Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Robert CIEŚLAK"

ANALIZA KOSZTÓW WYTWARZANIA WYROBÓW ZA POMOCĄ PLATFORMY MONTAŻOWEJ W FIRMIE ELEKTROBUDOWA SA DOI:

Czytaj za darmo! »

W publikacji przedstawiono kierunki rozwoju współczesnej techniki montażu produktu. Omówiono zastosowania platformy montażowej dla fi rmy Elektrobudowa. Za pomocą analizy "krzywej uczenia się" dokonano oszacowania współczynników, celem określenia kosztów wykonania produktu za pomocą platformy montażowej. S ł o w a k l u c z o w e: platforma montażowa A b s t r a c t: The publication focuses on the directions of development of the contemporary assembly techniques. Firstly, the application of an assembly platform in the ELEKTROBUDOWA S.A. company is described. Then, the estimation of ratios infl uencing the assembly costs for a certain product on the platform is made with the use of learning curve analysis. K e y w o r d s: Assembly areas.Wprowadzenie Wiele z dzisiejszych przedsiębiorstw produkcyjnych podejmuje wyzwanie dostarczenia zróżnicowanych produktów na rynek przy jednoczesnym zachowaniu pewnych rozbieżności konstrukcyjnych między nimi. W rezultacie przedsiębiorstwa takie używają pojęcia rodzin produktowych i tworzą produkty końcowe w oparciu o platformę montażową, aby obniżyć zarówno koszt tworzenia danego produktu jak i jego wdrożenia na rynek, przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności danego produktu i jego dostosowaniu do potrzeb rynku. Rodziną produktów jest grupa powiązanych ze sobą produktów o wspólnych częściach składowych bądź podzespołach, często określanych jako platforma montażowa, które wypełniają wiele tzw. nisz rynkowych. Opracowanie wzorca rodziny produktów obejmuje typowe wyzwania, z jakim ma się do czynienia przy tworzeniu produktu [17]. Stworzenie wzorca rodziny produktów, wytworzonych w oparciu o tę samą platformę montażową, uważa się za skuteczny środek zastosowania ogólnych zasad użytkowania platform tego typu. Coraz więcej przedsiębiorstw wykorzystuje takie podejście do tematu w procesie tworzenia swoich produktów końcowych (np. Sony, Volkswagen, Lutron, Airbus, Boeing czy Compaq), co wskazuje na [...]

PROJEKT WYCIĄGARKI BRAMOWEJ DO PLATFORMY MONTAŻOWEJ W FIRMIE ELEKTROBUDOWA SA DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono projekt wyciągarki bramowej fi rmy Elektrobudowa SA. Jest to jeden z kolejnych etapów wdrażania platformy montażowej w tym przedsiębiorstwie. Praca koncentruje się na wskazaniu dostosowania platformy montażowej dla produktu końcowego, jakim są rozdzielnie niskich, średnicy i wysokich napięć w fi rmie ELEKTROBUDOWA SA. Jest to ważny punkt procesu opracowania platformy montażowej oraz podejścia do wzorca rodziny produktów.Wprowadzenie Gwałtowny rozwój przemysłu w ostatnich latach jest jednym z rezultatów szybkiego rozwoju techniki, a co za tym idzie zwiększeniem produkcji danych artykułów. Postęp tego sektora gospodarki doprowadził do polepszenia jakości oraz precyzji wytwórstwa produktów oraz zmniejszenia nakładu pracy personelu. Ekspansja technologii pozwala na masową produkcję artykułów bez udziału licznej grupy pracowników. Ułatwienie wykonywania określonych czynności przez zespół prowadzi do zwiększonego wytwarzania produktów. W celu skrócenia tworzenia produktu i zmniejszenia kosztów jednostkowych oprócz stosowania elastycznych systemów montażowych można zastosować tzw. platformy montażowe, które mają duże znaczenie dla samego produktu końcowego, jako że produkt odpowiada potrzebom rynku, będąc jednocześnie wyprodukowanym przy jak najmniejszych kosztach produkcji [3]. Celem artykułu jest opracowanie kolejnego etapu utworzenia platformy montażowej w fi rmie ELEKTROBUDOWA SA, jakim jest opracowanie struktury jej elementów. Projekt wyciągarki bramowej znajduje wszechstronne zastosowanie w platformach montażowych, pracach instalacyjnych i serwisowych. Ogromną zaletą tego typu urządzenia jest jego prosta budowa i niewielka masa. Te dwa główne walory przyczyniają się do szybkiego i stosunkowo łatwego przenoszenia maszyny w inne miejsce pracy. PROJEKT WYCIĄGARKI BRAMOWEJ DO PLATFORMY MONTAŻOWEJ W FIRMIE ELEKTROBUDOWA SA Project gantry cranes platform assembly company ELEKTROBUDOWA SA Robert CI[...]

