci będą mieli trzy lata na dostosowanie się do tych wymagań. Okres ten zostanie wydłużony do pięciu lat dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 100 pracowników oraz przedsiębiorstw, których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza kwoty 5 mln euro. Podczas tej samej sesji Parlamentu Europejskiego posłowie tylko jednym głosem odrzucili propozycję wykreślenia przepisów dotyczących profilu składników odżywczych z obowiązującego obecnie prawa żywnościowego UE2. Krytycy profili uważają, że to pojęcie nie ma nic wspólnego z nauką. Zwolennicy przekonują, że profile ułatwiają ogólną klasyfikację produktu, którego[...]

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne aktualny stan prawny


  Podstawowe znaczenie w zakresie reklamy produktów żywnościowych mają przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz uregulowania wspólnotowego rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych [7]. Rozporządzenie to wprowadza daleko idące ograniczenia dotyczące znakowania i reklamy środków spożywczych. Dotychczas przepisy te nie były egzekwowane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Należy oczekiwać, że ostatnia nowelizacja polskiej ustawy [10] zmieni tą sytuację [2]. W związku z tym przedsiębiorcy będą musieli dokonać przeglądu stosowanych oświadczeń zdrowotnych pod względem ich prawnej dopuszczalności. Przyjęcie częściowego wykazu oświadczeń generycznych może spowodować, że wielu przedsiębiorców będzie musiało zmienić stosowane dotychczas reklamy nawet już w 2011 r. TERMIN PRZYJĘCIA LISTY oświadczeń generycznych Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 oraz wskazówki jego wdrażania [11] dzielą oświadczenia zdrowotne na grupy, które różnią się sposobem uzyskania zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych. W pierwszej grupie są oświadczenia z art. 13 ust. 1 rozporządzenia, tzw. generyczne, tj. oświadczenia zdrowotne inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby (funkcjonalne, behawioralne, kontrola masy ciała). Jeśli ww. oświadczenia znajdą się we wspólnotowym wykazie ogólnych oświadczeń zdrowotnych, będą mogły być stosowane przez wszystkich producentów pod warunkiem, że są oparte na ogólnie zaakceptowanych dowodach naukowych oraz zrozumiałe dla przeciętnego konsumenta. Przepisy ww. rozporządzenia zakładały, że pełna, ostateczna lista dozwolonych oświadczeń zdrowotnych powinna powstać do 2010 r. Tymczasem, w związku z napływem dużej liczby wniosków, termin opublikowania listy dozwolonych oświadczeń zdrowotnych ulega przesunięciu. Wykaz ogólnych oświadczeń zdrowotnych jest publikowany fragmentarycznie na podstawie wydawanych w transzach opinii EFSA. Do tej pory oc[...]

Kontrole żywności prawa i obowiązki przedsiębiorców


  Prawo żywnościowe nakłada na organy państwa obowiązek ochrony konsumenta m.in. przez prowadzenie urzędowej kontroli żywności na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w celu sprawdzenia przestrzegania przez podmioty branży żywnościowej odpowiednich przepisów. Przedsiębiorcy, którzy nie przestrzegają określonych wymagań, narażają się na surowe sankcje w postaci decyzji administracyjnych nakładających karę pieniężną. I choć Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontroluje decyzje wydawane przez inspektorów Inspekcji Handlowej, część z nich trafia do sądów. Warto zatem przyjrzeć się, jak ta kontrola wygląda w praktyce na przykładzie jednej ze spraw sądowych rozstrzyganych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. W artykule oparto się na wyroku Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Warszawie z 29 listopada 2011 r. (VII SA/Wa 1547/11), zmieniając strony postępowania or[...]

 Strona 1  Następna strona »