Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Zimnicka"

Determination of the composition of industrial wastewaters by gas chromatography. Oznaczanie składu ścieków przemysłowych metodą chromatografii gazowej


  Industrial wastewaters from polypropylene prodn. (6 samples) were studied for hydrocarbons by gas chromatogr. with mass spectrometry and flame ionization detectors. Me2CHCH2CHMeEt was the main pollutant. Przedstawiono wyniki badań nad identyfikacją lotnych związków organicznych ze ścieków przemysłowych pochodzących z wytwórni polipropylenu. Opracowana metoda polega na chromatograficznym rozdziale mieszaniny węglowodorów w kolumnie kapilarnej, identyfikacji oznaczanych składników za pomocą detektora spektrometrii mas (MS) i ich ilościowym oznaczeniu z wykorzystaniem detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID). Zawartość procentową poszczególnych składników próbki obliczono metodą normalizacji wewnętrznej. Wykorzystując tę metodę, zidentyfikowano kilkadziesiąt związków wchodzących w skład analizowanych mieszanin węglowodorów nasyconych i nienasyconych. Ścieki przemysłowe wg definicji zawartej w Ustawie Prawo wodne1) to ścieki niebędące ani ściekami bytowymi ani wodami opadowymi lub roztopowymi. Powstają one w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także są one mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.Industrial wastewaters from polypropylene prodn. (6 samples) were studied for hydrocarbons by gas chromatogr. with mass spectrometry and flame ionization detectors. Me2CHCH2CHMeEt was the main pollutant. Przedstawiono wyniki badań nad identyfikacją lotnych związków organicznych ze ścieków przemysłowych pochodzących z wytwórni polipropylenu. Opracowana metoda polega na chromatograficznym rozdziale mieszaniny węglowodorów w kolumnie kapilarnej, identyfikacji oznaczanych składników za pomocą detektora spektrometrii mas (MS) i ich ilościowym oznaczeniu z wykorzystaniem detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID). Zawartość procentową poszczególnych składników próbki obliczono metodą normalizacji wewnętrznej.[...]

 Strona 1