PROJEKT STOŁU MONTAŻOWEGO DO ROZDZIELNI NAPIĘCIA DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy został przedstawiony projekt stołu montażowego dla fi rmy ELEKTROBUDOWA SA. Jest to kolejny z etapów wdrażania platformy montażowej w tym przedsiębiorstwie. Praca koncentruje się na wskazaniu dostosowania platformy montażowej dla produktu końcowego, jakim są rozdzielnie niskich, średnich i wysokich napięć w fi rmie ELEKTROBUDOWA SA. Jest to ważny punkt procesu opracowania platformy montażowej oraz podejścia do wzorca rodziny produktów. S ł o w a k l u c z o w e: obszary montażowe A b s t r a c t: The paper presents a project of an assembly table designed for the ELEKTROBUDOWA S.A. company. The project constitutes one of the stages of implementing an assembly platform in this fi rm. The publication shows the ways of adjusting the platform to the fi nal product, which is low, medium and high voltage switchboards produced in the ELEKTROBUDOWA S.A. The adjustment in turn is a vital point in the process of designing an assembly platform and approaching the pattern for a family of products. K e y w o r d s: assembly areas.Wprowadzenie Celem artykułu jest opracowanie kolejnego etapu utworzenia platformy montażowej w fi rmie ELEKTROBUDOWA SA jakim jest wykonanie struktury jej elementów. Jednym z elementów tej struktury jest zaprojektowanie stołu montażowego do podnoszenia rozdzielnic średniego i niskiego napięcia, które fi rma ma w swojej ofercie sprzedażowej. Projekt ten umożliwi minimalizacje kosztów przez własną produkcję podnośnika, a w przyszłości może pomóc we wprowadzeniu do sprzedaży urządzenia z nowej kategorii. Opracowanie platformy montażowej ma duże znaczenie dla samego wyrobu końcowego, jako że wyrób odpowiada potrzebom rynku, będąc jednocześnie wyprodukowanym przy jak najmniejszych kosztach produkcji [5]. W artykule zawarty jest proces projektowania stołu montażowego, wzbogacony o badania wytrzymałościowe, pozwalające sprawdzić wytrzymałość na obciążenia oraz możliwe odkształcenia. Definicja platformy montażowej [...]

WYBÓR METODY BADANIA CZASOCHŁONNOŚCI MONTAŻU ZA POMOCĄ WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI DOI:

Czytaj za darmo! »

Badanie czasochłonności montażu W przemyśle maszynowym norma czasu pracy to technicznie uzasadniona jego ilość niezbędna dla wykonania określonego zakresu pracy w danych warunkach techniczno-organizacyjnych zakładu, przez określoną liczbę wykonawców o określonych kwalifi kacjach. Można ją wyrazić zależnością [2]: t = tpz + n · tj gdzie: t - norma czasu, tpz - czas przygotowawczo-zakończeniowy, n - liczba sztuk przedmiotów w serii, tj - czas jednostkowy. Badanie czasu pracy stanowi jeden z podstawowych elementów ekonomicznego i technicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Do planowania, kierowania i kontroli przebiegu montażu, potrzebnych do realizacji danego programu produkcyjnego, niezbędne jest dokładne poznanie czasochłonności jego poszczególnych elementów. Ustalenie to jest potrzebne, gdy kształtowane mają one być świadomie i przy tym ekonomicznie. Powinno się zadbać także o to, aby ludzie, którzy wykonują pracę byli w stanie zrobić to bez nadmiernego wysiłku [15]. Metody badania czasochłonności procesu montażu W praktyce przemysłowej w zależności od celu i przedmiotu badań stosuje się różne metody normowania czasochłonności. Do najczęściej stosowanych technik normowania pracy można zaliczyć: chronometraż, fotografi ę dnia roboczego, obserwacje migawkowe i analizę ruchów elementarnych - MTM [4]. Wyniki badania czasochłonności pracy stanowią materiał do: - opracowania normatywów czasochłonności na typowe czynności lub ruchy robocze, które będą stanowiły późniejsze źródło danych liczbowych do ustalania norm pracy, - badania metod pracy w celu ich racjonalizowania, tj. wyszukiwania lepszych pod względem wydajności sposobów wykonywania poszczególnych zabiegów i czynności oraz właściwej ich kolejności, - badania warunków pracy wielomaszynowej jako jednego ze sposobów lepszego wykorzystania czasu pracy pracowników, - obserwowania pracy linii potokowych dla uzyskania lepszej ich synchronizacji, - opracowywania [...]

