Wyniki 1-10 spośród 38 dla zapytania: authorDesc:"Jan Ogonowski"

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE- Prof. dr hab inż. Jerzy Kapko


  Dnia 22 grudnia 2012 r. zmarł w wieku 91 lat śp. Jerzy Kapko, profesor na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Jerzy Kapko urodził się 20 listopada 1921 r. w Wadowicach. Po wybuchu II wojny światowej trafił do Krakowa, gdzie spotkał się z rozproszoną przez wojnę rodziną. Tu udało mu się dostać do Gewerbe Schule fur Chemotechniker (rodzaj szkoły przemysłowej). Po jej ukończeniu krewni znaleźli mu pracę w chemiczno-farmaceutycznej fabryce dr A. Wandera, gdzie pracował do końca wojny. Dzięki doc. Wojciechowi Dymkowi (kierownikowi laboratorium, w którym pracowało kilku naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego) zaliczył tam laboratorium chemii organicznej, odpowiadające programowi dydaktycznemu realizowanemu na uniwersytecie. W 1947 r. zrobił magisterium a w 1950 r. u prof. Jana Moszewa doktorat. Część pracy doktorskiej została opublikowana1). Udowodnił w niej aromatyczność tropolonowej budowy purpurogalliny, korzystając z odpowiednio dobranych reakcji. Praca ta spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. Między innymi A. Eschenmoser z Eidgenossen Technische Hochschule zastosował opracowaną przez J. Kapkę metodykę badań do udowodnienia budowy ba[...]

Aktywność katalizatorów Mo-Mg w reakcji utleniającego odwodornienia n-butanu do b u tad ien u -1,3 DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań aktywności katalizatorów Mo-Mg w reakcji utleniającego odwodornienia n-butanu do butadienu-1,3. Katalizatory Mo-Mg modyfikowano jonami V5+ i A g+. Badania prowadzono w reaktorze przepływowym. Określono wpływ obciążenia katalizatora, czasu trwania reakcji, temperatury i dodatku pary wodnej na przebieg procesu oraz warunki regeneracji badanego kontaktu. Odwodornienie węglowodorów jest reakcją odwracalną. Wiązanie jednego z produktów reakcji w termodynamicznie trwałe połączenie sprzyja powstawaniu związku nienasyconego (przesuwa równowagę). W tym celu można np. wprowadzić do strefy reakcyjnej czynniki utleniające. Reakcja z ich udziałem przebiega według następującego schematu: К—O + 2R—H ► 2R + К + H20 , K + 0 ,5 0 2------->K—O, gdzie: К—O - utleniona forma przenośnika tlenu, К - zredukowana forma przenośnika tlenu, R - produkt reakcji. Przebieg reakcji według powyższego schematu określany jest mianem mechanizmu utleniająco-redukującego Marsa i Van Krevelena11. m Wyniki wcześniejszych badań, prowadzonych w mikroreaktorze metodą impulsową, wykazały, że katalizatory Mo-Mg są aktywnymi kontaktami w reakcji utleniającego odwodornienia n-butanu do butadienu- l,32'3,. Przegląd literatury dotyczącej takiej reakcji przedstawiono w publikacji41. W niniejszej pracy zostaną zaprezentowane wyniki badań nad aktywnością katalizatorów tlenkowych w reakcji utlen[...]