OCENA POŁĄCZEŃ KLINCZOWYCH Z USZCZELKĄ KSZTAŁTOWĄ NAKŁADANĄ RĘCZNIE I WYLEWANĄ NA MODUŁOWYM ZROBOTYZOWANYM STANOWISKU MONTAŻOWYM DOI:

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie Technologia klinczowania chłodnic cieczy, polegająca na lokalnym przetłaczaniu łapek płyty sitowej na stopie zbiornika, umożliwia łączenie różnych gatunków materiałów oraz ograniczenie oddziaływania cieplnego na strukturę metalografi czną. W celu zapewnienia szczelności połączeń klinczowych, stosuje się uszczelki, umieszczane pomiędzy powierzchniami łączonych części, spełniające wymagania odporności na: 1) starzenie, 2) szoki cieplne oraz 3) działanie cieczy chłodzącej [1, 5, 7, 8, 9, 12]. Aktualnym kierunkiem rozwoju przedsiębiorstw jest modularyzacja i robotyzacja stanowisk montażowych, zwiększająca wydajność i elastyczność produkcji. Dobór sposobu nakładania uszczelki, ręcznie lub za pomocą robota przemysłowego, wpływa nie tylko na czasochłonność montażu, ale także na jakość połączeń klinczowych. Ich wady powodują wyciek cieczy chłodzącej z układu chłodzenia silnika i wynikają z nieprawidłowości [2, 3, 4, 6, 10, 11]: - uszczelek (wymiarów i kształtów, przyczepności do podłoża, doboru materiałów), - łączonych części (wymiarów i kształtów stopy zbiornika, łapek i rowka płyty sitowej, a także dobór stopów aluminium o małej plastyczności), - operacji klinczowania (wymiarów oraz niewspółosiowości stempla i matrycy, wartości sił docisku i zacisku łapek płyty sitowej na stopie zbiornika, a także braku stosowania olei podczas przetłaczania łapek płyty sitowej). - operacji ręcznego montażu uszczelki (wartości siły docisku uszczelki do rowka płyty sitowej), - operacji zrobotyzowanego montażu uszczelki (doboru trajektorii i parametrów ruchu robota, wartości temperatury wulkanizacji uszczelki). Metodyka badań Badaniom poddano klinczowe połączenia przetłoczonych łapek płyty sitowej, wykonanych ze stopów aluminium AA3003/AA434, na stopie zbiornika z poliamidu PA6. Na uszczelnienia zastosowano dwa rodzaje materiałów: terpolimer otrzymywany z monomerów etylenowo- propylenowo-dienowych EPDM oraz dwuskładnikowy kauczu[...]

ANALIZA MOMENTÓW I SIŁ CHWYTAJĄCYCH PRZYSSAWEK W MODUŁOWYCH CHWYTAKACH PODCIŚNIENIA DOI:

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie Zmiany demograficzne i dynamicznie rozwijający się rynek produktów konsumenckich wymusza na przedsiębiorstwach stosowanie szeroko pojętej automatyzacji i robotyzacji. W celu sprostania wymaganiom rynku coraz powszechniej stosowane są roboty przemysłowe. Liczba produkowanych na świecie robotów wg Międzynarodowej Federacji Robotyki (The International Federation of Robotics) ma systematycznie wzrastać o ok. 15-18% aż do roku 2020, w którym to ma osiągnąć 521 tys. sztuk [4]. Największy wzrost notowany jest w krajach wysoko rozwiniętych i w większości przypadków dotyczy dużych firm. W małych firmach pojęcie automatyzacji produkcji przejawia się przez stosowanie urządzeń i oprzyrządowania przyspieszającego proces produkcyjny tj. m.in. stosując proste maszyny pakujące lub manipulatory. Obecnie coraz więcej firm (w tym małe i średnie przedsiębiorstwa) rozważa zakup robotów przemysłowych, które w porównaniu z manipulatorami dają większe możliwości usprawnienia i modyfikacji procesu produkcyjnego. Z zastosowaniem robotów przemysłowych i manipulatorów powiązana jest konstrukcja zamontowanego efektora, którym to coraz powszechniej są systemy podciśnieniowe. Gwarantują one pewność zamocowania, przenoszenia i podawania obiektów manipulacji. Zastępują one drogie i skomplikowane mechaniczne układy manipulacji. Są tańsze w eksploatacji, a zmiana kształtu obiektu nie generuje wysokich kosztów związanych ze zmianą konstrukcji chwytaka. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i kształtów przyssawek, które są najpopularniejszym elementem systemu podciśnieni[...]

 Strona 1