Aktywność wieloskładnikowych katalizatorów tlenkowych w reakcji utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano aktywność modyfikowanych katalizatorów Mo-Bi w procesie utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu. Badania prowadzono w reaktorze impulsowym i w reaktorze przepływowym. Dla tlenkowych katalizatorów Mo-Bi-Fe-Me2 + największe stężenie styrenu uzyskano w obecności kontaktu modyfikowanego jonami Ni2 + , a dla serii katalizatorów o większej liczbie składników - w obecności kontaktu Mo-Bi-Ni-Cr-Pb-K-O. Utleniające odwodornienie węglowodorów alkiloaromatycznych jest jedną z metod otrzymywania związków nienasyconych. Wiązanie jednego z produktów tej reakcji, w tym wypadku wodoru, w trwałe połączenie termodynamiczne (H20 ) zwiększa szybkość powstawania związku odwodornionego. Oderwanie od cząsteczki etylobenzenu atomu wodoru znajdującego się w położeniu benzylowym, a następnie wytworzenie kationu typu benzylowego, wiąże się z istnieniem następujących struktur granicznych:Reakcja takiego kationu z tlenem zawartym w katalizatorze prowadzi do powstawania produktów głębokiego utleniania, podobnie jak reakcja z tlenem gazowym. Niezwykle ważnym problemem w procesach utleniającego odwodornienia węglowodorów jest dobór układu katalitycznego zapewniającego odpowiedni stopień chemisorpcji węglowodoru, oderwanie atomu wodoru, przepływ elektronów z chemisorbowanej cząsteczki węglowodoru do katalizatora, przepływ elektronów pomiędzy aktywnymi centrami katalizatora i szybką desorpcję odwodornionego związku z powierzchni katalizatora, co ogranicza udział reakcji następczych, zapewniając tym samym optymalną selektywność procesu. Optymalny katalizator powinien mieć odpowiednie właściwości kwasowo-zasadowe i utleniająco-redukujące. W obecności katalizatorów tlenkowych reakcja utleniającego odwodornienia przebiega według mechanizmu utleniająco-redukującego1 2R-H + K -O ----► 2R + H20 + K, К + 0,502 ----* K-O, gdzie: K-O - utleniona postać katalizatora, К - zredukowana postać katalizatora, R - produkt reakcji. Utleni[...]

Aktywność katalizatora manganowego w reakcji utleniającego odwodornienia sj>m-tetrachloroetanu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań aktywności katalizatora manganowego Mn02 w reakcji odwodornienia 1,1,2,2-tetrachloroetanu. Jako czynniki utleniające stosowano S 0 2 i I2. Stwierdzono zmniejszenie aktywności katalizatora manganowego spowodowane tworzeniem się siarczanu manganowego. Zdezaktywowany kontakt manganowy nie regenerował się pod wpływem S 0 2 i 0 2. Obecność jodu w strefie reakcyjnej nie powodowała istotnych zmian przebiegu reakcji utleniającego odwodornienia tetrachloroetanu. Katalizatorami procesu utleniającego odwodornienia związków chemicznych są najczęściej tlenki metali. Reakcja z ich udziałem przebiega według mechanizmu utleniająco-redukującego Marsa i Van Krevelena1): К—O + R—►produkty reakcji + K, (7) K + 0 2- ^ K - 0 , (2) gdzie: К—O - utleniona postać katalizatora, К - zredukowana postać katalizatora. Czynnikami utleniającymi mogą być - obok tlenu - chlorowce, siarka i związki siarki. W wypadku stosowania S 0 2 jako czynnika utleniającego jednym z produktów procesu jest siarkowodór, który z dwutlenkiem siarki obecnym w strefie reakcyjnej wytwarza siarkę: S02 + 2H2S— >2H20 + 3S. (3) Powstająca siarka odgrywa rolę czynnika utleniającego. Opróc[...]

Aktywność modyfikowanych katalizatorów Mo-Bi w reakcji utleniającego odwodornienia etylobenzenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ stopnia podstawienia jonów Bi3 + jonami modyfikującymi (Cr3 + , Fe3 + , N i2 + ) na aktywność katalizatorów Mo-Bi w reakcji utleniającego odwodornienia etylobenzenu. Maksymalne stężenie styrenu uzyskano w obecności katalizatora Mo-Bi modyfikowanego jonami Fe3+ i N i2 + . Jedną z metod otrzymywania styrenu jest utleniające odwodornienie etylobenzenu. Katalityczne odwodornienie etylobenzenu jest reakcją równowagową, w której wzrost stopnia przereagowania substratu można osiągnąć przez podwyższenie temperatury procesu. Zaczynają wtedy jednak dominować reakcje rozkładu surowca, co prowadzi do zmniejszenia selektywności procesu. Równowagę reakcji odwodornienia etylobenzenu w kierunku powstawania styrenu można przesunąć trwale, wiążąc wodór. Synteza styrenu przebiega wówczas według równania reakcji: C6H5—CH2—CH3 + K—O -----► C6H5—C H = C H 2 + к + н2о, gdzie: К—O - utleniona forma katalizatora; К zredukowana forma katalizatora. W obecności tlenu w fazie gazowej zachodzi utlenianie zredukowanej formy katalizatora. Obecność tlenu w strefie reakcji sprzyja również ubocznym reakcjom utleniania etylobenzenu. W wyniku chemisorpcji etylobenzenu na powierzchni katalizatora tlenkowego, a następnie odłączenia wodoru benzylowego, powstaje anion metylobenzylowy. Przepływ elektronów z wytworzonego anionu do centrum aktywnego katalizatora powoduje powstawanie kationu metylobenzylowego na powierzchni katalizatora. Kation benzylowy i struktury rezonansowe z ładunkiem dodatnim w pierścieniu aromatycznym są podatne na działanie tlenu katalizatora, w wyniku czego powstają produkty utleniania etylobenzenu. W ten sposób należy tłumaczyć niewielką selektywność reakcji utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu przebiegającej w obecności tlenu w fazie gazowej. Katalizatorami reakcji utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu są m.in. molibdeniany bizmutu1*.[...]

Utleniające odwodornienie butenów do butadienu DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano aktywność katalizatorów molibdenowo-bizmutowych modyfikowanych jonami Fe3 + i Cr3 + . Maksymalne stężenie butadienu uzyskano w obecności katalizatora typu Mo-Bi-Fe, w którym 30% jonów bizmutu zastąpiono jonami Fe3 + . Modyfikacja katalizatora Mo-Bi jonami Cr3 + nie doprowadziła do istotnych zmian aktywności. Tlenki metali są aktywnymi katalizatorami reakcji allilowego utleniania węglowodorów. Przedmiotem badań są zwłaszcza mieszane układy tlenkowe zawierające molibden, bizmut i kobalt. Dotychczas nie wyjaśniono w sposób jednoznaczny mechanizmu działania tych katalizatorów. Preferuje się przebieg reakcji według mechanizmu utleniająco- redukującego opisany przez Marsa i Van Krevelena1*. Wnikliwą analizę natury katalizatorów tlenkowych i mechanizmu ich działania przedstawili Grzybowska i Haber2,3). Zdaniem Grzybowskiej-Swierkosz4), utleniające odwodornienie butenów do butadienu zachodzi prawdopodobnie w centrach aktywnych jednego typu (związanych z jonami bizmutu w solach bizmutu). Według innych autorów5) allilowe utlenianie węglowodorów zachodzi w obecności dwojakiego rodzaju centrów aktywnych. Jedne z nich są odpowiedzialne za chemisorpcję węglowodoru, jego aktywację i wytworzenie produktu reakcji, drugie zaś za chemisorpcję tlenu oraz utlenienie zredukowanego centrum chemisorpcji węglowodoru i produ[...]

Utleniające odwodornienie etylobenzenu do styrenu wobec katalizatorów molibdenowo-bizmutowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano aktywność katalizatorów molibdenowe-bizmutowych w reakcji utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu w obecności zawartego w powietrzu tlenu jako czynnika utleniającego. Badania prowadzono w reaktorze przepływowym. Stwierdzono, że największą aktywność wykazują katalizatory zbudowane z fazy у molibdenianu bizmutu. Utleniające odwodornienie węglowodorów alkiloarornaty cznych jest jednym ze sposobów otrzymywania związków nienasyconych. Najczęściej stosowanymi katalizatorami tej reakcji są tlenki metali. Stosunkowo dużo prac poświęca się badaniom aktywności kontaktów molibdenowo- bizmutowych. Molibdenian bizmutu występuje przeważnie w następujących postaciach: Bi20 3 *Mo03 &[...]

Badanie regeneracji katalizatorów MoO3/Al2O3 i MoO3/Al2O3-Sn(CH3)4 aktywnych w metatezie olefin

Czytaj za darmo! »

Badano możliwość wielokrotnej regeneracji układów MoO3/Al2O3 i MoO3/Al2O3-Sn(CH3)4. Reakcją testową była metateza propenu prowadzona w T=303 K. W trakcie preparatyki katalizatorów stosowano dwie metody wstępnej obróbki termicznej: ogrzewanie w T=523 K pod obniżonym ciśnieniem powietrza oraz kalcynację w T=823 K. Wykazano, że katalizatory MoO3/ Al2O3 można regenerować, powtarzając odpowiedn[...]

Wpływ preparatyki tlenkowych katalizatorów chromowych na przebieg odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla

Czytaj za darmo! »

Badano aktywność katalizatorów chromowych otrzymanych metodą adsorpcji równowagowej oraz metodą impregnacji w reakcji odwodornienia propanu do propenu w atmosferze ditlenku węgla. Stwierdzono korzystny wpływ ditlenku węgla na wydajność propenu. Stwierdzono również, że aktywność katalizatorów otrzymanych metodą adsorpcji równowagowej zależała od pH roztworu azotanu(V) chromu(III) użytego do[...]

 Strona 1  Następna strona »